1. Burger en bestuur

Inleiding

 

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De doelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Prestatie-indicator Werkelijk 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
Digitalisering, aantal producten online totaal 19 25 28
Digitalisering, aantal producten online als pdf 34 30 40
Wachttijd in minuten in de hal 2 1 2
Wachttijd in minuten aan de balie* 10 10 10
*De wachttijd aan de balies wordt hoger begroot vanwege het feit dat er minder eenvoudige en meer complexe zaken aan de balies komen. Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen; dit gebeurt aan de servicebalie, zonder afspraak.

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd

Wat gaan we daarvoor doen?

Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar

Wat gaan we daarvoor doen?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen

Wat gaan we daarvoor doen?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde

Wat gaan we daarvoor doen?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat gaat het kosten?

Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting
2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dienstverlening 549.088 451.802 456.398 457.057 449.079 444.519
Burger en politiek 569.355 618.893 623.996 623.996 623.996 623.996
Dorpsgericht werken 182.437 180.265 131.074 131.066 128.577 103.580
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.511.383 1.973.431 1.888.897 1.979.320 2.009.456 2.040.119
Bestuursondersteuning 1.523.388 1.721.846 1.728.630 1.752.571 1.705.334 1.661.264
Totaal lasten 4.335.651 4.946.237 4.828.995 4.944.010 4.916.441 4.873.477
m
Dienstverlening 522.370 313.857 291.804 300.694 262.074 230.675
Burger en politiek 0 0 0 0 0 0
Dorpsgericht werken 754 29 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 14.956 5.119 3.500 3.500 3.500 3.500
Bestuursondersteuning 22.682 11.617 11.925 11.925 11.925 11.925
Totaal baten 560.764 330.622 307.229 316.119 277.499 246.100
m
Saldo mutaties reserves -92.857 -143.225 -46.486 -46.483 -43.983 -18.983
m
Saldo van baten en lasten 3.682.030 4.472.391 4.475.284 4.581.408 4.594.959 4.608.394