F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van de samenwerking met verbonden partijen.

 

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

 

Wet gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Wet gemeenschappelijke regelingen

De ministerraad heeft op 10 januari 2020 op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) om de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen te versterken. Hiermee geeft het kabinet invulling aan een afspraak uit het regeerakkoord.

 

De versterking van de politieke verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen zal vorm krijgen door

 • Het versterken van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen
 • Het mogelijk maken van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden
 • Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het functioneren van de regeling

 

Na inwinning van een advies bij de Raad van State is het wetsvoorstel op 1 juli 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. De achtereenvolgende behandeling door de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, de Tweede en de Eerste Kamer gaat in september van start. Het is bij het opmaken van deze begroting nog onduidelijk wanneer de wetswijziging ingaat.

 

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van zes spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wgr zal ook de kadernota Verbonden Partijen via een intergemeentelijke samenwerking moeten worden herzien. Die herziening zal op dat moment ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

 

Richtlijnen begrotingen 2022 gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Volgens spelregel 4 uit de regionale kadernota stellen de gemeenten die deelnemen aan een verbonden partij jaarlijks in november richtlijnen vast. Richtlijnen waarop verbonden partijen hun beleidsmatige en financiële kaders voor het nieuwe begrotingsjaar dienen te baseren. Het college stelt de volgende algemene financiële richtlijnen voor elke Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor.

 

 1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2022 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2022 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2022 t/m 2025) per deelnemer.
 2. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor:
  - Overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
  - Een specificatie van lasten en baten per programma;
  - Het opnemen van een meerjarig investeringsplan in de begroting;
  - Het Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
  - De verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van eigen en vreemd vermogen.
 3. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur (AB) is besloten.
 4. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de reserves. In dit overzicht is te zien wanneer en voor welk bedrag per jaar de reserve wordt ingezet. Ook bevat dit overzicht een toelichting waarin het doel van de reserve wordt omschreven.
 5. De begroting 2022 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage ten opzichte van het begrotingsjaar 2021. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2022.
 6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het AB van de GR.
 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.
 8. Binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) brengen de deelnemers de regeling in overeenstemming met de gewijzigde Wgr.

 

* Tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering.

 

Het college stelt de volgende algemene beleidsrichtlijn voor:

 

Spelregel zes van de regionale kadernota verbonden partijen verplicht gemeenschappelijke regelingen om vierjaarlijks bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Indien het meerjarenbeleidsplan sinds de nieuwe raadsperiode nog niet is vastgesteld wordt van de gemeenschappelijke regeling verwacht dat zij gelijktijdig met de begroting 2022 een nieuw meerjarenbeleidsplan oplevert.

 

De raad heeft de mogelijkheid om per verbonden partij specifieke financiële en beleidsrichtlijnen aan te geven. Het college stelt voor om de specifieke financiële richtlijnen af te geven aan de Regio West-Brabant en specifieke beleidsrichtlijnen aan de Regio West-Brabant, de GGD en de Regionale Ambulance Voorziening. Deze specifieke richtlijnen zijn als bijlage bij de voorliggende begroting opgenomen.

 

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in

 • gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoerings-organisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
 • vennootschappen en coöperaties
 • stichtingen en verenigingen
 • overige verbonden partijen.

 

 

Uw raad op heeft op 25 juni 2020 besloten om de gemeenschappelijke regeling van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch per 1 januari 2021 op te heffen. Deze gemeenschappelijke regeling maakt derhalve geen onderdeel meer uit van de begroting 2021 van de gemeente Drimmelen. Ondanks dat de nieuwe samenwerkingsvorm voor gezamenlijke taken in de Biesbosch niet zal vallen onder “Verbonden Partijen”, zullen er nog steeds wel jaarlijkse kosten voor de gemeente zijn als uitvloeisel van de te ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.

 

De gemeente Drimmelen heeft, naar de letter van het BBV, geen verbondenheid met besloten vennootschappen, coöperaties, stichtingen, verenigingen of overige verbonden partijen.

 

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Het BBV schrijft voor welke informatie een gemeente minimaal over haar verbonden partijen in de begroting op neemt.

 1. Het belang van de gemeente in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend.
 2. Het belang van de gemeente in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
 3. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
 4. De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar.
 5. Risico’s voor de financiële positie van de gemeente.

 

Tabel Par.VP-2
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 504.000 504.000 4.136.000 4.136.000 - 819.967
Risico's Programma Portefeuille-houder
Het ontbreken van cofinanciering bij de aanvraag van projectsubsidies, het opdrogen van subsidiemogelijkheden en het risico dat een subsidieverstrekker niet akoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort. Ruimte, Wonen en Economie Burgemeester De Kok
WAVA (inclusief MidZuid)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 1.654.000 1.654.000 7.476.000 6.843.000 - 1.499.163
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers en daardoor hogere loonkosten, loon- en prijsontwikkeling SW-budget lager dan toename wettelijk minimumloon, landelijk budget voor lage inkomensvoordeel niet toereikend, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan en waarvoor geen beroep kan worden gedaan op de Regeling compensatie transitievergoeding, niet geheel realiseren van de begrote netto-opbrengst door veranderingen in de takenpakketten van deelnemende gemeenten en andere marktpartijen, terugloop aantal SW-medewerkers dat onvoldoende kan worden opgevangen door medewerkers die via beschut werken of participatie-banen instromen en tegenvallende consequenties van de nieuwe CAO voor regulier personeel (CAR-UWO). Door de economische krimp als gevolg van de uitbraak van COVID-19 zullen minder werkgevers bereid zijn om een werkplek met begeleiding beschikbaar te stellen. Sociaal Domein Wethouders Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 1.843.000 1.843.000 3.955.000 3.955.000 - 587.001
Risico's Programma Portefeuille-houder
Inhuur relatief dure externe krachten vanwege krapte op de arbeidsmarkt, maatwerkafspraken met medewerkers die niet kunnen voldoen aan de eisen die een organisatie in transitie, kosten die de overgang naar de Omgevingswet als nieuw stelsel met zich meebrengt. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 16.732.000 14.335.000 46.316.000 50.688.000 - 1.550.370
Risico's Programma Portefeuille-houder
Incidentbestrijding onder druk door beperkte beschikbaarheid vrijwilligers, aansprakelijkheid voor brand bij Chemie-Pack op 5 januari 2011, discontinuiteit ICT tijdens een crisis, frictiekosten bij doorontwikkeling van de organisatie, overbruggingsregelingen voor medewerkers die na 20 werkzame jaren in een bezwarende 24-uurs functie gebruik maken van het tweede loopbaanbeleid, onzekerheid over de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet, hogere kosten door Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en Europese deeltijdrichtlijn en schikking van dispuut met ICT-dienstverlener. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 4.082.813 4.469.163 10.553.000 10.553.000 137.000 905.108
Risico's Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door vermindering van de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0 - 4, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, frictiekosten door afbouw van subsidie-inkomsten of projecten, reizigerszorg, aansprakelijkheid als penvoerder voor verantwoording rechtmatige besteding middelen, beperkte afstemming van JGZ-taken met TWB en Careyn, ontoereikende personele capaciteit in crisissituaties, geen gunning op aanbesteding arrestantenzorg, aansprakelijkheid bij inlening, aanbesteding en datalekken, financiele bijdrage om tekort shared service centrum HSC af te dekken, discontinuiteit ICT en bederf vaccins door stroomuitval en kosten voor verhoging van personeelsmobiliteit. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. - - 1.350.000 1.350.000 - 96.814
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uittreding van één van de deelnemende gemeenten Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.116.300 1.047.371 25.999.549 26.250.744 -67.961 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Te beperkt doelvermogen bij overdracht naar provincie waardoor bijstorting nodig zal zijn. Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 13.749.000 13.708.000 23.696.000 27.096.000 -41.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering Nza lager dan de werkelijke kosten\ Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en Meldpunt Crisiszorg (o.b.v. jaarrekening 2019, begroting 2021 nog niet bekend)
Belang Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Financieel resultaat 2019 Bijdrage Drimmelen 2021
Zorgen voor organisatie vrouwenopvang en een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming, bestaande taken kunnen niet binnen huidig budget worden uitgevoerd, Rijk verlaagt bijdrage 459.609 669.607 1.516.931 1.583.961 209.998 211.000
Risico's Programma Portefeuille-houder
Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2021 Eigen vermogen 31-12-2021 Vreemd vermogen 1-1-2021 Vreemd vermogen 31-12-2021 Financieel resultaat 2021 Bijdrage Drimmelen 2021
Het uitvoeren van taken ingevolge de Jeugdwet. In het bijzonder toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van hulp voor ouders en jeugdigen. Deze gemeenschappelijke regeling is op 1 januari 2020 in werking getreden. - - - - - 930.397
Risico's Programma Portefeuille-houder
Krapte op de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals en indien door toename werkzaamheden extra zorgprofessionals nodig zijn is hiervoor geen budget beschikbaar Sociaal Domein Wethouder Vissers
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000 en o.b.v. jaarrekening 2019, begroting wordt niet gepubliceerd)
Belang Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Financieel resultaat 2019 Bijdrage Drimmelen 2021
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 635.876 665.384 456.765 479.546 29.508 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risico's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000 en o.b.v. jaarrekening 2019, begroting wordt niet gepubliceerd)
Belang Eigen vermogen 1-1-2019 Eigen vermogen 31-12-2019 Vreemd vermogen 1-1-2019 Vreemd vermogen 31-12-2019 Financieel resultaat 2019 Bijdrage Drimmelen 2021
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 4.991.000 4.887.000 132.518.000 144.802.000 163.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker