F. Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen en risico’s van de gemeente als gevolg van de samenwerking met verbonden partijen.

 

Visie en doelstellingen

Terug naar navigatie - Visie en doelstellingen

Onze ambitie is ervoor te zorgen dat verbonden partijen op effectieve en efficiënte wijze bijdragen aan het realiseren van onze gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Uitgangspunten hierbij zijn een heldere verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de gemeente en de verbonden partij en het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met prestatieafspraken.

Wet gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Wet gemeenschappelijke regelingen

Op 1 juni 2021 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het wetsvoorstel strekt ertoe om de democratische legitimatie en de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij taken die in gemeentelijke regelingen worden uitgevoerd te versterken.
Het college heeft de raad op 24 februari 2021 geïnformeerd over de wijzigingen van de Wgr. Nadat de Eerste Kamer het wetsvoorstel in het najaar van 2021 behandeld heeft, zal de herziene Wgr in werking treden op een nader bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Waarbij sprake zal zijn van een overgangstermijn van twee jaar.

Nota Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Nota Verbonden Partijen

In 2015 is regionaal een kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. In deze nota zijn in de vorm van zes spelregels samenwerkingsafspraken tussen gemeenten benoemd. Zodat gemeenten gezamenlijk kunnen sturen op verbonden partijen in het algemeen en gemeenschappelijke regelingen in het bijzonder. Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wgr zal ook de kadernota Verbonden Partijen via een intergemeentelijke samenwerking moeten worden herzien. Die herziening zal op dat moment ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Richtlijnen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Richtlijnen begrotingen 2020 gemeenschappelijke regelingen

Volgens spelregel 4 uit de regionale kadernota stellen de gemeenten die deelnemen aan een verbonden partij jaarlijks in november richtlijnen vast. Richtlijnen waarop verbonden partijen hun beleidsmatige en financiële kaders voor het nieuwe begrotingsjaar dienen te baseren.

Het college stelt de volgende algemene financiële richtlijnen voor elke Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor:

1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.

2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.

3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven.
Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.

4. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).

5. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.

6. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.

8. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.
Met name wordt aandacht gevraagd voor:
- een overzicht van incidentele lasten en baten per programma;
- een specificatie van lasten en baten per programma;
- het opnemen van een meerjarig investeringsplan;
- het opnemen van (prestatie) indicatoren;
- de verwachte stand aan het begin en het einde van het begrotingsjaar van het eigen en het vreemd vermogen.

Vanwege de afwijkende financiering, betaald vanuit ziektekostenverzekeringen, van de Regionale Ambulancevoorziening, gelden voor deze GR alleen de richtlijnen 1 en 7. Bovendien wordt de nullijn (richtlijn 1) bij een voortdurend nadelig effect van COVID-19 niet opgelegd aan de GGD en de Veiligheidsregio.

Het college stelt, i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022, de volgende algemene beleidsrichtlijn voor:
1. Spelregel zes van de regionale kadernota verbonden partijen verplicht gemeenschappelijke regelingen om vierjaarlijks bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een meerjarenbeleidsplan op te stellen.

De raad heeft de mogelijkheid om per verbonden partij specifieke financiële en beleidsrichtlijnen aan te geven. Het college stelt voor om specifieke richtlijnen af te geven aan de Regio West-Brabant, WAVA/MidZuid, de Omgevingsdienst, de Veiligheidsregio, de GGD West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening. Die specifieke richtlijnen treft u als bijlage bij deze begroting aan.

Lijst verbonden partijen

Terug naar navigatie - Lijst verbonden partijen

Het BBV onderscheidt verbonden partijen in
• gemeenschappelijke regelingen (openbaar lichaam, gemeenschappelijk orgaan, bedrijfsvoering organisatie, centrumgemeente-constructie en regeling zonder meer)
• vennootschappen en coöperaties
• stichtingen en verenigingen
• overige verbonden partijen

De volgende tabel geeft aan in welke verbonden partijen de gemeente Drimmelen een belang heeft.

Tabel Par.VP-1 - Lijst van verbonden parijten
Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Variant
1.     Regio West-Brabant Etten-Leur Openbaar lichaam
2.     WAVA/MidZuid Oosterhout Openbaar lichaam
3.     Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
4.     Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Tilburg Openbaar lichaam
5.     Openbare Gezondheidszorg West-Brabant Breda Openbaar lichaam
6.     RBL Leerplicht West-Brabant Breda Openbaar lichaam
7.     Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen Breda Openbaar lichaam
8.     Regionale Ambulance-Voorziening Brabant Midden-West-Noord ’s-Hertogenbosch Openbaar lichaam
9. Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant Roosendaal Centrumgemeente
10. Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg Geertruidenberg Bedrijfsvoeringsorganisatie
11. Beschermd Wonen regio Breda Breda Centrumgemeente
Naamloze vennootschappen Vestigingsplaats
1. Brabant Water N.V. 's-Hertogenbosch
2. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Den Haag

Informatie per verbonden partij

Terug naar navigatie - Informatie per verbonden partij

Het BBV schrijft voor welke informatie een gemeente minimaal over haar verbonden partijen in de begroting opneemt. Die informatie omvat

• Het belang van de gemeente in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee wordt gediend.
• Het belang van de gemeente in de verbonden partij aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar.
• De verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
• De verwachte omvang van het financiële resultaat in het begrotingsjaar.
• Risico’s voor de financiële positie van de gemeente.

In de volgende tabel wordt die informatie per verbonden partij weergegeven. Waarbij de informatie is gebaseerd op de begroting 2022 van de GR’en en de jaarrekeningen 2020 van de beide deelnemingen.

Tabel Par.VP-2
Regio West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Versterking van de regio op de gebieden economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs, ruimtelijke ordening en wonen. Daarnaast is de RWB strategische gesprekspartner voor o.a. de provincie, de nationale overheid en Europa. 650.000 609.000 7.669.000 7.669.000 0 736.552
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uitval van personele capaciteit, vermindering van subsidiemogelijkheden, lagere projectsubsidies, afnemende vraag naar inzet Mobiliteits-centrum en Regioarcheologie en toename loonkosten. Ruimte, Wonen en Economie Burgemeester De Kok
MidZuid
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening en het zo doelmatig mogelijk door de gemeente gegeven opdrachten op het terrein van de werkgevers-dienstverlening, beschut werk, gesubsidieerde arbeid en arbeidsreintegratie die voortvloeien uit de Participatiewet uit te voeren. 2.642.000 1.495.000 7.303.000 7.807.000 0 207.707
Risico's Programma Portefeuille-houder
Beperkt macrobudget, lagere rijksbijdrage per arbeidsjaar, lagere uitstroom van Wsw-medewerkers, onvoldoende compensatie van een stijging van het wettelijk minimumloon, tegenvallende omzet op het lage inkomens voordeel, transitievergoeding voor werknemers die ziek uit dienst gaan, niet geheel realiseren begrote netto-opbrengst, terugloop aantal Wsw-medewerkers en daardoor lagere omzet, hogere indexering van het loon voor het reguliere personeel dan begroot, negatIeve impact COVID-19. Sociaal Domein Wethouders Schuitmaker en Bakker
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De OMWB werkt aan een leefbare en duurzame regio en maakt omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu. Bovendien controleert de OMWB of bedrijven zich aan de regels houden. 1.843.000 1.843.000 3.955.000 3.826.000 0 604.331
Risico's Programma Portefeuille-houder
Inhuur versus vast personeel, transitie mens en systeem, problematiek arbeidsmarkt, COVID-19, harmonisatie verlofrechten, invoering Omgevingswet, kosteneffectiviteit. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doelstelling Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor veiligheid: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid. 19.531.000 18.832.000 25.490.000 21.663.000 0 1.564.633
Risico's Programma Portefeuille-houder
Tekortschietend aantal vrijwilligers, niveau vakbekwaamheid medewerkers door uitgestelde trainingen a.g.v. Corona, informatieveiligheid, tweede loopbaanbeleid, Omgevingswet, WNRA en Europese deeltijdrichtlijn, aansprakelijkheid in Chemiepack-dossier, civiele claims in Fort Oranje-dossier en continuiteit ICT. Openbare Ruimte Burgemeester De Kok
Openbare Gezondheidheidszorg West-Brabant (GGD)
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De GGD verzorgt de openbare gezondheidszorg en heeft als doel het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van West-Brabant. Daarbij heeft de GGD extra aandacht voor kwetsbare mensen in onze samenleving. 5.410.000 5.317.000 10.500.000 10.500.000 0 903.097
Risico's Programma Portefeuille-houder
Frictiekosten door vermindering gemeentelijke bijdragen voor basistaken algemeen en JZ4+, frictiekosten door vermindering van gemeentelijke opdrachten/afname van plustaken, frictiekosten door bezuinigingen binnen Veiligheidsregio MWB die terecht komen bij uitvoering van GHOR-taken, minder opbrengsten door lagere afzet van reizigersproducten, ongunstige voorwaarden bij aanbesteding arrestantenzorg, boete a.g.v. niet voldoen aan AVG, wegvallende verhuuropbrengsten vastgoed en mogelijk negatieve (financiële) gevolgen COVID-pandemie. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor een effectieve en efficiënte leerplichtadministratie waardoor schooluitval en verzuim worden voorkomen. 0 0 450.000 450.000 0 102.022
Risico's Programma Portefeuille-houder
Uittreding van een deelnemende gemeente, druk op dit deel van de keten door toenemende problematiek jeugd. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De GR behartigt de belangen van de deelnemers bij de eeuwig durende nazorg voor de regionale stortplaats Zevenbergen en de afvalstoffenberging Bavel-Dorst. 1.047.371 1.015.309 26.251.000 26.320.000 0 38.926
Risico's Programma Portefeuille-houder
Verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en lucht door calamiteiten op of rond de voormalige stortplaatsen, waarbij gevaarlijke chemische stoffen vrijkomen. Aanvulling doelvermogen bij overdacht beheer aan Provincie. Openbare Ruimte Wethouder Vissers
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. 13.664.000 13.406.000 27.771.000 26.021.000 0 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Budgettering NZa lager dan werkelijke kosten, niet realiseren prestatieafspraken, afhankelijkheid bedrijfsvoering van ICT en omzetting meeruren medewerkers in Persoonlijk Levensfase Budget. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Geweld in afhankelijkheidsrelaties en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Zorgen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling en het bevorderen van een goede samenwerking tussen dit advies- en meldpunt, de hulpverlenende instanties, de politie, de gecertificeerde instellingen en de raad voor de kinderbescherming. N.b. N.b. N.b. N.b. 0 211.000
Toelichting Programma Portefeuille-houder
De GR zelf stelt geen formele begroting en jaarrekening op, omdat het gemeentelijke samenwerkingsvorm is op verschillende thema’s (Veilig Thuis, Vrouwenopvang, Meldpunt Crisiszorg en programma Geweld Hoort Nergens Thuis). Wel stelt de GR jaarlijks een plan op voor de besteding van de middelen die door de deelnemende gemeenten worden ingelegd. Op de uitvoering van het plan en daarmee een doelmatige en doeltreffende daadwerkelijke besteding van de gemeentelijke bijdragen wordt door centrumgemeente Breda toezicht gehouden. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Centrum Jeugd en Gezin Drimmelen en Geertruidenberg
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
De ondersteuning en uitvoering van taken van de colleges in het kader van de Jeugdwet. 0 0 0 0 0 983.750
Risico's Programma Portefeuille-houder
Ontoereikende informatiebeveiliging, wijziging wet- en regelgeving rakend aan taken van de GR, eigen risico dragerschap WW, krapte op de arbeidsmarkt, gebrekkige samenwerking met en tussen beide deelnemende gemeenten, kostenoverschrijdingen (m.n. personeel), extra inzet op casusniveau t.a.v. bewaken veiligheid van kinderen vanwege wachtlijsten bij Raad voor de Kinderbescherming en de jeugdbescherming. Sociaal Domein Wethouder Vissers
Beschermd Wonen regio Breda
Belang Eigen vermogen 1-1-2022 Eigen vermogen 31-12-2022 Vreemd vermogen 1-1-2022 Vreemd vermogen 31-12-2022 Financieel resultaat 2022 Bijdrage Drimmelen 2022
Het bestaan van een maatwerkvoorziening beschermd wonen voor inwoners die vanwege een combinatie van psychische, psychosociale problematiek en langdurig gebrek aan zelfregie niet in staat zijn om zelfstandig te wonen en 24 uur per dag een vorm van zorg in nabijheid nodig hebben 0 N.n.b. 0 N.n.b. N.n.b. N.n.b.
Toelichting Programma Portefeuille-houder
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd wonen in plaats van centrumgemeenten. De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert hebben hiertoe een gemeenschappelijke regeling getroffen waarbij Breda als centrumgemeente zal fungeren. De raden van de deelnemende gemeenten stellen de regeling in het najaar van 2021 vast, zodat de regeling vanaf 1 januari 2022 in werking zal treden en onder de strekking van de regionale nota verbonden partijen zal vallen. Zo zal Breda als centrumgemeente het initiatief gaan nemen voor het opstellen van een begroting 2022, in de vorm die past bij het lichte karakter dat de regeling heeft. Sociaal Domein Wethouder Schuitmaker
Brabant Water N.V. (bedragen x € 1.000): jaarstukken 2020 worden vastgesteld in AvA van juni 2021
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen Vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2022
Het verzorgen van de drinkwatervoorziening in Noord-Brabant. De gemeente Drimmelen bezit 1,4% van het aandelenkapitaal van Brabant Water. 665.384 674.183 479.546 523.344 8.913.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
Brabant Water heeft een aantal strategische risico's (bijv. verontreiniging van de drinkwaterbron), operationele risico's (bijv. betrouwbaarheid van de waterleidingen), financiële verslaggevingsrisico's en compliance risico's benoemd. Voor alle risico's zijn beheersmaatregelen getroffen. Het weerstandsvermogen van Brabant Water is ruim voldoende. Burger en Bestuur Wethouder Bakker
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (bedragen x € 1.000)
Belang Eigen vermogen 1-1-2020 Eigen Vermogen 31-12-2020 Vreemd vermogen 1-1-2020 Vreemd vermogen 31-12-2020 Financieel resultaat 2020 Bijdrage Drimmelen 2022
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. Het doel daarbij is om duurzaam bij te dragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De gemeente Drimmelen bezit 0,065% van het aandelenkapitaal van de BNG. 4.154.000 4.364.000 145.535.000 155.995.000 221.000 0
Risico's Programma Portefeuille-houder
De bank beschikt over een uitgebreid risicomodel, waarmee alle risico's goed in beeld zijn en binnen de (wettelijke) normen blijven. Ook de beheersmaatregelen zijn op orde. Burger en Bestuur Wethouder Bakker