Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Dit is de programmabegroting 2020 van de Gemeente Drimmelen.
Alweer de tweede begroting binnen de lopende bestuursperiode en gebaseerd op het coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! De programmabegroting gaat uit van de kadernota 2020 die uw raad op 4 juli 2019 vaststelde.

Voor ieder programma geven we aan wat het college in het nieuwe begrotingsjaar wil bereiken, wat zij daarvoor in 2020 gaat doen en wat die inspanningen naar verwachting gaan kosten. Daarnaast maken de paragrafen en bijlagen die het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht stelt deel uit van het begrotingsdocument. Tot slot leest u de wensen voor nieuw beleid.

De provincies stelden gezamenlijk een nieuw Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) vast. De provincie Noord-Brabant informeerde u daarover met haar brief van 2 juli 2019. Uitgangspunt voor repressief toezicht blijft het structureel en reëel evenwicht van een gemeentelijke begroting. Structureel houdt in dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Reëel betekent dat de opgenomen ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn.

Het college is verheugd om u een meerjarenraming te kunnen presenteren die zowel structureel als reëel in evenwicht is. Bovendien voldoet de meerjarenraming aan de richtlijnen van de provinciale begrotingscirculaire van 26 april 2019.
Trots stellen we vast dat de blijvend goede financiële positie van de gemeente het mogelijk maakt om de beleidsvoornemens uit Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! uit te voeren. We kijken ernaar uit om daar samen met uw raad invulling aan te geven.