Inleiding financiële begroting

Inleiding financiële begroting

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting bestaat uit drie delen; de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. De eerste twee delen zijn met name beleidsmatig. Het nu volgende onderdeel, de financiële begroting, is sterk financieel gericht. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie.

 

Bij de Voorjaarsnota 2020 vertoonde de jaarschijf 2021 een overschot van € 12.000. De daaropvolgende jaren zijn positief m.u.v. een klein tekort in 2024. Na aftrek van de incidentele lasten is dit beeld ongewijzigd doordat de incidentele lasten in omvang sterk zijn afgenomen na de 'opschoonactie' bij de Voorjaarsnota 2020.

 

Dit beeld is nu bij de begroting helaas verslechterd waardoor we nu in 2021 een tekort hebben van € 73.000. Na aftrek van de incidentele baten en lasten is er een tekort van € 438.000. Een overzicht met de oorzaken van het verschil tussen het saldo bij de Kadernota en nu staat bij A3.