3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Begroting 2020
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 1.989.937 1.500 1.988.437
0,2 Burgerzaken 822.809 291.804 531.006
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.611.200 1.611.200
1,2 Openbare orde en veiligheid 405.049 13.925 391.124
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 4.535.127 96.900 4.438.227
2,2 Parkeren 67.779 1.320 66.459
2,4 Economische havens en waterwegen 215 215
2,5 Openbaar vervoer 6.005 6.005
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 44.660 44.660
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.524.397 4.971 2.519.426
7,2 Riolering 1.766.306 3.551.230 -1.784.923
7,3 Afval 107.060 107.060
7,4 Milieubeheer 18.166 18.166
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 145.492 111.450 34.042
Ruimte, wonen en economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 97.282 50.000 47.282
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 5.101 1.500 3.601
2,1 Verkeer, wegen en water 87.319 32.324 54.995
2,3 Recreatieve havens 94.266 130.800 -36.534
2,4 Economische havens en waterwegen 2.773 5.000 -2.227
2,5 Openbaar vervoer 111.899 5.000 106.899
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 123.148 20.124 103.024
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 132.120 82.400 49.720
3,4 Economische promotie 136.281 119.000 17.281
5,5 Cultureel erfgoed 59.025 59.025
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 117.145 7.851 109.295
7,3 Afval 2.588.673 3.376.960 -788.286
7,4 Milieubeheer 1.111.047 500 1.110.547
8,1 Ruimtelijke ordening 4.979.569 3.720.290 1.259.280
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 1.260.590 1.642.617 -382.027
8,3 Wonen en bouwen 995.733 722.740 272.993
Sociaal domein 2,2 Parkeren 11.199 6.613 4.586
4,2 Onderwijshuisvesting 804.106 94.373 709.733
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.042.699 195.776 846.923
5,1 Sportbeleid en activering 188.444 188.444
5,2 Sportaccommodaties 1.623.224 494.569 1.128.655
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 102.742 102.742
5,4 Musea 1.975 1.975
5,6 Media 429.830 429.830
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 83.031 83.031
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.990.298 303.283 1.687.014
6,2 Wijkteams 577.869 577.869
6,3 Inkomensregelingen 4.024.883 3.203.317 821.566
6,4 Begeleide participatie 1.668.211 1.668.211
6,5 Arbeidsparticipatie 453.632 453.632
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 456.211 212.000 244.211
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.060.239 5.060.239
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 4.161.250 4.161.250
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 122.465 122.465
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 236.366 236.366
7,1 Volksgezondheid 2.537.005 5.950 2.531.055
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,10 Mutaties reserves 2.150.858 4.516.674 -2.365.816
0,5 Treasury 135.296 103.814 31.482
0,61 OZB woningen 265.356 3.268.999 -3.003.643
0,62 OZB niet-woningen 87.337 1.203.000 -1.115.663
0,64 Belastingen overig 69.405 -69.405
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 537 33.569.222 -33.568.685
0,8 Overige baten en lasten 130.722 130.722
0,9 Vennootschapsbelasting 2.500 2.500
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.405.443 7.400 7.398.043
61.699.899 61.244.599 455.300