3. Ruimte, wonen en economie

Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

  • Het bevorderen van economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding
  • Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van het Nationaal Park De Biesbosch
  • Drimmelen profileren als aantrekkelijke woongemeente
  • Zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt. Waar mogelijk wordt levensloopbestendig gebouwd
  • Drimmelen energie neutraal in 2040.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het bevorderen van de economische vitaliteit en werkgelegenheid in Drimmelen in een proactieve houding. Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch. We zorgen voor de bouw van voldoende woningen in alle kernen en in alle prijsklassen. Hierbij is gasloos en energie neutraal bouwen het uitgangspunt en waar mogelijk levensloopbestendig.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De programmadoelstellingen zijn uitgewerkt in de volgende thema’s en bijbehorende sub-doelstellingen:

  1. Versterken vrijetijdseconomie
  2. Versterken economische structuur
  3. Wonen
  4. Duurzaamheid
  5. Leefomgeving.

3.1 Versterken vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Terug naar navigatie - Drimmelen recreatief op de kaart zetten

Drimmelen recreatief op de kaart zetten en de kansen benutten van Nationaal Park De Biesbosch.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid

Wat gaan we daarvoor doen?

3.2 Versterken economische structuur

3.3 Wonen

3.4 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Drimmelen energieneutraal in 2040

Terug naar navigatie - Drimmelen energieneutraal in 2040

In 2018 is het werkveld van de Energietransitie enorm sterk in beweging gekomen. Om actief aan de slag te gaan met de raadsmotie 'dorpen in 2040 energieneutraal’ en om initiatieven van bewoners en bedrijven te ondersteunen, is bij de Kadernota 2020 extra ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld voor 2020 en 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

3.5 Leefomgeving

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Reguliere procedure omgevingsvergunning: gemiddelde doorlooptijd vergunningverlening (in weken) 7,0 7,0

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 3-2
Tabel Prg.3-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Versterken vrijetijdseconomie 499.642 937.605 477.597 477.943 477.754 483.147
Versterken economische structuur 278.831 280.461 221.976 223.916 223.840 223.754
Ruimte 1.289.879 1.756.030 1.043.941 1.060.286 1.062.768 1.052.478
Wonen 4.038.586 4.814.795 6.977.265 3.075.767 2.027.300 893.936
Duurzaamheid 3.975.960 3.779.189 3.033.950 2.991.511 2.969.343 2.959.507
Leefomgeving 1.410.568 1.607.032 1.770.667 1.459.076 1.322.320 1.337.521
Totaal lasten 11.493.466 13.175.112 13.525.397 9.288.499 8.083.325 6.950.343
Versterken vrijetijdseconomie 190.240 227.368 231.580 231.580 231.580 231.580
Versterken economische structuur 664.393 45.776 36.338 36.338 29.488 29.488
Ruimte 14.438 5.350 20.631 20.631 20.631 20.631
Wonen 3.647.151 4.702.617 7.543.540 2.368.643 1.771.218 274.712
Duurzaamheid 3.940.487 3.678.067 3.569.580 3.561.096 3.554.446 3.540.642
Leefomgeving 851.917 1.047.180 1.299.078 929.078 602.373 602.373
Totaal baten 9.308.626 9.706.358 12.700.748 7.147.367 6.209.737 4.699.427
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 2.184.840 3.468.755 824.649 2.141.132 1.873.588 2.250.915
Saldo mutaties reserves -717.382 -1.059.577 1.239.770 -39.719 277.548 -69.094
Saldo van baten en lasten 1.467.458 2.409.178 2.064.418 2.101.413 2.151.136 2.181.821