Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het gemeentefonds (algemene uitkeringen) en de OZB (lokale heffingen) zijn de grootste onderdelen. Volgens de regels van het BBV (notitie Lokale heffingen) voegen we aan de begroting een Financiële begroting toe. Hier leest u onze baten en lasten met een toelichting. Meer informatie over de belastingen en heffingen vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.

 

Tabel AlgDm-1
Programma Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo
Lokale heffingen 4.061.178 -464.881 3.596.297 4.631.244 -340.006 4.291.238 5.124.129 -422.960 4.701.169
Algemene uitkeringen 34.927.167 - 34.927.167 35.075.501 -2.161 35.073.340 38.379.063 -4.175 38.374.888
Dividend 46.261 - 46.261 65.931 - 65.931 65.931 - 65.931
Saldo financieringsfunctie 30.979 -152.867 -121.888 - -126.576 -126.576 - -176.852 -176.852
Overige algemene dekkingsmiddelen 77.111 167.712 244.823 - -166.279 -166.279 - -133.942 -133.942
Onvoorzien - - - - -5.000 -5.000 - -5.000 -5.000
Vennootschapsbelasting - -879 -879 - -2.500 -2.500 - -2.500 -2.500
Totaal algemene dekkingsmiddelen 39.142.696 -450.915 38.691.781 39.772.676 -302.516 34.838.916 43.569.123 -745.429 42.823.694

Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

Terug naar navigatie - Lokale heffingen/ plaatselijke belastingen

De gemeente kent de volgende niet-bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen:

 

Tabel AlgDm-2
Gemeentelijke heffingen
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Onroerendezaakbelasting 4.522.451 4.820.174 5.091.065
Precariobelasting -481.586 61.343 33.064
Totaal 4.040.865 4.881.517 5.124.129

Bij het berekenen van de onroerende zaak belasting nemen we mee:

  • de werkelijke baten 2021 inclusief hogere areaaluitbreiding.
  • de indexering
  • de geraamde groei van het aantal woningen periode 2021 tot en met 2025.

Terug naar navigatie - Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen ontvangt ook toeristenbelasting. Deze inkomsten verantwoorden we netto in programma 3. Ruimte, wonen en economie. Netto omdat we de perceptiekosten in mindering brengen, voor 2022 is dat circa € 9.000. Perceptiekosten zijn de kosten die samenhangen met de heffing en invordering van belastingen.

 

Tabel AlgDm-3
Overige belastingen
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Toeristenbelasting 63.846 117.125 119.000

Algemene uitkeringen

Terug naar navigatie - Algemene uitkeringen

Naar aanleiding van de Miljoenennota heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een septembercirculaire 2021 uitgebracht met de onderstaande financiële gevolgen:

Tabel AlgDm-4
Uitkeringen gemeentefonds
2022 2023 2024 2025
Meicirculaire 2021 36.055.401 35.476.947 35.367.143 35.491.743
Stelpost ‘Uitkomst onderzoek jeugdzorg’ - 311.000 311.000 311.000
Compensatie Jeugdzorg 1.362.819 820.015 750.785 667.554
Herverdeeleffect - -379.602 -379.602 -379.602
Effect septembercirculaire 2021 960.843 767.405 793.499 879.728
38.379.063 36.995.765 36.842.825 36.970.423
Terug naar navigatie - Nieuw en gewijzigde te oormerken gelden

Ten opzichte van de Voorjaarsnota / meicirculaire hebben er enkele belangrijke mutaties plaatsgevonden. 

Compensatie Jeugdzorg
Op 2 juni 2021 zijn er afspraken gemaakt tussen Rijk en VNG over een Hervormingsagenda voor het Jeugdstelsel. Deze afspraken volgen op de arbitrage uitspraak van de Commissie van Wijzen.  Als onderdeel van de afspraken komt er voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,36 mln. extra beschikbaar, bovenop de eerder toegezegde € 300 mln. De structurele bekostiging vanaf 2023 is (nog steeds) overgelaten aan het nieuwe kabinet. Vanuit de koepels (IPO en VNG) is erop aangedrongen, dat gemeenten in hun meerjarenbegroting wel alvast rekening kunnen houden met 75% van de extra structurele middelen vooruitlopend op de definitieve besluitvorming door het kabinet.? De stelpost geeft nog geen absolute budgettaire garantie, omdat deze op geen enkele manier iets zegt over de hoeveelheid middelen die gemeenten nodig hebben om taken goed te kunnen uitvoeren. Dat verklaart ook het uitgangspunt, om in het kader van behoedzaamheid, 75% van de bedragen te hanteren voor de omvang van de stelpost. Echter, met deze stelpost kunnen gemeenten de structurele lasten Jeugdzorg in de meerjarenraming dekken. Er is voldoende vertrouwen, dat het nieuwe kabinet de extra middelen jeugdzorg ten minste voor de bedragen van de toegestane stelpost beschikbaar zal stellen. Deze extra middelen komen in de plaats van de stelpost waarbij met structureel € 311.000 rekening mocht worden gehouden.

Herverdeeleffect
BZK en de VNG hebben de afgelopen twee jaar gewerkt aan een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Een nieuwe verdeling is nodig omdat de huidige verdeling niet meer goed aansluit bij de kosten van gemeenten. Dit geldt vooral voor het sociaal domein. Daarnaast is de manier waarop de verdeling rekening houdt met de verschillen in eigen inkomsten van gemeenten sinds 1997 niet meer geactualiseerd. Ook bestaat er al langer de behoefte om de verdeling eenvoudiger te maken.
Het nieuwe verdeelmodel moet op 1 januari 2023 ingaan. BZK en de VNG hebben een generiek ingroeipad afgesproken waarbij het voordelig en nadelig effect in de jaren 2023 tot en met 2026 wordt gemaximeerd tot € 15 per inwoner per jaar, ofwel € 60 per inwoner gedurende die periode van vier jaar. Drimmelen valt met een verwacht nadelig effect van € 14 per inwoner per jaar binnen deze maximering waardoor er van een ingroeipad geen sprake is. Het herverdeeleffect is gebaseerd op  de actualisatie van 12 augustus 2021 waarbij peiljaar 2019 is gebruikt.  Het nieuwe kabinet zal nog moeten besluiten over de definitieve invoering van het nieuwe verdeelmodel; de huidige verdeeleffecten zijn dus nog niet geheel zeker.

Septembercirculaire 2021
Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025 en met name in 2022. Dat komt onder andere door een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling  van het Centraal Planbureau.  De opwaartse bijstelling van het accres komt verder ook door hogere rijksuitgaven. En de afspraak is dat als het rijk meer uitgeeft dan geraamd, gemeenten – en provincies – ook meer krijgen.
Zo heeft het kabinet vanaf 2022 aanvullende middelen uitgetrokken voor een aantal beleidsterreinen, waaronder voor klimaatmaatmaatregelen en zijn de kosten voor het compenseren van de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag opwaarts bijgesteld. Ook andere uitgaven zoals die in de zorg en de EU-afdrachten zijn opwaarts bijgesteld. Voor al deze uitgaven geldt dat dit ramingen betreft. ‘Op het moment dat de daadwerkelijke uitgaven lager blijken te zijn, zal dit ook leiden tot een lager accres’, zo waarschuwen de fondsbeheerders.
Tevens is ook besloten de oploop van de opschalingskorting voor 2022 te schrappen wat leidt tot een hogere Algemene Uitkering. 
Tot slot heeft het Rijk voor 2022 nog beperkte middelen i.h.k.v. Coronacompensatie ter beschikking gesteld, worden de gemeenten gecompenseerd voor de inflatie en ontvangt de gemeente een tweetal bedragen t.b.v. de gezondheidszorg. Voorgesteld wordt deze bedragen te oormerken in lijn met eerdere besluitvorming. 

Tabel AlgDm-5
Geoormerkte gelden
2022 2023 2024 2025
Toezicht en handhaving gastouderschap 6.156 6.122 6.110 6.142
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 3.708 3.682 3.669 3.687
Coronacompensatie
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden 7.572
Gemeentelijk schuldenbeleid 23.418
Bijzondere bijstand 11.709
Loon/prijsmutatie 66.000 66.000 66.000 66.000
Totaal te oormerken bedragen 118.563 75.804 75.779 75.829
Netto effect septembercirculaire 842.280 691.601 717.720 803.899

Dividend

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDM-6
Tabel AlgDm-6
Dividend
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Bank Nederlandse gemeenten 46.261 65.931 65.931

De gemeente bezit 0,065% van de totale aandelen van de bank en bezit daarmee 36.426 aandelen met een nominale waarde van € 91.065 in totaal.

 

Saldo financieringsfunctie

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-7
Tabel AlgDm-7
Saldo financieringsfunctie
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Financieringsresultaat -120.332 -118.471 -176.852

Het ‘Saldo financieringsfunctie’ in tabel AlgDm-1 bestaat uit het financieringsresultaat (€ 177.000) en de kosten van treasury uren (€ 9.000).
Het financieringsresultaat is het resultaat van de externe rentekosten- en opbrengsten. De stijging wordt veroorzaakt door extra rentekosten vanaf 2022 door een nieuw afgesloten lening in 2021.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlmDm-8
Tabel AlgDm-8
Overige algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Saldo kostenplaatsen -167.712 286.929 67.942
Correctie overhead/btw -77.111 -871 8.367
Loon/prijscompensatie - 11.374 66.000
Totaal -244.823 297.432 142.309

Onder de overige algemene dekkingsmiddelen staan bedragen die nog niet specifiek aan een programma toegewezen zijn, zoals inzet van het inhuurbudget (€ 44.000) en vacatures (€ 24.000), een correctie op de overhead welke niet meer op het programma kon worden verwerkt en loon/prijscompensatie (€ 66.000) o.b.v.  de septembercirculaire. 

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-9
Tabel AlgDm-9
Onvoorzien
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Onvoorzien - -5.000 -5.000

Het BBV verplicht ons om een post onvoorzien op te nemen. Als binnen de begroting geen andere dekkingsmiddelen beschikbaar zijn, kan de gemeente een beroep doen op deze post. Dit kan alleen als de last onvoorzienbaar, onvermijdbaar, onuitstelbaar en incidenteel is.

 

Vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Toelichting tabel AlgDm-10
Tabel AlgDm-10
Vennootschapsbelasting
Omschrijving Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022
Vennootschapsbelasting -879 -2.500 -2.500

Sinds 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De belastingplicht gaat over alle opbrengsten die de gemeenten ontvangen voor diensten die niet rechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het openbaar bestuur. Voor Drimmelen zijn dit inkomsten uit (actieve) grondexploitatie en opbrengsten uit de reststromen afval. Voor 2022 gaan we uit van een belastingplicht van € 2.500.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves

De verwachting is dat de reserves ultimo 2021 ca. € 40,6 miljoen bedragen en in de loop van 2022 afnemen tot ca. € 40,1 miljoen. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Financiële begroting onderdeel B2.