2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:
• We doen het duurzaam;
• We doen het met het oog op klimaat;
• We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
• We doen het samen met onze inwoners;
• We doen het gezond;
• We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
• Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Integraal en burgergericht werken
  2. Wegen en verkeer
  3. Groen en speelvoorzieningen
  4. Water.

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Thema Prestatie-indicator 2019 Begroot 2020
1. Integraal en burgergericht werken Bewoners zijn tevreden over de afgeronde projecten * 70% of meer
2. Wegen en Verkeer Kwaliteit C (gemiddeld) 93% 90% of meer
3. Groen en Speelvoorzieningen Maandelijkse schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau B 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (burgerenquête) 5,8 6,5
4. Openbare Verlichting Tevredenheid burgers over onderhoud openbare verlichting 7,9 7 of meer
*Geen gegevens bekend bij het opstellen van de begroting

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2
Tabel Prg.2-2
Realisatie Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wegen en Verkeer 4.143.245 5.062.976 4.608.910 4.124.273 4.090.164 4.081.785
Groen en speelvoorzieningen 2.182.073 2.582.382 2.653.214 2.433.796 2.373.180 2.338.394
Water 2.054.149 1.897.595 1.953.082 1.966.268 2.034.007 1.997.044
Totaal lasten 8.379.466 9.542.954 9.215.206 8.524.337 8.497.352 8.417.224
m
Wegen en Verkeer 180.225 162.006 98.220 98.220 98.220 98.220
Groen en speelvoorzieningen 127.073 128.584 116.421 116.421 116.421 116.421
Water 3.197.063 3.371.376 3.551.230 3.497.163 3.573.223 3.603.060
Totaal baten 3.504.361 3.661.965 3.765.871 3.711.804 3.787.864 3.817.701
m
Saldo mutaties reserves -802.492 -1.411.367 -948.975 -597.884 -503.443 -492.884
m
Saldo van baten en lasten 4.072.613 4.469.621 4.500.361 4.214.649 4.206.045 4.106.639