1. Overzicht actuele beleidsstukken

Programma 1. Burger en Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1. Burger en Bestuur
 1. Communicatiebeleidsplan  2015 - 2019 (raad november 2015)
 2. Dienstverlenen doen we zó, Kwaliteitshandvest :wat mag u van de gemeente verwachten (B&W, mei 2019) 
 3. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (raad 1 februari 2018)
 4. Visie Dorpsgericht werken (raad, 2019) 
 5. Integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022 (raad juli 2019)
 6. Geluid bij buitenevenementen Gemeente Drimmelen (B&W september 2018) 
 7. Integraal VTH beleid 2014 / 2018 (februari 2014) 
 8. Regionaal Crisis Plan 2018-2022 
 9.  Districtelijk uitvoeringsplan opleiden opleiden, trainen, oefenen 2017 – 2019 Bevolkingszorg de Baronie (februari 2017, vastgesteld door het beheerteam Bevolkingszorg de Baronie)
 10. Beleidsvisie Externe veiligheid (raad januari 2014)

Programma 2. Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2. Openbare ruimte
 1. Beleids- en beheerplan wegen  Drimmelen 2016-2020
 2. Beleidsplan Verkeer en Vervoer (2018)
 3. Water- en rioleringsplan Drimmelen 2018-2022 waarin opgenomen het verbreed GRP
 4. Beleidsplan Openbare Verlichting, Drimmelen doelmatig en duurzaam verlicht 2015-2019
 5. Beleidsrichtlijn ‘Bewegwijzering van objecten’ (2015)
 6. Beleidsnotitie civiele kunstwerken en havens van 8 juni 2009
 7. Beleidsplan straat meubilair (2013)
 8. Beleidsplan speelruimte 2015-2024 ‘Spelen is Bewegen’
 9. Beleidsplan Hondenbeleid vernieuwing
 10. Integraal Groenbeleidsplan 2017-2026 ‘Groen leeft en verbindt’
 11. Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie

Terug naar navigatie - Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
 1. Toewijzingsbeleid koopwoningen en kavels (nieuwbouw) (10-9-2009)
 2. Visie Duurzaamheid 2040 (21-3-2013)
 3. Visie bedrijventerreinen Amerstreek (18-4-2013)
 4. Visie en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit (3-10-2013)
 5. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2013-2017 (19-12-2013)
 6. Nota Horecabeleid (19-12-2013)
 7. Nota en uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 2014-2018 (19-12-2013)
 8. Integraal beleid Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-beleid) (27-2-2014)
 9. Structuurvisie 2033 (27-2-2014)
 10. Bestemmingsplan Buitengebied (Ruimtelijke plannen)  (13-3-2014) 
 11. Toekomstplan haven Lage Zwaluwe (21-5-2014)
 12. Reclamenota 2014 (29-1-2015)
 13. Actieplan haven Lage Zwaluwe (8-10-2015)
 14. Welstandsnota 2015 (8-10-2015)
 15. Nota Grondbeleid 2016-2020, (28-01-2016)
 16. Nota Kostenverhaal 2016-2020 (28-01-2016)
 17. Notitie ‘Ruimte voor ruimte 2016' (25-02-2016)
 18. Beleidsplan Inzameling huishoudelijke afvalstoffen gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 19. Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen (24-03-2016)
 20. Strategie oude haven Drimmelen (21-04-2016)
 21. Beleid Logies (tijdelijke) werknemers (2-06-2016)
 22. Beleidsnota Reststroken gemeentegrond 2016 (30-6-2016)
 23. Nota woningbouwprogramma 2016-2024 (30-06-2016)
 24. Centrumplan Made (8-09-2016)
 25. Bouwverordening  wijziging verordening 2016 (10-11-2016) 
 26. Woonvisie 2017-2021 (9-3-2017)
 27. Verordening winkeltijden Drimmelen 2017 (6-4-2017) 
 28. Toekomstplan haven Terheijden 2017-2033 (6-7-2017)
 29. Erfgoedverordening gemeente Drimmelen 2017 (16-11-2017)
 30. Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Made 2018-2022 (14-12-2017)
 31. Verordening duurzaamheidslening gemeente Drimmelen (14-12-2017 
 32. Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 1 (1-02-2018)
 33. Beleid ontwikkeling landgoederen (8-03-2018)
 34. Regionale Energiestrategie West-Brabant Ons 2050  (8-03-2018) 
 35. Integraal beleid gemeente Drimmelen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (19-04-2018) 
 36. Actualisatie Bodemkwaliteitskaart (31-05-2018)
 37. Verordening starterslening 2018 (31-05-2018) 
 38. Verordening speelautomaten(hallen) Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 39. Havenverordening Drimmelen 2018 (28-06-2018) 
 40. Verordening Hoorcommissie Plannen 2018 (5-07-2018) 
 41. Beleidskader grootschalige zonnevelden (13-09-2018)
 42. Beleidskader zonnepanelen voor eigen gebruik (13-09-2018)
 43. Nota Kostenverhaal 2019-2023 (15-11-2018)
 44. Actualisatie verordening startersleningen, duurzaamheidslening en blijverslening (13-12-2018) 
 45. Beleidsnotitie Loonwerk-, grondverzet- en transportbedrijven buitengebied (4-07-2019)

Programma 4. Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4. Sociaal domein
 1. Algemene subsidieverordening Drimmelen 2017   
 2. Beleidsplan Jeugdhulp 2015 - 2018, 2014
 3. Beleidsnota Participatiewet 2015, 2014
 4. Beleidsnota Sport en beweegbeleid 2015-2020, 2015
 5. Beleidsplan jeugd en jongeren 2018-2021, 2017
 6. Beleidsplan mantelzorg, 2015 en evaluatie mantelzorg 2016
 7. Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie, 2011; nieuw plan eind 2019
 8. Beleidsplan Wmo 2013-2016, 2013
 9. Aanvulling op beleidsplan Wmo “Samen werken aan zelfredzaamheid”, 2014
 10. Beleidsplan 3D, 2019
 11. Beleids- en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening 2019 tot en met 2022
 12. Beleidsplan Lokaal gezondheidsbeleid Kerngezond Drimmelen 2019-2022, 2018
 13. Kadernota Maatschappelijke accommodaties 2019-2026
 14. Nieuw subsidiebeleid peuterspeelzalen Drimmelen, 2017
 15. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2015-2018, 2015
 16. Subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties, 2012, en evaluatie subsidiebeleid, 2017
 17. Toekomstvisie zwembaden 2017
 18. Uitvoering onderhoudsplan kunstwerken 2015-2018, 2014
 19. Uitvoeringsplan verbetering toegankelijkheid “Kom Binnen” 2017
 20. Verordening Jeugdhulp 2017
 21. Verordening leerlingenvervoer 2017 
 22. Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015- 2019 
 23. Verordening onderwijshuisvesting 2015
 24. Visienota Samen aan zet, 2017
 25. Notitie Opvang en bescherming in de regio Breda vanaf 2020, 2017
 26. Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en VSV regio West-Brabant, 2017
 27. Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West Brabant, 2018
 28. Wijzigingen Hulp bij het Huishouden per 2019, 2018
 29. Uitvoeringsbesluit re-integratie Sociale Zekerheid 2015
 30. Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 
 31. Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2015 
 32. Verordening re-integratie Participatiewet 2015 
 33. Verordening handhaving sociale zekerheid 2015 
 34. Verordening tegenprestatie sociale zekerheid 2015 
 35. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Participatiewet 2015 
 36. Verordening afstemming sociale zekerheid 2015 
 37. Verordening cliëntparticipatie sociale zekerheid 
 38. Implementatieplan toekomst WAVA / !GO Mensenwerk is de basis.

Algemene beleidsdocumenten

Terug naar navigatie - Algemene beleidsdocumenten

1. Financiële verordening 212
2. Verordening 213
3. Normenkader / controleprotocol
4. Kaderplan interne beheersing en interne controleplan
5. Kadernota (Financiële richtlijnen / spelregels)
6. Nota risicomanagement
7. Nota verbonden partijen / richtlijnen
8. Nota reserves en voorzieningen
9. Nota waarderen en afschrijven
10. Nota inkopen en aanbesteden
11. Treasurystatuut
12. BBV wetgeving
13. BBV diverse notities
14. Wet markt en Overheid
15. Wet op de Vennootschapsbelasting/ VPB