Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. Volgens de regels van het BBV voegen we aan de begroting een Financiële begroting toe. Hier leest u onze baten en lasten met een toelichting. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

 

Tabel AlgDm-1
Programma Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 4.430.530 -463.489 3.967.041 4.541.404 -340.556 4.200.848 4.631.244 -340.006 4.291.238
Algemene uitkeringen 32.638.786 - 32.638.786 33.980.365 -537 33.979.829 35.075.501 -2.161 35.073.340
Dividend 103.814 - 103.814 46.261 - 46.261 46.261 - 46.261
Saldo financieringsfunctie 14.071 -149.235 -135.164 - -135.296 -135.296 - -126.576 -126.576
Overige algemene dekkingsmiddelen - 203.782 203.782 - -361.428 -361.428 - -166.279 -166.279
Onvoorzien - - - - -5.000 -5.000 - -5.000 -5.000
Vennootschapsbelasting - -2.857 -2.857 - -2.500 -2.500 - -2.500 -2.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen 37.187.201 -411.799 36.775.402 38.568.030 -845.316 37.722.714 39.753.006 -642.523 39.110.483

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Tabel AlgDm-2
Gemeentelijke heffingen
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Onroerendezaakbelasting 4.375.844 4.471.999 4.569.901
Precariobelasting 54.561 69.405 61.343
Totaal 4.430.405 4.541.404 4.631.244

Bij het berekenen van de onroerende zaak belasting nemen we mee:

  • de werkelijke baten 2020
  • de indexering
  • de geraamde groei van het aantal woningen periode 2020 tot en met 2024.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we in programma 3.

 

Tabel AlgDm-3
Overige belastingen
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Toeristenbelasting 112.345 117.500 117.125

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een septembercirculaire 2020 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

 

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
2021 2022 2023 2024
Meicirculaire 2020 34.906.734 35.246.933 34.960.791 34.857.828
Septembercirculaire 2020 35.075.501 35.207.817 34.988.432 34.971.149
Verschil mei - septembercirculaire 168.767 -39.116 27.641 113.321
Terug naar navigatie - Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden

Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden:

 

Tabel AlgDm-5
Geoormerkte gelden
2021 2022 2023 2024
Gemeentefonds uitkeringen 168.767 -39.116 27.641 113.321
"Geoormerkte gelden":
Loon/prijscompensatie -116.000 -116.000 -116.000 -116.000
Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU) -32.051
Gezond in de stad (DU) -7.150 -7.150
Netto effect voor begroting 13.566 -162.266 -88.359 -2.679

 

In de septembercirculaire 2020 zijn een aantal zaken te melden:

  • Geen aanpassing van de accressen 2020 t/m 2024 ten opzichte van mei 2020. De jaren 2020 en 2021 zijn al bij de meicirculaire 2020 vastgeklikt en daardoor zijn ook voor de jaren daarna geen nieuwe accres-standen bekend.
  • De financiële vertaling van twee compensatiepakketten corona (grotendeels 2020). Onderdeel daarvan is het incidenteel terugdraaien van de zgn. opschalingskorting in de jaren 2020 en 2021.
  • Een voorschot op de onderschrijding van het BCF-plafond 2020 ad € 96,5 mln.
  • Er worden een aantal nieuwe decentralisatie-uitkeringen gepresenteerd.

 

Zoals in bovenstaande tabel is aangegeven stellen we voor om een deel van de gelden te oormerken:

  1. In de septembercirculaire ontvangen we een compensatie voor de stijging van de lonen en prijzen. Deze stijging is licht hoger dan in de programma's is opgenomen. Daarom nemen we hiervoor een stelpost op van € 116.000. Deze staat ook verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen.  De overige te oormerken bedragen staan op programma 4.
  2. Het Rijk stelt in de septembercirculaire via een decentralisatie-uitkering voor 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar ten behoeve van een Brede aanpak dak- en thuisloosheid gericht op preventie, vernieuwing van de opvang en wonen met begeleiding. Deze opgave wordt regionaal opgepakt, maar omdat het Rijk de betrokkenheid van alle regiogemeenten onmisbaar vindt, ontvangen alle gemeenten hiervoor middelen. Voor de gemeente Drimmelen gaat het om een bedrag van circa € 18.000 in 2020 en circa € 32.000 in 2021. Een deel van deze middelen wordt ingezet door bij te dragen in de kosten van uitvoering van het plan dat door Breda in overleg met de regiogemeenten is opgesteld. Voor de resterende middelen worden lokaal plannen ontwikkeld die bijdragen aan de doelstelling.
  3. Tevens ontvangen we in  2021 en 2022 jaarlijks € 7.150 via de decentralisatie-uitkering  'Gezond in de stad'. In het beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening en n.a.v. de roep van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is er meer aandacht voor kwetsbare zwangere vrouwen en baby’s. Dit kunnen soms langdurige trajecten zijn om moeder en kind zo goed als mogelijk te ondersteunen. In de gemeente Drimmelen is een werkgroep (gemeente, CJG en consultatiebureaus) die dit monitort. Gezien het feit dat het langdurige (3 jaar) en zeer financieel kostbare trajecten zijn, wordt verzocht dit bedrag te oormerken.

 

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-6
Tabel AlgDm-6
Dividend
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Bank Nederlandse gemeenten 103.814 46.261 46.261

De gemeente bezit 0,065% van de totale aandelen van de bank met een nominale waarde van € 91.065.

 

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-7
Tabel AlgDm-7
Saldo financieringsfunctie
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Financieringsresultaat -133.592 -132.613 -118.471

In de tabel AlgDm-1 regel saldo financieringsfunctie zijn ook de treasury-uren meegenomen. Financieringsresultaat bestaat uit de externe rentelasten. Vanwege de gedaalde rente zijn de lasten in 2021 lager dan in de begroting 2020.

 

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-8
Tabel AlgDm-8
Overige algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Saldo kostenplaatsen 203.782 -361.428 -120.823
Stelpost inflatie (septembercirculaire) -116.000
Taakstelling 70.544
Totaal 203.782 -361.428 -166.279

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma toegewezen zijn, zoals inzet van het inhuurbudget (€ 43.000) en vacatures (€ 101.000), en loon/prijscompensatie (€ 116.000). Tevens het bij de Voorjaarsnota vastgestelde bezuinigingsbedrag, voor zover nog niet gerealiseerd, hier als baat opgenomen. Dit bedrag is als incidentele baat opgenomen bij de incidentele baten en lasten.

 

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Onvoorzien
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Onvoorzien - -5.000 -5.000

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-10
Tabel AlgDm-10
Vennootschapsbelasting
Omschrijving Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Vennootschapsbelasting -2.857 -2.500 -2.500

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur. Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. Voor 2021 verwachten we een belastingplicht van € 2.500.

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De verwachting is dat de reserves ultimo 2020 ca. € 40,6 miljoen bedragen en in de loop van 2021 afnemen tot ca. € 39,1 miljoen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting onderdeel B2.