Basisset beleidsindicatoren

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording en de Regeling Beleidsindicatoren gemeenten schrijven voor dat gemeenten een uniforme set van beleidsindicatoren in hun begroting (en jaarstukken) opnemen. Gemeenten kunnen daarmee de maatschappelijke effecten van hun beleid toelichten. Bovendien wordt het mogelijk gemaakt om gemeentebegrotingen onderling beter te vergelijken.

Beleidsindicatoren en taakvelden

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren en taakvelden

De basisset is ingedeeld naar de taakvelden die een gemeente kent:

 • Bestuur en ondersteuning (taakveld 0)
 • Veiligheid (1)
 • Economie (3)
 • Onderwijs (4)
 • Sport, cultuur en recreatie (5)
 • Sociaal Domein (6)
 • Volksgezondheid en milieu (7)
 • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (8)

Voor het taakveld Verkeer, vervoer en waterstaat (2) zijn voor 2020 landelijk geen beleidsindicatoren verplicht gesteld.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Op deze en de volgende pagina treft u een overzicht aan van de geldende beleidsindicatoren. 34 in totaal. Per indicator geven wij achtereenvolgens inzicht in

 • Het taakveld waarop de beleidsindicator betrekking heeft
 • De naam van de beleidsindicator
 • De eenheid waarin de beleidsindicator wordt uitgedrukt
 • De laatste bekende gerealiseerde waarde over een afgesloten jaar
 • De waarde die voor 2020 wordt begroot
 • Een uitleg wat met de beleidsindicator wordt bedoeld
Tabel Indic-1
Verplichte beleidsindicatoren
Nr. Taak-veld Indicator Eenheid Periode Waarde Begroting 2020 Beschrijving
1 0 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2018 5,6 5,9
2 0 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2018 5,3 5,7
3 0 Apparaatskosten Kosten per inwoner 2018 591 639
4 0 Externe inhuur Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen 2018 3 0,4
5 0 Overhead % van totale lasten 2018 11 12
6 1 Verwijzingen Halt per 10.000 inw. 12-17 jr 2018 97 140 Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
7 1 Winkeldiefstal aantal per 1.000 inwoners 2018 0,4 0,3 Het aantal winkediefstallen per 1.000 inwoners.
8 1 Geweldsmisdrijven aantal per 1.000 inwoners 2018 2,6 2,7 Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9 1 Diefstal uit woning aantal per 1.000 inwoners 2018 2,4 2,1 Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.
10 1 Vernieling en beschadiging (in openbare ruimte) aantal per 1.000 inwoners 2018 2,2 2,6 Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.
11 3 Functiemenging % 2018 44,1 44 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
12 3 Vestigingen per 1.000 inw 15-64jr 2018 139,8 138,5 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
13 4 Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 2017 0 0 Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.
14 4 Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 2017 15,4 15 Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.
15 4 Vroegtijdige school-verlaters zonder startkwalificatie % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs 2017 1,3 1 Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
16 5 Niet-sporters % 2016 47,5 46 Het percentage niet wekelijkse sporters ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
17 6 Banen per 1.000 inw 15-64jr 2018 533,8 560 Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
18 6 Jongeren met delict voor rechter % 2015 0,92 0,92 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
19 6 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2015 1,96 1,8 Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
20 6 Netto arbeidsparticipatie % 2018 69,9 72 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
21 6 Werkloze jongeren % 2015 0,93 0,8 Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
22 6 Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inw 18jr eo 2018 11,7 10,5 Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.
23 6 Lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inw 15-65jr 2018 16,8 27 Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar
24 6 Jongeren met jeugdhulp % 2018 9,6 12 Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
25 6 Jongeren met jeugdbescherming % 2018 0,5 0,5 Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
26 6 Jongeren met jeugdreclassering % 2018 0,3 0,1 Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
27 6 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inw 2018 65 125 Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten.
28 7 Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner 2017 125 98 De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
29 7 Hernieuwbare elektriciteit % 2017 2,4 4 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
30 8 Gemiddelde WOZ-waarde dzd euro 2018 242 259 De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
31 8 Nieuw gebouwde woningen aantal per 1.000 woningen 2016 8,9 8,4 Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
32 8 Demografische druk % 2018 72,9 73,8 De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
33 8 Woonlasten éénpersoonshuishouden euro 2019 666 683 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.
34 8 Woonlasten meerpersoonshuishouden euro 2019 783 803 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.