3. Taakvelden per programma

3. Taakvelden per programma

Terug naar navigatie - Taakvelden per programma
Begroting 2022
Omschrijving programma Taakvelden Lasten Baten Saldo
Burger en Bestuur 0,1 Bestuur 1.960.510 1.500 1.959.010
0,2 Burgerzaken 899.447 290.891 608.557
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 1.717.666 - 1.717.666
1,2 Openbare orde en veiligheid 422.875 10.750 412.125
Openbare ruimte 2,1 Verkeer, wegen en water 3.965.538 94.469 3.871.070
2,2 Parkeren 52.606 1.440 51.166
2,4 Economische havens en waterwegen 30.763 - 30.763
2,5 Openbaar vervoer 8.696 - 8.696
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 45.638 - 45.638
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.466.595 5.065 2.461.530
7,2 Riolering 1.862.574 2.897.904 1.035.331-
7,3 Afval 103.768 - 103.768
7,4 Milieubeheer 20.513 - 20.513
7,5 Begraafplaatsen en crematoria 149.713 114.114 35.599
Ruimte, wonen en economie 0,3 Beheer overige gebouwen en gronden 54.770 350.798 296.028-
1,1 Crisisbeheersing en brandweer 8.552 500 8.052
2,1 Verkeer, wegen en water 115.168 31.300 83.868
2,3 Recreatieve havens 105.329 61.478 43.850
2,4 Economische havens en waterwegen 5.861 1.544 4.318
2,5 Openbaar vervoer 67.025 5.000 62.025
3,2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 136.109 6.738 129.371
3,3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 156.733 69.731 87.002
3,4 Economische promotie 143.251 119.000 24.251
5,5 Cultureel erfgoed 40.457 - 40.457
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 122.488 8.080 114.408
7,3 Afval 2.649.697 3.538.280 888.583-
7,4 Milieubeheer 1.085.518 50 1.085.468
8,1 Ruimtelijke ordening 3.034.205 1.856.186 1.178.019
8,2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 4.373.623 5.384.362 1.010.739-
8,3 Wonen en bouwen 1.426.611 1.267.700 158.911
Sociaal domein 2,2 Parkeren 11.700 6.998 4.702
4,2 Onderwijshuisvesting 796.724 100.514 696.210
4,3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.117.145 217.068 900.077
5,1 Sportbeleid en activering 184.491 20.000 164.491
5,2 Sportaccommodaties 1.503.046 302.377 1.200.669
5,3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 93.233 - 93.233
5,4 Musea 2.043 - 2.043
5,6 Media 464.262 - 464.262
5,7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 76.526 - 76.526
6,1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.129.098 321.493 1.807.605
6,2 Wijkteams 619.670 - 619.670
6,3 Inkomensregelingen 4.177.035 3.290.269 886.766
6,4 Begeleide participatie 1.549.248 - 1.549.248
6,5 Arbeidsparticipatie 571.703 - 571.703
6,6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 593.066 220.000 373.066
6,71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.250.969 - 5.250.969
6,72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.050.110 - 5.050.110
6,81 Geëscaleerde zorg 18+ 200.602 - 200.602
6,82 Geëscaleerde zorg 18- 475.567 - 475.567
7,1 Volksgezondheid 2.919.164 5.975 2.913.189
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0,10 Mutaties reserves 1.928.926 2.420.418 491.492-
0,5 Treasury 186.316 65.931 120.385
0,61 OZB woningen 312.045 3.749.933 3.437.888-
0,62 OZB niet-woningen 100.781 1.361.132 1.260.351-
0,64 Belastingen overig 10.134 33.064 22.931-
0,7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 4.175 38.379.063 38.374.887-
0,8 Overige baten en lasten 138.942 8.367- 147.309
0,9 Vennootschapsbelasting 2.778 - 2.778
Overhead 0,4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.781.198 77.400 7.703.798
65.482.995 66.680.149 1.197.154-