Voorwoord

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

Verkiezingsjaar
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad plaats. Na de vorming van een coalitie zullen er in een nieuw coalitieakkoord ambities en initiatieven voor de Drimmelense samenleving worden opgenomen. De begroting 2022 is daarmee de laatste begroting voorafgaand aan die nieuwe bestuursperiode. Traditiegetrouw kiest het zittende college er daarom voor om een beleidsarme begroting aan te bieden. En op deze wijze ruimte te bieden voor het beleid van de nieuwe raad en het nieuwe college.

Kadernota
Het uitgangspunt voor de begroting 2022 is de Kadernota 2022. Bij de raadsbehandeling van de Kadernota op 8 juli jl. heeft het college de raad geïnformeerd over haar wensen voor nieuw beleid. Met een onderscheid tussen prioritaire wensen – voortkomend uit wetgeving, het bestaande coalitieakkoord, raadsbesluiten of wensen die verbonden zijn aan grote maatschappelijke opgaven – en overige wensen. In het raadsvoorstel bij deze begroting legt het college haar wensen voor nieuw beleid nu ter besluitvorming aan de raad voor.

Jeugdzorg
Het (demissionaire) kabinet stelt vanaf 2022 extra eenmalige middelen voor de jeugdzorg beschikbaar. Besluitvorming over een structurele verhoging wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. In de begroting zijn meerjarig de middelen verwerkt op de wijze die tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de VNG en het Interprovinciaal Overleg is overeengekomen. Wat onder meer betekent dat vanaf 2023 rekening is gehouden met een stelpost van 75% van het budget dat Drimmelen op basis van de verdeling van de extra eenmalige middelen zou krijgen.

Herijking Gemeentefonds
Op 9 juli heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies bij de Raad voor het Openbaar Bestuur aangevraagd. Advies over (weer) een nieuw rekenmodel voor de verdeling van het Gemeentefonds. Een verdeelmethode die op 1 januari 2023 in zou moeten gaan, met een overgangsperiode van 4 jaar.
In deze laatste versie van het rekenmodel zou Drimmelen dit keer een nadeelgemeente worden. In de begroting is met dit nadeel rekening gehouden.

Reëel en structureel sluitend
Met de Kadernota stelde de raad ook het financieel kader voor de begroting vast. Een kader om te komen tot een reëel en structureel sluitende begroting. Het college stelt met genoegen vast dat de begroting voor 2022 reëel en structureel sluit, wat voorwaardelijk is voor behoud van het repressieve toezicht door de provincie. Ook de jaren erna geven nog een positief beeld.

Tot slot
De minister van Financiën presenteerde op Prinsjesdag de Rijksbegroting voor het nieuwe jaar. De voorzitter van de VNG stond in zijn beschouwing van die Rijksbegroting niet alleen stil bij de inhoud van die Rijksbegroting maar had ook aandacht voor de menselijke kant van overheidsbeleid: "De overheid heeft in meerdere gevallen mensen onrecht aangedaan, door te weinig aandacht te besteden aan een goede en rechtvaardige uitvoering van beleid en door onvoldoende oog te hebben voor de consequenties van beleid. Wij leren hiervan dat wij ook als gemeenten veel aandacht moeten besteden aan de uitvoering
en de uitvoerbaarheid van beleid. De rechtvaardige en zorgvuldige uitvoering van beleid is ook van cruciaal belang om het vertrouwen in de overheid te herstellen." Het college van de Drimmelen sluit zich aan bij deze beschouwing.

Harry Bakker
Wethouder Financiën