Basisset beleidsindicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.

 

Beleidsindicatoren en taakvelden

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren en taakvelden

De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:

 • Bestuur en ondersteuning (taakveld 0)
 • Veiligheid (1)
 • Economie (3)
 • Onderwijs (4)
 • Sport, cultuur en recreatie (5)
 • Sociaal Domein (6)
 • Volksgezondheid en milieu (7)
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

 

Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2021 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.

 

Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

In dit onderdeel treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren: 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in

 • Het taakveld waarop de beleidsindicator betrekking heeft
 • De naam van de beleidsindicator
 • De eenheid waarin de beleidsindicator wordt uitgedrukt
 • De laatste bekende gerealiseerde waarde over een afgesloten jaar
 • De waarde die voor 2021 wordt begroot
 • Een uitleg wat met de beleidsindicator wordt bedoeld.
Terug naar navigatie - Tabel
Tabel Indic-1
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taakveld Indicator Eenheid Periode Waarde Begroting 2021 Bron Beschrijving Toelichting begroting 2021
1 0 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2020 5,8 5,9 Eigen gegevens
2 0 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2020 5,5 5,6 Eigen gegevens
3 0 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2020 660 599 Eigen gegevens
4 0 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2020 5% 0,4% Eigen gegevens
5 0 Overhead % van totale lasten 2020 13% 13% Eigen gegevens
6 1 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-18 jr 2019 122 130 Bureau Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Begroot is het gemiddelde van afgelopen 5 jaar.
7 1 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2018 0,4 0,4 CBS - Diefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8 1 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2019 2,9 3,3 CBS - Criminaliteit Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). De cijfers zijn gebaseerd op de cijfers van de politie. Er is een stijging waarneembaar, mogelijk als gevolg van corona en het feit dat mensen meer thuis zijn. Het relatief goede weer is ook een factor.
9 1 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2018 2,4 1,6 CBS - Diefstallen Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Idem a.g.v. corona. Meer mensen zijn thuis wat positieve invloed heeft op de afname van het aantal woninginbraken.
10 1 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners aantal per 1.000 inwoners 2019 4,1 3,7 CBS - Criminaliteit Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Forse stijgende trend waarneembaar medio 2020.
11 3 Functiemenging % 2019 44,7 44 CBS - BAG/LISA De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. De functiemenging is een vrij constante waarde.
12 3 Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2019 149,9 129,6 LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Drimmelen is een aantrekkelijke gemeente voor bedrijven om zich te vestigen.
13 4 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2018 0 0 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren die niet staan ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht.
14 4 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2018 19 15 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend, per 1.000 leerlingen. Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht.
15 4 Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % 2018 1,2 1 DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs/Ingrado Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Begroot op basis van voorlopige tabellen komend jaarverslag 2018-2019 Regionaal Bureau Leerplicht.
16 5 Niet-sporters % 2016 47,5 46 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners. Verwachting is een lichte afname van het percentage niet-sporters: 2012/49,3%, 2016:/47,5%
17 6 Banen per 1.000 inw 15-64jr 2019 551,1 550 CBS - Bevolkingsstatistiek/LISA Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. Verwachting is daling gelet op effecten coronacrisis.
18 6 Jongeren met delict voor rechter % 2018 0 1 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Recente cijfers niet beschikbaar.
19 6 Kinderen in uitkeringsgezin % 2018 2,0 2,1 CBS - Jeugd Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Verwachting is lichte stijging gelet op effecten coronacrisis
20 6 Netto arbeidsparticipatie % 2019 70,2 70,0 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Verwachting is daling gelet op effecten coronacrisis.
21 6 Werkloze jongeren % 2018 1,0 1,1 CBS - Jeugd Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Verwachting is lichte stijging gelet op effecten coronacrisis
22 6 Personen met een bijstandsuitkeringen per 10.000 inw 18jr eo 2019 98,6 65 CBS - Participatie Wet Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand en de Participatiewet, per 10.000 inwoners. Verwachting is lichte stijging t.o.v. begroting 2020 (60,5) gelet op effecten coronacrisis.
23 6 Aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inw 15-64jr 2018 167,5 35 CBS - Participatie Wet Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Verwachting is lichte stijging t.o.v. begroting 2020 (27) gelet op effecten coronacrisis
24 6 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar 2019 8,3 10 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. CBS percentage wijkt af van onze eigen data uit het berichtenverkeer. Werkelijke aantallen liggen hoger. Door de inzet van de "taskforce jeugd" is het streven de stijgende vraag naar jeugdzorg te kantelen.
25 6 Jongeren met jeugdbescherming % 2019 0,6 0,6 CBS - Jeugd Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Het inschatten van het aantal jongeren met jeugdbescherming is erg lastig. In 2020 zien we een toename. Hier zou de coronacrisis aan ten grondslag kunnen liggen. Een prognose voor 2021 is hierdoor moeilijk te maken.
26 6 Jongeren met jeugdreclassering % 2018 0,3 0,3 CBS - Jeugd Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Geen aanvullende gegevens beschikbaar.
27 6 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement per 10.000 inw 2019 690 498 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Het betreft maatwerkvoorzieningen Wmo, zonder kcv. De verklaring waarom dit getal zoveel hoger ligt dan vorig jaar heeft te maken met verandering berekeningswijze. Er is wel een lichte stijging te verwachten door abonnementstarief en corona (zelfredzaamheid neemt af).
28 7 Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2018 85 100 CBS - Statistiek Huishoudelijk afval De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). Er wordt (langzaam) steeds meer fijn- en vooral grof huishoudelijk restafval aangeboden.
29 7 Hernieuwbare elektriciteit % 2018 3,8 4 Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Begroot op basis van de klimaatmonitor Rijkswaterstaat en een inschatting van de verwachtingen.
30 8 WOZ-waarde woningen dzd euro 2019 254 264 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x€1.000). Gebaseerd op berichtgeving taxateur.
31 8 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2019 4,2 8,4 BAG Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen. Taakstelling bedraagt gemiddeld 100 nieuwbouwwoningen per jaar. Woningvoorraad bedraagt per 1-1-2018 11.901.
32 8 Demografische druk % 2019 73,4 74,3 CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Beroepsbevolking daalt licht ten opzichte van de niet-beroepsbevolking. Waarschijnlijk door de vergrijzing.
33 8 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2020 734 675 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Daling rioolheffing.
34 8 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2020 849 793 COELO, Groningen Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Daling rioolheffing.