4. Afkortingenlijst

4. Afkortingenlijst

Terug naar navigatie - 4. Afkortingenlijst
AB Algemeen Bestuur
APPA Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
APV Algemene Plaatselijke Verordening
Arbo Arbeidsomstandigheden
ASVV Aanbevelingen voor Stedelijke Verkeer Voorzieningen
AVA Algemene Vergadering van Aandeelhouders
BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV Besluit begroten en verantwoorden
B&W Burgemeester en wethouders
BIZ Bedrijven Investeringszone
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BOA Bijzonder Opsporingsambtenaar
BRP Basisregistratie personen
BRZO Besluit Risico Zware Ongevallen
BTW Belasting Toegevoegde Waarde
BV Besloten Vennootschap
BVL Brabants verkeersveiligheidslabel
CACO Calamiteitencoördinator
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CJG Centrum voor Jeugd en Gezin
CO2 Koolstofdioxide
CROW Kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid.
DB Dagelijks Bestuur
DEA Drimmelense Energie Agenda
D en O Dienstverlening en ondersteuning
Diftar Gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden word
DO Definitief ontwerp
EBI Eerste Bijzondere Inspectie
EMU Europese Monetaire Unie
EVZ Ecologische verbindingszone
FIDO Wet Financiering Decentrale Overheden
FTE Fulltime equivalent
GB Grondbedrijf
GFT Groente-, fruit- en tuinafval
GG Grondgebied (afdeling)
GGA Gebieds Gerichte aanpak
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheids Zorg
GHG Gemiddelde hoogste grondwaterstand
GHOR Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GR Gemeenschappelijke Regeling
GROGZ Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg
GRP Gemeentelijk rioleringsplan
HbH Hulp bij het huishouden
HIC High Impact Crime
IBA Individuele Behandeling Afvalwater (zuiveringsinstallatie)
IBOR Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT Informatie- en Communicatietechnologie
IEGG In exploitatie genomen gronden
IHP Integraal Huisvestings Plan onderwijs
IMK Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf
IKC Integrale Kind Centra
IOAW Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISA Instituut voor Sportaccommodaties
JGZ Jeugdgezondheidszorg
KCV Kleinschalig Collectief Vervoer
KRW Kaderrichtlijn Water
LBK Luchtbehandelingskast
MA Maatschappelijke Aangelegenheden (afdeling)
MARB Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MKB Midden- en Klein bedrijf
MOP Meerjaren onderhoudsprogramma
MVO Maatschappelijk verantwoord ondernemen
NEN Nederlandse Normalisatie Instituut
NOC/NSF Nederlandsch Olympisch Comité / Nederlandse Sport Federatie
NV Naamloze Vennootschap
OGZ Openbare GezondheidsZorg
OMWB Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
OZB Onroerendzaakbelasting
PIOFHA-JC Personeel, inkoop, organisatie, financiën, huisvesting, automatisering, juridische zaken en communicatie
P-wet Participatiewet
PZN Personen- en Zorgvervoer Nederland
RAV Regionale Ambulance Voorziening
RBL Regionaal Bureau Leerplicht
RGT Revitalisering Generiek Toezicht
RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
RO Ruimtelijke ontwikkeling
RUPS Regionaal Uitstapprogramma voor Prostituees
RWB Regio West-Brabant
SER Sociaal Economische Raad
SES Sociaal Economische Samenwerking
SiSa Single information Single audit
SLW Stichting LangstraatSpoorlijn West
SW Sociale werkvoorziening
SWO Stichting Welzijn en Ondersteuning Drimmelen
TCO Total cost of ownership
TH Toezicht en handhaving
THUP Toezicht & Handhaving Uitvoering Programma
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAB Vrijkomende Agrarische Bebouwing
VGRP Verbreed Gemeentelijke RioleringsPlan
VIP Vrijwilligers Informatie Punt
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Voorlopig ontwerp
VO Voortgezet onderwijs
VRI Verkeersregelinstallaties
VTH Vergunningverlening-, toezicht- en handhaving
VVE Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVN Veilig Verkeer Nederland
VWS Volksgezondheid Welzijn en Sport
Wajong Wet arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
WAVA Werkvoorzieningschap Aanvullend werk Voor Allen
WGR Wet gemeenschappelijke regelingen
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
WOZ Waardering Onroerende Zaken
Wro Wet Ruimtelijke Ordening
WSJG Waarstaatjegemeente
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw Wet sociale werkvoorziening
WWZ Wonen Welzijn Zorg Drimmelen