1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

 

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Digitalisering, aantal producten online totaal 29 32 35
Digitalisering, aantal producten online als pdf 48 45 42
Wachttijd in minuten in de hal ** 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* ** 10 10
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.
** Halverwege 2020 is overgeschakkeld op andere programmatuur die op een andere wijze registreert. Daardoor zijn geen cijfers te geven die vergelijkbaar en representatief zijn.

1.2 Burger en politiek

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3 Dorpsgericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dienstverlening 421.770 422.481 433.040 432.482 563.695 563.899
Burger en politiek 617.818 653.730 685.886 670.386 670.386 670.386
Dorpsgericht werken 57.390 133.723 135.078 110.083 110.080 110.068
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.921.816 2.158.384 1.992.871 1.992.941 1.992.988 1.993.045
Bestuursondersteuning 2.029.267 1.847.101 1.753.623 1.780.062 1.744.637 1.744.219
Totaal lasten 5.048.062 5.215.419 5.000.498 4.985.954 5.081.785 5.081.617
Dienstverlening 274.811 316.268 290.891 275.618 499.989 499.126
Burger en politiek 0 0 0 0 0 0
Dorpsgericht werken 2 7 0 0 0 0
Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing 1.616 558 500 500 500 500
Bestuursondersteuning 4.950 11.996 11.750 10.450 10.450 10.450
Totaal baten 281.378 328.829 303.141 286.568 510.939 510.076
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 4.766.684 4.886.590 4.697.357 4.699.386 4.570.847 4.571.541
Saldo mutaties reserves -18.983 -157.983 -43.429 -18.983 -18.983 -18.983
Saldo van baten en lasten 4.747.701 4.728.607 4.653.927 4.680.402 4.551.863 4.552.558