C. Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding areaal

Onze gemeente beheert ongeveer 385 hectare openbare ruimte. Iedereen die hier woont, werkt of recreëert maakt daar gebruik van. De gemeente maakt dit mogelijk door het aanleggen en in stand houden van wegen, groen, riolering. Maar ook door het aanbrengen van verkeersmaatregelen (zoals verkeersborden en drempels), straatmeubilair en openbare verlichting. We noemen dat de kapitaalgoederen van de openbare ruimte.

De gemeente onderhoudt het volgende areaal:

Areaal
Objecten openbare ruimte Onderdeel Aantal Eenheid
a. Wegen Asfalt 817.251 m2
Elementen 1.184.514 m2
Beton 28.315 m2
Halfverharding 34.484 m2
b. Openbare verlichting Masten 6.339 stuks
Armaturen 6.454 stuks
c. Civiele kunstwerken Objecten havens 52 stuks
Bruggen (hout, staal, beton), duikerbruggen 31 stuks
Duikers (beton) 227 stuks
Objecten overige (vissteigers / beschoeiingen) 14 stuks
d. Riolering Vrijverval riolering 151.000 m1
Drukriool 51.800 m1
Individuele Behandeling Afvalwater (IBA) 81 stuks
Gemalen (groot en klein) 260 stuks
Bergbezinkbassins 8 stuks
e. Water Watergangen 200.681 m1
Stedelijk water 28.182 m2
Havens 269.280 m2
f. Groen Bomen 17.968 stuks
Beplanting 532.151 m2
Gras 499.954 m2
Bermen 912.360 m2
Ecologische VerbindingsZones (EVZ) 3 stuks
Terug naar navigatie - Inleiding

Bij het inrichten, onderhouden en beheren van de openbare ruimte houden we rekening met de vigerende wetgeving en besluiten zoals: De wegenwet van 1930, De Wegenverkeerswet van 1994, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, Wet geluidhinder, Bouwstoffenbesluit, Wet milieubeheer, Waterschapskeur, Reglement op de watergangen Noord-Brabant, Wet telecomvoorzieningen, Wet energiedistributie artikel 16, Besluit veiligheid attractie-, en speeltoestellen van 1997 etc.
Het onderhoud en beheer van de openbare ruimte verdelen we in drie categorieën: dagelijks onderhoud, structureel onderhoud, en vervangingsonderhoud.

Het samenspel van dagelijks onderhoud, structureel onderhoud en vervangingsonderhoud zorgt ervoor dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en voor iedereen bruikbaar is.
Bij herinrichting van de Openbare Ruimte wegen we verschillende belangen af. De laatste jaren zijn ook toegankelijkheid, klimaatadaptatie en duurzaamheid belangrijke thema’s.
Structureel onderhoud en vervangingsonderhoud worden uitgevoerd op basis van een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). Het MOP wordt opgesteld op basis van (visuele) inspecties, technische gegevens en geformuleerd doelstellingen.

Structureel onderhoud en vervangingsonderhoud pakken we zoveel als mogelijk integraal aan (werk met werk maken). Zo nemen we bij rioolvervangingen en renovaties van straten, maatregelen voor openbare verlichting, het openbaar groen en verkeer in de plannen mee. Bij de voorbereiding van deze plannen wordt afgestemd met de bewoners. Door deze integrale aanpak kan maximaal ingespeeld worden op wensen van bewoners.

Tabel Par. C-1 Totaal overzicht onderhoud kapitaalgoederen
Prg. Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
2. a. Wegen 307.188 307.188 307.188 307.188 307.188
2. b. Openbare verlichting 107.531 107.531 107.531 107.531 107.531
2. c. Civiele kunstwerken 38.073 38.073 38.073 38.073 38.073
2. d. Riolering 295.075 295.075 295.075 295.075 295.075
2. e. Water 197.400 222.400 197.400 222.400 197.400
2. f. Groen 1.223.582 1.223.582 1.233.772 1.233.772 1.233.772
Div. g. Gebouwen 287.233 276.933 276.933 276.933 276.933
Totaal Exploitatie 2.456.082 2.470.782 2.455.972 2.480.972 2.455.972
Prg. Voorzieningen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
2. a. Wegen 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155
Div. g. Gebouwen 423.858 423.858 423.858 423.858 423.858
Totaal Voorzieningen 1.425.013 1.425.013 1.425.013 1.425.013 1.425.013
Prg. Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
2. a. Wegen 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
2. b. Openbare verlichting 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
2. d. riolering 1.350.000 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000
3. e. Water 171.000 - - - -
2. f. Groen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
4. g. Gebouwen - 5.277.500 - - -
Totaal Investeringen 2.091.000 9.741.628 4.201.038 3.202.670 2.887.000
Totaal 5.972.095 13.637.423 8.082.023 7.108.655 6.767.985

Planning Openbare Werken 2022 en verder

Terug naar navigatie - Planning Openbare Werken 2021 en verder

Het Integraal beheer Openbare Ruimte (IBOR) richt zich op het in stand houden van de kapitaalgoederen van de Openbare ruimte. Voor structureel onderhoud en vervangingsonderhoud is een Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) opgesteld.

De integrale projecten die op basis van het MOP gepland zijn voor 2022 staan in onderstaand schema en worden eronder toegelicht.

Integrale projecten Taakvelden (dekking) Communicatie Planning
Omschrijving Kern Besluit d. Riolering a. Wegen a. Verkeer f. Groen b. Openbare verlichting Website / BouwApp Bewoners- brief Inloop- avond Bewoners- avond Voor- bereiding 2022
Nieuw opgenomen integrale projecten 2022:
Centrumroute: Molenstraat Terheijden Inv.progn. 2021 / 2022 x x x x x x x x x x
Lopende projecten vanuit jaar 2021:
Griendwerkerstraat Lage Zwaluwe VJN 2020 x x x x x x x x
Stationstraat en omgeving Made VJN 2020 x x x x x x x x
Oude Haven Drimmelen VJN 2020 x x x x x x
Nachtegaalstraat Made VJN 2020 x x x x x x
Goeiestoepkesroute (Rode loperroute) Diverse Inv.progn. 2019 / 2021 x x x x
Zeggelaan Terheiijden Inv.progn. 2020 / 2021 x x x x x x x
Schoolstraat / De Dreef Made x x x x x x
Patronaatstraat / Lucia van Eijkstraat Made x x x x x
Meidoornlaan / hoefkensstraat Made x x x x x x
Geraniumstraat Made x x x x x
Witteweg Buitengebied Inv.progn. 2021 x x x x
Gomarusstraat e.o. Wagenberg x x x x

Nieuw opgenomen integrale projecten 2022

Centrumroute Terheijden
We ronden het eerste deel van de centrumroute Terheijden (rotonde Zeggelaan tot aan Schapenbogert) af. Het waterschap onderzoekt het verzwaren van de dijken langs de Mark. Een deel van de dijk ligt op de Molenstraat. We wachten de onderzoeken en de uitvoering van de daaropvolgende werkzaamheden af.  

Gerariumstraat Made

De verharding van de Geraniumstraat  moet onderhouden worden. De riolering van de Geraniumstraat en de omgeving van deze straat levert een aantal aandachtspunten op. Waar mogelijk combineren we deze werkzaamheden.

Lopende integrale projecten vanuit jaar 2021

Griendwerkerstraat Lage Zwaluwe
In overleg met woningbouwstichting Woonvizier pakken we dit project op . De civiele werkzaamheden starten in 2021 en lopen door in 2022. Hierna volgen de werkzaamheden van de woningbouwvereniging. In 2023 wordt de definitieve bestrating aangebracht. Hier is de riolering kwalitatief slecht. Tevens is er sprake van wateroverlast. Met het project pakken we beide zaken in een keer aan.

Stationstraat en omgeving Made
In 2021 onderzochten  we mogelijkheden om de afvoer van vooral regenwater in Made te verbeteren. Eén van de afvoermogelijkheden ligt door de Stationstraat Made. In 2022 stellen we een functioneel ontwerp op en werken we dit verder uit tot een bestek zodat we met de uitvoering in 2023 kunnen gaan starten.

Oude haven Drimmelen
De uitvoering van de wandelpromenade voeren we uit in de winterperiode 2021-2022. De werkzaamheden hopen we af te ronden voor het toeristenseizoen 2022.

Nachtegaalstraat Made
In overleg met woningbouwstichting Woonvizier pakken we dit project op. In het laatste kwartaal van 2021 startten de nutsbedrijven. Hierna volgt de civiele uitvoering die doorloopt tot in 2022. Dit betreft een reguliere oplossing voor de wateroverlast voor de Nachtegaalstraat.

Goeiestoepkesroute
In 2019 maakten we in samenwerking met onder andere de WWZ een plan voor de prioritaire looproutes (Rode loper). In het handboek toegankelijkheid Openbare Werken namen we uitgangspunten voor zo’n route op. De routes ronden we in 2022 af. Uiteraard letten we bij de huidige reconstructies ook al op toegankelijkheid.

Zeggelaan Terheijden
In 2021 bereidden we de Zeggelaan voor om in 2022 te starten met de uitvoering. 

Witteweg Made
Na de herinrichting van de Drimmelenseweg en Sluizeweg  voeren we groot onderhoud aan de Witteweg uit. Gelijktijdig verbeteren we de bermverharding, de groeiplaatsen van de bomen en de verlichting.

Voorbereiding
In 2022 starten we met de voorbereiding van de rioolmaatregelen ( het bepalen van de noodzakelijke maatregelen) in de volgende straten. We voeren diverse onderzoeken uit en stemmen de werkzaamheden af met de overige disciplines.

 • Schoolstraat / Dreef Made
 • Meidoornlaan  / Hoefkenstraat Made
 • Patronaatstraat / Lucia van Eijkstraat Made
 • Gomarusstraat Wagenberg

a. Wegen

Terug naar navigatie - Beleidskader

Beleidskader

Het beleidskader met betrekking tot Wegen is vastgelegd in de notitie:  Beleidsplan wegen 2021-2030; "Op weg naar grotere burgertevredenheid".
Het uitgangspunt is kwaliteit gestuurd onderhoud op basis van tweejaarlijkse weginspecties. Wij grijpen in bij een kwaliteitsniveau C. Bij onze hoofdfietsroutes en voetpaden grijpen we eerder in, namelijk wanneer deze een kwaliteit B hebben. Hiermee borduren we grotendeels voort op het vorige beleid, maar met meer aandacht voor de voetpaden.  

Kwaliteit D zien we als “achterstallig onderhoud”. Wegvakonderdelen met een kwaliteit D onderhouden we in het eerstvolgende jaar. Toch kunnen we besluiten om werkzaamheden op wegen incidenteel uit te stellen. Dit heeft dan te maken met andere werkzaamheden die ook in die straat plaatsvinden. Uiteraard zorgen we altijd voor een veilige situatie. 

Huidige kwaliteit:

In onderstaande grafiek is dit gevisualiseerd:

Op basis van de 90%-regel is de gemiddelde kwaliteit van het gehele wegennet bepaald. Met deze regel wordt de kwaliteit van de verhardingen gelijkgesteld aan de minimale kwaliteit die door 90% van de verhardingen wordt gehaald. Uit de grafiek blijkt dat deze (voor alle verhardingstypen samen) uitkomt op kwaliteit B, maar dicht tegen C. Ook dit is gebaseerd op de inspectie uit 2019. Het algemeen kwaliteitsniveau van de verhardingen in de gemeente Drimmelen is MATIG.

Ter verduidelijking is in de volgende tabel de kwaliteit op basis van de inspectie uit 2020 opgenomen. Hieruit blijkt dat deze cijfers een ander beeld geven, omdat deze inspectie meer gericht was op het klein onderhoud en niet op het groot onderhoud, waar de kwaliteitscijfers op zijn gebaseerd. Daarom is ervoor gekozen de kwaliteit op basis van de inspectie uit 2019 in het beleid- en beheerplan als uitgangspunt te hanteren.

Wel laten beide inspecties zien dat de kwaliteit van de asfaltwegen het slechtst is. Dat is dan ook de reden dat we ons bij de uitvoering grotendeels op de asfaltwegen richten.

Andere uitgangspunten van het wegenbeleid:

- We pakken wortelopdruk actiever en structureler aan, o.a. door het vergroten van boomvakken. Waar verharding geen toegevoegde waarde heeft, halen we deze weg ten gunste van de boom.
- Langs de hoofdlandbouwroutes passen we bermverharding toe.
- Binnen de bebouwde kom en op fietspaden passen we geen slijtlagen toe.
- Voor het vergroten van de burgertevredenheid voeren we jaarlijks een burgerschouw uit.

Terug naar navigatie - Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Financiële vertaling

Tabel Par. C-2
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Klein onderhoud (incl. halfverhardingen) 281.206 281.206 281.206 281.206 281.206
2. Asfaltverhardingen: uitvullen / -vlakken / herprofileren van bermen 25.982 25.982 25.982 25.982 25.982
Totaal exploitatie 307.188 307.188 307.188 307.188 307.188
Voorzieningen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Storting in voorziening 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155
Totaal voorzieningen 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155 1.001.155
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Wegen / rehabiliatie 202.000 202.000 202.000 202.000 202.000
2. Verkeersreconstructies 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
3. Vergroten burgertevredenheid 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Totaal Investeringen 330.000 330.000 330.000 330.000 330.000
Terug naar navigatie - Toelichting geplande werkzaamheden

Geplande werkzaamheden

De basis voor de wegenplanning vormt de weginspectie. De hieruit volgende werkzaamheden zijn onder te verdelen in klein onderhoud (exploitatie), groot onderhoud (voorziening) en reconstructies / rehabilitaties (investeringen).

Klein onderhoud 
Voor het klein onderhoud asfalt en elementen zijn recente raamovereenkomsten afgesloten, zodat we hier slagvaardiger op kunnen handelen.
Daarnaast hebben we een aantal vaste partijen voor het bermenonderhoud (uitvullen en afbermen).

Groot onderhoud (voorziening)

Onderstaand een overzicht van de wegen waar dit jaar groot onderhoud is voorzien:

Onderhoud voorziening (jaar 2022)
Straat Kern Verharding Maatregel Bedrag
Sectoraal
Bosseweg fietspad Buitengebied Asfalt frezen en inlagen (delen) 42.758
Lageweg fietspad en voetpad rond / langs put Buitengebied Asfalt frezen en inlagen (delen) 27.545
Moerseweg Buitengebied Asfalt dek- en tussenlaag 103.950
Plantsoen Lage Zwaluwe Asfalt nieuwe deklaag 21.204
Reedijk Buitengebied Asfalt frezen en inlagen (delen), bermverharding 47.477
Ruilverkavelingsweg Buitengebied Asfalt twee lagen en wapening (delen), bermverharding 163.779
Schuivenoordseweg Buitengebied Asfalt conserveren 96.149
Zeedijk Buitengebied Asfalt frezen en inlagen (delen) 18.844
Fiets- en voetpaden Diverse Asfalt / elementen B-kwaliteit 99.133
Diverse Diverse Asfalt / elementen Diverse maatregelen 128.406
Totaal sectoraal 749.245
Integraal
Griendwerkerstraat e.o. Lage Zwaluwe Elementen rioolvervanging 29.486
Nachtegaalstraat / Vinkenlaan Made Elementen rioolvervanging 102.575
Zeggelaan Terheijden Asfalt reconstructie 21.071
Totaal integraal 153.131
Totaal 902.376

Enkele van deze wegen (Bosseweg, Reedijk en Zeedijk) zijn momenteel nog in onderzoek (maatregeltoets), waardoor de te treffen maatregel nog kan wijzigen.
We voeren in 2022 een nieuwe weginspectie uit. Op basis van de resultaten daarvan passen we de meerjarenplanning aan.

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen (investeringsprognose 2019)

Toelichting investeringen 2022
1. Wegen / rehabilitatie
Elk jaar hebben we een basiskrediet van € 202.000 voor de rehabilitaties van wegen. Dit is aan de orde wanneer de complete verhardingsconstructie wordt vervangen/nieuwe klinkers. Voor het jaar 2026 is dit nieuw toegevoegd. Het bedrag van € 202.000 is vooral bedoeld voor kleinere rehabilitaties en bijdragen nieuw materiaal aan integrale projecten. Indien extra middelen noodzakelijk zijn voor grote rehabilitaties vragen we daarvoor separaat (conform beleid) extra krediet aan.

Rehabilitaties voor dit jaar:
- Geraniumstraat (wordt waarschijnlijk een integraal project met riolering)
- Groentepad (deel)
- Witteweg (doorgeschoven van 2021 in verband met conflicterende werkzaamheden)

2. Verkeersreconstructies
Wat we gaan uitvoeren in 2022 aan kleine verkeersmaatregelen, weten we nog niet. We bepalen die aan de hand van de verkeerstellingen van 2021. Gedurende het hele jaar meten we het verkeer in diverse straten met onze verkeerstellers. Die uitkomsten analyseren we eind 2021/begin 2022. Vervolgens maken we een collegevoorstel verkeersmaatregelen (zoals elk jaar) met de probleemgebieden en stellen we daarvoor maatregelen voor.

3. Vergroten burgertevredenheid
Bij het vaststellen van de beleidsplannen onderhoud Openbare Verlichting en Wegen besloten we om € 90.000 af te ramen bij Openbare Verlichting ten behoeve van een nieuw krediet Vergroten Burgertevredenheid. Dit krediet zetten we in voor zaken die uit de burgerschouw volgen en geen onderdeel uitmaken van onderhoudsgelden. De burgerschouw voeren we jaarlijks uit, één kern per jaar is vooralsnog het uitgangspunt. Terheijden is het langst geleden is daarom in 2022 aan de beurt. De volgorde voor van aanpak is als volgt:

 • Terheijden (2022)
 • Lage Zwaluwe (2023),
 • Hooge Zwaluwe (2024),
 • Drimmelen (2025). Wellicht de twee kleinste kernen in hetzelfde jaar
 • Made (2026). 

b. Openbare verlichting

Terug naar navigatie - Beleidskader

Beleidskader
Het beleidskader voor openbare verlichting is opgenomen in het Beleidsplan Openbare Verlichting 2021-2030; "Slimmer en duurzamer verlichten".  Het basisbeleid zet grotendeels het vorige beleid voort, met toevoeging van actuele inzichten. We kennen de volgende uitgangspunten:

- De openbare verlichting wordt in overeenstemming met de Nederlandse Richtlijn (NPR) geplaatst;
- We zijn terughoudend met verlichting in het buitengebied, volgens de richtlijn "niet verlichten, tenzij...";
- De gemeentelijke gebiedsindeling en de functie van de weg zijn leidend voor het soort openbare verlichting;
- Waar mogelijk en maatschappelijk verantwoord saneren we de verlichting (bijvoorbeeld vervangen door belijning);
- Openbaar gebied met een recreatief karakter wordt niet of terughoudend verlicht;
- In strijdige situaties tussen energiebesparing en veiligheid prevaleert veiligheid;
- Bij vervanging van bestaande masten plaatsen we zoveel mogelijk een mast terug op dezelfde plaats;
- We streven de doelstelling vanuit het Klimaatakkoord na (energiebesparing);
- Ledverlichting is de standaard. In verblijfsgebieden in warmwit (3000K), in verkeersgebieden neutraal wit (4000K);
- Bij vervanging van armaturen passen we standaard statisch dimmen toe voor energiebesparing;
- Nieuwe producten voldoen aan het landelijk criterium voor duurzaam inkopen en zijn voorzien van een CE-keurmerk;
- We benutten innovatieve mogelijkheden;
- We vervangen masten en armaturen op basis van afschrijvingstermijn (40 jaar voor masten, 20 jaar voor armaturen);
- Op hoofdwegen experimenteren we met connectiviteit, zodat de verlichting op afstand geregeld kan worden;
- Vrijliggende fietspaden in het buitengebieden krijgen dynamische verlichting, zodat er alleen verlicht wordt al er verkeersaanbod is.

Terug naar navigatie - Financiele vertaling

Financiële vertaling

Tabel Par. C-3
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Onderhoud lichtmasten / armaturen / schades (incl. groepsremplace) 133.256 133.256 133.256 133.256 133.256
2. Verhaalbare schades -25.725 -25.725 -25.725 -25.725 -25.725
Totaal exploitatie 107.531 107.531 107.531 107.531 107.531
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Vervanging openbare verlichting 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Totaal Investeringen 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000
Terug naar navigatie - Geplande werkzaamheden

Geplande werkzaamheden
Binnen de exploitatie vindt het klein onderhoud aan de verlichting plaats. Hieronder vallen zaken als storingen en schades. De vervangingen van masten en armaturen vinden plaats vanuit de investering (zie volgende paragraaf).

Terug naar navigatie - Toelichting Investeringen

Toelichting investeringen 2022
1. Vervanging openbare verlichting
Bij het vaststellen van de beleidsplannen onderhoud Openbare Verlichting en Wegen besloten we om € 90.000 af te ramen bij openbare verlichting ten behoeve van een nieuw krediet Vergroten Burgertevredenheid (zie toelichting bij onderdeel Wegen). Hierdoor resteert er jaarlijks een lager bedrag van € 125.000 voor vervangingen. Voor 2022 staan vervangingen in de volgende straten op de planning:

Straat Kern Onderdeel Aantal
Biesboschweg Drimmelen masten en armaturen 12
Nieuwlandsedijk Lage Zwaluwe armaturen 26
Nieuwstraat Made masten en armaturen 27
Sparrenhof Made armaturen 13
Van den Houtstraat Made masten en armaturen 17
Lageweg Terheijden masten en armaturen 12
Vlierlaan Terheijden armaturen 24
Zeggelaan Terheijden masten en armaturen 51
Dorpsstraat Wagenberg masten en armaturen 42

c. Civiele kunstwerken

Terug naar navigatie - Beleidskader

Beleidskader
In 2009 stelden we de Beleidsnotitie civiele kunstwerken en havens vast. Er is één duidelijk uitgangspunt. We houden de kunstwerken veilig. 

Terug naar navigatie - Financiële vertaling

Financiële vertaling

Tabel Par. C-4
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Onderhoud civiele kunstwerken 38.073 38.073 38.073 38.073 38.073
Totaal exploitatie 38.073 38.073 38.073 38.073 38.073
Terug naar navigatie - Geplande werkzaamheden

In 2022 zetten we de data uit het beheerprogramma kunstwerken over naar het integrale beheerprogramma Obsurv. Zodra dat op orde is, maken we in 2023 een nieuw beheerplan.

Op basis van de technische inspectie van 2021 voeren we in 2022 de volgende werkzaamheden uit:

 • Vervangen van diverse delen beschoeiing (nabij brug Molenstraat, nabij brug Brugdam);
 • Vervangen slijtlagen (brug Vlasweel, steiger Vijverstraat, brug wetering, brug Schuddebeurs);
 • Vervangen beplanking en dekplanken (brug Biezelaar (gedeeltelijk),  brug Vlasweel (gedeeltelijk);
 • Afhankelijk van onderzoek het repareren of (gedeeltelijk vervangen van de geleiderail brug Dirk de Botsdijk.

d. Riolering

Terug naar navigatie - Beleidskader

Beleidskader
Op gemeentelijk niveau is eind 2017 het Water en Rioleringsplan Drimmelen 2018-2022, waarin opgenomen het verbreed GRP (WRP) vastgesteld.
Door de integrale benadering van het gehele watersysteem vindt in dit beleidsplan zowel riolering als water haar plaats (zie ook onderdeel e. Water).

Op regionaal niveau (Samenwerking in de waterketen) golden voor de toekomst de uitgangspunten zoals opgenomen in het Bestuursakkoord Water (NBW) Water met vuur (ondertekend op 23 mei 2011). 
Sinds 2021 geven we invulling aan de uitwerking van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA 2018). Om in aanmerking te komen voor cofinanciering (Rijk/Provincie) stelt het college van burgemeester en wethouders een uitvoeringsprogramma DPRA vast.

De doelen van het Deltaplan zijn:
Weten: Analyseren van de gevolgen van klimaatverandering (tot 2050) voor diverse functies in een gebied.
Willen: Bepalen van een strategie en concrete doelen (tot 2050) voor het verbeteren van de water robuust- en klimaatbestendigheid.
Werken: Uitvoering geven aan de strategie door dit vast te leggen in beleidsplannen, wetten en regels.

Op regionaal niveau geldt “Keur waterschap Brabantse Delta 2015”. Hierin is vermeldt wat wel of niet mag en wat de verplichtingen zijn.

Beleidsuitgangspunten
Bij het vaststellen van het Waterbeleidsplan (WRP) zijn nieuwe ambities vastgesteld. Deze ambities anticiperen vooral op klimaatverandering.
De ambities zijn: Afvalwater is het ambitieniveau gemiddeld (anticiperend), Hemelwater hoog (toekomstgericht), Grondwater midden (anticiperend), Oppervlaktewater midden (anticiperend) en Bedrijfsvoering hoog (toekomstgericht).

Bij een middenniveau (anticiperend) schatten we de situatie met een voorzichtige afwachtende houding en heeft een horizon van 10 tot 15 jaar.
Toekomstgericht (hoog niveau) betekent dat we daadwerkelijk rekening houden met de toekomst.
Voorbeeld:  Voor regenwater rekenen we met intensievere buien dan voorheen. De horizon is dan 15 tot 25 jaar.

Terug naar navigatie - Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Financiële vertaling

Tabel Par. C-5
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Onderhoud vrij verval riolering 180.075 180.075 180.075 180.075 180.075
2. Onderhoud drukriolering 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
3. Onderhoud Individuele Behandeling Afvalwater (IBA's) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
Totaal exploitatie 332.500 332.500 332.500 332.500 332.500
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. a. Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging 1.200.000 - - - -
a. Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): ambitieniveau 150.000 - - - -
2. a. Vervanging riolering 2023 t/m 2026 (zie inv.prognose: thema Water) 3.393.728 3.366.938 2.202.670 2.317.000
b. Ambitieniveau / klimaatadaptatie 500.400 194.100 - -
c. Realiseren overstort - - 430.000 -
d. Vervanging rioolontstopper - 70.000 - -
Totaal Investeringen 1.350.000 3.894.128 3.631.038 2.632.670 2.317.000
Terug naar navigatie - Geplande werkzaamheden

Geplande werkzaamheden

Onderhoud
Ieder jaar inspecteren we ongeveer 10% van het rioolstelsel. Jaarlijks maken we hiervan een uitvoeringsplanning. De uitvoering bestaat uit deelrelining (een kunststof kous trekken door de bestaande rioolbuis)  en kleinere reparaties van scheuren en verwijderen van boomwortels. Daarnaast onderhouden we de riolering op basis van storingen en meldingen. 

We onderhouden de drukriolering frequent. Wekelijks voeren we controle rondes uit en twee keer per jaar beoordelen we de drukriolering grondig. 

Het onderhoud aan de IBA's (Individuele behandeling afvalwater) besteedden we uit. De storingen pakken we in eerste instantie zelf op. 

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Toelichting investeringen 2022
1. Maatregelen kern Terheijden: uitvoering (Molenstraat): vervanging (inclusief ambitieniveau)
Ook in de het laatste deel Molenstraat Terheijden vervangen we de riolering en reconstrueren we de weg. De voorbereidingen startten in 2019. Doordat het waterschap de dijk eerst moet afwaarderen kunnen we later aan de slag. We verwachten eind 2022 te starten met de werkzaamheden. Ook hier zoeken we de samenwerking met het TEC voor de aanleg van het warmtenet. Een en ander blijft wel afhankelijk van de medewerking van het Waterschap.

e. Water

Terug naar navigatie - Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Financiële vertaling

Tabel Par. C-6
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Onderhoud watergangen (incl. overstortsloten, stortkosten, maaien / opschonen) 156.900 181.900 156.900 181.900 156.900
2. Onderhoud stedelijk water 40.500 40.500 40.500 40.500 40.500
3. Baggeren havens - - - - -
Totaal exploitatie 197.400 222.400 197.400 222.400 197.400
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Bijdrage damwand haven Terheijden 171.000 - - - -
Totaal Investeringen 171.000 - - - -
Terug naar navigatie - Geplande werkzaamheden

Geplande werkzaamheden
Jaarlijks onderhoud watergangen en stedelijk water. Samen met andere gemeenten en het waterschap stelden we in 2020 een nieuw bestek op.
In dit bestek passen we een maaibeheer toe dat de biodiversiteit verbetert.

Terug naar navigatie - Toelichting investeringen

Toelichting investeringen 2022
1. Bijdrage damwand haven Terheijden
De gemeente en het waterschap verschillen van mening over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage aan de nieuwe damwand in de haven Terheijden. De kosten voor het in stand houden zijn voor de gemeente. De gemeente is en blijft eigenaar van de damwand. De uitvoering van het werk besteden we uit aan het waterschap. Zij neemt dit werk mee bij het verbeteren van de keringen langs de Mark. De verwachting is dat het waterschap de werkzaamheden in 2022 start en in 2023 het werk afrond. We zoeken een koppeling met kwaliteitsimpuls van  de openbare ruimte in de haven. 

f. Groen

Terug naar navigatie - Beleidskader en beleidsuitgangspunten

Beleidskader
Het beleidskader met betrekking tot Openbaar groen ligt vast in het integraal groenbeleidsplan 2017 – 2026 ‘Groen leeft en verbindt’. Het groenbeleidsplan is een integrale nota voor alle groenplannen. Hierin heeft zowel biodiversiteit als duurzaamheid een belangrijke plek.

Groenbeleid
Het groenbeleid is gericht op duurzaam kwaliteitsgroen. Dit houdt in dat we:

 • geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken
 • zoveel mogelijk bodem bedekkende beplanting aanbrengen
 • accepteren we een bepaalde mate van kruidengroei accepteren op die plaatsen waar dat mogelijk is.
 • De minimale onderhoudsniveau van het groen en onkruid op verhardingen is beeldkwaliteit B
 • Grove heesters onderhouden we op beeldkwaliteit C-niveau
 • Centra en hotspots onderhouden we op beeldkwaliteitsniveau A
 • Begrazing vindt plaats op basis van visuele beoordeling en frequentie.  

Areaal:

 • Bomen 145.000 stuks (waarvan 80.000 in de Biesbosch) ca 18.000 in openbaar gebied.  
 • 40% van de oppervlakte groen *is bosplantsoen, grove heesters, heesters & botanische rozen, bodembedekkers, hagen, vaste planten en landschappelijke beplanting.
 • 60% bestaat uit gazon, berm en kruidenrijk gras.
 • De totale hoeveelheid groen binnen en buiten de bebouwde kom bedraagt per inwoner 86 m2.  

Groenbeheer
Een effectbestek is een onderhoudscontract wat niet alléén meer gericht is op beeldkwaliteit of frequentie maar juist op het effect van de onderhoudswerkzaamheden op de burgertevredenheid. Middels dit effectbestek onderhouden we integraal plantsoenen, grasvelden en onkruidbestrijding verhardingen. Om de burgertevredenheid te meten, enquêteren we jaarlijks. 

Bomenbeleid
Met het opstellen van de bovengenoemde integrale en overkoepelende beleidsnota groen besloten we te werken met een waardevolle bomenkaart.

Bermenbeleid
Het ecologisch bermbeheer is een groeiproces waarbij we streven naar beplanting die van nature in een berm voorkomt. Met name de grotere gebieden en brede bermen zijn hierbij het meest kansrijk.

Eikenprocessierups
Met het beheersplan eikenprocessierups (Plan van aanpak 2020 tot en met 2023) bereiken we dat we als gemeente en als eigenaar/beheerder van bomen of terreinen op de korte en lange termijn voldoende doen om de eikenprocessierups te bestrijden.

Maatregelen op de lange termijn zijn:

 • Passieve omvorming van zomereiken (Quercus robur). Dit betekent geen inboet van zomereiken die na aanplant zijn gestorven of door storm zijn geveld. 
 • Het stimuleren van natuurlijke vijanden door o.a. het ontwikkelen van bloemrijke bermen en uitbreiding van de nestkasten.

Ecologische Verbindingszones
Het integrale groenbeleidsplan ambieert om de EVZ Mark-Zwaluwse Haven verder te ontwikkelen. Het waterschap vroeg de gemeente hieraan mee te werken. De incidentele aankoop- en inrichtingskosten van het gemeentelijk deel van een aaneengesloten EVZ zonder restopgave zijn tijdelijk 75% subsidiabel (was eerst 50%). De kosten voor het onderhoud zijn structureel. Zowel aanleg, inrichting en beheer komen ten laste van de Reserve Groenaanleg.

Terug naar navigatie - Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Financiële vertaling

Tabel Par. C-7
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Onderhoud openbaar groen:
a. bomen 245.886 245.886 245.886 245.886 245.886
b. cultuurbeplanting 603.619 603.619 603.619 603.619 603.619
c. grasvegetaties 156.192 156.192 156.192 156.192 156.192
d. overige (natuurterr., recr. plaatsen, landsch. beplanting, bosplantsoen) 37.039 37.039 37.039 37.039 37.039
Totaal Onderhoud openbaar groen 1.042.735 1.042.735 1.042.735 1.042.735 1.042.735
2. Onderhoud ecologische verbindingszones (EVZ: dekking uit res. Groenaanleg) 36.536 36.536 46.726 46.726 46.726
3. Onderhoud bermen (incl. egalisatie, verhoging biodiversiteit, stortkosten) 144.311 144.311 144.311 144.311 144.311
Totaal exploitatie 1.223.582 1.223.582 1.233.772 1.233.772 1.233.772
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
Renovatie openbaar groen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Totaal Investeringen 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
Terug naar navigatie - Geplande werkzaamheden

Geplande werkzaamheden
In 2018 startten we met het nieuwe effectbestek. MidZuid voert de werkzaamheden uit. Op die manier is de opdracht van de Raad om de inzet van 41.000 uur mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te waarborgen het beste ingevuld.

 • Plantsoenvakken die niet meer voldoen, vormen we om. Deze renovaties voeren we voornamelijk integraal uit (zie ook bij paragraaf 1.1).
 • Naast het renoveren van groenvakken revitaliseren we het openbaar groen waarbij we aandacht schenken aan de open plekken in heestervakken en gazons.  Om het groenareaal te laten voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit werken we de achterstand hierin weg.
 • In de loop van 2022 werken we voor het eerst met de waardevolle Bomenkaart. Begin 2022 stellen de eerste bomenkaart vast. 
 • Vanaf 2019 is de totale overstap naar ‘maaien en ruimen’ gegarandeerd. Op basis van een nieuw regionaal onderhoudsbestek verfijnen we het ecologisch bermbeheer verder. Alle bermen van de gemeente beheren we ecologisch.
 • De bestrijding van de processierups in 2021 wordt geëvalueerd. Hiermee bepalen we de maatregelen voor de bestrijding van de eikenprocessierups op de korte termijn.
 • De EVZ Mark Zwaluwse Haven is verder in voorbereiding. Het waterschap gaat over hetzelfde tracé eveneens een “natte” EVZ aanleggen. Het waterschap is leidend in planning en uitvoering.

 

Terug naar navigatie - Investeringen

Toelichting investeringen 2022
1. Renovatie openbaar groen
In 2022 liften we mee met een aantal integrale projecten. Daarnaast vervangt Midzuid ook stukken groen die van onvoldoende kwaliteit zijn. Dit zetten we ook in om de brugertevredenheid over het groen te vergroten.

g. Gebouwen

Terug naar navigatie - Beleidskader

Beleidskader
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het door de gemeenteraad in 2019 vastgestelde beleidskader.  Dit is verankerd in het Gebouwen Beheer Systeem (GBS-systeem).

Terug naar navigatie - Financiële vertaling in begroting en jaarrekening

Financiële vertaling

Tabel Par. C-8
Exploitatie Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Klein onderhoud 287.233 276.933 276.933 276.933 276.933
Totaal exploitatie 287.233 276.933 276.933 276.933 276.933
Voorzieningen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Storting in voorziening 423.858 423.858 423.858 423.858 423.858
Totaal voorzieningen 423.858 423.858 423.858 423.858 423.858
Investeringen Begroting 2022
2022 2023 2024 2025 2026
1. Nieuwbouw Stuifhoekschool - 5.277.500 - - -
Totaal Investeringen - 5.277.500 - - -

Geplande werkzaamheden
Klein onderhoud
Er wordt onderscheid gemaakt tussen goot onderhoud en klein onderhoud. Klein onderhoud bestaat uit jaarlijks terugkerend onderhoud (contracten) en klein technisch onderhoud. Onder klein technisch onderhoud wordt verstaan het vervangen of repareren van onderdelen van het vastgoed die geen planmatige investering vragen. In 2022 is nog een bedrag opgenomen voor klein onderhoud aan de Mayboom (onderdeel project Centrumplan Made).

 

Terug naar navigatie - Tabel Planon
Onderhoud voorziening (jaar 2022)
Object Kern Onderhoud Bedrag Totaal
Gemeentehuis Made Made Vervangen mobiele wand 65.000
 Vervangen diverse binnendeuren 24.500
89.500
Brandweer Made Made  Vervangen brandmeldinstallatie 5.500
Milieustraat Terheijden Terheijden  Vervangen 3 stuks deuren elektrisch 18.600
Brandweerkazerne  Terheijden Terheijden 2 stuks deuren elektrisch 12.400
Dorpshuis Drimmelen Drimmelen  Renoveren dakbedekking 20.000
Zonzeel Hooge Zwaluwe Hooge Zwaluwe  Vervangen vloerbedekking 20.500
Wiekslag Terheijden Terheijden  Overlagen dakbedekking (150 m2) 5.000
 Aanpassen val beveiliging 26.000
31.000
Cour Terheijden Terheijden  Aanpassen w-installatie 25.000
 Aanbrengen valbeveiliging 20.000
 Vervangen diverse systeem plafond 12.000
57.000
Berging woonwagenkamp Wagenberg Wagenberg  Vervangen voegwerk bergingen 5.200
Toren Hooge Zwaluwe Hooge Zwaluwe  Vervangen kozijnen 3.500
Amerhal Made Made  Vervangen diverse ventilatoren 11.500
Sporthal Driedorp Wagenberg Wagenberg  Vervangen diverse lichtkoepels 8.000
Aanbrengen valbeveiliging 8.000
16.000
Overige Diverse Diverse werkzaamheden 70.000
Totaal 360.700

Groot onderhoud (voorziening)

Gemeentehuis
De mobiele wand in de raadzaal vertoont gebreken en is aan vervanging toe binnen nu en 2 jaar. Daarbij wordt afgestemd op het nieuwe kantoorconcept en wensen die er zijn met betrekking tot de raadzaal. De binnen deuren zijn aan hun technische levensduur ook deze moeten vervangen worden passend in het kantoorconcept.

Milieustraat Terheijden / Brandweerkazerne Terheijden
Indien na onderzoek blijkt dat de deuren op basis van de technische uitkomst vervangen moeten worden zal dit na overleg met de gebruiker worden ingepland.

Dorpshuis Drimmelen
In overleg met de eigenaar/beheerder zal er aan begin van het 2022 een plan gemaakt worden voor het vervangen van de dakbedekking.

Zonzeel Hooge Zwaluwe
In overleg met de beheerder en de gemeente zal er in 2022 jaar een plan gemaakt worden voor het vervangen van de vloerbedekking.

Wiekslag / Cour Terheijden / Sporthal Driedorp Wagenberg
Aanbrengen diverse dakbedekkingssystemen en valbeveiliging.

Cour Terheijden
Aanpassen w-installatie is afhankelijk van de aanpassingen die nodig zijn voor het aansluiten op het warmtenet van TEC.

Amerhal Made
Diverse ventilatoren moeten vervangen worden omdat deze aan hun technische levensduur zijn.