Overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het doel van het onderdeel overhead is de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale overheadskosten van de organisatie. In de programma’s leest u de kosten van het primaire proces.
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces noemen we overhead. Deze overheadskosten rekenen we direct toe aan de betreffende taken en activiteiten. Bedrijfskosten voor activiteiten gericht op de externe klant registreren we in de betreffende taakvelden. In 2020 zal uitvoering worden gegeven aan het (conform voorschriften BBV) toerekenen van uren aan kredieten. De financiële consequenties hiervan zullen worden verwerkt via de Voorjaarsnota 2020 en hebben effect op de exploitatie, onze reservepositie en het financieel meerjarenperspectief.

Het totaalbedrag van de overhead leest u in het overzicht van baten en lasten in de financiële begroting.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Management en bestuursondersteuning 1.002.671 934.451 958.116 958.116 958.116 958.116
Huisvesting 846.252 869.183 872.481 828.816 828.816 828.816
Automatisering 1.321.654 1.519.271 1.338.069 1.370.355 1.432.376 1.447.149
Planning & Control 186.016 281.444 477.694 458.944 470.194 458.944
Facilitaire zaken 1.113.036 1.125.175 1.341.372 1.343.747 1.363.555 1.349.700
Financiele administratie 432.934 518.524 441.906 441.906 441.906 441.906
Personeel en organisatie 1.030.031 1.258.033 1.284.843 1.196.299 1.109.916 1.085.139
Communicatie 409.790 530.963 450.445 443.077 429.366 429.366
Front-office 236.888 249.852 240.518 240.518 240.518 240.518
Totaal lasten 6.579.273 7.286.897 7.405.443 7.281.777 7.274.762 7.239.653
m
Management en bestuursondersteuning 86
Huisvesting 7.347 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Automatisering 1.398
Planning & Control
Facilitaire zaken 86
Financiele administratie 204
Personeel en organisatie 45.800 39
Communicatie
Front-office
Totaal baten 54.921 7.439 7.400 7.400 7.400 7.400
k
Saldo mutaties reserves -244.436 -147.361 -246.774 -196.774 -119.774 -119.774
k
Saldo van baten en lasten 6.279.916 7.132.097 7.151.269 7.077.603 7.147.588 7.112.479