Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. Volgens de regels van het BBV voegen we aan de begroting een Financiële begroting toe. Hier leest u onze baten en lasten met een toelichting. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

Tabel AlgDm-1
Programma Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 4.307.109 -339.967 3.967.142 4.428.619 -312.286 4.116.332 4.541.404 -352.693 4.188.711
Algemene uitkeringen 29.872.191 0 29.872.191 32.320.217 -515 32.319.702 33.569.222 -537 33.568.685
Dividend 92.158 0 92.158 103.814 0 103.814 103.814 0 103.814
Saldo financieringsfunctie 59.396 -164.766 -105.369 1.217 -150.107 -148.890 0 -135.296 -135.296
Overige algemene dekkingsmiddelen 39.099 -855.408 -816.308 53.600 -150.687 -97.087 0 -125.722 -125.722
Onvoorzien 0 0 0 0 -25.000 -25.000 0 -5.000 -5.000
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 -2.500 -2.500 0 -2.500 -2.500
Totaal alg. dekkingmiddelen 34.369.954 -1.360.140 33.009.813 36.907.467 -641.095 36.266.372 38.214.440 -621.747 37.592.693

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

Tabel AlgDm-2
Gemeentelijke heffingen
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Onroerendezaakbelasting 4.241.146 4.359.214 4.471.999
Precariobelasting 65.822 69.405 69.405
Totaal 4.306.968 4.428.619 4.541.404

Bij het berekenen van de onroerendezaakbelasting nemen we mee:

•           de werkelijke baten 2019
•           de indexering
•           de geraamde groei van het aantal woningen periode 2020 tot en met 2023

Sinds 2017 heffen we precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen van derden. We heffen sinds 1 juli 2017 geen precariobelasting meer over het netwerk dat nutsbedrijven in gemeentegrond exploiteren.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we in programma 3.

Tabel AlgDm-3
Overige belastingen
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Toeristenbelasting 109.595 110.000 117.500

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een septembercirculaire 2019 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
2020 2021 2022 2023
Meicirculaire 2019 33.317.991 33.287.659 33.064.942 33.318.528
Septembercirculaire 2019 33.569.222 33.942.303 33.791.472 33.940.988
Verschil mei - septembercirculaire 251.231 654.644 726.530 622.460
Verklaring van het belangrijkste verschil is de aanpassing van de accressen 2020 t/m 2023. Alle jaren zijn positief ten opzichte van de meicirculaire 2019. De ontwikkeling wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Hiervoor geldt een winstwaarschuwing, omdat de afgelopen jaren de ervaring is dat de rijksuitgaven achterblijven waardoor de afrekening nadeliger uitpakt.
Terug naar navigatie - Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden

Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden:

Tabel AlgDm-5
Geoormerkte gelden
2020 2021 2022 2023
Gemeentefonds uitkeringen 251.231 654.644 726.530 622.460
"Geoormerkte gelden":
Ambulantisering GGZ -25.510 -31.787 -36.765 -37.130
Invoering Wet verplichte GGZ (herverdeling) 13.802 13.811 13.865 14.003
WSW gelden -8.321 -7.717 -7.740 -7.399
Netto effect voor begroting 231.202 628.951 695.890 591.934

Het bruto-effect van de circulaires verantwoorden we onder Algemene Dekkingsmiddelen. Het effect van het oormerken van gelden komt terug in programma 4.

Ruimte onder het plafond Btw compensatiefonds
Gemeenten hebben meer gedeclareerd bij het BCF dan gedacht in de septembercirculaire 2018, waardoor de ruimte onder het plafond kleiner is geworden. De afrekening vindt plaats in 2019 als een incidentele uitname. Deze afrekening heeft echter ook structurele gevolgen. Vorig jaar mocht bij het opstellen van de begroting 2019 met bijbehorende meerjarenraming eenmalig een inschatting maken hoe hoog de onderschrijding onder het plafond zou uitvallen. Voor de begroting 2020 met bijbehorende meerjarenraming is het advies dat de raming voor het plafond van het Btw compensatiefonds maximaal gelijk mag zijn aan de afrekening van 2018, te weten macro € 39 miljoen in alle jaren. De provinciaal toezichthouders hebben aangegeven dit advies als richtlijn te gebruiken bij het beoordelen van de begrotingen. Het macrobedrag van € 39 miljoen betekent voor de gemeente Drimmelen voor alle jaren een bedrag van € 50.000.

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-6
Tabel AlgDm-6
Saldo financieringsfunctie
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Bank Nederlandse gemeenten 92.158 103.814 103.814

De gemeente bezit 0,065% van de totale aandelen van de bank met een nominale waarde van € 82.647.

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-7
Tabel AlgDm-7
Saldo financieringsfunctie
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Financieringsresultaat -103.948 -146.313 -132.613

In de tabel AlgDm-1 regel saldo financieringsfunctie zijn ook de treasury uren meegenomen. Financieringsresultaat bestaat uit de externe rentelasten.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-8
Tabel AlgDm-8
Overige algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Overige algemene dekkingsmiddelen -194.196 97.087 125.722
Incidentele baten en lasten (meevaller) -622.112
Totaal 816.308- 97.087 125.722

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma toegewezen zijn, zoals inzet van het inhuurbudget (€ 42.000) en vacatures (€ 83.000).

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Onvoorzien
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Onvoorzien - -25.000 -5.000

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-10
Tabel AlgDm-10
Vennootschapsbelasting
Omschrijving Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2020
Vennootschapsbelasting - -2.500 -2.500

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur. Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. Voor 2020 verwachten we een lage belastingplicht van € 2.500.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De verwachting is dat de reserves ultimo 2019 ca. € 46,1 miljoen bedragen en in de loop van 2020 afnemen tot ca. € 43,7 miljoen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting onderdeel B2.