6. Afschrijvingstermijnen investeringen

6.Afschrijvingstermijnen investeringen

Terug naar navigatie - Afschrijvingstermijnen investeringen

De nota Waarderen en afschrijven is vastgesteld in de raad van 03-01-2017 (zie bijlage 1. Overzicht actuele beleidsstukken - onderdeel Algemene beleidsdocumenten).
In de investeringsprognose 2022 - 2026 (zie bijlage 5) zijn een aantal investeringen opgenomen met een afschrijvingstermijn die niet benoemd zijn in de vastgestelde nota.
Deze zijn hieronder toegelicht.

Afschrijvingstermijnen investeringen
Soort investering / activa Afschrijvingstermijn Bron
1. Immateriële vaste activa
1.1 Het saldo van agio en disagio 5 Nota waarderen en afschrijven
1.2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5 Nota waarderen en afschrijven
2. Materiële vaste activa
2.1 Gronden, terreinen, recreatiegrond, bouwgrondexploitatie, erfpachtgronden - Nota waarderen en afschrijven
2.2 Woonruimten 2.2.1 Nieuwbouw 40 Nota waarderen en afschrijven
2.2.2 Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 Nota waarderen en afschrijven
2.2.3 Tijdelijke woonruimten gelijk aan gebruiksduur Nota waarderen en afschrijven
2.3 Bedrijfsgebouwen en scholen 2.3.1 Nieuwbouw 40 Nota waarderen en afschrijven
2.3.2 Renovatie, restauratie, verbouw en uitbreiding 25 Nota waarderen en afschrijven
2.3.3 Tijdelijke gebouwen / noodlokalen gelijk aan gebruiksduur Nota waarderen en afschrijven
2.3.4 Soc cult dorpshart investering kerk 30 Investeringsprognose 2022
2.4 Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken 2.4.1 Wegen, fiets- en voetpaden: aanleg / reconstructie 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.2 Plantsoenen/parken/trapveldjes/speelbossen: aanleg / reconstructie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.3 Losloopplaatsen honden: aanleg / reconstructie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.4 Sportterreinen: aanleg / vervanging 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.5 Sportterreinen: reconstructie 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.6 Riolering: vervanging vrij verval riolering 40, 50, 60 Nota waarderen en afschrijven
2.4.7 Riolering: gemalen bouwkundige aanpassingen 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.8 Riolering: persleidingen 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.9 Riolering: druksysteem hele systeem 45 Nota waarderen en afschrijven
2.4.10 Riolering: gemalen mechanisch / elektrisch 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.11 Riolering: druksysteem mechanisch / elektrisch 15 Nota waarderen en afschrijven
2.4.12 Riolering: telemetrie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.13 Riolering: bergbezinkbassin 40 Nota waarderen en afschrijven
2.4.14 Riolering: terugslagkleppen 25 Nota waarderen en afschrijven
2.4.15 Riolering: drainage 20 Nota waarderen en afschrijven
2.4.16 Baggeren: havens 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.17 Baggeren: stedelijk water 30 Nota waarderen en afschrijven
2.4.18 Bruggen: aanleg / vervanging 40 Nota waarderen en afschrijven
2.4.19 Bruggen: reconstructie 25 Nota waarderen en afschrijven
2.4.20 Columbarium / urnenmuur 10 Nota waarderen en afschrijven
2.4.21 Vervanging openbare verlichting 25 Investeringsprognose 2022
2.4.22 Damwand (secundaire waterkering) 75 Investeringsprognose 2022
2.4.23 Renovatie grasvelden / drainage 30 Investeringsprognose 2022
2.4.24 Renovatie kunstgrasvelden 15 Investeringsprognose 2022
2.4.25 Vervanging beregeningsinstallaties 15 Investeringsprognose 2022
2.5 Vervoersmiddelen 2.5.1 Motorvaartuigen 20 Nota waarderen en afschrijven
2.5.2 Voetveer 15 Nota waarderen en afschrijven
2.5.3 Waterwagen 12 Nota waarderen en afschrijven
2.5.4 Tractor, heftruck, snipperkar, hakselaar, rioolontstopper 10 Nota waarderen en afschrijven
2.5.5 Veegmachine / -aanhangwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.6 Zwerfvuilwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.7 Faecaliënzuiger 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.8 Dranghekkenwagen 8 Nota waarderen en afschrijven
2.5.9 Personenauto, bestelauto, bussen (incl. laadkraan e.d.) 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.10 Vrachtauto (inclusief haakarm / laadkraan e.d.) 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.11 Shovel milieustraat 7 Nota waarderen en afschrijven
2.5.12 Aanhangwagen 7 Nota waarderen en afschrijven
2.6 Machines, apparaten en installaties 2.6.1 Technische installaties 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.2 Stenenklem / pallethaak 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.3 Gladheidbestrijding: hoogkiepbak 15 Nota waarderen en afschrijven
2.6.4 Gladheidbestrijding: aanhangstrooier 12 Nota waarderen en afschrijven
2.6.5 Gladheidbestrijding: zoutmenginstallatie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.6 Gladheidbestrijding: sneeuwploeg, rolbezem, strooier 8 Nota waarderen en afschrijven
2.6.7 Veegborstels 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.8 Hogedruk reiniger gemeentewerf 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.9 Verkeersregelinstallaties 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.10 Veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.11 Telefooninstallatie 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.12 Inrichtingskosten / meubilair 10 Nota waarderen en afschrijven
2.6.13 Automatiseringsapparatuur 5 Nota waarderen en afschrijven
2.6.14 Containers 20 Investeringsprognose 2022
2.7 Overige materiële vaste activa 2.7.1 Archiefinstallaties 25 Nota waarderen en afschrijven
2.7.2 Uurwerk kerktorens 15 Nota waarderen en afschrijven
2.7.3 Minicontainers (gft-/restafvalbakken) 10 Nota waarderen en afschrijven
2.7.4 Stroomkasten (kermissen e.d.) 10 Nota waarderen en afschrijven
2.7.5 Verzamelcontainers (ondergrondse opslag afval) 8 Nota waarderen en afschrijven
2.7.6 Softwarepakketten 5 tot 7 Nota waarderen en afschrijven / Investeringsprognose 2022
2.7.7 Mobiele telefoons/Tablets 3 tot 4 Investeringsprognose 2022
Terug naar navigatie - Toelichting afschrijvingstermijnen investeringen

Toelichting nieuw opgenomen afschrijvingstermijnen

2.3.4 Sociaal cultureel dorpshart investering kerk (30 jaar)
Voor de verbouwing van de kerk is gekozen voor een afschrijvingstermijn van 30 jaar, omdat het geen nieuwbouw is (40 jaar), maar wel ingrijpender dan een renovatie (20 jaar).

2.4.21 Vervanging openbare verlichting (25 jaar)
Het product openbare verlichting bestaat uit verschillende onderdelen met verschillende afschrijvingsjaren, namelijk masten, armaturen en lampen. Zo geldt voor masten een gemiddelde technische levensduur van 40 jaar, en voor armaturen 20 jaar. Omdat deze verschillende onderdelen wel op hetzelfde product staan, hanteren we een gemiddelde van 25 jaar als afschrijvingstermijn.

2.4.22 Damwand (secundaire waterkering) (75 jaar)
Aan de hand van de CUR166 wordt de stalen damwandconstructie ingedeeld in gevolgklasse CC1/RC1 (Kfi = 0,9). Voor de referentieperiode geldt 75 jaar.
Een deel van de stalen damwandconstructie bevindt zich binnen de waterkeringszone. Volgens opgave van het Waterschap Brabantse Delta dient dit deel van de kade te worden ingedeeld in gevolgklasse CC3/RC3 (Kfi = 1,1).
Voor dit gedeelte geldt de referentieperiode 100 jaar.

2.4.23 Renovatie grasvelden / drainage (30 jaar)
De afschrijvingstermijn ligt niet vast in een normering. Voor drainage hanteert men een periode tussen de zeven en veertig jaar. Dit is afhankelijk van onder andere het ijzergehalte in het grondwater.
Binnen de gemeente Drimmelen is dit ijzer beperkt aanwezig in het grondwater. Vandaar dat een periode van dertig jaar voldoende is.

2.4.24 Renovatie kunstgrasvelden (15 jaar)
De afschrijvingstermijn ligt niet vast in een normering. In de regel gaat een veld 10 tot 15 jaar mee. Dit is sterk afhankelijk van het gebruik.
Bij een renovatie is het vervangen van de kunststof mat door een lichte toplaagbewerking voldoende.

2.4.25 Vervanging beregeningsinstallaties (15 jaar)
De afschrijvingstermijn ligt niet vast in een normering. Dit komt omdat dit erg afhankelijk is van de kwaliteit van het water. Sommige systemen onttrekken water uit de bodem. Andere gebruiken oppervlaktewater.

2.6.14 Containers (20 jaar)
Hier is geen specifieke normering voor handen. De ervaring van de gemeente leert dat de containers 20 jaar meegaan

2.7.6 Softwarepakketten (was 7 jaar; wordt 5 tot 7 jaar)
Alle software-programmatuur wordt voortaan in 5 jaar afgeschreven.
Dit is in de huidige tijd een gebruikelijke afschrijvingstermijn; de digitale transformatie, gecombineerd met de doorlopende (technische) ontwikkelingen leiden tot continue veranderingen in onze informatiebehoeften.

2.7.7 Mobiele telefoons/Tablets (3 tot 4 jaar)
Mobiele telefoons worden in een periode van 3 jaar afgeschreven. De afschrijvingstermijn van een tablet is gebaseerd op een college/raadsperiode van 4 jaar.

De college- en raadsleden waren binnen onze gemeente de eerste groep die een tablet in bruikleen hebben ontvangen. Er is toen bepaald dat we deze in 4 jaar afschrijven zodat na nieuwe gemeenteraadsverkiezingen de tablets vervangen kunnen worden.