4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:


We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

 

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

 

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

 

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

 

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle jongeren, zodat zij minimaal een startkwalificatie (= een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2) behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Terug naar navigatie - Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van uiteenlopende problemen waardoor de instroom van jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Aantal vve-leerlingen* 32 30 30
Percentage doorverwijzingen door huisartsen 44 38 37 *1
* Voor- en vroegschoolse educatie

*1) Doel is om meer grip te krijgen en kosten te beheersen zonder kwaliteit te verliezen. Afname van dit percentage, betekent toename beoordelingen door CJG. In 2018 was percentage huisartsen 49,5%.

 

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Bekendheid onafhankelijke clientondersteuning 4 5 5 *1
Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening 57 70 65 *2
Percentage overgewicht jongeren niet beschikbaar 11 10 *3
Percentage roken jongeren niet beschikbaar 3 2 *3
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren niet beschikbaar 5 4 *3
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/inactief) niet beschikbaar 42 40 *3

*1) Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning 2018 was 4,21. Vanwege corona is in 2020 het cliëntervaringsonderzoek 2019 niet uitgevoerd.
*2) Medio 2020 zitten ongeveer 60 inwoners in een traject schuldhulpverlening. We verwachten echter vanwege de effecten van corona voor 2021 een toename.
*3) Gegevens zijn afkomstig van de jaarlijkse screening van de GGD in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Deze jongeren zijn 13 of 14 jaar.

 

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

We gaan dit doen, waar nodig met begeleiding en inzet van instrumenten, zodat ze bij reguliere werkgevers aan het werk gaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Aantal plaatsen beschut werken 5 4 7
Aantal loonkostensubsidie 32 22 35
Aantal Wsw-ers 67 67 61

4.4 Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

Terug naar navigatie - Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam

De sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en zijn duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. De openbare ruimte nodigt uit tot sporten en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimuleren van sport en bewegen

Terug naar navigatie - Stimuleren van sport en bewegen

Stimuleren van sport en bewegen als middel gericht op het bevorderen van een goede gezondheid van de inwoners, in het bijzonder voor de jongeren, de ouderen en mensen met een beperking.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Percentage jeugdleden sportverenigingen 42 41 40 *1
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 398 350 425
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging 80 60 90

*1) Per 1-1-2020: 1915 jeugdleden sport op 4770 jongeren < 18 jaar = 40%.

 

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Opgroeien en opvoeden 9.010.375 8.897.729 8.550.005 8.522.211 8.485.211 8.613.190
Zorg voor kwetsbare burgers 7.672.070 7.920.405 8.084.461 7.965.888 8.094.858 8.113.388
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 6.215.209 9.267.142 6.430.610 6.456.404 6.398.455 6.412.249
Kunst en cultuur 635.654 597.833 598.512 599.569 595.563 595.197
Sport en bewegen 1.871.902 1.939.971 1.574.602 1.634.857 1.545.444 1.521.151
Sociaal culturele accommodaties 735.516 954.543 863.976 847.677 847.703 847.654
Totaal lasten 26.140.726 29.577.624 26.102.164 26.026.606 25.967.234 26.102.828
Opgroeien en opvoeden 561.227 316.573 307.578 318.578 318.578 318.578
Zorg voor kwetsbare burgers 327.700 224.563 225.715 225.715 225.715 226.715
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 3.186.941 5.817.276 3.292.834 3.292.834 3.292.834 3.292.834
Kunst en cultuur 4.533 0 641 0 0 0
Sport en bewegen 350.718 494.824 290.999 290.895 290.895 290.895
Sociaal culturele accommodaties 419.962 287.001 289.592 288.387 288.387 288.387
Totaal baten 4.851.082 7.140.236 4.407.360 4.416.409 4.416.409 4.417.409
Saldo mutaties reserves 0 0 -746.788 -633.994 -633.994 -630.036
Saldo van baten en lasten 21.289.644 22.437.388 20.948.016 20.976.202 20.916.831 21.055.383