F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van de samenwerking met verbonden partijen.

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van zes spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder.

Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Volgens spelregel 4 uit de regionale kadernota stellen de gemeenten die deelnemen aan een verbonden partij jaarlijks in november richtlijnen vast. Richtlijnen waarop verbonden partijen hun beleidsmatige en financiële kaders voor het nieuwe begrotingsjaar dienen te baseren.

Het college stelt de volgende algemene financiële richtlijnen voor elke Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor:

 1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer.
 2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur (AB) is besloten.
 3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor:
  • Overzicht van incidentele lasten en baten;
  • Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
  • Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
 4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het AB van de GR.
 5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing*.
 6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 inclusief meerjarenraming*.
 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen.

* Tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering*.

Het college stelt de volgende algemene beleidsrichtlijn voor:

 1. Spelregel zes van de regionale kadernota verbonden partijen verplicht gemeenschappelijke regelingen om vierjaarlijks bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Indien het meerjarenbeleidsplan sinds de nieuwe raadsperiode nog niet is vastgesteld wordt van de gemeenschappelijke regeling verwacht dat zij gelijktijdig met de begroting 2021 een nieuw meerjarenbeleidsplan oplevert.

Tot slot stelt het college per verbonden partij specifieke financiële en beleidsrichtlijnen voor. Die specifieke richtlijnen zijn opgenomen als bijlage Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen bij deze begroting.

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in

 • gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoerings-organisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
 • vennootschappen en coöperaties
 • stichtingen en verenigingen
 • overige verbonden partijen.
Tabel Par.VP-1 Lijst van verbonden partijen
Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Variant
1.     Regio West-Brabant Etten-Leur Openbaar lichaam
2.     MidZuid Oosterhout Openbaar lichaam
3.     Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
4.     Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
5.     Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Breda Openbaar lichaam
6.     RBL Leerplicht West-Brabant Breda Openbaar lichaam
7.     Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda Openbaar lichaam
8.     Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord ’s-Hertogenbosch Openbaar lichaam
9.     Parkschap NP De Biesbosch Dordrecht Openbaar lichaam
10. Veilig Thuis West-Brabant Breda Centrumgemeente-constructie
11. Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Bedrijfsvoeringsorganisatie
Naamloze vennootschappen Vestigingsplaats
1. Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag
De gemeente Drimmelen heeft, naar de letter van het BBV, geen verbondenheid met besloten vennootschappen, coöperaties, stichtingen, verenigingen of overige verbonden partijen.

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Het BBV schrijft voor welke informatie een gemeente minimaal over haar verbonden partijen in de begroting op neemt.

 1. Het belang van de gemeente in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend.
 2. Het belang van de gemeente in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
 3. De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
 4. De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar.
 5. Risico’s voor de financiële positie van de gemeente.
Tabel Par.VP-2 Informatie per verbonden partij
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 296.000 432.000 7.534.000 4.640.000 - 709.242
Risico's Programma Portefeuille-houder
Het ontbreken van cofinanciering bij de aanvraag van projectsubsidies, het opdrogen van subsidiemogelijkheden en het risico dat een subsidieverstrekker niet akoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dit leidt tot een onvoorzien tekort. Ruimte, Wonen en Economie Burgemeester De Kok
WAVA (inclusief MidZuid)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 1.224.000 1.224.000 7.958.000 7.328.000 - 1.459.683
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers en daardoor hogere loonkosten, plafond op de Lage Inkomens Voordeel-regeling, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, terugloop aantal SW-medewerkers. Sociaal Domein Wethouder Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 1.838.000 1.815.000 4.058.000 4.057.000 -23.000 581.523
Risico's Programma Portefeuille-houder
Niet betalen facturen door verschillen van inzicht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, arbitragetrajecten gelden Verklaring Van Geen Bezwaar, hoger ziekteverzuim dan geraamd, inhuur (duurder) extern personeel, transitiekosten organisatie en personele frictiekosten als gevolg van afschaling op MWB-norm. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 15.653.000 12.994.000 41.118.000 47.170.000 0 1.458.911
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietende informatiebeveiliging, discontinuiteit ICT, invoering Omgevingswet en invoering Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). De Veiligheidsregio, gemeente Moerdijk en onderdelen van de Staat der Nederlanden zijn door verzekeringsmaatschappijen van omliggende bedrijven van Chemie Pack in Moerdijk verantwoordelijk gehouden voor de schade die zij zeggen te hebben geleden als gevolg van de brand op 5 januari 2011. Er is nog geen definitieve dagvaarding door eisende partijen uitgebracht. De Veiligheidsregio schat het risico op aansprakelijkheid laag in. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 4.131.000 4.125.000 10.553.000 10.553.000 3.000 869.866
Risico's Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, frictiekosten door afbouw van subsidie-inkomsten of projecten, hoger kostenniveau personeel. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. - - 1.400.000 1.400.000 - 92.337
Risico's Programma Portefeuille-houder
Hoger dan begrote loonkosten door nieuw af te sluiten cao en uittreding van één van de de deelnemende gemeenten. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.221.660 1.116.300 25.659.920 25.999.549 -111.179 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij uitgestelde overdracht beheer aan Provincie in 2024. Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 14.009.000 13.970.000 30.687.000 29.087.000 -39.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
VWS heeft de RAV Brabant vanaf 1 januari 2013 aangewezen als RAV in beide regio’s voor vijf jaar. In deze periode wil de minister haar definitieve standpunt bepalen over de organisatie van de ambulancezorg. De vergunning wordt verleend tot 1 januari 2021. Deze vergunning is volgens de Tijdelijke wet ambulancezorg afgegeven. Het risico bestaat dat na deze datum geen vergunning meer wordt toegekend aan de RAV. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden, het bewaren en ontwikkelen van het landschappelijk karakter en de zorg voor en ontwikkeling van de recreatie. 638.480 845.558 1.343.922 964.473 - 25.651
Risico's Programma Portefeuille-houder
Het wegvallen van bijdragen van uitgetreden deelnemers, lagere inkomsten uit de Biespas en lagere bijdragen van vrienden van het Parkschap. Openbare Ruimte Wethouder Vissers en wethouder Schuitmaker
Veilig Thuis West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. - - - - - 211.000
Risico's Programma Portefeuille-houder
Veilig Thuis West-Brabant onderkent geen bijzondere risico's in haar begroting 2020. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2020
Het uitvoeren van taken ingevolge de Jeugdwet. In het bijzonder toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van hulp voor ouders en jeugdigen. - - - - - 868.150
Risico's Programma Portefeuille-houder
Krapte op de arbeidsmarkt van zorgprofessionals, hogere kosten door aanbesteding administraties en/of mogelijkheid dat verschillende CAO's moeten worden gehanteerd. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Financieel resultaat 2018 Bijdrage Drimmelen 2020
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 609.107 635.876 438.726 456.765 26.768 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risico's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2018 Eigen vermogen 31-12-2018 Vreemd vermogen 1-1-2018 Vreemd vermogen 31-12-2018 Financieel resultaat 2018 Bijdrage Drimmelen 2020
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 4.687.000 4.991.000 135.185.000 132.518.000 337.000 -
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
De bijdrage van Drimmelen aan de gemeenschappelijke regelingen waaraan zij deelneemt is voor 2020 begroot op ruim 5,4 miljoen euro. De gemeenteraad stelde die bijdrage in haar vergadering van 27 juni 2019 vast. De gemeente Drimmelen volgt een recent gestarte oriëntatie in de regio van een verlaging van bijdragen aan GR’en en de maatschappelijke effecten daarvan. Een enkele gemeente staat mogelijk open voor zo’n verlaging in het licht van de aanhoudende budgetdruk op bijvoorbeeld het sociaal domein.