7. Nieuw beleid

7. Nieuw beleid

Terug naar navigatie - 7. Nieuw beleid

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2019 de Kadernota 2020 vastgesteld. Hierbij is besloten om een deel van de beleidswensen incidenteel te verwerken. De wens van het college is echter om ook beleidswensen met een structureel karakter, indien er financiële ruimte is, in te vullen. Het betreft de volgende beleidswensen:

Tabel RV-7
Beleidswensen in € 1.000
Omschrijving Progr. Invest. S / I 2020 2021 2022 2023
1 Formatie-uitbreiding BOA's (1 fte) 1 S 68 68 68 68
2 Installatieverantwoordelijke Nen 3140 2 S 60 60 60 60
3 Werkvoorbereider Kabels en leidingen 2 S pm pm pm pm
4 Beleidsmedewerker Economische zaken (0,33 fte) 3 S 23 23 23 23
5 Nieuwe wet inburgering 4 S - pm pm pm
Dekking: rijksbijdrage 4 S - pm pm pm
6 Doordecentralisatie Beschermd Wonen/Maatsch.Opvang 4 S - pm pm pm
Dekking: rijksbijdrage 4 S - pm pm pm
7 Coordinator Wmo (0,22 fte) 4 S 17 17 17 17
Totaal beleidswensen 168 168 168 168
Terug naar navigatie - Toelichting beleidswensen

Toelichting beleidswensen

1. Formatie-uitbreiding BOA’s
Op dit moment werken er twee BOA’s bij de gemeente. De BOA-werkzaamheden zijn voortdurend in ontwikkeling, waarbij we zien dat de BOA’s steeds meer taken krijgen. Daarmee neemt ook het verwachtingspatroon over de BOA’s toe. Dat is vooral te zien in het aantal meldingen wat wekelijks binnen komt voor de BOA’s. Het blijkt ondoenlijk deze allemaal op een goede manier af te handelen, wat nogal eens tot frustraties leidt (zowel bij inwoners als ook bij de BOA’s zelf) en een veelgehoorde klacht is.

Daarnaast zijn de BOA’s een specialistische tak van dienst. Een dergelijke dienst heeft een dagelijkse aansturing nodig om de juiste prioriteiten te stellen, de administratieve taak (die groot is) zo efficiënt mogelijk uit te voeren, en zaken van en naar de gemeente en anderzijds de politie goed door te geleiden. Hierbij dient niet alleen de AVG in acht genomen te worden, maar sinds 2019 ook de Wet Politiegegevens en het Besluit Politiegegevens BOA’s. Dit vergt een goede aansturing. Gelet op dit alles is een derde BOA, die tevens de coördinatie op zich neemt, noodzakelijk.

2. Installatieverantwoordelijkheid
De gemeente beheert elektrisch installaties (pompgemalen, gebouwen, elektrisch gereedschap etc.). De Arbowet verplicht ons een beheerder voor die installaties aan te wijzen. De NEN 3140 eist dat verantwoordelijkheden bij een daartoe bevoegde persoon worden belegd. Medewerkers van de buitendienst volgden opleidingen waardoor zij met elektrische installatie mogen werken. Een installatieverantwoordelijke ontbreekt. De persoon heeft een elektrotechnische opleiding en bemoeit zich met het inrichten en beheren van elektrische installaties. We willen samen met gemeente Geertruidenberg een externe en bevoegd persoon aanwijzen.

3. Werkvoorbereider kabels en leidingen
In 2017 heeft de gemeenteraad de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur vastgesteld. Een uitvloeisel daarvan is het Handboek Ondergrondse Infra en het aanpassen van de leges (verordening). We merken dat een behoorlijk deel van de werkzaamheden die de nutsbedrijven uitvoeren ondermaats is. We gaan de controle op de werkzaamheden maar ook de voorbereidingen verscherpen. Daarvoor is nu geen capaciteit. We creëren hiervoor een functie die voor een deel betaald wordt uit de leges. We verwachten met deze aanpak ook meer leges binnen te halen. In de Najaarsnota geven we u meer inzicht in de (geprognotiseerde) inkomsten.
Een van onze medewerkers is niet meer in staat zijn eigen functie uit te voeren. De Wet poortwachter verplicht ons een andere functie voor hem te zoeken. Vanuit deze re-integratie vullen we een deel van de Functie Werkvoorbereider Kabels en Leidingen in. Zijn huidige functie komt vacant.

4. Beleidsmedewerker Economische Zaken
Momenteel is er 0,67 FTE beschikbaar voor de beleidsmedewerker Economische Zaken. Het college ziet grote economische opgaven liggen en wil graag de dienstverlening aan de Drimmelense bedrijven naar een hoger plan tillen. Hiervoor is uitbreiding van de formatie naar 1,0 FTE noodzakelijk.

5. Nieuwe wet inburgering
Het Rijk is voornemens om de inburgering per 2021 drastisch te veranderen. De regie voor inburgering gaat terug naar gemeenten, waarbij gemeenten onder meer inburgering moeten inkopen en nieuwkomers begeleiden bij inburgering en participatie. Vanaf 2019 worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe taken. Zo gaan we met de regiogemeenten en MidZuid een pilot starten voor duale trajecten voor statushouders, waarbij werkervaring en taal/inburgering gecombineerd worden. Bij het Rijk dienen we hiervoor een subsidieverzoek in. De financiële consequenties van de nieuwe wetgeving zijn nog niet bekend.

6. Doordecentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang
Vanaf 2021 wordt iedere gemeente verantwoordelijk voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen. Wij overleggen samen met de andere gemeenten in onze regio over de overdracht van deze taken van centrumgemeente Breda naar de regiogemeenten. De overdracht en afbakening van taken heeft consequenties voor Drimmelen. Dit traject kent nog veel onzekerheden en ook financiële risico’s. Mogelijk wil Breda vooruitlopend op de decentralisatie al enkele taken bij de regiogemeenten wegleggen.

7. Coördinator WMO
De coördinator Wmo heeft onvoldoende uren voor de aansturing van het cluster in combinatie met de voorliggende beleidstaken Wmo. Het aantal aanvragen Wmo wordt complexer en de doelgroep meer divers, waardoor meer aansturing en begeleiding van de medewerkers nodig is. Hiervoor is naast de reeds beschikbare capaciteit 0.22 fte extra nodig.