2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Begroting 2020
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.989.937 1.500 1.988.437
0.2 Burgerzaken 822.809 291.804 531.006
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 97.282 50.000 47.282
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.405.443 7.400 7.398.043
0.5 Treasury 135.296 103.814 31.482
0.61 OZB woningen 265.356 3.268.999 -3.003.643
0.62 OZB niet-woningen 87.337 1.203.000 -1.115.663
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig 69.405 -69.405
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 537 33.569.222 -33.568.685
0.8 Overige baten en lasten 130.722 130.722
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 2.500 2.500
0.10 Mutaties reserves 2.150.858 4.516.674 -2.365.816
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.616.302 1.500 1.614.802
1.2 Openbare orde en veiligheid 405.049 13.925 391.124
2.1 Verkeer, wegen en water 4.622.446 129.224 4.493.222
2.2 Parkeren 78.978 7.933 71.045
2.3 Recreatieve havens 94.266 130.800 -36.534
2.4 Economische havens en waterwegen 2.987 5.000 -2.013
2.5 Openbaar vervoer 117.903 5.000 112.903
3.1 Economische ontwikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 123.148 20.124 103.024
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 176.780 82.400 94.380
3.4 Economische promotie 136.281 119.000 17.281
4.1 Openbaar basisonderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting 804.106 94.373 709.733
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.042.699 195.776 846.923
5.1 Sportbeleid en activering 188.444 188.444
5.2 Sportaccommodaties 1.623.224 494.569 1.128.655
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 102.742 102.742
5.4 Musea 1.975 1.975
5.5 Cultureel erfgoed 59.025 59.025
5.6 Media 429.830 429.830
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.724.574 12.822 2.711.752
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.990.298 303.283 1.687.014
6.2 Wijkteams 577.869 577.869
6.3 Inkomensregelingen 4.024.883 3.203.317 821.566
6.4 Begeleide participatie 1.668.211 1.668.211
6.5 Arbeidsparticipatie 453.632 453.632
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 456.211 212.000 244.211
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.060.239 5.060.239
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.161.250 4.161.250
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 122.465 122.465
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 236.366 236.366
7.1 Volksgezondheid 2.537.005 5.950 2.531.055
7.2 Riolering 1.766.306 3.551.230 -1.784.923
7.3 Afval 2.695.733 3.376.960 -681.227
7.4 Milieubeheer 1.129.213 500 1.128.713
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 145.492 111.450 34.042
8.1 Ruimtelijke ordening 4.979.569 3.720.290 1.259.280
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.260.590 1.642.617 -382.027
8.3 Wonen en bouwen 995.733 722.740 272.993
61.699.899 61.244.599 455.300