Overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het doel van het onderdeel overhead is de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie.

 

In de programma’s leest u de kosten van het primaire proces. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces noemen we overhead. Deze overheadkosten rekenen we direct toe aan de betreffende taken en activiteiten. Bedrijfskosten voor activiteiten gericht op de externe klant registreren we in de betreffende taakvelden.

 

In 2021 zal uitvoering worden gegeven aan het (conform voorschriften BBV) toerekenen van uren aan kredieten. De financiële consequenties hiervan zullen worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2021 en hebben effect op de exploitatie, onze reservepositie en het financieel meerjarenperspectief.

 

Het totaalbedrag van de overhead staat in het overzicht van baten en lasten in de financiële begroting.

 

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Management en bestuursondersteuning 967.187 958.116 939.191 905.584 905.584 905.584
Huisvesting 901.041 831.232 807.343 829.689 829.689 807.495
Automatisering 1.361.952 1.382.819 1.398.850 1.494.883 1.481.348 1.508.184
Planning & Control 494.190 477.694 326.681 337.931 326.681 334.931
Facilitaire zaken 1.202.370 1.431.372 1.328.705 1.306.478 1.292.623 1.282.451
Financiële administratie 527.521 448.006 567.389 567.389 567.389 578.580
Personeel en organisatie 1.345.949 1.609.820 1.222.055 1.180.687 1.134.284 1.080.241
Communicatie 486.421 450.445 461.794 405.724 405.724 402.724
Front-office 238.247 250.118 242.118 232.818 232.818 232.818
Totaal lasten 7.524.879 7.839.621 7.294.127 7.261.184 7.176.141 7.133.009
Management en bestuursondersteuning 0
Huisvesting 7.566 7.400 74.400 77.400 77.400 77.400
Automatisering 0
Planning & Control 0
Facilitaire zaken 22
Financiële administratie 0
Personeel en organisatie 76 0 22
Communicatie 0
Front-office 0
Totaal baten 7.664 7.400 74.422 77.400 77.400 77.400
Saldo mutaties reserves -206.309 -279.524 -144.774 -119.774 -119.774 -103.738
Saldo van baten en lasten 7.310.906 7.552.697 7.074.931 7.064.010 6.978.967 6.951.871