Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1
Wethouder Harry Bakker Blz. 2
In één oogopslag Blz. 3
Begroting in één oogopslag Blz. 4
Begroting in één oogopslag Blz. 5
Begroting in één oogopslag Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Voorwoord Blz. 8
Voorwoord Blz. 9
Voorwoord Blz. 10
Samenvatting Blz. 11
Algemeen Blz. 12
Algemeen Blz. 13
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 14
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 15
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 16
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 17
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 18
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 19
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 20
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 21
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 22
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 23
Paragrafen Blz. 24
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 25
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 26
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 27
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 28
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 29
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 30
Paragraaf D – Financiering Blz. 31
Paragraaf D – Financiering Blz. 32
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 33
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 34
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 35
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 36
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 37
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 38
Financiële begroting Blz. 39
Financiële begroting Blz. 40
Beleidswensen Blz. 41
Beleidswensen Blz. 42
Programma's Blz. 43
Inleiding programma's Blz. 44
Inleiding programma's Blz. 45
Inleiding Blz. 46
1. Burger en bestuur Blz. 47
Inleiding Blz. 48
Hoofddoelstelling Blz. 49
1.1 Dienstverlening Blz. 50
Wat willen we bereiken? Blz. 51
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 52
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 53
Prestatie-indicator Blz. 54
1.2 Burger en politiek Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 57
Basis op orde Blz. 58
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 59
Ondersteuning grote projecten Blz. 60
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 61
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 62
Opstellen toekomstvisie Blz. 63
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 64
Wat willen we bereiken? Blz. 65
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 66
Dorpsonderonsjes Blz. 67
Meet and Match Blz. 68
Samen aan de slag Blz. 69
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 70
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 71
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 72
Wat willen we bereiken? Blz. 73
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 74
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 75
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 76
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 77
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 78
Wat willen we bereiken? Blz. 79
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 80
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen Blz. 81
Geluk Blz. 82
Wat gaat het kosten? Blz. 83
Tabel Prg. 1-2 Blz. 84
2. Openbare ruimte Blz. 85
Inleiding Blz. 86
Inleiding Blz. 87
Prestatie-indicator Blz. 88
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 89
Wat willen we bereiken? Blz. 90
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 91
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 92
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 93
Integraal werken Blz. 94
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 95
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 96
Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen Blz. 97
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 98
Monitoren voortgang meldingen Blz. 99
2.2 Wegen en verkeer Blz. 100
Wat willen we bereiken? Blz. 101
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 102
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 103
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 104
Nota verkeersmaatregelen Blz. 105
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 106
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 107
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 108
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 109
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 110
Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer Blz. 111
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 112
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 113
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 114
Armaturen die we toepassen zijn LED Blz. 115
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 116
Opknappen Haven van Terheijden Blz. 117
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 118
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 119
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 120
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 121
Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes Blz. 122
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 123
Nieuwe parkeerdrukmeting Blz. 124
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 125
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 126
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 127
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 128
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 129
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 130
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 131
Uitbreiden netwerk veilige honken Blz. 132
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 133
Wat willen we bereiken? Blz. 134
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 135
Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap Blz. 136
Bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 137
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 138
Aanleg van een bos Blz. 139
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 140
Bloemrijke bermen Blz. 141
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 142
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 143
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 144
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 145
Plaatsen hanging baskets Blz. 146
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 147
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 148
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 149
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 150
Bestrijden van de bruine rat Blz. 151
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 152
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 153
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 154
2.4 Water Blz. 155
Wat willen we bereiken? Blz. 156
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 157
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 158
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 159
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 160
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 161
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 162
Deelname Week van ons water Blz. 163
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 164
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 165
Watertappunt Blz. 166
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 167
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners Blz. 168
Infiltreren van regenwater Blz. 169
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 170
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 171
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 172
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 173
Uitwerken consequenties beheerplan watergangen Blz. 174
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 175
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 176
Wat gaat het kosten? Blz. 177
Tabel Prg. 2-2 Blz. 178
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 179
Inleiding Blz. 180
Inleiding Blz. 181
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 182
Wat willen we bereiken? Blz. 183
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 184
Aanjager vrijetijdseconomie Blz. 185
Biesboschjaar 2021 Blz. 186
Marketing en communicatie Blz. 187
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 188
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 189
Samenwerking NLDelta Blz. 190
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 191
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 192
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 193
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 194
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 195
Jachthaven Biesbosch Blz. 196
Lange-afstands wandelpad Blz. 197
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 198
Realisatie Beverpad Blz. 199
Toeristische infrastructuur Blz. 200
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 201
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 202
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 203
Zonering Biesbosch Blz. 204
Prestatie-indicator Blz. 205
3.2 Versterken economische structuur Blz. 206
Wat willen we bereiken? Blz. 207
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 208
Arbeidsmigranten Blz. 209
Impuls detailhandel Blz. 210
Nota economie Blz. 211
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 212
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 213
3.3 Wonen Blz. 214
Wat willen we bereiken? Blz. 215
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 216
Duurzaamheid bebouwde omgeving Blz. 217
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 218
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 219
Prestatie-indicator Blz. 220
3.4 Duurzaamheid Blz. 221
Wat willen we bereiken? Blz. 222
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 223
Afvalscheiding Blz. 224
Beleidsplan duurzaamheid Blz. 225
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 226
Pilot aardgasvrije wijk Blz. 227
Regionaal Energieloket Blz. 228
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 229
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 230
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 231
Windenergie Blz. 232
Verduurzaming bedrijven Blz. 233
3.5 Leefomgeving Blz. 234
Wat willen we bereiken? Blz. 235
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 236
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 237
Omgevingswet Blz. 238
Sanering asbestdaken Blz. 239
Toezicht en handhaving Blz. 240
Wat gaat het kosten? Blz. 241
Tabel Prg. 3-2 Blz. 242
4. Sociaal domein Blz. 243
Inleiding Blz. 244
Inleiding Blz. 245
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 246
Wat willen we bereiken? Blz. 247
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 248
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 249
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 250
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 251
Onderwijs faciliteren Blz. 252
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 253
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 254
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 255
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 256
Doorontwikkeling CJG Blz. 257
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 258
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 259
Prestatie-indicator Blz. 260
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 261
Wat willen we bereiken? Blz. 262
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 263
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 264
Ondersteuning van mensen Blz. 265
Aanpak eenzaamheid Blz. 266
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 267
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 268
Consequenties abonnementstarief Blz. 269
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 270
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 271
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 272
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 273
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 274
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Blz. 275
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 276
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 277
Prestatie-indicator Blz. 278
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 279
Wat willen we bereiken? Blz. 280
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 281
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 282
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 283
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 284
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 285
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 286
Uitvoeren beschut werken Blz. 287
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 288
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 289
Fraude Blz. 290
Prestatie-indicator Blz. 291
4.4 Sport en bewegen Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 294
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 295
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 296
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 297
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 298
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 299
Renovatie zwembaden Blz. 300
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 301
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 302
Prestatie-indicator Blz. 303
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 304
Wat willen we bereiken? Blz. 305
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 306
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 307
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 308
Bouwhal carnaval Blz. 309
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 310
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 311
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 312
Wat gaat het kosten? Blz. 313
Tabel Prg. 4-2 Blz. 314
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 315
Inleiding Blz. 316
Algemeen Blz. 317
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 318
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 319
Toeristenbelasting Blz. 320
Algemene uitkeringen Blz. 321
Algemene uitkeringen Blz. 322
Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden Blz. 323
Dividend Blz. 324
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 325
Saldo financieringsfunctie Blz. 326
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 327
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 328
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 329
Onvoorzien Blz. 330
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 331
Vennootschapsbelasting Blz. 332
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 333
Reserves Blz. 334
Reserves Blz. 335
Overhead Blz. 336
Inleiding Blz. 337
Inleiding Blz. 338
Wat gaat het kosten? Blz. 339
Tabel Overhead-1 Blz. 340
Basisset beleidsindicatoren Blz. 341
Inleiding Blz. 342
Inleiding Blz. 343
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 344
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 345
Leeswijzer Blz. 346
Leeswijzer Blz. 347
Paragrafen Blz. 348
Inleiding paragrafen Blz. 349
Inleiding paragrafen Blz. 350
Inleiding Blz. 351
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 352
Inleiding Blz. 353
Inleiding Blz. 354
Inventarisatie van de risico’s Blz. 355
Risicomanagement Blz. 356
Risicomanagementbeleid Blz. 357
Risico Blz. 358
Risicoprofiel Blz. 359
Risicokaart Blz. 360
Risico top 10 Blz. 361
Totaal financieel risico Blz. 362
Toelichting totaal financieel risico Blz. 363
Toelichting bij risico’s Blz. 364
Toelichting bij risico’s Blz. 365
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 366
Weerstandscapaciteit Blz. 367
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 368
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 369
Weerstandsvermogen Blz. 370
Weerstandsvermogen Blz. 371
Financiële kengetallen Blz. 372
Financiële kengetallen Blz. 373
B. Lokale heffingen Blz. 374
Inleiding Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Beleid en hoofdlijnen Blz. 377
Beleid en hoofdlijnen Blz. 378
Onroerende zaakbelasting Blz. 379
Afvalstoffenheffing Blz. 380
Rioolheffing Blz. 381
Toeristenbelasting Blz. 382
Begraafrechten Blz. 383
Leges omgevingsvergunning Blz. 384
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 385
Precariobelasting Blz. 386
Havengelden Blz. 387
Marktgelden Blz. 388
Lokale lastendruk Blz. 389
Lokale lastendruk Blz. 390
Inkomsten Blz. 391
Inkomsten Blz. 392
Kwijtschelding Blz. 393
Kwijtschelding Blz. 394
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 395
Inleiding Blz. 396
Inleiding Blz. 397
Planning Openbare Werken 2020 en verder Blz. 398
Planning Openbare Werken 2019 en verder Blz. 399
a. Wegen Blz. 400
Beleidsuitgangspunten Blz. 401
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 402
Geplande werkzaamheden Blz. 403
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 404
b. Openbare verlichting Blz. 405
Beleidsuitgangspunten Blz. 406
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 407
Geplande werkzaamheden Blz. 408
c. Civiele kunstwerken Blz. 409
Beleidskader Blz. 410
Beleidsuitgangspunten Blz. 411
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 412
Geplande werkzaamheden Blz. 413
d. Openbaar groen Blz. 414
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 415
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 416
Geplande werkzaamheden Blz. 417
Investeringen Blz. 418
e. Speelruimte Blz. 419
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 420
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 421
Geplande werkzaamheden Blz. 422
f. Riolering en stedelijke water Blz. 423
Beleidskader Blz. 424
Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan Blz. 425
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 426
Geplande werkzaamheden Blz. 427
g. Gebouwenbeheer Blz. 428
Beleidskader Blz. 429
Beleidsuitgangspunten Blz. 430
Geplande werkzaamheden Blz. 431
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 432
D. Financiering Blz. 433
Inleiding Blz. 434
Inleiding Blz. 435
A. Risicobeheer Blz. 436
A. Risicobeheer Blz. 437
A 1. Renterisico’s Blz. 438
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 439
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 440
A 2. Kredietrisico’s Blz. 441
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 442
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 443
B. Financieringspositie Blz. 444
Financieringsfunctie Blz. 445
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 446
Solvabiliteit Blz. 447
Financiering vaste activa Blz. 448
Renteschema Blz. 449
E. Bedrijfsvoering Blz. 450
Inleiding Blz. 451
Inleiding Blz. 452
A. Personeel en organisatie Blz. 453
ARBO (ARBeidsOmstandigheden) Blz. 454
Externe krachten Blz. 455
Salariskosten Blz. 456
Functieboek Blz. 457
Ziekteverzuim Blz. 458
B. Informatievoorziening en automatisering Blz. 459
Samenwerking ICT Blz. 460
Informatievoorziening Blz. 461
Gegevensbeheer Blz. 462
C. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 463
Huisvesting Blz. 464
Pilot werkplekken Blz. 465
Archief Blz. 466
D. Financiën en Planning & Control Blz. 467
Security Blz. 468
Communicatie Blz. 469
Organisatie Blz. 470
Administratieve organisatie Blz. 471
E. Inkoop Blz. 472
Inkoop Blz. 473
F. Verbonden partijen Blz. 474
Inleiding Blz. 475
Inleiding Blz. 476
Visie en doelstellingen Blz. 477
Visie en doelstellingen Blz. 478
Nota Verbonden Partijen Blz. 479
Nota Verbonden Partijen Blz. 480
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 481
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 482
Lijst verbonden partijen Blz. 483
Lijst verbonden partijen Blz. 484
Informatie per verbonden partij Blz. 485
Informatie per verbonden partij Blz. 486
G. Grondbeleid Blz. 487
Inleiding Blz. 488
Inleiding Blz. 489
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 490
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 491
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 492
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 493
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 494
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 495
c. Wonen Blz. 496
c. Wonen Blz. 497
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 498
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 499
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 500
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 501
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 502
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 503
Conclusie Blz. 504
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 505
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 506
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 507
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 508
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 509
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 510
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 511
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 512
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 513
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 514
Weerstandscapaciteit Blz. 515
Weerstandscapaciteit Blz. 516
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 517
Financiële begroting Blz. 518
Inleiding financiële begroting Blz. 519
Inleiding financiële begroting Blz. 520
Inleiding Blz. 521
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 522
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 523
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 524
A1. Meerjarenperspectief Blz. 525
A1. Meerjarenperspectief Blz. 526
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 527
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 528
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 529
Algemene uitgangspunten Blz. 530
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 531
Financiële positie Blz. 532
Verbonden partijen Blz. 533
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 534
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 535
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 536
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 537
Specificatie baten & lasten Blz. 538
Gezuiverd saldo Blz. 539
Conclusie Blz. 540
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 541
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 542
B. Financiële positie Blz. 543
B. Financiële positie Blz. 544
B. Financiële positie Blz. 545
B1. Investeringen Blz. 546
B1. Investeringen Blz. 547
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 548
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 549
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn: Blz. 550
Voorzieningen Blz. 551
Toelichting voorzieningen Blz. 552
B3. Financiering Blz. 553
B3. Financiering Blz. 554
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 555
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 556
B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren Blz. 557
B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders Blz. 558
B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel Blz. 559
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 560
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 561
B6. EMU-saldo Blz. 562
B6. EMU-saldo Blz. 563
Bijlagen Blz. 564
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 565
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 566
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 567
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 568
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 569
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 570
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 571
Programma 4. Sociaal domein Blz. 572
Programma 4. Sociaal domein Blz. 573
Algemene beleidsdocumenten Blz. 574
Algemene beleidsdocumenten Blz. 575
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 576
2. baten en lasten per taakveld Blz. 577
Baten en lasten per taakveld Blz. 578
3. Taakvelden per programma Blz. 579
3. Taakvelden per programma Blz. 580
Taakvelden per programma Blz. 581
4. Afkortingenlijst Blz. 582
4. Afkortingenlijst Blz. 583
4. Afkortingenlijst Blz. 584
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 585
5. Investeringsprognose 2020- 2024 Blz. 586
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 587
Toelichting investeringen Blz. 588
6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Blz. 589
Inleiding Blz. 590
Inleiding Blz. 591
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 592
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 593
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 594
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 595
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 596
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 597
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 598
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 599
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 600
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 601
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 602
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 603
7. Nieuw beleid Blz. 604
7. Nieuw beleid Blz. 605
7. Nieuw beleid Blz. 606
Toelichting beleidswensen Blz. 607
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap