Inleiding financiële begroting

Inleiding financiële begroting

Terug naar navigatie - Inleiding

De begroting bestaat uit drie delen; de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. De eerste twee delen zijn met name beleidsmatig. Het nu volgende onderdeel, de financiële begroting, is sterk financieel gericht. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de financiële positie.

Bij de Voorjaarsnota 2019 vertoonde de jaarschijf 2019 al een tekort van € 473.000 en verbeterde het begrotingssaldo in de daaropvolgende jaren. Na aftrek van de incidentele lasten was het begrotingssaldo in alle jaren positief (m.u.v. 2022).
Dit beeld is nu bij de begroting verbeterd waardoor we nu in 2020 een tekort hebben van € 455.000. Nu aftrek van de incidentele baten en lasten is er een overschot van € 3.000. Een overzicht met de oorzaken van het verschil tussen het saldo bij de Voorjaarsnota en nu staat bij A3.