2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Begroting 2021
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.942.906 1.615 1.941.291
0.2 Burgerzaken 882.100 316.707 565.393
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 49.678 35.500 14.178
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.294.127 74.422 7.219.706
0.5 Treasury 126.576 46.261 80.315
0.61 OZB woningen 254.857 3.353.749 -3.098.892
0.62 OZB niet-woningen 77.850 1.216.152 -1.138.302
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 7.300 61.343 -54.043
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.161 35.075.501 -35.073.340
0.8 Overige baten en lasten 171.279 - 171.279
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 2.500 - 2.500
0.10 Mutaties reserves 1.303.258 2.769.865 -1.466.607
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.707.429 500 1.706.929
1.2 Openbare orde en veiligheid 450.127 10.508 439.620
2.1 Verkeer, wegen en water 3.610.831 135.720 3.475.112
2.2 Parkeren 61.995 8.071 53.924
2.3 Recreatieve havens 110.488 126.234 -15.746
2.4 Economische havens en waterwegen 3.668 1.500 2.168
2.5 Openbaar vervoer 118.464 5.079 113.385
3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 173.214 6.822 166.393
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 184.684 78.134 106.551
3.4 Economische promotie 204.774 117.125 87.649
4.1 Openbaar basisonderwijs -
4.2 Onderwijshuisvesting 788.951 98.640 690.311
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.165.004 191.914 973.090
5.1 Sportbeleid en activering 189.783 50 189.732
5.2 Sportaccommodaties 1.384.819 290.949 1.093.870
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 91.241 86 91.154
5.4 Musea 1.990 - 1.990
5.5 Cultureel erfgoed 51.616 - 51.616
5.6 Media 446.204 - 446.204
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.445.997 17.407 2.428.589
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.153.900 306.530 1.847.370
6.2 Wijkteams 548.269 - 548.269
6.3 Inkomensregelingen 4.029.014 3.292.834 736.180
6.4 Begeleide participatie 1.599.518 - 1.599.518
6.5 Arbeidsparticipatie 474.975 - 474.975
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 564.049 213.000 351.049
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.164.131 - 5.164.131
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.335.151 - 4.335.151
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 215.987 - 215.987
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 245.403 - 245.403
7.1 Volksgezondheid 2.609.876 5.975 2.603.901
7.2 Riolering 1.768.050 2.813.406 -1.045.357
7.3 Afval 2.591.321 3.238.282 -646.960
7.4 Milieubeheer 1.259.921 568 1.259.353
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 147.487 112.609 34.878
8.1 Ruimtelijke ordening 2.906.569 1.696.566 1.210.003
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.066.308 1.405.399 -339.092
8.3 Wonen en bouwen 995.209 782.700 212.509
57.981.009 57.907.723 73.285