Inleiding programma's

Inleiding programma's

Terug naar navigatie - Inleiding

Het programmaplan bevat per programma:

  • de speerpunten uit het nieuwe coalitieakkoord “Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !” ;
  • de hoofddoelstelling van het programma;
  • per thema
    - de sub-doelstellingen, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten (Wat willen we bereiken?);
    - de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken (Wat gaan we ervoor doen?);
  • de raming van baten en lasten (Wat gaat het kosten?);
  • prestatie-indicatoren.

 

Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten. De programma's zijn een uitwerking van het coalitieprogramma. De programma's en de doelstellingen uit het coalitieprogramma gelden voor de gehele raadsperiode. Om de speerpunten van het beleid te realiseren, worden door de gemeente activiteiten uitgevoerd. Sommige activiteiten zijn doorlopend en komen voort uit de verplichte taken  van een gemeente. Andere activiteiten hangen nauw samen met een bepaalde gewenste maatschappelijke uitkomst.