B. Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de paragraaf lokale heffingen gaan we in op:

 • de hoofdlijnen van het beleid
 • de lokale lastendruk
 • de inkomsten
 • een korte beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

Beleid en hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Beleid en hoofdlijnen

De volgende belastingen zijn een belangrijke inkomstenpost. Deze inkomsten zetten we in om de algemene kosten van de gemeente te dekken:

 • de onroerende zaakbelastingen
 • de precarioheffing
 • de toeristenbelasting.

De opbrengst van de toeristenbelasting besteden we in de gemeente Drimmelen aan het verbeteren van toeristische en recreatieve voorzieningen. Andere belastingen dekken voor 100% de kosten van bijvoorbeeld onderhoud en diensten.

De verschillende lokale belastingsoorten:

Terug naar navigatie - Onroerende zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting

Tabel Par.B-1: Overzicht tarieven
Tarieven
Omschrijving 2018 2019 Begroting 2020
OZB woningen eigenaar in % van de waarde 0,1111 0,1090 +1,8%
OZB niet-woningen gebruiker in % van de waarde 0,1497 0,1530 +1,8%
OZB niet-woningen eigenaar in % van de waarde 0,1858 0,1899 +1,8%
Een onroerende zaak is een woning, bedrijfsruimte of een stuk grond. De waarde van onroerende zaken bepalen we ieder jaar opnieuw. De peildatum voor 2020 is 1 januari 2019.
Terug naar navigatie - Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing
De gemeente haalt afval huis-aan-huis op en daarnaast kun je afval naar de milieustraat brengen. Daar betaal je belasting voor. Dat noemen we afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing is sinds 2003 gebaseerd op het Diftar-principe en is een 100% kostendekkende heffing.

Vanaf 1 januari 2018 is de huis-aan-huisinzameling van het restafval van 1 keer per 2 weken terug gebracht naar 1 keer per 4 weken. De reden hiervan is onze inwoners bewuster te maken voor het scheiden van de grondstoffen (GFT, oud papier en verpakkingsafval). Dit bevindt zich nog in grote hoeveelheden in het restafval. De inzamelsystematiek voor het GFT-afval blijft hetzelfde.
Het te heffen volume voor de afvalstoffenheffing is in 2020 € 2.844.054 (zie tabel Par.B-7). De lasten zijn het volume van de netto-lasten inclusief opbrengsten uit oud papier, glas en PMD-afval.
De baten bestaan uit de onderdelen vastrecht, Diftar ledigingen, opbrengsten huis-aan-huisinzameling en milieustraat.

Het te heffen volume is als volgt opgebouwd:

Tabel Par.B-2: Overzicht netto-lasten Afvalstoffenheffing
Overzicht netto-lasten 2020
Taakveld Netto-lasten Netto-lasten Netto-lasten Opslag Rente BTW Totaal
taakveld toegerekend taakveld overhead toerekening toerekening lasten
aan afv.st.heff. toegerekend in perc. Taakveld 0.4 afvalstoffen- heffing
7.3 Afval 2.125.477 2.020.853 95,08% 277.446 25.568 428.581 2.752.448
2.1 Verkeer, wegen en water 4.508.222 41.200 0,91% 18.496 1.818 6.460 67.974
6.3 Inkomensregelingen 891.761 42.816 4,80% 1.261 0 180 44.257
0.10 Mutaties reserves (ondergrondse glascontainers) -20.625
Totaal lasten 7.525.460 2.104.869 297.203 27.386 435.221 2.844.054
Om het te heffen volume te bepalen gebruiken we de volgende uitgangspunten: · Voor de afvalstoffenheffing geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame, 100% kostendekkendheid. Hierbij maken we gebruik van een egalisatievoorziening; voorcalculatie en nacalculatie. · Overhead: alle kosten die samenhangen met personeelslasten. · De rente toerekening berekenen we met de externe rente. · De toerekening van de kosten straatreiniging/vegen is voor de afvalstoffenheffing 30%. · Alle kwijtscheldingskosten nemen we op in het tarief voor de afvalstoffenheffing. Meer informatie hierover leest u in de paragraaf financiering en in de Handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen.
Tabel Par.B-3: Overzicht verloop egalisatievoorziening Afvalstoffenheffing
Verloop voorziening Afvalstoffenheffing Jaarrekening Begroting (incl. wijz.) Begroting
2017 2018 2019 2020
Beginstand 667.861 1.049.962 116.443 116.443
Mutaties 382.101 -933.519 0 0
Eindstand 1.049.962 116.443 116.443 116.443
De egalisatievoorziening bedraagt op 1 januari 2019 € 116.443. Gezien de verwachting over het jaar 2019 (Berap-2 2019) en de geringe omvang van de voorziening wordt voorgesteld de egalisatievoorziening niet in te zetten. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen leggen we de tarieven ter besluitvorming voor.
Terug naar navigatie - Rioolheffing

Rioolheffing
Eind 2017 stelde de raad het Water- en rioleringsplan 2018-2022 (WRP) vast. Bij de behandeling van dit plan stelden we bedragen voor een dekkende rioolheffing voor. Het te heffen volume voor de rioolheffing is in 2020 € 3.537.230.

Tabel Par.B-4: Overzicht netto-lasten Rioolheffing
Overzicht netto-lasten 2020
Taakveld Netto-lasten Netto-lasten Netto-lasten Opslag Rente BTW Totaal
taakveld toegerekend taakveld overhead toerekening toerekening lasten
aan rioolheff. toegerekend in perc. Taakveld 0.4 rioolheffing
7.2 Riolering 1.766.306 1.747.511 98,94% 249.230 1.058.838 214.187 3.269.766
2.1 Verkeer, wegen en water 4.508.222 93.188 2,07% 10.089 3.333 10.548 117.158
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.711.752 63.530 2,34% 17.370 7.018 6.747 94.666
6.3 Inkomensregelingen 891.761 54.199 6,08% 1.261 0 180 55.640
Totaal lasten 9.878.041 1.958.428 277.950 1.069.189 231.663 3.537.230
Om het te heffen volume te bepalen gebruiken we de volgende uitgangspunten: • Voor de rioolheffing geldt het systeem van gesloten financiering met duurzame, 100% kostendekkendheid. Hierbij maken we gebruik van een egalisatievoorziening, voorcalculatie en nacalculatie. • Overhead: alle kosten die samenhangen met personeelslasten. • De rente toerekening berekenen we met de externe rente. • De toerekening van de kosten straatreiniging/vegen is voor de rioolheffing 55% (taakveld 2.1) • De toerekening van kosten stedelijk water en watergangen die zijn gekoppeld aan één of meer van de vijf thema’s in het WRP: afvalwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en bedrijfsvoering. (taakveld 5.7) • Alle kwijtscheldingskosten nemen we op in het tarief voor de rioolheffing (taakveld 6.3). Meer informatie hierover leest u in de paragraaf financiering en in de Handreiking kostenonderbouwing paragraaf lokale heffingen. In november 2017 nam de gemeenteraad in een opinievergadering kennis van een analyse van de rioolheffing. Daarbij bekeken we of een verdere differentiatie zinvol is. Bij de analyse namen we de voorkeursambities WRP 2018-2022 van de raad mee. De ambities van de raad voeren we zonder verhoging van de rioolheffing door. Vervolgens biedt de gunstige stand van de egalisatievoorziening Riolering de mogelijkheid om het vastrecht te verlagen. Dit geldt alleen voor de planperiode 2018-2022.
Tabel Par.B-5: Overzicht verloop egalisatievoorziening Riolering
Verloop voorziening Riolering Jaarrekening Begroting Begroting
2017 2018 2019 2020
Beginstand 1.443.997 2.050.259 2.303.119 2.199.017
Mutaties 606.262 252.860 -104.102 -427.944
Eindstand 2.050.259 2.303.119 2.199.017 1.771.073

Bij de vaststelling van het WRP namen we de inzet van de egalisatievoorziening riolering op. In 2020 stellen we voor om het tarief met € 13,80 te verlagen. Dit betekent dat we € 427.944 uit de egalisatievoorziening onttrekken. De egalisatievoorziening is na deze onttrekking in 2020 naar verwachting eind 2020 € 1.771.073 (afhankelijk van het jaarrekeningresultaat 2019).

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

Toeristenbelasting
Sinds 2006 betalen toeristen in de gemeente Drimmelen toeristenbelasting.

 • Het tarief watertoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor 24 uur.
 • Het tarief landtoeristenbelasting is per persoon € 1,00 voor een overnachting.

Alleen niet-inwoners betalen de toeristenbelasting, dus ook arbeidsmigranten. Behalve als zij ingeschreven zijn in de BRP (Basisregistratie Personen). De netto-opbrengst gebruiken we voor het verbeteren van toeristische voorzieningen.

Terug naar navigatie - Begraafrechten

Begraafrechten
Begraafrechten zijn rechten die de gemeente Drimmelen in rekening brengt voor diensten van de gemeente die te maken hebben met een begraafplaats. Voorbeelden van deze diensten zijn het begraven van stoffelijke overschotten, het bijzetten van urnen en het onderhoud van graven op de gemeentelijke begraafplaatsen. De tarieven staan in de Verordening lijkbezorgingsrechten Drimmelen.

Terug naar navigatie - Leges omgevingsvergunning

Leges omgevingsvergunning
Leges zijn kosten voor diensten van de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een vergunning. Door invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn 25 vergunningen samengevoegd in één omgevingsvergunning. Door de Wabo zijn meer gebouwen vrij van vergunningen.

Terug naar navigatie - Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)

Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
Secretarieleges zijn kosten voor diensten van de gemeenten, bijvoorbeeld voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels uit de BRP en Burgerlijke Stand, aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag, huwelijksvoltrekkingen. De tarieven staan in de Legesverordening.

Terug naar navigatie - Precariobelasting

Precariobelasting
Precariobelasting heffen we voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Denk hier bijvoorbeeld aan terrassen, verkoopwagens, luifels, reclameborden, buizen en kabels. De tarieven staan in de verordening Precariobelasting.

Terug naar navigatie - Havengelden

Havengelden
De gemeente Drimmelen heeft 3 ligplaatsvoorzieningen in de kernen Terheijden, Drimmelen en Lage Zwaluwe. Wie daarvan gebruik maakt betaalt havengelden.

Terug naar navigatie - Marktgelden

Marktgelden
De gemeente heeft weekmarkten op 3 locaties: het Dorpsplein in Terheijden, de Marktstraat te Made en de Nieuwstraat in Lage Zwaluwe. Voor een plaats op de weekmarkt betaalt men voor het gebruik maken van die plaats. Dat noemen we marktgelden. De tarieven voor 2020 zijn ten opzichte van de tarieven 2019 niet verhoogd.

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

Lokale lastendruk
In de tabel leest u de gemiddelde lokale lastendruk van een huishouden.

Tabel Par.B-6: Overzicht lastendruk
Lastendruk
Omschrijving 2018 2019 2020 Nominale stijging Proc. Stijging
Onroerende zaakbelastingen 267,59 273,04 277,95 4,91 1,80%
Rioolheffing 264,29 264,29 250,49 -13,80 -5,22%
Afvalstoffenheffing 199,51 243,48 252,37 8,89 3,65%
Totaal gemiddeld per huishouden 731,39 780,81 780,81 0,00 0,00%
eenmalige inzet vanuit algemene reserve (2019: € 250.000) -22,18
Totaal gemiddeld per huishouden (na inzet reserves) 731,39 758,63 780,81 0,00 2,92%
 • Rioolheffing berekenen we met de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting). We gaan uit van een tariefsverlaging van € 13,80 en een inzet van de egalisatievoorziening (zie tabel Par.B-5).
 • Afvalstoffenheffing berekenen we met de gemiddelde kosten per eenheid (aansluiting). We gaan uit van het te heffen volume zonder inzet egalisatievoorziening.
 • De tariefberekening Onroerende Zaak Belastingen is afhankelijk van de tariefontwikkeling en de waardeontwikkeling van de woningen.

Inkomsten

Terug naar navigatie - Inkomsten
Tabel Par.B-7: Overzicht heffingen
Heffingen x € 1.000
2018 2018 2019 2020
Nr. Omschrijving rekening baten begroting baten begroting baten begroting lasten begroting baten kosten-dekkendheid Type/ belastingheffing
1 OZB 4.241 4.250 4.359 4.472 n.v.t. Verordening
2 Afvalstoffenheffing 1.778 1.738 2.495 2.844 2.844 100% Verordening
3 Rioolheffing 3.167 3.183 3.352 3.537 3.109 100% Verordening
4 Toeristenbelasting 110 108 110 118 n.v.t. Verordening
5 Lijkbezorging 112 107 109 156 110 70% Verordening
6 Omgevingsvergunning 451 505 704 848 735 87% Verordening
7 Overige leges 24 18 16 20 Verordening
8 Secretarieleges 522 527 313 653 291 45% Verordening
9 Precario 66 66 69 69 n.v.t. Verordening
10 Haven-/liggelden/huur/pacht 154 196 137 137 131 96% Verordening, privaatrechtelijke ovk.
11 Marktgelden / standplaatsen 23 27 25 52 24 46% Verordening
12 Reclameopbrengsten 16 18 16 16 n.v.t. Privaatrechtelijke overeenkomsten
Totaal 10.663 10.741 11.705 8.227 11.938

Kwijtschelding

Terug naar navigatie - Kwijtschelding

Als een belastingplichtige geen vermogen en onvoldoende betalingscapaciteit heeft kunnen we geheel of gedeeltelijk kwijtschelding verlenen. In de gemeente Drimmelen kunnen inwoners kwijtschelding aanvragen voor de onroerende zaakbelasting en de afvalstoffen- en rioolheffing.

De gemeente volgt hierbij de landelijk te hanteren normen voor vermogen en inkomen.

Tabel Par.B-8: Overzicht aantal kwijtscheldingen
Kwijtscheldingen
Omschrijving 2018 2019 Begroting 2020
aantal toekenningen (ook gedeeltelijk) 240 245 255
waarvan automatisch verleend 125 140 145
Afwijzingen 50 35 35
Het totaalbedrag voor het kwijtschelden van riool- en afvalstoffenheffing nemen we mee in de tarieven voor alle belastingbetalers in de gemeente. Dit betekent dat alle belastingbetalers meebetalen aan het kwijtschelden van de riool- en afvalstoffenheffing. Kwijtschelding van onroerende zaakbelasting komt voor rekening van de gemeente. Sinds 2010 maken we gebruik van de diensten van het inlichtingenbureau van het Ministerie van Sociale zaken. Dit betekent dat automatisch kwijtschelding kan worden verleend, zonder dat daarvoor een volledig formulier met bewijsstukken nodig is.