2. Openbare ruimte

Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:
• We doen het duurzaam;
• We doen het met het oog op klimaat;
• We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
• We doen het samen met onze inwoners;
• We doen het gezond;
• We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
• Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Integraal en burgergericht werken
  2. Wegen en verkeer
  3. Groen en speelvoorzieningen
  4. Water.

Prestatie-indicator

Thema Prestatie-indicator 2019 Begroot 2020
1. Integraal en burgergericht werken Bewoners zijn tevreden over de afgeronde projecten * 70% of meer
2. Wegen en Verkeer Kwaliteit C (gemiddeld) 93% 90% of meer
3. Groen en Speelvoorzieningen Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau B 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (burgerenquête) 5,8 6,5
4. Openbare Verlichting Tevredenheid burgers over onderhoud openbare verlichting 7,9 7 of meer
*Geen gegevens bekend bij het opstellen van de begroting

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten

Wat gaan we daarvoor doen?

De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het overdragen van onderhoud aan inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen

Wat gaan we daarvoor doen?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden

Wat gaan we daarvoor doen?

Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer

Wat gaan we daarvoor doen?

Het bereiken van een duurzaam areaal openbare verlichting, zodat we een veilige omgeving bieden aan de inwoners tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken

Wat gaan we daarvoor doen?

Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen

Wat gaan we daarvoor doen?

Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten

Wat gaan we daarvoor doen?

Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding

Wat gaan we daarvoor doen?

Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten

Wat gaan we daarvoor doen?

Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden

Wat gaan we daarvoor doen?

Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen

Wat gaan we daarvoor doen?

Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast

Wat gaan we daarvoor doen?

Hemelwater: Het beperken van wateroverlast

Wat gaan we daarvoor doen?

Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht

Wat gaan we daarvoor doen?

Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?

Tabel Prg.2-2
Realisatie Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wegen en Verkeer 4.143.245 5.062.976 4.608.910 4.124.273 4.090.164 4.081.785
Groen en speelvoorzieningen 2.182.073 2.582.382 2.653.214 2.433.796 2.373.180 2.338.394
Water 2.054.149 1.897.595 1.953.082 1.966.268 2.034.007 1.997.044
Totaal lasten 8.379.466 9.542.954 9.215.206 8.524.337 8.497.352 8.417.224
m
Wegen en Verkeer 180.225 162.006 98.220 98.220 98.220 98.220
Groen en speelvoorzieningen 127.073 128.584 116.421 116.421 116.421 116.421
Water 3.197.063 3.371.376 3.551.230 3.497.163 3.573.223 3.603.060
Totaal baten 3.504.361 3.661.965 3.765.871 3.711.804 3.787.864 3.817.701
m
Saldo mutaties reserves -802.492 -1.411.367 -948.975 -597.884 -503.443 -492.884
m
Saldo van baten en lasten 4.072.613 4.469.621 4.500.361 4.214.649 4.206.045 4.106.639