B. Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de paragraaf lokale heffingen gaan we in op:

 • de hoofdlijnen van het beleid
 • de lokale lastendruk
 • de inkomsten
 • een korte beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

 

Beleid en hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Beleid en hoofdlijnen

Belastingen

De gemeentewet geeft een limitatieve opsomming van de belastingen die een gemeente mag heffen. Tegenover een belasting staat geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente. De opbrengsten dienen als algemeen dekkingsmiddel. Onze gemeente heft de volgende belastingen: 

 

 • de onroerende zaakbelastingen
 • de precariobelasting
 • de toeristenbelasting

 

De opbrengst van de toeristenbelasting besteden we in de gemeente Drimmelen aan het verbeteren van toeristische en recreatieve voorzieningen.

 

Rechten

Rechten worden geheven voor een geleverde of een bewezen dienst. Het is niet toegestaan een meer dan kostendekkend tarief te hanteren. Onze gemeente heft de volgende rechten:

 

 • de afvalstoffenheffing
 • de rioolheffing
 • Begraafrechten
 • leges
 • havengeld
 • marktgeld

 

De verschillende lokale heffingen worden hierna stuk voor stuk toegelicht.

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting

Tabel Par.B-1: Overzicht tarieven
Tarieven
Omschrijving 2019 2020 Begroting 2021
OZB woningen eigenaar in % van de waarde 0,1090 0,1047 +1,6%
OZB niet-woningen gebruiker in % van de waarde 0,1530 0,1522 +1,6%
OZB niet-woningen eigenaar in % van de waarde 0,1899 0,1889 +1,6%

Een onroerende zaak is een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken bepalen we ieder jaar opnieuw. De peildatum voor 2021 is 1 januari 2020.

 

Op 8 september 2016 heeft de Waarderingskamer het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden daartoe is dat dit beter aansluit bij de markt. Immers in nagenoeg alle (internet) advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal.  Het betreft uniformering van de berekening en de wijze van vastlegging van de gebruiksoppervlakte voor onder andere de WOZ, de BAG, woningbouwverenigingen en makelaars.

 

Op dit moment wordt er binnen de gemeente Drimmelen voor woningen nog getaxeerd op basis van kubieke meters inhoud (m3). Dit houdt dus in dat er een omvangrijke conversie plaatsvindt van inhoud (m3) naar oppervlakte (m2) voor alle woningen binnen onze gemeente.  Voor het belastingjaar 2022 moet de overgang naar taxeren op basis van gebruiksoppervlakte gerealiseerd zijn. Wij gaan in 2020 een proef draaien voor de rij- en hoekwoningen om dit traject in 2021 te kunnen afronden met de overige woningen en de waardering dan op basis van m2 te kunnen laten plaatsvinden. 

 

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting

Precariobelasting heffen we voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk hier bijvoorbeeld aan terrassen, verkoopwagens, luifels, en reclameborden. De tarieven staan in de verordening Precariobelasting.

 

Vanaf 2022 heffen we geen precariobelasting meer voor buizen en kabels van nutsbedrijven. Sinds 1 juli 2017 is in de Gemeentewet geregeld dat gemeenten geen precariobelasting kunnen heffen over netwerken die nutsbedrijven in, op of boven gemeentegrond exploiteren. Volgens de overgangsregeling kunnen gemeenten die op 10 februari 2016 in hun belastingverordening een tarief hadden voor nutsnetwerken nog tot 1 januari 2022 precariobelasting op nutsnetwerken blijven heffen. Voor de meerjarenraming betekent dit dat m.i.v. 2022 onze gemeente € 28.000 lagere inkomsten precariobelasting ontvangt. 

 

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting

Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting.

 • Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor 24 uur.
 • Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor een overnachting.

 

Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting, dus ook arbeidsmigranten. Behalve als zij ingeschreven zijn in de BRP (Basisregistratie Personen). De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen.

 

Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

De gemeente laat het huishoudelijk afval (rest-, GFT-, oud papier en PMD-afval) door een huisvuilinzamelaar huis-aan-huis ophalen en daarnaast kun je afval, soms tegen betaling, naar de milieustraat brengen. Daar betaal je belasting voor. Dat noemen we afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar-principe en is een 100% kostendekkende heffing.

 

Het te heffen volume voor de afvalstoffenheffing is in 2021 € 2.837.086.
De lasten zijn het volume van de netto-lasten inclusief opbrengsten uit oud papier, glas, textiel, PMD-afval e.d. De baten bestaan uit de onderdelen vastrecht, Diftar ledigingen, opbrengsten huis-aan-huisinzameling en milieustraat.

 

Het te heffen volume is als volgt opgebouwd:

 

Tabel Par.B-2: Overzicht netto-lasten Afvalstoffenheffing
Overzicht netto-lasten te heffen volume
Taakveld Bedrag
7.3 Afval 2.049.815
2.1 Verkeer, wegen en water 39.991
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 285.826
6.3 Inkomensregelingen 63.516
Rente toerekening 7.983
BTW toerekening (BCF) 410.579
0.10 Mutaties reserves (ondergrondse glascontainers) -20.625
Totaal lasten 2.837.086

Om het te heffen volume te bepalen gebruiken we de volgende uitgangspunten:

 

 • Voor de afvalstoffenheffing geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame, 100% kostendekkendheid. Hierbij maken we gebruik van een egalisatievoorziening, voorcalculatie en nacalculatie.
 • Overhead: alle kosten die samenhangen met personeelslasten.
 • De rente toerekening berekenen we met de externe rente.
 • De toerekening van de kosten straatreiniging/vegen is voor de afvalstoffenheffing 30% en voor zwerfafval 60%.
 • Alle kwijtscheldingskosten nemen we op in het tarief voor de afvalstoffenheffing.

 

Meer informatie hierover leest u in de paragraaf financiering en in de Handreiking kosten onderbouwing paragraaf lokale heffingen.

 

Tabel Par.B-3: Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
Verloop voorziening Afvalstoffenheffing Jaarrekening Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021
Beginstand 1.049.962 116.443 30.457 289.791
Mutaties -933.519 -85.985 259.334 -
Eindstand 116.443 30.457 289.791 289.791

De egalisatievoorziening bedraagt naar verwachting (exclusief de Najaarsnota 2020) op 1 januari 2021 € 289.791. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen leggen we de tarieven ter besluitvorming voor.

Terug naar navigatie - Rioolheffing

Rioolheffing

Eind 2017 stelde de raad het Water- en rioleringsplan 2018-2022 (WRP) vast. Bij de behandeling van dit plan stelden we bedragen voor een dekkende rioolheffing voor. Het te heffen volume voor de rioolheffing is in 2021 € 2.797.584.

 

Tabel Par.B-4: Overzicht netto-lasten Rioolheffing
Overzicht netto-lasten te heffen volume
Taakveld Bedrag
7.2 Riolering 1.744.246
2.1 Verkeer, wegen en water 88.166
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 38.908
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 250.783
6.3 Inkomensregelingen 61.216
Rente toerekening 382.185
BTW toerekening (BCF) 232.078
Totaal lasten 2.797.584

Om het te heffen volume te bepalen gebruiken we de volgende uitgangspunten:

 

 • Voor de rioolheffing geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame, 100% kostendekkendheid. Hierbij maken we gebruik van een egalisatievoorziening, voorcalculatie en nacalculatie.
 • Overhead: alle kosten die samenhangen met personeelslasten.
 • De rente toerekening berekenen we met de externe rente.
 • De toerekening van de kosten straatreiniging/vegen is voor de rioolheffing 55% (taakveld 2.1)
 • De toerekening van kosten stedelijk water en watergangen die zijn gekoppeld aan één of meer van de vijf thema’s in het WRP: afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en bedrijfsvoering (taakveld 5.7).
 • Alle kwijtscheldingskosten nemen we op in het tarief voor de rioolheffing (taakveld 6.3).

 

Meer informatie hierover leest u in de paragraaf financiering en in de Handreiking kosten onderbouwing paragraaf lokale heffingen.

 

Tabel Par.B-5: Overzicht verloop egalisatievoorziening Riolering
Verloop voorziening Riolering Jaarrekening Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021
Beginstand 2.050.259 2.303.119 2.405.227 1.979.861
Mutaties 252.860 102.109 -425.366 -
Eindstand 2.303.119 2.405.227 1.979.861 1.979.861

De egalisatievoorziening bedraagt naar verwachting (exclusief de Najaarsnota 2020) op 1 januari 2021 € 1.979.861. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen leggen we de tarieven ter besluitvorming voor.

Terug naar navigatie - Begraafrechten

Begraafrechten

Begraafrechten zijn rechten die de gemeente Drimmelen in rekening brengt voor diensten van de gemeente die te maken hebben met een begraafplaats. Voorbeelden van deze diensten zijn het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven staan in de Verordening lijkbezorgingsrechten Drimmelen.

 

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunning

Leges omgevingsvergunning

Leges zijn kosten voor diensten van de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning. Door invoering in 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Door de Wabo zijn meer gebouwen vrij van vergunningen. Het aantal en de complexiteit van de omgevingsvergunningen schommelt continu en is afhankelijk van vraag en aanbod en marktomstandigheden. 

 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet op 1 januari 2021 is verschoven door de minister van Milieu en Wonen naar 1 januari 2022.

 

Terug naar navigatie - Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)

Secretarieleges 

Secretarieleges zijn kosten voor diensten van de gemeenten, bijvoorbeeld voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. De tarieven staan in de Legesverordening.

 

Voor paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen heeft het Rijk maximumtarieven vastgesteld. 

 

Terug naar navigatie - Havengelden

Havengelden

De gemeente Drimmelen heeft 3 ligplaatsvoorzieningen in de kernen Terheijden, Drimmelen en Lage Zwaluwe. Wie daarvan gebruik maakt betaalt havengelden.

 

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgelden

De gemeente heeft weekmarkten op 3 locaties: het Dorpsplein in Terheijden, de Marktstraat te Made en de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt wordt een recht geheven, het marktgeld.

 

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

Lokale lastendruk

In de tabel leest u de gemiddelde lokale lastendruk van een huishouden.

 

Tabel Par.B-6: Overzicht lastendruk
Lastendruk
Omschrijving 2019 2020 2021 Nominale stijging Proc. Stijging
Onroerende zaakbelastingen 273,04 277,95 282,40 4,45 1,60%
Rioolheffing 264,29 250,49 236,54 -13,95 -5,57%
Afvalstoffenheffing 243,48 252,37 252,37 0,00 0,00%
Totaal gemiddeld per huishouden 780,81 780,81 771,31 -9,50 -1,22%
eenmalige inzet vanuit algemene reserve (2019: € 250.000) -22,18
Totaal gemiddeld per huishouden 758,63 780,81 771,31 -9,50 -1,22%
 • Rioolheffing berekenen we met de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting).
 • Afvalstoffenheffing berekenen we met de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting).
 • De tariefberekening Onroerende Zaak Belastingen is afhankelijk van de tariefontwikkeling en de waardeontwikkeling van de woningen.

 

Inkomsten

Terug naar navigatie - Inkomsten
Tabel Par.B-7: Overzicht heffingen
Heffingen x € 1.000
2019 2019 2020 2021
Nr. Omschrijving rekening baten begroting baten begroting baten begroting lasten begroting baten kosten-dekkendheid Type/ belastingheffing Programma
1 OZB 4.376 4.369 4.472 4.570 n.v.t. Verordening Algemene dekkingsmiddelen
2 Afvalstoffenheffing 2.419 2.446 2.714 2.837 2.837 100% Verordening 3. Ruimte, wonen en economie
3 Rioolheffing 3.273 3.285 3.109 2.798 2.798 100% Verordening 2. Openbare ruimte
4 Toeristenbelasting 112 110 118 117 n.v.t. Verordening 3. Ruimte, wonen en economie
5 Lijkbezorging 121 109 110 157 111 71% Verordening 2. Openbare ruimte
6 Omgevingsvergunning 860 851 832 850 794 93% Verordening 3. Ruimte, wonen en economie
7 Overige leges 13 8 10 11 Verordening 1. Burger en bestuur
8 Secretarieleges 321 313 291 616 316 51% Verordening 1. Burger en bestuur
9 Precario 55 69 69 61 n.v.t. Verordening Algemene dekkingsmiddelen
10 Haven- en liggelden 9 10 10 33 10 29% Verordening 3. Ruimte, wonen en economie
11 Marktgelden / standplaatsen 22 22 23 53 23 42% Verordening 3. Ruimte, wonen en economie
Totaal 11.581 11.593 11.758 7.345 11.647

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Als een belastingplichtige geen vermogen en onvoldoende betalingscapaciteit heeft kunnen we geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen. In de gemeente Drimmelen kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffing.

 

De gemeente volgt hierbij de landelijk te hanteren normen voor vermogen en inkomen.

 

Tabel Par.B-8: Overzicht aantal kwijtscheldingen
Kwijtscheldingen
Omschrijving 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
aantal toekenningen (ook gedeeltelijk) 245 255 255
waarvan automatisch verleend 140 145 145
Afwijzingen 35 35 50

Het totaalbedrag voor het kwijtschelden van riool- en afvalstoffenheffing nemen we mee in de tarieven voor alle belastingbetalers in de gemeente. Dit betekent dat alle belastingbetalers meebetalen aan het kwijtschelden van de riool- en afvalstoffenheffing. Kwijtschelding van onroerende zaakbelasting komt voor rekening van de gemeente. Sinds 2010 maken we gebruik van de diensten van het inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale zaken. Dit betekent dat automatisch kwijtschelding kan worden verleend, zonder dat daarvoor een volledig formulier met bewijsstukken nodig is.