Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
In één oogopslag Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
Begroting in één oogopslag Blz. 5  
Begroting in één oogopslag Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Voorwoord Blz. 8  
Voorwoord Blz. 9  
Samenvatting Blz. 10  
Algemeen Blz. 11  
Algemeen Blz. 12  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 13  
Programma 1 – Burger en bestuur Blz. 14  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 15  
Programma 2 – Openbare ruimte Blz. 16  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 17  
Programma 3 – Ruimte, wonen en economie Blz. 18  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 19  
Programma 4 – Sociaal domein Blz. 20  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 21  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 22  
Paragrafen Blz. 23  
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 24  
Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 25  
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 26  
Paragraaf B - Lokale heffingen Blz. 27  
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 28  
Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 29  
Paragraaf D – Financiering Blz. 30  
Paragraaf D – Financiering Blz. 31  
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 32  
Paragraaf E - Bedrijfsvoering Blz. 33  
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 34  
Paragraaf F – Verbonden partijen Blz. 35  
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 36  
Paragraaf G - Grondbeleid Blz. 37  
Financiële begroting Blz. 38  
Financiële begroting Blz. 39  
Beleidswensen Blz. 40  
Beleidswensen Blz. 41  
Inleiding programma's Blz. 42  
Inleiding programma's Blz. 43  
Inleiding Blz. 44  
1. Burger en bestuur Blz. 45  
Inleiding Blz. 46  
Hoofddoelstelling Blz. 47  
1.1 Dienstverlening Blz. 48  
Wat willen we bereiken? Blz. 49  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 50  
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 51  
Prestatie-indicator Blz. 52  
1.2 Burger en politiek Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 55  
Basis op orde Blz. 56  
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 57  
Ondersteuning grote projecten Blz. 58  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 59  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 60  
Opstellen toekomstvisie Blz. 61  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 62  
Wat willen we bereiken? Blz. 63  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 64  
Dorpsonderonsjes Blz. 65  
Meet and Match Blz. 66  
Samen aan de slag Blz. 67  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 68  
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 69  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 70  
Wat willen we bereiken? Blz. 71  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 72  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 73  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 74  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 75  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 78  
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen Blz. 79  
Geluk Blz. 80  
Wat gaat het kosten? Blz. 81  
Tabel Prg. 1-2 Blz. 82  
2. Openbare ruimte Blz. 83  
Inleiding Blz. 84  
Inleiding Blz. 85  
Prestatie-indicator Blz. 86  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 87  
Wat willen we bereiken? Blz. 88  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 89  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 90  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 91  
Integraal werken Blz. 92  
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 93  
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 94  
Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen Blz. 95  
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 96  
Monitoren voortgang meldingen Blz. 97  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 98  
Wat willen we bereiken? Blz. 99  
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 100  
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 101  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 102  
Nota verkeersmaatregelen Blz. 103  
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 104  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 105  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 106  
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 107  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 108  
Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer Blz. 109  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 110  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 111  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 112  
Armaturen die we toepassen zijn LED Blz. 113  
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 114  
Opknappen Haven van Terheijden Blz. 115  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 116  
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 117  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 118  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek Blz. 119  
Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes Blz. 120  
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 121  
Nieuwe parkeerdrukmeting Blz. 122  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 123  
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 124  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 125  
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 126  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 127  
Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 128  
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 129  
Uitbreiden netwerk veilige honken Blz. 130  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 131  
Wat willen we bereiken? Blz. 132  
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 133  
Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap Blz. 134  
Bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 135  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 136  
Aanleg van een bos Blz. 137  
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 138  
Bloemrijke bermen Blz. 139  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 140  
Ecologisch beheer van de bermen Blz. 141  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 142  
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 143  
Plaatsen hanging baskets Blz. 144  
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 145  
Aanbrengen beweegtoestellen Blz. 146  
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 147  
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 148  
Bestrijden van de bruine rat Blz. 149  
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 150  
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 151  
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 152  
2.4 Water Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 155  
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 156  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 157  
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 158  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 159  
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 160  
Deelname Week van ons water Blz. 161  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 162  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 163  
Watertappunt Blz. 164  
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 165  
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners Blz. 166  
Infiltreren van regenwater Blz. 167  
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 168  
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 169  
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 170  
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 171  
Uitwerken consequenties beheerplan watergangen Blz. 172  
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 173  
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 174  
Wat gaat het kosten? Blz. 175  
Tabel Prg. 2-2 Blz. 176  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 177  
Inleiding Blz. 178  
Inleiding Blz. 179  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 182  
Aanjager vrijetijdseconomie Blz. 183  
Biesboschjaar 2021 Blz. 184  
Marketing en communicatie Blz. 185  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 186  
Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 187  
Samenwerking NLDelta Blz. 188  
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 189  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 190  
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch Blz. 191  
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 192  
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 193  
Jachthaven Biesbosch Blz. 194  
Lange-afstands wandelpad Blz. 195  
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 196  
Realisatie Beverpad Blz. 197  
Toeristische infrastructuur Blz. 198  
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 199  
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 200  
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 201  
Zonering Biesbosch Blz. 202  
Prestatie-indicator Blz. 203  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 204  
Wat willen we bereiken? Blz. 205  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 206  
Arbeidsmigranten Blz. 207  
Impuls detailhandel Blz. 208  
Nota economie Blz. 209  
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 210  
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 211  
3.3 Wonen Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 214  
Duurzaamheid bebouwde omgeving Blz. 215  
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 216  
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 217  
Prestatie-indicator Blz. 218  
3.4 Duurzaamheid Blz. 219  
Wat willen we bereiken? Blz. 220  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 221  
Afvalscheiding Blz. 222  
Beleidsplan duurzaamheid Blz. 223  
Drimmelense Energie Agenda (DEA) Blz. 224  
Pilot aardgasvrije wijk Blz. 225  
Regionaal Energieloket Blz. 226  
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 227  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 228  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 229  
Windenergie Blz. 230  
Verduurzaming bedrijven Blz. 231  
3.5 Leefomgeving Blz. 232  
Wat willen we bereiken? Blz. 233  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 234  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 235  
Omgevingswet Blz. 236  
Sanering asbestdaken Blz. 237  
Toezicht en handhaving Blz. 238  
Wat gaat het kosten? Blz. 239  
Tabel Prg. 3-2 Blz. 240  
4. Sociaal domein Blz. 241  
Inleiding Blz. 242  
Inleiding Blz. 243  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 244  
Wat willen we bereiken? Blz. 245  
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 246  
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 247  
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 248  
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 249  
Onderwijs faciliteren Blz. 250  
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 251  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 252  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 253  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 254  
Doorontwikkeling CJG Blz. 255  
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 256  
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 257  
Prestatie-indicator Blz. 258  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 259  
Wat willen we bereiken? Blz. 260  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 261  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 262  
Ondersteuning van mensen Blz. 263  
Aanpak eenzaamheid Blz. 264  
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 265  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 266  
Consequenties abonnementstarief Blz. 267  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 268  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 269  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 270  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 271  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 272  
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Blz. 273  
Stimuleren van een gezonde leefstijl Blz. 274  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 275  
Prestatie-indicator Blz. 276  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 277  
Wat willen we bereiken? Blz. 278  
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 279  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 280  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 281  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 282  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 283  
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 284  
Uitvoeren beschut werken Blz. 285  
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 286  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 287  
Fraude Blz. 288  
Prestatie-indicator Blz. 289  
4.4 Sport en bewegen Blz. 290  
Wat willen we bereiken? Blz. 291  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 292  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 293  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 294  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 295  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 296  
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 297  
Renovatie zwembaden Blz. 298  
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 299  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 300  
Prestatie-indicator Blz. 301  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 302  
Wat willen we bereiken? Blz. 303  
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 304  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 305  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 306  
Bouwhal carnaval Blz. 307  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 308  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 309  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 310  
Wat gaat het kosten? Blz. 311  
Tabel Prg. 4-2 Blz. 312  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 313  
Inleiding Blz. 314  
Algemeen Blz. 315  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 316  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 317  
Toeristenbelasting Blz. 318  
Algemene uitkeringen Blz. 319  
Algemene uitkeringen Blz. 320  
Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden Blz. 321  
Dividend Blz. 322  
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 323  
Saldo financieringsfunctie Blz. 324  
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 325  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 326  
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 327  
Onvoorzien Blz. 328  
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 329  
Vennootschapsbelasting Blz. 330  
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 331  
Reserves Blz. 332  
Reserves Blz. 333  
Overhead Blz. 334  
Inleiding Blz. 335  
Inleiding Blz. 336  
Wat gaat het kosten? Blz. 337  
Tabel Overhead-1 Blz. 338  
Basisset beleidsindicatoren Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Inleiding Blz. 341  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 342  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 343  
Leeswijzer Blz. 344  
Leeswijzer Blz. 345  
Inleiding paragrafen Blz. 346  
Inleiding paragrafen Blz. 347  
Inleiding Blz. 348  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 349  
Inleiding Blz. 350  
Inleiding Blz. 351  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 352  
Risicomanagement Blz. 353  
Risicomanagementbeleid Blz. 354  
Risico Blz. 355  
Risicoprofiel Blz. 356  
Risicokaart Blz. 357  
Risico top 10 Blz. 358  
Totaal financieel risico Blz. 359  
Toelichting totaal financieel risico Blz. 360  
Toelichting bij risico’s Blz. 361  
Toelichting bij risico’s Blz. 362  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 363  
Weerstandscapaciteit Blz. 364  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 365  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 366  
Weerstandsvermogen Blz. 367  
Weerstandsvermogen Blz. 368  
Financiële kengetallen Blz. 369  
Financiële kengetallen Blz. 370  
B. Lokale heffingen Blz. 371  
Inleiding Blz. 372  
Inleiding Blz. 373  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 374  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 375  
Onroerende zaakbelasting Blz. 376  
Afvalstoffenheffing Blz. 377  
Rioolheffing Blz. 378  
Toeristenbelasting Blz. 379  
Begraafrechten Blz. 380  
Leges omgevingsvergunning Blz. 381  
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 382  
Precariobelasting Blz. 383  
Havengelden Blz. 384  
Marktgelden Blz. 385  
Lokale lastendruk Blz. 386  
Lokale lastendruk Blz. 387  
Inkomsten Blz. 388  
Inkomsten Blz. 389  
Kwijtschelding Blz. 390  
Kwijtschelding Blz. 391  
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 392  
Inleiding Blz. 393  
Inleiding Blz. 394  
Planning Openbare Werken 2020 en verder Blz. 395  
Planning Openbare Werken 2019 en verder Blz. 396  
a. Wegen Blz. 397  
Beleidsuitgangspunten Blz. 398  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 399  
Geplande werkzaamheden Blz. 400  
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 401  
b. Openbare verlichting Blz. 402  
Beleidsuitgangspunten Blz. 403  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 404  
Geplande werkzaamheden Blz. 405  
c. Civiele kunstwerken Blz. 406  
Beleidskader Blz. 407  
Beleidsuitgangspunten Blz. 408  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 409  
Geplande werkzaamheden Blz. 410  
d. Openbaar groen Blz. 411  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 412  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 413  
Geplande werkzaamheden Blz. 414  
Investeringen Blz. 415  
e. Speelruimte Blz. 416  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 417  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 418  
Geplande werkzaamheden Blz. 419  
f. Riolering en stedelijke water Blz. 420  
Beleidskader Blz. 421  
Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan Blz. 422  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 423  
Geplande werkzaamheden Blz. 424  
g. Gebouwenbeheer Blz. 425  
Beleidskader Blz. 426  
Beleidsuitgangspunten Blz. 427  
Geplande werkzaamheden Blz. 428  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 429  
D. Financiering Blz. 430  
Inleiding Blz. 431  
Inleiding Blz. 432  
A. Risicobeheer Blz. 433  
A. Risicobeheer Blz. 434  
A 1. Renterisico’s Blz. 435  
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 436  
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 437  
A 2. Kredietrisico’s Blz. 438  
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 439  
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 440  
B. Financieringspositie Blz. 441  
Financieringsfunctie Blz. 442  
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 443  
Solvabiliteit Blz. 444  
Financiering vaste activa Blz. 445  
Renteschema Blz. 446  
E. Bedrijfsvoering Blz. 447  
Inleiding Blz. 448  
Inleiding Blz. 449  
A. Personeel en organisatie Blz. 450  
ARBO (ARBeidsOmstandigheden) Blz. 451  
Externe krachten Blz. 452  
Salariskosten Blz. 453  
Functieboek Blz. 454  
Ziekteverzuim Blz. 455  
B. Informatievoorziening en automatisering Blz. 456  
Samenwerking ICT Blz. 457  
Informatievoorziening Blz. 458  
Gegevensbeheer Blz. 459  
C. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 460  
Huisvesting Blz. 461  
Pilot werkplekken Blz. 462  
Archief Blz. 463  
D. Financiën en Planning & Control Blz. 464  
Security Blz. 465  
Communicatie Blz. 466  
Organisatie Blz. 467  
Administratieve organisatie Blz. 468  
E. Inkoop Blz. 469  
Inkoop Blz. 470  
F. Verbonden partijen Blz. 471  
Inleiding Blz. 472  
Inleiding Blz. 473  
Visie en doelstellingen Blz. 474  
Visie en doelstellingen Blz. 475  
Nota Verbonden Partijen Blz. 476  
Nota Verbonden Partijen Blz. 477  
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 478  
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 479  
Lijst verbonden partijen Blz. 480  
Lijst verbonden partijen Blz. 481  
Informatie per verbonden partij Blz. 482  
Informatie per verbonden partij Blz. 483  
G. Grondbeleid Blz. 484  
Inleiding Blz. 485  
Inleiding Blz. 486  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 487  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 488  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 489  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 490  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 491  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 492  
c. Wonen Blz. 493  
c. Wonen Blz. 494  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 495  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 496  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 497  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 498  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 499  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 500  
Conclusie Blz. 501  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 502  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 503  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 504  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 505  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 506  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 507  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 508  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 509  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 510  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 511  
Weerstandscapaciteit Blz. 512  
Weerstandscapaciteit Blz. 513  
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 514  
Inleiding financiële begroting Blz. 515  
Inleiding financiële begroting Blz. 516  
Inleiding Blz. 517  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 518  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 519  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 520  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 521  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 522  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 523  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 524  
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 525  
Algemene uitgangspunten Blz. 526  
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 527  
Financiële positie Blz. 528  
Verbonden partijen Blz. 529  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 530  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 531  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 532  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 533  
Specificatie baten & lasten Blz. 534  
Gezuiverd saldo Blz. 535  
Conclusie Blz. 536  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 537  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 538  
B. Financiële positie Blz. 539  
B. Financiële positie Blz. 540  
B. Financiële positie Blz. 541  
B1. Investeringen Blz. 542  
B1. Investeringen Blz. 543  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 544  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 545  
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn: Blz. 546  
Voorzieningen Blz. 547  
Toelichting voorzieningen Blz. 548  
B3. Financiering Blz. 549  
B3. Financiering Blz. 550  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 551  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 552  
B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren Blz. 553  
B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders Blz. 554  
B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel Blz. 555  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 556  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 557  
B6. EMU-saldo Blz. 558  
B6. EMU-saldo Blz. 559  
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 560  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 561  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 562  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 563  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 564  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 565  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 566  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 567  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 568  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 569  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 570  
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 571  
2. baten en lasten per taakveld Blz. 572  
Baten en lasten per taakveld Blz. 573  
3. Taakvelden per programma Blz. 574  
3. Taakvelden per programma Blz. 575  
Taakvelden per programma Blz. 576  
4. Afkortingenlijst Blz. 577  
4. Afkortingenlijst Blz. 578  
4. Afkortingenlijst Blz. 579  
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 580  
5. Investeringsprognose 2020- 2024 Blz. 581  
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 582  
Toelichting investeringen Blz. 583  
6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Blz. 584  
Inleiding Blz. 585  
Inleiding Blz. 586  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 587  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 588  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 589  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 590  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 591  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 592  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 593  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 594  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 595  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 596  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 597  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 598  
7. Nieuw beleid Blz. 599  
7. Nieuw beleid Blz. 600  
7. Nieuw beleid Blz. 601  
Toelichting beleidswensen Blz. 602  
Publicatiedatum: 04-01-2021

Inhoud