Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Het interne begrotingsproces van Drimmelen
  3. Blz. 4 In één oogopslag
   1. Blz. 5 Begroting in één oogopslag
    1. Blz. 6 Begroting in één oogopslag
     1. Blz. 7 Begroting in één oogopslag
  4. Blz. 8 Inleiding
   1. Blz. 9 Voorwoord
    1. Blz. 10 Voorwoord
     1. Blz. 11 Voorwoord
   2. Blz. 12 Samenvatting
    1. Blz. 13 Algemeen
     1. Blz. 14 Algemeen
    2. Blz. 15 Programma 1 – Burger en bestuur
     1. Blz. 16 Programma 1 – Burger en bestuur
    3. Blz. 17 Programma 2 – Openbare ruimte
     1. Blz. 18 Programma 2 – Openbare ruimte
    4. Blz. 19 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 20 Programma 3 – Ruimte, wonen en economie
    5. Blz. 21 Programma 4 – Sociaal domein
     1. Blz. 22 Programma 4 – Sociaal domein
    6. Blz. 23 Algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 24 Algemene dekkingsmiddelen
    7. Blz. 25 Paragrafen
     1. Blz. 26 Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    8. Blz. 27 Financiële begroting
     1. Blz. 28 Financiële begroting
    9. Blz. 29 Beleidswensen
     1. Blz. 30 Beleidswensen
  5. Blz. 31 Programma's
   1. Blz. 32 Inleiding programma's
    1. Blz. 33 Inleiding programma's
     1. Blz. 34 Inleiding
   2. Blz. 35 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 36 Inleiding
     1. Blz. 37 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 38 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 41 Uitvoering Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening
     2. Blz. 42 Prestatie-indicator
    3. Blz. 43 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 44 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 45 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 46 Communicatie Digitale Transitie
      2. Blz. 47 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 48 In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie.
       2. Blz. 49 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 50 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 52 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 53 Samen aan de slag
      2. Blz. 54 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 55 Implementatie Dorpsgericht werken
    5. Blz. 56 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 57 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 58 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 59 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 60 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 61 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 62 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 63 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 64 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 65 Opstellen handreiking schrijven beleid en verordeningen
       2. Blz. 66 Staatssteunrapportages
    7. Blz. 67 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 68 Tabel Prg. 1-2
   3. Blz. 69 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 70 Inleiding
     1. Blz. 71 Inleiding
    2. Blz. 72 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 75 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 76 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
       1. Blz. 77 Integraal werken
      3. Blz. 78 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
       1. Blz. 79 Het effectbestek groen gebruiken we om onderhoud samen met inwoners uit te voeren of over te dragen
      4. Blz. 80 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
       1. Blz. 81 Monitoren voortgang meldingen
     2. Blz. 82 Prestatie-indicator
    3. Blz. 83 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 84 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 85 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 86 Actualiseren wegenlegger
       2. Blz. 87 Uitbreiden laadpaalinfrastructuur
       3. Blz. 88 Activiteiten deelmobiliteit
      2. Blz. 89 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 90 Nota verkeersmaatregelen
       2. Blz. 91 Organiseren verkeerseducatie en voorlichting
      3. Blz. 92 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 93 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 94 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       3. Blz. 95 Parkeren
       4. Blz. 96 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
       5. Blz. 97 Verbeteren landbouwnetwerk
      4. Blz. 98 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
      5. Blz. 99 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 100 Uitvoering geven aan parkeeronderzoek
       2. Blz. 101 Parkeeronderzoek havengebied
      6. Blz. 102 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 103 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       2. Blz. 104 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       3. Blz. 105 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
       4. Blz. 106 Uitvoeren geven aan het fietsonderzoek
     2. Blz. 107 Prestatie-indicator
    4. Blz. 108 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 110 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
      2. Blz. 111 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 112 Boomplantdag en andere activiteiten
       2. Blz. 113 Keuze van geschikt plantmateriaal waaronder bomen
       3. Blz. 114 Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
      3. Blz. 115 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
       1. Blz. 116 Inrichting openbare ruimte
      4. Blz. 117 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
       1. Blz. 118 Bestrijden van de bruine rat
      5. Blz. 119 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
       1. Blz. 120 Stimuleren en toezien op juist gebruik hondenvoorzieningen
     2. Blz. 121 Prestatie-indicator
    5. Blz. 122 2.4 Water
     1. Blz. 123 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 124 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar en een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 125 Afvalwater
      2. Blz. 126 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
       1. Blz. 127 In samenwerking met het waterschap de vastgestelde voorkeursalternatieven uitvoeren.
      3. Blz. 128 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 129 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
       2. Blz. 130 Bewustwording en educatie
      4. Blz. 131 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
       1. Blz. 132 Het aanbrengen van overnamepunten grondwater voor inwoners bij wateroverlast.
       2. Blz. 133 Infiltreren van regenwater
       3. Blz. 134 Verminderen aantal aangesloten vierkante meters verharding
      5. Blz. 135 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
       1. Blz. 136 Aanleggen gescheiden stelsel met een capaciteit van minimaal bui 9 (bui komt gemiddeld eens per vijf jaar voor).
      6. Blz. 137 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 138 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
      7. Blz. 139 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 140 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
       2. Blz. 141 Actualiseren Water- en Rioleringsplan
    6. Blz. 142 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 143 Tabel Prg. 2-2
   4. Blz. 144 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 145 Inleiding
     1. Blz. 146 Inleiding
    2. Blz. 147 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 148 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 149 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 150 Biesboschjaar 2021
       2. Blz. 151 Nota Vrijetijdseconomie
       3. Blz. 152 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       4. Blz. 153 Samenwerking NLDelta
       5. Blz. 154 Samenwerkingsvorm De Biesbosch
      2. Blz. 155 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 156 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 157 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 158 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 159 Jachthaven Biesbosch
       5. Blz. 160 Ontwikkeling Degaterrein en omstreken
       6. Blz. 161 Toeristische infrastructuur
       7. Blz. 162 Verbetering jachthaven Terheijden
       8. Blz. 163 Verbetering parkeren en openbare ruimte Oude Haven Drimmelen
       9. Blz. 164 Verkenning nieuw Biesbosch bezoekerscentrum Drimmelen
       10. Blz. 165 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 166 Prestatie-indicator
    3. Blz. 167 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 169 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 170 Arbeidsmigranten
       2. Blz. 171 Nota economie
       3. Blz. 172 Realisatie Breedband in buitengebied
       4. Blz. 173 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 174 3.3 Wonen
     1. Blz. 175 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 176 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
       1. Blz. 177 Realisatie van CPO en modulaire bouwen
       2. Blz. 178 Realisatie van minimaal 100 nieuwbouwwoningen
     2. Blz. 179 Prestatie-indicator
    5. Blz. 180 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 181 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 182 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 183 Afvalscheiding
       2. Blz. 184 Drimmelense Energie Agenda (DEA)
       3. Blz. 185 Energie neutrale dorpen
       4. Blz. 186 Proeftuin aardgasvrije wijken
       5. Blz. 187 Programma Duurzaamheid
       6. Blz. 188 Energieloket Drimmelen
       7. Blz. 189 Regionale energiestrategie (RES)
       8. Blz. 190 Transitievisie Warmte
       9. Blz. 191 Verduurzaming Amerwarmtenet
       10. Blz. 192 Verduurzaming bedrijven
       11. Blz. 193 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
       12. Blz. 194 Windenergie
       13. Blz. 195 Subsidieregeling Groene Daken
    6. Blz. 196 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 197 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 198 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 199 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 200 Omgevingswet
       3. Blz. 201 Toezicht en handhaving
     2. Blz. 202 Prestatie-indicator
    7. Blz. 203 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 204 Tabel Prg. 3-2
   5. Blz. 205 4. Sociaal domein
    1. Blz. 206 Inleiding
     1. Blz. 207 Inleiding
    2. Blz. 208 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 209 Toelichting onderzoek rekenkamer
     2. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 212 Uitbreiden Integrale Kind Centra
       2. Blz. 213 Verder terugdringen van schoolverzuim en -uitval in nauwe samenwerking met RBL (Regionaal Bureau Leren)
       3. Blz. 214 Vergroten bereik voor- en vroegschoolse educatie
      2. Blz. 215 Onderwijs faciliteren
       1. Blz. 216 Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2019-2022
       2. Blz. 217 Verbreding natuur- en cultuureducatie
      3. Blz. 218 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 219 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 220 Doorontwikkeling CJG
       3. Blz. 221 Uitvoering jeugd- en jongerenbeleid
       4. Blz. 222 Uitvoering Veilig Thuis
     3. Blz. 223 Prestatie-indicator
    3. Blz. 224 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 225 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 226 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 227 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 228 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 229 Aanpak eenzaamheid
       2. Blz. 230 Aanpak laaggeletterdheid
       3. Blz. 231 Algemene voorzieningen realiseren
       4. Blz. 232 Consequenties abonnementstarief
       5. Blz. 233 Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
       6. Blz. 234 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       7. Blz. 235 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
       8. Blz. 236 Realiseren van een inclusieve samenleving
       9. Blz. 237 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
      3. Blz. 238 Stimuleren van een gezonde leefstijl
       1. Blz. 239 Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid
     2. Blz. 240 Prestatie-indicator
    4. Blz. 241 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 242 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 243 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 244 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 245 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 246 Stimuleren extra arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking
       2. Blz. 247 Uitvoeren beschut werken
      3. Blz. 248 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 249 Fraude
     2. Blz. 250 Prestatie-indicator
    5. Blz. 251 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 252 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 253 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 254 Uitvoeren beleidsnota sport
     2. Blz. 255 Prestatie-indicator
    6. Blz. 256 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 257 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 258 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
       1. Blz. 259 Uitvoeren accommodatiebeleid
      2. Blz. 260 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 261 Bouwhal carnaval
    7. Blz. 262 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 263 Tabel Prg. 4-2
   6. Blz. 264 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 265 Inleiding
     1. Blz. 266 Algemeen
    2. Blz. 267 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     1. Blz. 268 Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen
     2. Blz. 269 Toeristenbelasting
    3. Blz. 270 Algemene uitkeringen
     1. Blz. 271 Algemene uitkeringen
     2. Blz. 272 Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden
    4. Blz. 273 Dividend
     1. Blz. 274 Toelichting tabel AlgDM-6
    5. Blz. 275 Saldo financieringsfunctie
     1. Blz. 276 Toelichting tabel AlgDm-7
    6. Blz. 277 Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 278 Toelichting tabel AlmDm-8
    7. Blz. 279 Onvoorzien
     1. Blz. 280 Toelichting tabel AlgDm-9
    8. Blz. 281 Vennootschapsbelasting
     1. Blz. 282 Toelichting tabel AlgDm-10
    9. Blz. 283 Reserves
     1. Blz. 284 Reserves
   7. Blz. 285 Overhead
    1. Blz. 286 Inleiding
     1. Blz. 287 Inleiding
    2. Blz. 288 Wat gaat het kosten?
     1. Blz. 289 Tabel Overhead-1
     2. Blz. 290 Tabel Overhead-2
   8. Blz. 291 Basisset beleidsindicatoren
    1. Blz. 292 Inleiding
     1. Blz. 293 Inleiding
    2. Blz. 294 Beleidsindicatoren en taakvelden
     1. Blz. 295 Beleidsindicatoren en taakvelden
    3. Blz. 296 Leeswijzer
     1. Blz. 297 Leeswijzer
     2. Blz. 298 Tabel
  6. Blz. 299 Paragrafen
   1. Blz. 300 Inleiding paragrafen
    1. Blz. 301 Inleiding paragrafen
     1. Blz. 302 Inleiding
   2. Blz. 303 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 304 Inleiding
     1. Blz. 305 Inleiding
    2. Blz. 306 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 307 Risicomanagement
     2. Blz. 308 Risicomanagementbeleid
     3. Blz. 309 Risico
     4. Blz. 310 Risicoprofiel
     5. Blz. 311 Risicokaart
     6. Blz. 312 Risico top 10
     7. Blz. 313 Totaal financieel risico
     8. Blz. 314 Toelichting totaal financieel risico
    3. Blz. 315 Toelichting bij risico’s
     1. Blz. 316 Toelichting bij risico’s
    4. Blz. 317 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit
     1. Blz. 318 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 319 Benodigde weerstandscapaciteit
     3. Blz. 320 Beschikbare weerstandscapaciteit
    5. Blz. 321 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 322 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 323 Financiële kengetallen
     1. Blz. 324 Financiële kengetallen
   3. Blz. 325 B. Lokale heffingen
    1. Blz. 326 Inleiding
     1. Blz. 327 Inleiding
    2. Blz. 328 Beleid en hoofdlijnen
     1. Blz. 329 Beleid en hoofdlijnen
     2. Blz. 330 Onroerende zaakbelasting
     3. Blz. 331 Precariobelasting
     4. Blz. 332 Toeristenbelasting
     5. Blz. 333 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 334 Inzet voorziening afvalstoffenheffing
     7. Blz. 335 Rioolheffing
     8. Blz. 336 Algemene uitgangspunten kostendekkende tarieven
     9. Blz. 337 Begraafrechten
     10. Blz. 338 Secretarieleges (paspoorten, rijbewijzen)
     11. Blz. 339 Leges omgevingsvergunning
     12. Blz. 340 Leges Biesbosch
     13. Blz. 341 Marktgelden
    3. Blz. 342 Lokale lastendruk
     1. Blz. 343 Lokale lastendruk
    4. Blz. 344 Inkomsten en kostendekkendheid
     1. Blz. 345 Inkomsten Tabel B-11
     2. Blz. 346 Tabel B-12
     3. Blz. 347 Tabel B-13
     4. Blz. 348 Tabel B-14
     5. Blz. 349 Toelichting leges Biesbosch
     6. Blz. 350 Tabel B-15
     7. Blz. 351 Tabel B-16
    5. Blz. 352 Kwijtschelding
     1. Blz. 353 Tabel B-17 Kwijtschelding
   4. Blz. 354 C. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 355 Inleiding
     1. Blz. 356 Inleiding areaal
     2. Blz. 357 Inleiding
    2. Blz. 358 Planning Openbare Werken 2022 en verder
     1. Blz. 359 Planning Openbare Werken 2021 en verder
    3. Blz. 360 a. Wegen
     1. Blz. 361 Beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 362 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 363 Toelichting geplande werkzaamheden
     4. Blz. 364 Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)
    4. Blz. 365 b. Openbare verlichting
     1. Blz. 366 Beleidskader
     2. Blz. 367 Financiele vertaling
     3. Blz. 368 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 369 Toelichting Investeringen
    5. Blz. 370 c. Civiele kunstwerken
     1. Blz. 371 Beleidskader
     2. Blz. 372 Financiële vertaling
     3. Blz. 373 Geplande werkzaamheden
    6. Blz. 374 d. Riolering
     1. Blz. 375 Beleidskader
     2. Blz. 376 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 377 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 378 Toelichting investeringen
    7. Blz. 379 e. Water
     1. Blz. 380 Beleidskader
     2. Blz. 381 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 382 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 383 Toelichting investeringen
    8. Blz. 384 f. Groen
     1. Blz. 385 Beleidskader en beleidsuitgangspunten
     2. Blz. 386 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 387 Geplande werkzaamheden
     4. Blz. 388 Investeringen
    9. Blz. 389 g. Gebouwen
     1. Blz. 390 Beleidskader
     2. Blz. 391 Financiële vertaling in begroting en jaarrekening
     3. Blz. 392 Tabel Planon
   5. Blz. 393 D. Financiering
    1. Blz. 394 Inleiding
     1. Blz. 395 Inleiding
    2. Blz. 396 A. Risicobeheer
     1. Blz. 397 A. Risicobeheer
     2. Blz. 398 A 1. Renterisico’s
     3. Blz. 399 A 1.1. Renterisico vlottende schuld (kortlopende leningen)
     4. Blz. 400 A 1.2. Renterisico vaste schuld (langlopende leningen): rente risiconorm
     5. Blz. 401 A 2. Kredietrisico’s
     6. Blz. 402 A 2.1 Kredietrisico op leningen en beleggingen
     7. Blz. 403 A 2.2 Kredietrisico ten aanzien van gemeentegaranties (borgstellingen)
     8. Blz. 404 A 2.3 Kredietrisico ten aanzien van revolverende fondsen
    3. Blz. 405 B. Financieringspositie
     1. Blz. 406 Financieringsfunctie
     2. Blz. 407 Algemene ontwikkelingen: rentebeleid
     3. Blz. 408 Solvabiliteit
     4. Blz. 409 Financiering vaste activa
     5. Blz. 410 Renteschema
   6. Blz. 411 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 412 Inleiding
     1. Blz. 413 Inleiding
    2. Blz. 414 A. Personeel en organisatie
     1. Blz. 415 Personeel
    3. Blz. 416 B. Informatievoorziening en automatisering
     1. Blz. 417 Informatievoorziening en automatisering
    4. Blz. 418 C. Huisvesting en facilitaire zaken
     1. Blz. 419 Huisvesting en facilitaire zaken
    5. Blz. 420 D. Financiën en Planning & Control
     1. Blz. 421 Financiën, P&C en Informatiebeveiliging
    6. Blz. 422 E. Inkoop
     1. Blz. 423 Inkoop
    7. Blz. 424 F. Juridische Zaken
     1. Blz. 425 Juridische zaken
   7. Blz. 426 F. Verbonden partijen
    1. Blz. 427 Inleiding
     1. Blz. 428 Inleiding
    2. Blz. 429 Visie en doelstellingen
     1. Blz. 430 Visie en doelstellingen
    3. Blz. 431 Wet gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 432 Wet gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 433 Nota Verbonden Partijen
     1. Blz. 434 Nota Verbonden Partijen
    5. Blz. 435 Richtlijnen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 436 Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen
    6. Blz. 437 Lijst verbonden partijen
     1. Blz. 438 Lijst verbonden partijen
    7. Blz. 439 Informatie per verbonden partij
     1. Blz. 440 Informatie per verbonden partij
   8. Blz. 441 G. Grondbeleid
    1. Blz. 442 Inleiding
     1. Blz. 443 Inleiding
    2. Blz. 444 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 445 a. Visie gemeentelijk grondbeleid
    3. Blz. 446 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
     1. Blz. 447 b1. Ontwikkelingen / uitvoering gemeentelijk grondbeleid
    4. Blz. 448 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
     1. Blz. 449 b2. Ontwikkelingen / uitvoering faciliterend grondbeleid
    5. Blz. 450 c. Wonen
     1. Blz. 451 c. Wonen
     2. Blz. 452 Toelichting tabel
    6. Blz. 453 d. Werken/ bedrijventerreinen
     1. Blz. 454 d. Werken/ bedrijventerreinen
    7. Blz. 455 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
     1. Blz. 456 e. Actieve gemeentelijke grondexploitaties
    8. Blz. 457 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     1. Blz. 458 f. Financiële positie actieve grondexploitaties
     2. Blz. 459 Toelichting tabel
     3. Blz. 460 Conclusie
    9. Blz. 461 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
     1. Blz. 462 g. Conclusie resultaat eigen grondexploitaties
    10. Blz. 463 h. Risico’s eigen grondexploitaties
     1. Blz. 464 h. Risico’s eigen grondexploitaties
    11. Blz. 465 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
     1. Blz. 466 i. Reserves grondbedrijf in relatie tot risico´s – weerstandscapaciteit grondbedrijf
    12. Blz. 467 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
     1. Blz. 468 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf
    13. Blz. 469 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
     1. Blz. 470 Reserve Bovenwijkse Voorzieningen
    14. Blz. 471 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 472 Weerstandscapaciteit
     2. Blz. 473 Verwacht weerstandscapaciteit
  7. Blz. 474 Financiële begroting
   1. Blz. 475 Inleiding financiële begroting
    1. Blz. 476 Inleiding financiële begroting
     1. Blz. 477 Inleiding
   2. Blz. 478 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 479 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
     1. Blz. 480 A. Overzicht baten en lasten en toelichting
    2. Blz. 481 A1. Meerjarenperspectief
     1. Blz. 482 A1. Meerjarenperspectief
    3. Blz. 483 A2. Financiële uitgangspunten
     1. Blz. 484 A2. Financiële uitgangspunten
     2. Blz. 485 Financieel beleidskader raadsperiode 2019-2022
     3. Blz. 486 Algemene uitgangspunten
     4. Blz. 487 Uitgangspunten specifieke begrotingsonderdelen
     5. Blz. 488 Financiële positie
     6. Blz. 489 Verbonden partijen
    4. Blz. 490 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2022
     1. Blz. 491 A3. Verschillen lasten en baten ten opzichte van de Kadernota 2021
    5. Blz. 492 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2022- 2025
     1. Blz. 493 A4. Overzicht incidentele baten en lasten 2020- 2023
     2. Blz. 494 Specificatie baten & lasten
     3. Blz. 495 Toelichting incidentele baten en lasten
     4. Blz. 496 Gezuiverd saldo
     5. Blz. 497 Conclusie
    6. Blz. 498 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     1. Blz. 499 A5. Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
   3. Blz. 500 B. Financiële positie
    1. Blz. 501 B. Financiële positie
     1. Blz. 502 B. Financiële positie
    2. Blz. 503 B1. Investeringen
     1. Blz. 504 B1. Investeringen
    3. Blz. 505 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     1. Blz. 506 B2. Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
     2. Blz. 507 De belangrijkste mutaties in 2020 zijn:
     3. Blz. 508 Voorzieningen
     4. Blz. 509 Toelichting voorzieningen
    4. Blz. 510 B3. Financiering
     1. Blz. 511 B3. Financiering
    5. Blz. 512 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
     1. Blz. 513 B4. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volumevolume
     2. Blz. 514 B4.1 Wachtgelden, WW-uitkeringen en andere uitkeringen voormalige gemeenteambtenaren
     3. Blz. 515 B4.2 Uitkeringen pensioenen voormalige bestuurders
     4. Blz. 516 B 4.3 Rechtspositionele regelingen gemeentelijk personeel
    6. Blz. 517 B5. Geprognosticeerde balans
     1. Blz. 518 B5. Geprognosticeerde balans
    7. Blz. 519 B6. EMU-saldo
     1. Blz. 520 B6. EMU-saldo
  8. Blz. 521 Bijlagen
   1. Blz. 522 1. Overzicht actuele beleidsstukken
    1. Blz. 523 Programma 1. Burger en Bestuur
     1. Blz. 524 Programma 1. Burger en Bestuur
    2. Blz. 525 Programma 2. Openbare ruimte
     1. Blz. 526 Programma 2. Openbare ruimte
    3. Blz. 527 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
     1. Blz. 528 Programma 3. Ruimte, Wonen en Economie
    4. Blz. 529 Programma 4. Sociaal domein
     1. Blz. 530 Programma 4. Sociaal domein
    5. Blz. 531 Algemene beleidsdocumenten
     1. Blz. 532 Algemene beleidsdocumenten
   2. Blz. 533 2. Baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 534 2. baten en lasten per taakveld
     1. Blz. 535 Baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 536 3. Taakvelden per programma
    1. Blz. 537 3. Taakvelden per programma
     1. Blz. 538 Taakvelden per programma
   4. Blz. 539 4. Afkortingenlijst
    1. Blz. 540 4. Afkortingenlijst
     1. Blz. 541 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 542 5. Investeringsprognose 2022 - 2026
    1. Blz. 543 5. Investeringsprognose 2022 - 2026
     1. Blz. 544 Tabel Investeringsbedragen
     2. Blz. 545 Tabel Kapitaallasten investeringsprognose
     3. Blz. 546 5. Investeringsprognose 2021 - 2025 toelichting
    2. Blz. 547 Toelichting investeringen
   6. Blz. 548 6. Afschrijvingstermijnen investeringen
    1. Blz. 549 6.Afschrijvingstermijnen investeringen
     1. Blz. 550 Afschrijvingstermijnen investeringen
     2. Blz. 551 Toelichting afschrijvingstermijnen investeringen
    2. Blz. 552 Afschrijvingstermijn investeringen
   7. Blz. 553 7. Specifieke richtlijnen Verbonden Partijen
    1. Blz. 554 Inleiding
     1. Blz. 555 Inleiding
    2. Blz. 556 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 557 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regio West-Brabant (RWB)
    3. Blz. 558 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
     1. Blz. 559 Aanvullende financiële richtlijn Regio West-Brabant (RWB)
    4. Blz. 560 Aanvullende beleidsrichtlijnen WAVA/MidZuid
     1. Blz. 561 Aanvullende beleidsrichtlijnen WAVA/MidZuid
    5. Blz. 562 Specifieke beleidsmatige richtlijn OMWB
     1. Blz. 563 Toelichting specifieke richtlijn OMWB
    6. Blz. 564 Specifieke beleidsrichtlijnen voor de veiligheidsregio
     1. Blz. 565 Toelichting specifieke beleidsrichtlijnen voor de veiligheidsregio
    7. Blz. 566 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
     1. Blz. 567 Aanvullende beleidsrichtlijnen GGD
    8. Blz. 568 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
     1. Blz. 569 Aanvullende beleidsrichtlijnen Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
  9. Activiteiten
  10. Zoeken
  11. Publicatie bijlagen
  12. Contact
  13. PrivacyStatement
  14. Sitemap