4. Sociaal domein

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:


We hebben een inclusieve samenleving, waarbij iedereen ongeacht leeftijd, sociale klasse, afkomst of beperking, in de gemeente Drimmelen mee kan doen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, werk, sport en ontmoeting, zorg en welzijn. Iedereen neemt hierbij zijn eigen verantwoordelijkheid en ondersteunt de mensen in zijn omgeving. Mensen die het niet redden met hulp van mensen uit hun omgeving of algemene voorzieningen, krijgen ondersteuning van de gemeente.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een gemeenschap waar mensen naar elkaar omkijken en waar we er samen voor zorgen dat iedereen mee kan doen aan alles wat een samenleving maakt. Om dat in de toekomst ook zo te houden, willen we stevig inzetten op preventie en innovatie binnen alle onderdelen. Sport en cultuur met sportieve en culturele evenementen zijn belangrijke dragers van een gezonde, gelukkige en vitale samenleving. We willen een relatie leggen met de ambities in het sociale domein. Onze buurthuizen dragen bij aan ontmoeten, meedoen en gezelligheid. Het stimuleren van sport, ontmoeten, cultuur en hiervoor ruimten faciliteren die zo optimaal mogelijk benut worden. De gemeente richt zich primair op breedtesport en faciliteert evenementen.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende subdoelstellingen:

  1. Opgroeien en opvoeden
  2. Zorg voor kwetsbare burgers
  3. Participatie door werk en maatschappelijke inzet
  4. Sport en bewegen
  5. Sociaal culturele accommodaties.

4.1 Opgroeien en opvoeden

Terug naar navigatie - Toelichting onderzoek rekenkamer

De gemeenteraad heeft begin 2021 de aanbevelingen van het Rekenkameronderzoek naar “jeugdhulp onder de loep Drimmelen” overgenomen.
Een van de aanbevelingen betreft het uitwerken van beleid, uitvoering en financiering in drie delen: voorliggende voorzieningen en preventie, toegang tot jeugdhulp en inzet gespecialiseerde jeugdhulp.
De programmabegroting 2022 is de laatste van deze coalitieperiode. Het is daarom niet wenselijk om de opzet van programma 4.1 aan te passen. We zullen dit doen vanaf de nieuwe coalitieperiode bij de begroting 2023.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen gelijke onderwijskansen

Terug naar navigatie - Bevorderen gelijke onderwijskansen

Het bevorderen van gelijke onderwijskansen voor alle jongeren, zodat zij minimaal een startkwalificatie (= een havo-, vwo- of mbo-diploma vanaf niveau 2) behalen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijs faciliteren

Terug naar navigatie - Onderwijs faciliteren

Het onderwijs in de gemeente in nauw overleg met het werkveld op een goede wijze faciliteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Terug naar navigatie - Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen

Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van uiteenlopende problemen waardoor de instroom van jongeren in de geïndiceerde jeugdzorg zoveel mogelijk wordt beperkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Aantal vve-leerlingen (voor- en vroegschoolse educatie) 42 30 40
Percentage doorverwijzingen door huisartsen 42 37 37

4.2 Zorg voor kwetsbare burgers

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ondersteuning van mensen

Terug naar navigatie - Ondersteuning van mensen

Door ondersteuning kunnen mensen zich beter redden en hebben ze een betere kwaliteit van leven.

Wat gaan we daarvoor doen?

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Bekendheid onafhankelijke clientondersteuning geen gegevens 5 5
Afname aantal inwoners in traject schuldhulpverlening schuldhulpverlening 55 65 60
Percentage overgewicht jongeren niet beschikbaar 10 10
Percentage roken jongeren 4 2 2
Percentage problematisch alcoholgebruik jongeren 10 4 4
Percentage jongeren dat te weinig sport en beweegt (semi-inactief/inactief) 53 40 40

4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Aantal plaatsen beschut werken 6 7 8
Aantal loonkostensubsidie 28 35 42
Aantal Wsw-ers 56 61 54

4.4 Sport en bewegen

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Percentage jeugdleden sportverenigingen * 41 40 39
Aantal deelnemers SjorsSportief en -creatief 419 425 425
Aantal kinderen dat na Sjors sportief en -creatief lid wordt van club/vereniging ** 65 90 90
* per 1-1-2021 zijn er 4669 jongeren <18 jaar in de gemeente en zijn 1813 jongeren lid van een sportvereniging
** stabilisatie vanwege corona

4.5 Sociaal culturele accommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 4-2
Tabel Prg.4-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Opgroeien en opvoeden 8.724.492 9.638.542 9.720.697 9.236.919 9.152.072 9.215.180
Zorg voor kwetsbare burgers 7.987.001 8.234.035 8.243.026 8.264.821 8.415.268 8.444.364
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 8.420.113 7.437.842 6.714.838 6.608.475 6.618.611 6.532.731
Sport en bewegen 1.684.399 1.773.698 1.687.538 1.587.860 1.613.159 1.664.857
Sociaal culturele accommodaties 1.528.793 1.603.483 1.419.303 1.423.331 1.501.649 1.500.895
Totaal lasten 28.344.798 28.687.600 27.785.402 27.121.407 27.300.759 27.358.029
Opgroeien en opvoeden 545.937 672.476 343.377 343.377 343.377 343.377
Zorg voor kwetsbare burgers 224.074 203.715 232.973 249.973 256.973 259.973
Participatie door werk en maatschappelijke inzet 5.625.334 3.880.597 3.290.269 3.450.500 3.463.500 3.496.500
Sport en bewegen 406.986 323.410 322.377 302.377 302.377 302.377
Sociaal culturele accommodaties 300.839 290.233 295.698 265.657 265.657 265.657
Totaal baten 7.103.169 5.370.432 4.484.694 4.611.884 4.631.884 4.667.884
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 21.241.628 23.317.168 23.300.709 22.509.523 22.668.875 22.690.145
Saldo mutaties reserves -1.223.133 -1.563.994 -637.613 -667.113 -692.655 -660.202
Saldo van baten en lasten 20.018.495 21.753.174 22.663.096 21.842.410 21.976.221 22.029.943