4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:
We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:
1. Opgroeien en opvoeden
2. Zorg voor kwetsbare burgers
3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
4. Sport en bewegen
5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2017 Werkelijk 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Aantal vve-leerlingen* 23 24 30 30
Percentage doorverwijzingen door huisartsen naar specialistische jeugdhulp 51 43,5 40 38
*Voor- en vroegschoolse educatie

De aantallen absoluut verzuim, relatief verzuim en percentage voortijdig schoolverlaters staan in de basisset beleidsindicatoren.

De percentages jongeren in jeugdhulp, jeugdreclassering en jeugdbescherming staan in de basisset beleidsindicatoren.

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2017 Werkelijk 2018 Werkelijk 2019 Begroot 2020
Bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning* 4,07 4,18 4,21 5,00
Tevredenheid over de kwaliteit van de ondersteuning 85% 85% 89% 90%
Aantal inwoners in traject schuldhulpverlening 71 72 60 70
Percentage overgewicht jongeren 12 10 12 11
Percentage roken jongeren 6 3 4 3
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren 8 6 6 5
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/ inactief) 45 43 42
*Rapportcijfer (1 tot 10)

Door preventie-activiteiten neemt naar verwachting het aantal kortdurende trajecten toe.
Het percentage kinderen in een uitkeringsgezin staat in de basisset beleidsindicatoren.

Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement Wmo staat in de basisset beleidsindicatoren.

Het percentage niet-sporters staat in de basisset beleidsindicatoren.

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Terug naar navigatie - Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2017 Werkelijk 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Aantal plaatsen beschut werken 2 2 3 4
Aantal mensen met loonkostensubsidie 8 18 10 22
Aantal Wsw-ers 70 67 72 67

Het percentage werkloze jongeren, aantal personen met een bijstandsuitkering en lopende re-integratietrajecten staat in de basisset beleidsindicatoren.

4.4 Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2017 Werkelijk 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Percentage jeugdleden sportvereniging 42 42 42 42
Aantal deelnemers SjorsSportief- en creatief n.v.t. 245 300 350
Aantal kinderen dat na SjorsSportief- en creatief lid wordt van een club/ vereniging n.v.t. niet bekend 50 60

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Opgroeien en opvoeden 7.814.772 8.285.784 8.140.994 7.879.070 7.890.276 7.903.276
Zorg voor kwetsbare burgers 6.446.367 7.825.627 7.767.659 7.733.729 7.724.707 7.731.852
Werk en inkomen 6.220.134 6.397.747 6.487.503 6.256.662 6.218.278 6.132.165
Kunst en cultuur 568.789 611.827 592.716 592.264 592.889 588.863
Sport en bewegen 1.553.976 2.163.762 1.811.668 1.819.800 1.802.152 1.710.193
Sociaal culturele accommodaties 740.959 782.268 775.137 774.917 758.569 758.594
Totaal lasten 23.344.999 26.067.015 25.575.677 25.056.442 24.986.871 24.824.942
m
Opgroeien en opvoeden 380.886 419.184 307.144 268.556 263.736 263.736
Zorg voor kwetsbare burgers 283.876 234.377 224.563 225.563 225.563 225.563
Werk en inkomen 3.299.424 3.164.734 3.203.317 3.203.317 3.203.317 3.203.317
Kunst en cultuur 559 1.451 0 0 0 0
Sport en bewegen 346.598 239.646 494.569 494.569 494.569 494.569
Sociaal culturele accommodaties 181.093 412.939 286.288 286.288 286.288 286.288
Totaal baten 4.492.436 4.472.331 4.515.881 4.478.292 4.473.473 4.473.473
m
Saldo mutaties reserves -862.813 -1.916.574 -836.896 -510.510 -462.265 -377.622
m
Saldo van baten en lasten 17.989.750 19.678.110 20.222.900 20.067.640 20.051.133 19.973.848