Meer
Publicatiedatum: 30-12-2019

Inhoud

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Wethouder Harry Bakker Blz. 2  
Begroting in één oogopslag Blz. 3  
Begroting in één oogopslag Blz. 4  
Begroting in één oogopslag Blz. 5  
Begroting in één oogopslag Blz. 6  
Voorwoord Blz. 7  
Samenvatting Blz. 8  
Inleiding programma's Blz. 9  
Inleiding programma's Blz. 10  
Inleiding Blz. 11  
1. Burger en bestuur Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Hoofddoelstelling Blz. 14  
1.1 Dienstverlening Blz. 15  
Wat willen we bereiken? Blz. 16  
Vergroten digitale mogelijkheden Blz. 17  
Vaststellen van het ambitieplan dienstverlening en informatievoorziening en hieraan uitvoering geven in 2020 Blz. 18  
Prestatie-indicator Blz. 19  
1.2 Burger en politiek Blz. 20  
Wat willen we bereiken? Blz. 21  
Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd Blz. 22  
Basis op orde Blz. 23  
Aandacht voor het versterken van de interne- en externe communicatie Blz. 24  
Ondersteuning grote projecten Blz. 25  
Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar Blz. 26  
Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen Blz. 27  
Opstellen toekomstvisie Blz. 28  
1.3 Dorpsgericht werken Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken. Blz. 31  
Dorpsonderonsjes Blz. 32  
Meet and Match Blz. 33  
Samen aan de slag Blz. 34  
Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen Blz. 35  
Uitvoering van de visie Dorpsgericht werken (DGW) 3.0 Blz. 36  
1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing Blz. 37  
Wat willen we bereiken? Blz. 38  
Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens Blz. 39  
Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid Blz. 40  
De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde Blz. 41  
OTO (opleiden, trainen, oefenen) Blz. 42  
1.5 Bestuursondersteuning Blz. 43  
Wat willen we bereiken? Blz. 44  
Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen Blz. 45  
Privacybeleid verder vormgeven en uitrollen Blz. 46  
Geluk Blz. 47  
Wat gaat het kosten? Blz. 48  
Tabel Prg. 1-2 Blz. 49  
2. Openbare ruimte Blz. 50  
Inleiding Blz. 51  
Inleiding Blz. 52  
Prestatie-indicator Blz. 53  
2.1 Integraal en burgergericht werken Blz. 54  
Wat willen we bereiken? Blz. 55  
De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten Blz. 56  
Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken Blz. 57  
De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken. Blz. 58  
Integraal werken Blz. 59  
Het overdragen van onderhoud aan inwoners Blz. 60  
Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen Blz. 61  
Jaarlijkse schouw met stichting WWZ Drimmelen Blz. 62  
Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen Blz. 63  
Monitoren voortgang meldingen Blz. 64  
2.2 Wegen en verkeer Blz. 65  
Wat willen we bereiken? Blz. 66  
Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur Blz. 67  
Uitbreiden laadpaalinfrastructuur Blz. 68  
De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden Blz. 69  
Nota verkeersmaatregelen Blz. 70  
Organiseren structureel handhavingsoverleg Blz. 71  
Organiseren verkeerseducatie en voorlichting Blz. 72  
Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer Blz. 73  
Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie Blz. 74  
Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken Blz. 75  
Instellen vrachtwagenverboden in de kernen uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer Blz. 76  
Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk Blz. 77  
Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Blz. 78  
Actualiseren beleidsplan openbare verlichting Blz. 79  
Armaturen die we toepassen zijn LED Blz. 80  
Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken Blz. 81  
Opknappen Haven van Terheijden Blz. 82  
Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen Blz. 83  
Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten Blz. 84  
Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer Blz. 85  
Uitvoeren resultaten vervoersbehoefteonderzoek Blz. 86  
Verbeterslag toegankelijkheid bushaltes Blz. 87  
Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten Blz. 88  
Nieuwe parkeerdrukmeting Blz. 89  
We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken. Blz. 90  
Dorpsschouw samen met WWZ en andere stakeholders Blz. 91  
Fietsveilig maken Crullaan Blz. 92  
Fietsveilig maken van de Hoofdstraat (Terheijden) Blz. 93  
Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden) Blz. 94  
Onderzoek school-thuisroutes Blz. 95  
Start uitvoering netwerk prioritaire looproute (rode loperroute) Blz. 96  
Uitbreiden netwerk veilige honken Blz. 97  
2.3 Groen en speelvoorzieningen Blz. 98  
Wat willen we bereiken? Blz. 99  
Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden. Blz. 100  
Aanpassen Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) voor nieuwe werkwijze kapbeleid en sancties bij illegale kap Blz. 101  
Oplevering bomenkaart gemeente Drimmelen Blz. 102  
Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen. Blz. 103  
Aanleg van een bos Blz. 104  
Aanleggen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven Blz. 105  
Bloemrijke bermen Blz. 106  
Boomplantdag en andere activiteiten Blz. 107  
Ecologisch beheer van de bermen verfijnen Blz. 108  
In stand houden van de Groenblauwe dienst Blz. 109  
Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen Blz. 110  
Plaatsen Hanging Baskets Blz. 111  
Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten Blz. 112  
Aanbrengen beweegbanken Blz. 113  
Aanleggen beweegroute Terheijden Blz. 114  
Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding Blz. 115  
Bestrijden van de bruine rat Blz. 116  
Opstellen beleidsnotitie/ protocol bestrijden eikenprocessierups Blz. 117  
Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken Blz. 118  
Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen Blz. 119  
2.4 Water Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten Blz. 122  
We passen vrij vervalriolering toe Blz. 123  
Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden Blz. 124  
Toetsen van de voorkeursalternatieven verzwaren Markdijken Terheijden Blz. 125  
Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen Blz. 126  
Actie Tegel eruit Plantje erin en Actie Regenton Blz. 127  
Deelname Week van het water Blz. 128  
Intensiveren publicaties over riolering en water Blz. 129  
Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen Blz. 130  
Watertappunt Blz. 131  
Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast Blz. 132  
Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners Blz. 133  
Infiltreren van regenwater Blz. 134  
Hemelwater: Het beperken van wateroverlast Blz. 135  
Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor). Blz. 136  
Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding Blz. 137  
Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht Blz. 138  
Uitwerken consequenties beheerplan watergangen Blz. 139  
Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen Blz. 140  
Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat Blz. 141  
Wat gaat het kosten? Blz. 142  
Tabel Prg. 2-2 Blz. 143  
3. Ruimte, wonen en economie Blz. 144  
Inleiding Blz. 145  
Inleiding Blz. 146  
3.1 Versterken vrijetijdseconomie Blz. 147  
Wat willen we bereiken? Blz. 148  
Drimmelen recreatief op de kaart zetten Blz. 149  
Aanjager vrijetijdseconomie Blz. 150  
Marketing en communicatie Blz. 151  
Nota Vrijetijdseconomie Blz. 152  
Realisatie voetveer De Mand en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat Blz. 153  
Samenwerking NLDelta Blz. 154  
Samenwerkingsvorm De Biesbosch Blz. 155  
Voorbereiding Biesboschjaar 2021 Blz. 156  
Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid Blz. 157  
Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch verbeteren/vervangen Blz. 158  
Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe Blz. 159  
Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie Blz. 160  
Jachthaven Biesbosch Blz. 161  
Lange afstandswandelpad Blz. 162  
Ontwikkeling Degaterrein en omstreken Blz. 163  
Realisatie Beverpad Blz. 164  
Toeristische infrastructuur Blz. 165  
Verbetering jachthaven Terheijden Blz. 166  
Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen Blz. 167  
Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen Blz. 168  
Zonering Biesbosch Blz. 169  
Prestatie-indicator Blz. 170  
3.2 Versterken economische structuur Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid Blz. 173  
Arbeidsmigranten Blz. 174  
Impuls detailhandel Blz. 175  
Nota economie Blz. 176  
Realisatie Breedband in buitengebied Blz. 177  
Sociaal- cultureel dorpshart Made Blz. 178  
3.3 Wonen Blz. 179  
Wat willen we bereiken? Blz. 180  
Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen Blz. 181  
Duurzaamheid bebouwde omgeving Blz. 182  
Realisatie van CPO en modulaire bouwen Blz. 183  
Realisatie van minimaal 400 nieuwbouwwoningen Blz. 184  
Prestatie-indicator Blz. 185  
3.4 Duurzaamheid Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Drimmelen energieneutraal in 2040 Blz. 188  
Afvalscheiding Blz. 189  
Beleidsplan duurzaamheid Blz. 190  
Drimmelse Energie Agenda (DEA) Blz. 191  
Pilot aardgasvrije wijk Blz. 192  
Regionaal Energieloket Blz. 193  
Regionale energiestrategie (RES) Blz. 194  
Verduurzaming Amerwarmtenet Blz. 195  
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Blz. 196  
Windenergie Blz. 197  
Verduurzaming bedrijven Blz. 198  
3.5 Leefomgeving Blz. 199  
Wat willen we bereiken? Blz. 200  
Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied Blz. 201  
Inventarisatie VAB-locaties Blz. 202  
Omgevingswet Blz. 203  
Sanering asbestdaken Blz. 204  
Toezicht en handhaving Blz. 205  
Wat gaat het kosten? Blz. 206  
Tabel Prg. 3-2 Blz. 207  
4. Sociaal domein Blz. 208  
Inleiding Blz. 209  
Inleiding Blz. 210  
4.1 Opgroeien en opvoeden Blz. 211  
Wat willen we bereiken? Blz. 212  
Bevorderen gelijke onderwijskansen Blz. 213  
Uitbreiden Integrale Kind Centra Blz. 214  
Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie Blz. 215  
Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leerplicht) Blz. 216  
Onderwijs faciliteren Blz. 217  
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022 Blz. 218  
Verbreding natuur- en cultuureducatie Blz. 219  
Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen Blz. 220  
Beheersing kosten jeugdzorg Blz. 221  
Doorontwikkeling CJG Blz. 222  
Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid Blz. 223  
Uitvoering Veilig Thuis Blz. 224  
Prestatie-indicator Blz. 225  
4.2 Zorg voor kwetsbare burgers Blz. 226  
Wat willen we bereiken? Blz. 227  
Helpen bij het terugdringen van schulden Blz. 228  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 229  
Ondersteuning van mensen Blz. 230  
Aanpak eenzaamheid Blz. 231  
Aanpak laaggeletterdheid Blz. 232  
Algemene voorzieningen realiseren Blz. 233  
Consequenties abonnementstarief Blz. 234  
Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Blz. 235  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 236  
Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden Blz. 237  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 238  
Uitvoering beleidsplan sociaal domein Blz. 239  
Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) Blz. 240  
Stimuleren van een gezonde leeftijl Blz. 241  
Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid Blz. 242  
Prestatie-indicator Blz. 243  
4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet Blz. 244  
Wat willen we bereiken? Blz. 245  
Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen. Blz. 246  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 247  
Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan Blz. 248  
Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders Blz. 249  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 250  
Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking Blz. 251  
Uitvoeren beschut werken Blz. 252  
De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken. Blz. 253  
Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen Blz. 254  
Fraude Blz. 255  
Prestatie-indicator Blz. 256  
4.4 Sport en bewegen Blz. 257  
Wat willen we bereiken? Blz. 258  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 259  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 260  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 261  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 262  
Sportaccommodaties zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam Blz. 263  
Duurzame renovatie buitensportaccommodaties Blz. 264  
Renovatie zwembaden Blz. 265  
Stimuleren van sport en bewegen Blz. 266  
Uitvoeren beleidsnota sport Blz. 267  
Prestatie-indicator Blz. 268  
4.5 Sociaal culturele accommodaties Blz. 269  
Wat willen we bereiken? Blz. 270  
De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt. Blz. 271  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 272  
Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren Blz. 273  
Bouwhal carnaval Blz. 274  
Realiseren van een inclusieve samenleving Blz. 275  
Uitvoeren accommodatiebeleid Blz. 276  
Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 277  
Wat gaat het kosten? Blz. 278  
Tabel Prg. 4-2 Blz. 279  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 280  
Inleiding Blz. 281  
Algemeen Blz. 282  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 283  
Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen Blz. 284  
Toeristenbelasting Blz. 285  
Algemene uitkeringen Blz. 286  
Algemene uitkeringen Blz. 287  
Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden Blz. 288  
Dividend Blz. 289  
Toelichting tabel AlgDM-6 Blz. 290  
Saldo financieringsfunctie Blz. 291  
Toelichting tabel AlgDm-7 Blz. 292  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 293  
Toelichting tabel AlmDm-8 Blz. 294  
Onvoorzien Blz. 295  
Toelichting tabel AlgDm-9 Blz. 296  
Vennootschapsbelasting Blz. 297  
Toelichting tabel AlgDm-10 Blz. 298  
Reserves Blz. 299  
Reserves Blz. 300  
Overhead Blz. 301  
Inleiding Blz. 302  
Inleiding Blz. 303  
Wat gaat het kosten? Blz. 304  
Tabel Overhead-1 Blz. 305  
Basisset beleidsindicatoren Blz. 306  
Inleiding Blz. 307  
Inleiding Blz. 308  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 309  
Beleidsindicatoren en taakvelden Blz. 310  
Leeswijzer Blz. 311  
Leeswijzer Blz. 312  
Inleiding paragrafen Blz. 313  
Inleiding paragrafen Blz. 314  
Inleiding Blz. 315  
A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 316  
Inleiding Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Inventarisatie van de risico’s Blz. 319  
Risicomanagement Blz. 320  
Risicomanagementbeleid Blz. 321  
Risico Blz. 322  
Risicoprofiel Blz. 323  
Risicokaart Blz. 324  
Risico top 10 Blz. 325  
Totaal financieel risico Blz. 326  
Toelichting totaal financieel risico Blz. 327  
Toelichting bij risico’s Blz. 328  
Toelichting bij risico’s Blz. 329  
Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Blz. 330  
Weerstandscapaciteit Blz. 331  
Benodigde weerstandscapaciteit Blz. 332  
Beschikbare weerstandscapaciteit Blz. 333  
Weerstandsvermogen Blz. 334  
Weerstandsvermogen Blz. 335  
Financiële kengetallen Blz. 336  
Financiële kengetallen Blz. 337  
B. Lokale heffingen Blz. 338  
Inleiding Blz. 339  
Inleiding Blz. 340  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 341  
Beleid en hoofdlijnen Blz. 342  
Onroerende zaakbelasting Blz. 343  
Afvalstoffenheffing Blz. 344  
Rioolheffing Blz. 345  
Toeristenbelasting Blz. 346  
Begraafrechten Blz. 347  
Leges omgevingsvergunning Blz. 348  
Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen) Blz. 349  
Precariobelasting Blz. 350  
Havengelden Blz. 351  
Marktgelden Blz. 352  
Lokale lastendruk Blz. 353  
Lokale lastendruk Blz. 354  
Inkomsten Blz. 355  
Inkomsten Blz. 356  
Kwijtschelding Blz. 357  
Kwijtschelding Blz. 358  
C. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 359  
Inleiding Blz. 360  
Inleiding Blz. 361  
Planning Openbare Werken 2020 en verder Blz. 362  
Planning Openbare Werken 2019 en verder Blz. 363  
a. Wegen Blz. 364  
Beleidsuitgangspunten Blz. 365  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 366  
Geplande werkzaamheden Blz. 367  
Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019) Blz. 368  
b. Openbare verlichting Blz. 369  
Beleidsuitgangspunten Blz. 370  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 371  
Geplande werkzaamheden Blz. 372  
c. Civiele kunstwerken Blz. 373  
Beleidskader Blz. 374  
Beleidsuitgangspunten Blz. 375  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 376  
Geplande werkzaamheden Blz. 377  
d. Openbaar groen Blz. 378  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 379  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 380  
Geplande werkzaamheden Blz. 381  
Investeringen Blz. 382  
e. Speelruimte Blz. 383  
Beleidskader en beleidsuitgangspunten Blz. 384  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 385  
Geplande werkzaamheden Blz. 386  
f. Riolering en stedelijke water Blz. 387  
Beleidskader Blz. 388  
Beleidsuitgangspunten Waterbeleidsplan Blz. 389  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 390  
Geplande werkzaamheden Blz. 391  
g. Gebouwenbeheer Blz. 392  
Beleidskader Blz. 393  
Beleidsuitgangspunten Blz. 394  
Geplande werkzaamheden Blz. 395  
Financiële vertaling in begroting en jaarrekening Blz. 396  
D. Financiering Blz. 397  
Inleiding Blz. 398  
Inleiding Blz. 399  
A. Risicobeheer Blz. 400  
A. Risicobeheer Blz. 401  
A 1. Renterisico’s Blz. 402  
A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen) Blz. 403  
A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm Blz. 404  
A 2. Kredietrisico’s Blz. 405  
A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen Blz. 406  
A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen) Blz. 407  
B. Financieringspositie Blz. 408  
Financieringsfunctie Blz. 409  
Algemene ontwikkelingen: rentebeleid Blz. 410  
Solvabiliteit Blz. 411  
Financiering vaste activa Blz. 412  
Renteschema Blz. 413  
E. Bedrijfsvoering Blz. 414  
Inleiding Blz. 415  
Inleiding Blz. 416  
A. Personeel en organisatie Blz. 417  
ARBO (ARBeidsOmstandigheden) Blz. 418  
Externe krachten Blz. 419  
Salariskosten Blz. 420  
Functieboek Blz. 421  
Ziekteverzuim Blz. 422  
B. Informatievoorziening en automatisering Blz. 423  
Samenwerking ICT Blz. 424  
Informatievoorziening Blz. 425  
Gegevensbeheer Blz. 426  
C. Huisvesting en facilitaire zaken Blz. 427  
Huisvesting Blz. 428  
Pilot werkplekken Blz. 429  
Archief Blz. 430  
D. Financiën en Planning & Control Blz. 431  
Security Blz. 432  
Communicatie Blz. 433  
Organisatie Blz. 434  
Administratieve organisatie Blz. 435  
E. Inkoop Blz. 436  
Inkoop Blz. 437  
F. Verbonden partijen Blz. 438  
Inleiding Blz. 439  
Inleiding Blz. 440  
Visie en doelstellingen Blz. 441  
Visie en doelstellingen Blz. 442  
Nota Verbonden Partijen Blz. 443  
Nota Verbonden Partijen Blz. 444  
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 445  
Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen Blz. 446  
Lijst verbonden partijen Blz. 447  
Lijst verbonden partijen Blz. 448  
Informatie per verbonden partij Blz. 449  
Informatie per verbonden partij Blz. 450  
G. Grondbeleid Blz. 451  
Inleiding Blz. 452  
Inleiding Blz. 453  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 454  
a. Visie gemeentelijk grondbeleid Blz. 455  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 456  
b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid Blz. 457  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 458  
b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid Blz. 459  
c. Wonen Blz. 460  
c. Wonen Blz. 461  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 462  
d. Werken/ bedrijventerreinen Blz. 463  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 464  
e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties Blz. 465  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 466  
f. Financiële positie actieve grondexploitaties Blz. 467  
Conclusie Blz. 468  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 469  
g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties Blz. 470  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 471  
h. Risico’s eigen grondexploitaties Blz. 472  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 473  
i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf Blz. 474  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 475  
Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf Blz. 476  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 477  
Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Blz. 478  
Weerstandscapaciteit Blz. 479  
Weerstandscapaciteit Blz. 480  
Verwacht weerstandscapaciteit Blz. 481  
Inleiding financiële begroting Blz. 482  
Inleiding financiële begroting Blz. 483  
Inleiding Blz. 484  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 485  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 486  
A. Overzicht baten en lasten en toelichting Blz. 487  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 488  
A1. Meerjarenperspectief Blz. 489  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 490  
A2. Financiële uitgangspunten Blz. 491  
Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022 Blz. 492  
Algemene uitgangspunten Blz. 493  
Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen Blz. 494  
Financiële positie Blz. 495  
Verbonden partijen Blz. 496  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 497  
A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2020 Blz. 498  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 499  
A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023 Blz. 500  
Specificatie baten & lasten Blz. 501  
Gezuiverd saldo Blz. 502  
Conclusie Blz. 503  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 504  
A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 505  
B. Financiële positie Blz. 506  
B. Financiële positie Blz. 507  
B. Financiële positie Blz. 508  
B1. Investeringen Blz. 509  
B1. Investeringen Blz. 510  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 511  
B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Blz. 512  
De belangrijkste mutaties in 2020 zijn: Blz. 513  
Voorzieningen Blz. 514  
Toelichting voorzieningen Blz. 515  
B3. Financiering Blz. 516  
B3. Financiering Blz. 517  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 518  
B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume Blz. 519  
B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren Blz. 520  
B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders Blz. 521  
B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel Blz. 522  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 523  
B5. Geprognosticeerde balans Blz. 524  
B6. EMU-saldo Blz. 525  
B6. EMU-saldo Blz. 526  
1. Overzicht actuele beleidsstukken Blz. 527  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 528  
Programma 1. Burger en Bestuur Blz. 529  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 530  
Programma 2. Openbare ruimte Blz. 531  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 532  
Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie Blz. 533  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 534  
Programma 4. Sociaal domein Blz. 535  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 536  
Algemene beleidsdocumenten Blz. 537  
2. Baten en lasten per taakveld Blz. 538  
2. baten en lasten per taakveld Blz. 539  
Baten en lasten per taakveld Blz. 540  
3. Taakvelden per programma Blz. 541  
3. Taakvelden per programma Blz. 542  
Taakvelden per programma Blz. 543  
4. Afkortingenlijst Blz. 544  
4. Afkortingenlijst Blz. 545  
4. Afkortingenlijst Blz. 546  
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 547  
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 548  
5. Investeringsprognose 2020 - 2024 Blz. 549  
Toelichting investeringen Blz. 550  
6. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen Blz. 551  
Inleiding Blz. 552  
Inleiding Blz. 553  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 554  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB) Blz. 555  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 556  
Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB) Blz. 557  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 558  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Veiligheidsregio Blz. 559  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 560  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Omgevingsdienst Blz. 561  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 562  
Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD Blz. 563  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 564  
Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Blz. 565  
7. Nieuw beleid Blz. 566  
7. Nieuw beleid Blz. 567  
7. Nieuw beleid Blz. 568  
Toelichting beleidswensen Blz. 569