Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2020
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 In één oogopslag
   1. Blz. 4 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
  3. Blz. 7 Inleiding
   1. Blz. 8 Voorwoord
    1. Blz. 9 Voorwoord
     1. Blz. 10 Voorwoord
   2. Blz. 11 Samenvatting
    1. Blz. 12 Algemeen
     1. Blz. 13 Algemeen
    2. Blz. 14 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 15 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 16 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 17 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 18 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 19 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 20 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 21 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 22 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 23 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 24 Paragrafen
    8. Blz. 25 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 26 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    9. Blz. 27 Paragraaf B - Lokale heffingen
     1. Blz. 28 Paragraaf B - Lokale heffingen
    10. Blz. 29 Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 30 Paragraaf C – Onderhoud kapitaalgoederen
    11. Blz. 31 Paragraaf D – Financiering
     1. Blz. 32 Paragraaf D – Financiering
    12. Blz. 33 Paragraaf E - Bedrijfsvoering
     1. Blz. 34 Paragraaf E - Bedrijfsvoering
    13. Blz. 35 Paragraaf F – Verbonden partijen
     1. Blz. 36 Paragraaf F – Verbonden partijen
    14. Blz. 37 Paragraaf G - Grondbeleid
     1. Blz. 38 Paragraaf G - Grondbeleid
    15. Blz. 39 Financiële begroting
     1. Blz. 40 Financiële begroting
    16. Blz. 41 Beleidswensen
     1. Blz. 42 Beleidswensen
  4. Blz. 43 Programma's
   1. Blz. 44 Inleiding programma's
    1. Blz. 45 Inleiding programma's
     1. Blz. 46 Inleiding
   2. Blz. 47 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 48 Inleiding
     1. Blz. 49 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 50 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 52 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 53 Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020
     2. Blz. 54 Prestatie-indicator
    3. Blz. 55 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 57 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 58 Basis op orde
       2. Blz. 59 Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie
       3. Blz. 60 Ondersteuning grote projecten
      2. Blz. 61 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 62 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
       2. Blz. 63 Opstellen toekomstvisie
    4. Blz. 64 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 66 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 67 Dorpsonderonsjes
       2. Blz. 68 Meet and Match
       3. Blz. 69 Samen aan de slag
      2. Blz. 70 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 71 Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0
    5. Blz. 72 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 75 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 76 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 77 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 78 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 79 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 80 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 81 Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen
       2. Blz. 82 Geluk
    7. Blz. 83 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 84 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 85 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 86 Inleiding
     1. Blz. 87 Inleiding
     2. Blz. 88 Prestatie-indicator
    2. Blz. 89 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 90 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 91 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 92 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 93 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 94 Integraal werken
      3. Blz. 95 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 96 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
       2. Blz. 97 Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen
      4. Blz. 98 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 99 Monitoren voortgang meldingen
    3. Blz. 100 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 101 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 102 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 103 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
      2. Blz. 104 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 105 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 106 Organiseren structureel handhavingsoverleg
       3. Blz. 107 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 108 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 109 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 110 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 111 Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer
       4. Blz. 112 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 113 Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.
       1. Blz. 114 Actualiseren beleidsplan openbare verlichting
       2. Blz. 115 Armaturen die we toepassen zijn LED
      5. Blz. 116 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 117 Opknappen Haven van Terheijden
      6. Blz. 118 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 119 Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten
       2. Blz. 120 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
       3. Blz. 121 Uitvoeren resultaten vervoersbehoefte-onderzoek
       4. Blz. 122 Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes
      7. Blz. 123 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 124 Nieuwe parkeerdrukmeting
      8. Blz. 125 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 126 Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders
       2. Blz. 127 Fietsveilig maken Crullaan
       3. Blz. 128 Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden)
       4. Blz. 129 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       5. Blz. 130 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       6. Blz. 131 Onderzoek school-thuisroutes
       7. Blz. 132 Uitbreiden netwerk veilige honken
    4. Blz. 133 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 134 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 135 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
       1. Blz. 136 Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap
       2. Blz. 137 Bomenkaart gemeente Drimmelen
      2. Blz. 138 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 139 Aanleg van een bos
       2. Blz. 140 Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
       3. Blz. 141 Bloemrijke bermen
       4. Blz. 142 Boomplantdag en andere activiteiten
       5. Blz. 143 Ecologisch beheer van de bermen
       6. Blz. 144 In stand houden van de Groenblauwe dienst
       7. Blz. 145 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       8. Blz. 146 Plaatsen hanging baskets
      3. Blz. 147 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 148 Aanbrengen beweegtoestellen
       2. Blz. 149 Aanleggen beweegroute Terheijden
      4. Blz. 150 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 151 Bestrijden van de bruine rat
       2. Blz. 152 Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups
      5. Blz. 153 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 154 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
    5. Blz. 155 2.4 Water
     1. Blz. 156 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 157 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 158 We passen vrij vervalriolering toe
      2. Blz. 159 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 160 Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden
      3. Blz. 161 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 162 Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton
       2. Blz. 163 Deelname Week van ons water
       3. Blz. 164 Intensiveren publicaties over riolering en water
       4. Blz. 165 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
       5. Blz. 166 Watertappunt
      4. Blz. 167 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 168 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners
       2. Blz. 169 Infiltreren van regenwater
      5. Blz. 170 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 171 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
       2. Blz. 172 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      6. Blz. 173 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 174 Uitwerken consequenties beheerplan watergangen
      7. Blz. 175 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 176 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 177 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 178 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 179 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 180 Inleiding
     1. Blz. 181 Inleiding
    2. Blz. 182 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 184 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 185 Aanjager vrijetijdseconomie
       2. Blz. 186 Biesboschjaar 2021
       3. Blz. 187 Marketing en communicatie
       4. Blz. 188 Nota Vrijetijdseconomie
       5. Blz. 189 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       6. Blz. 190 Samenwerking NLDelta
       7. Blz. 191 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
      2. Blz. 192 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 193 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 194 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 195 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 196 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 197 Lange-afstands wandelpad
       6. Blz. 198 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       7. Blz. 199 Realisatie Beverpad
       8. Blz. 200 Toeristische infrastructuur
       9. Blz. 201 Verbetering jachthaven Terheijden
       10. Blz. 202 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       11. Blz. 203 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       12. Blz. 204 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 205 Prestatie-indicator
    3. Blz. 206 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 207 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 208 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 209 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 210 Impuls detailhandel
       3. Blz. 211 Nota economie
       4. Blz. 212 Realisatie Breedband in buitengebied
       5. Blz. 213 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 214 3.3 Wonen
     1. Blz. 215 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 216 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 217 Duurzaamheid bebouwde omgeving
       2. Blz. 218 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       3. Blz. 219 Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 220 Prestatie-indicator
    5. Blz. 221 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 222 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 223 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 224 Afvalscheiding
       2. Blz. 225 Beleidsplan duurzaamheid
       3. Blz. 226 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
       4. Blz. 227 Pilot aardgasvrije wijk
       5. Blz. 228 Regionaal Energieloket
       6. Blz. 229 Regionale energiestrategie (RES)
       7. Blz. 230 Verduurzaming Amerwarmtenet
       8. Blz. 231 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       9. Blz. 232 Windenergie
       10. Blz. 233 Verduurzaming bedrijven
    6. Blz. 234 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 235 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 236 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 237 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 238 Omgevingswet
       3. Blz. 239 Sanering asbestdaken
       4. Blz. 240 Toezicht en handhaving
    7. Blz. 241 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 242 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 243 4. Sociaal domein
    1. Blz. 244 Inleiding
     1. Blz. 245 Inleiding
    2. Blz. 246 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 247 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 248 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 249 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 250 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
       3. Blz. 251 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht)
      2. Blz. 252 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 253 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 254 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 255 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 256 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 257 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 258 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 259 Uitvoering Veilig Thuis
     2. Blz. 260 Prestatie-indicator
    3. Blz. 261 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 262 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 263 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 264 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 265 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 266 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 267 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 268 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 269 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 270 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 271 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 272 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 273 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 274 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
       10. Blz. 275 Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
      3. Blz. 276 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 277 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 278 Prestatie-indicator
    4. Blz. 279 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 280 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 281 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 282 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 283 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 284 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 285 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
       3. Blz. 286 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       4. Blz. 287 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 288 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 289 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
       2. Blz. 290 Fraude
     2. Blz. 291 Prestatie-indicator
    5. Blz. 292 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 293 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 294 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 295 Realiseren van een inclusieve samenleving
       2. Blz. 296 Uitvoeren beleidsnota sport
       3. Blz. 297 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 298 Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam
       1. Blz. 299 Duurzame renovatie buitensportaccommodaties
       2. Blz. 300 Renovatie zwembaden
      3. Blz. 301 Stimuleren van sport en bewegen
       1. Blz. 302 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 303 Prestatie-indicator
    6. Blz. 304 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 305 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 306 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 307 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 308 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 309 Bouwhal carnaval
       2. Blz. 310 Realiseren van een inclusieve samenleving
       3. Blz. 311 Uitvoeren accommodatiebeleid
       4. Blz. 312 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
    7. Blz. 313 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 314 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 315 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 316 Inleiding
     1. Blz. 317 Algemeen
    2. Blz. 318 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 319 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 320 Toeristenbelasting
    3. Blz. 321 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 322 Algemene uitkeringen
     2. Blz. 323 Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
    4. Blz. 324 Dividend
     1. Blz. 325 Toelichting tabel AlgDM-6
    5. Blz. 326 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 327 Toelichting tabel AlgDm-7
    6. Blz. 328 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 329 Toelichting tabel AlmDm-8
    7. Blz. 330 Onvoorzien
     1. Blz. 331 Toelichting tabel AlgDm-9
    8. Blz. 332 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 333 Toelichting tabel AlgDm-10
    9. Blz. 334 Reserves
     1. Blz. 335 Reserves
   7. Blz. 336 Overhead
    1. Blz. 337 Inleiding
     1. Blz. 338 Inleiding
    2. Blz. 339 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 340 Tabel Overhead-1
   8. Blz. 341 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 342 Inleiding
     1. Blz. 343 Inleiding
    2. Blz. 344 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 345 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 346 Leeswijzer
     1. Blz. 347 Leeswijzer
  5. Blz. 348 Paragrafen
   1. Blz. 349 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 350 Inleiding paragrafen
    2. Blz. 351 Inleiding
   2. Blz. 352 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 353 Inleiding
     1. Blz. 354 Inleiding
    2. Blz. 355 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 356 Risicomanagement
     2. Blz. 357 Risicomanagementbeleid
     3. Blz. 358 Risico
     4. Blz. 359 Risicoprofiel
     5. Blz. 360 Risicokaart
     6. Blz. 361 Risico top 10
     7. Blz. 362 Totaal financieel risico
     8. Blz. 363 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 364 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 365 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 366 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 367 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 368 Benodigde weerstandscapaciteit
     3. Blz. 369 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 370 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 371 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 372 Financiële kengetallen
     1. Blz. 373 Financiële kengetallen
   3. Blz. 374 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 375 Inleiding
     1. Blz. 376 Inleiding
    2. Blz. 377 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 378 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 379 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 380 Afvalstoffenheffing
     4. Blz. 381 Rioolheffing
     5. Blz. 382 Toeristenbelasting
     6. Blz. 383 Begraafrechten
     7. Blz. 384 Leges omgevingsvergunning
     8. Blz. 385 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     9. Blz. 386 Precariobelasting
     10. Blz. 387 Havengelden
     11. Blz. 388 Marktgelden
    3. Blz. 389 Lokale lastendruk
     1. Blz. 390 Lokale lastendruk
    4. Blz. 391 Inkomsten
     1. Blz. 392 Inkomsten
    5. Blz. 393 Kwijtschelding
     1. Blz. 394 Kwijtschelding
   4. Blz. 395 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 396 Inleiding
     1. Blz. 397 Inleiding
    2. Blz. 398 Planning Openbare Werken 2020 en verder
     1. Blz. 399 Planning Openbare Werken 2019 en verder
    3. Blz. 400 a. Wegen
     1. Blz. 401 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 402 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 403 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 404 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
    4. Blz. 405 b. Openbare verlichting
     1. Blz. 406 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 407 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 408 Geplande werkzaamheden
    5. Blz. 409 c. Civiele kunstwerken
     1. Blz. 410 Beleidskader
     2. Blz. 411 Beleidsuitgangspunten
     3. Blz. 412 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 413 Geplande werkzaamheden
    6. Blz. 414 d. Openbaar groen
     1. Blz. 415 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 416 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 417 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 418 Investeringen
    7. Blz. 419 e. Speelruimte
     1. Blz. 420 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 421 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 422 Geplande werkzaamheden
    8. Blz. 423 f. Riolering en stedelijke water
     1. Blz. 424 Beleidskader
     2. Blz. 425 Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan
     3. Blz. 426 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     4. Blz. 427 Geplande werkzaamheden
    9. Blz. 428 g. Gebouwenbeheer
     1. Blz. 429 Beleidskader
     2. Blz. 430 Beleidsuitgangspunten
     3. Blz. 431 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 432 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
   5. Blz. 433 D. Financiering
    1. Blz. 434 Inleiding
     1. Blz. 435 Inleiding
    2. Blz. 436 A. Risicobeheer
     1. Blz. 437 A. Risicobeheer
     2. Blz. 438 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 439 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 440 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 441 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 442 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 443 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
    3. Blz. 444 B. Financieringspositie
     1. Blz. 445 Financieringsfunctie
     2. Blz. 446 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 447 Solvabiliteit
     4. Blz. 448 Financiering vaste activa
     5. Blz. 449 Renteschema
   6. Blz. 450 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 451 Inleiding
     1. Blz. 452 Inleiding
    2. Blz. 453 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 454 ARBO (ARBeidsOmstandigheden)
     2. Blz. 455 Externe krachten
     3. Blz. 456 Salariskosten
     4. Blz. 457 Functieboek
     5. Blz. 458 Ziekteverzuim
    3. Blz. 459 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 460 Samenwerking ICT
     2. Blz. 461 Informatievoorziening
     3. Blz. 462 Gegevensbeheer
    4. Blz. 463 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 464 Huisvesting
     2. Blz. 465 Pilot werkplekken
     3. Blz. 466 Archief
    5. Blz. 467 D. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 468 Security
     2. Blz. 469 Communicatie
     3. Blz. 470 Organisatie
     4. Blz. 471 Administratieve organisatie
    6. Blz. 472 E. Inkoop
     1. Blz. 473 Inkoop
   7. Blz. 474 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 475 Inleiding
     1. Blz. 476 Inleiding
    2. Blz. 477 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 478 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 479 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 480 Nota Verbonden Partijen
    4. Blz. 481 Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 482 Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
    5. Blz. 483 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 484 Lijst verbonden partijen
    6. Blz. 485 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 486 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 487 G. Grondbeleid
    1. Blz. 488 Inleiding
     1. Blz. 489 Inleiding
    2. Blz. 490 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 491 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 492 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 493 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 494 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 495 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 496 c. Wonen
     1. Blz. 497 c. Wonen
    6. Blz. 498 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 499 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 500 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 501 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 502 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 503 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 504 Conclusie
    9. Blz. 505 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 506 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    10. Blz. 507 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 508 h. Risico’s eigen grondexploitaties
    11. Blz. 509 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 510 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
    12. Blz. 511 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
     1. Blz. 512 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
    13. Blz. 513 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
     1. Blz. 514 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
    14. Blz. 515 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 516 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 517 Verwacht weerstandscapaciteit
  6. Blz. 518 Financiële begroting
   1. Blz. 519 Inleiding financiële begroting
    1. Blz. 520 Inleiding financiële begroting
     1. Blz. 521 Inleiding
   2. Blz. 522 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 523 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
     1. Blz. 524 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    2. Blz. 525 A1. Meerjarenperspectief
     1. Blz. 526 A1. Meerjarenperspectief
    3. Blz. 527 A2. Financiële uitgangspunten
     1. Blz. 528 A2. Financiële uitgangspunten
     2. Blz. 529 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
     3. Blz. 530 Algemene uitgangspunten
     4. Blz. 531 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
     5. Blz. 532 Financiële positie
     6. Blz. 533 Verbonden partijen
    4. Blz. 534 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020
     1. Blz. 535 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020
    5. Blz. 536 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023
     1. Blz. 537 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023
     2. Blz. 538 Specificatie baten & lasten
     3. Blz. 539 Gezuiverd saldo
     4. Blz. 540 Conclusie
    6. Blz. 541 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 542 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   3. Blz. 543 B. Financiële positie
    1. Blz. 544 B. Financiële positie
     1. Blz. 545 B. Financiële positie
    2. Blz. 546 B1. Investeringen
     1. Blz. 547 B1. Investeringen
    3. Blz. 548 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 549 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     2. Blz. 550 De belangrijkste mutaties in 2020 zijn:
     3. Blz. 551 Voorzieningen
     4. Blz. 552 Toelichting voorzieningen
    4. Blz. 553 B3. Financiering
     1. Blz. 554 B3. Financiering
    5. Blz. 555 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume
     1. Blz. 556 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume
     2. Blz. 557 B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren
     3. Blz. 558 B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders
     4. Blz. 559 B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel
    6. Blz. 560 B5. Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 561 B5. Geprognosticeerde balans
    7. Blz. 562 B6. EMU-saldo
     1. Blz. 563 B6. EMU-saldo
  7. Blz. 564 Bijlagen
   1. Blz. 565 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 566 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 567 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 568 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 569 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 570 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 571 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 572 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 573 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 574 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 575 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 576 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 577 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 578 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 579 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 580 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 581 Taakvelden per programma
   4. Blz. 582 4. Afkortingenlijst
    1. Blz. 583 4. Afkortingenlijst
     1. Blz. 584 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 585 5. Investeringsprognose 2020 - 2024
    1. Blz. 586 5. Investeringsprognose 2020- 2024
     1. Blz. 587 5. Investeringsprognose 2020 - 2024
    2. Blz. 588 Toelichting investeringen
   6. Blz. 589 6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen
    1. Blz. 590 Inleiding
     1. Blz. 591 Inleiding
    2. Blz. 592 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 593 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
    3. Blz. 594 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 595 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
    4. Blz. 596 Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio
     1. Blz. 597 Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio
    5. Blz. 598 Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst
     1. Blz. 599 Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst
    6. Blz. 600 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
     1. Blz. 601 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
    7. Blz. 602 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
     1. Blz. 603 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
   7. Blz. 604 7. Nieuw beleid
    1. Blz. 605 7. Nieuw beleid
     1. Blz. 606 7. Nieuw beleid
     2. Blz. 607 Toelichting beleidswensen
  8. Activiteiten
  9. Zoeken
  10. Publicatie bijlagen
  11. Contact
  12. PrivacyStatement
  13. Sitemap