2. Openbare ruimte

Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

 

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

 

In het coalitieprogramma beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

 

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

 

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten

Wat gaan we daarvoor doen?

De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het overdragen van onderhoud aan inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Bewoners zijn tevreden over de afgeronde projecten 82% 70% of meer 70% of meer

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

 

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden

Het verkeersveiligheidsbeleid heeft drie pijlers: educatie, infrastructuur en handhaving

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Infrastructuur richten we in volgens de principes van Duurzaam Veilig. Hiermee stemmen we vorm, functie en gebruik van onze wegen zo goed mogelijk op elkaar af.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken

Wat gaan we daarvoor doen?

Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen

Het openbaar vervoer en de deeltaxi zorgen voor een optimale bereikbaarheid van onze kernen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

De openbare parkeerplaatsen zijn goed vindbaar door goede bewegwijzering. Bij de winkelcentra, belangrijke maatschappelijke voorzieningen, horecavoorzieningen, toeristische attracties en recreatiegebieden bieden we mogelijkheden voor het opladen van auto’s en fietsen. De gemeente vervult hierin een faciliterende en stimulerende rol.

 

Bij parkeren sluiten we geen doelgroepen uit: er zijn voldoende toegankelijke parkeergelegenheden voor minder valide mensen. Hierbij gaan we minimaal uit van de richtlijnen uit het ASVV: één algemene gehandicaptenparkeerplaats op 50 reguliere parkeerplaatsen en één algemene gehandicaptenparkeerplaats binnen een loopafstand van maximaal 100 meter van belangrijke voorzieningen. We bieden maatwerk als daar behoefte aan is.

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Onderhoudsniveau wegen Kwaliteit C (ingedikt) 95% 90% of meer 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud Openbare Verlichting 8 7 of meer 7 of meer

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding

Wat gaan we daarvoor doen?

Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 93% 90% of meer 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente) 5,8 6,5 6,5

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten

Wat gaan we daarvoor doen?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Het waterschap heeft de wettelijke verplichting de dijken en keringen op de juiste hoogte en sterkte te houden. Omdat het achterliggende gebied tot de gemeente behoort, is de bijdrage vanuit de gemeente essentieel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

De gemeente is bij wet verplicht het grondwater van perceel eigenaren te ontvangen in het openbaar gebied. De gemeente kan wel regels stellen aan de manier waarop het water wordt aangeboden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Klimaat verandert. Daarom rekenen we het rioolstelsel door met intensievere buien. Er is wateroverlast als inwoners en bedrijven schade krijgen aan hun eigendommen door neerslag. Water op straat is dus geen overlast, alleen lastig.

 

Wat gaan we daarvoor doen?

Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

De doelstelling minder meerkosten is bereikt. Wel zetten we de samenwerking voort. De thema’s die spelen richten zich steeds meer op de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Tabel Prg.2-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Wegen en Verkeer 5.133.654 4.375.065 3.566.218 3.766.273 3.775.236 3.771.610
Groen en speelvoorzieningen 2.191.936 2.364.692 2.323.777 2.563.376 2.275.059 2.295.554
Water 2.139.347 1.993.082 2.005.876 2.080.892 2.030.419 1.983.118
Totaal lasten 9.464.937 8.732.839 7.895.871 8.410.542 8.080.715 8.050.282
Wegen en Verkeer 462.214 105.720 104.296 98.231 98.231 98.231
Groen en speelvoorzieningen 146.922 116.421 121.476 117.569 117.569 117.569
Water 3.328.406 3.551.230 2.813.769 2.935.361 2.884.176 2.869.766
Totaal baten 3.937.541 3.773.371 3.039.541 3.151.161 3.099.976 3.085.566
Saldo mutaties reserves 0 0 -813.406 -774.663 -495.051 -495.051
Saldo van baten en lasten 5.527.397 4.959.469 4.042.924 4.484.718 4.485.688 4.469.666