Overhead

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Het doel van het onderdeel overhead is de gemeenteraad meer inzicht te geven in de totale overheadkosten van de organisatie.

In de programma’s leest u de kosten van het primaire proces. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces noemen we overhead.

Deze overheadkosten rekenen we direct toe aan de betreffende taken en activiteiten door middel van een overheadopslag per uur. Zie voor de berekening onderdeel 'Overhead > Wat gaat het kosten'

Bedrijfskosten voor activiteiten gericht op de externe klant registreren we in de betreffende taakvelden.

Het totaalbedrag van de overhead staat in het overzicht van baten en lasten in de financiële begroting en in de hierna volgende tabellen in 'Overhead > Wat gaat het kosten'.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel Prg.1-2
Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Management en bestuursondersteuning 1.034.474 932.059 1.000.651 1.012.838 1.025.447 1.038.065
Huisvesting 843.083 813.343 715.196 781.394 759.191 759.032
Automatisering 1.393.833 1.952.656 1.886.088 1.867.211 1.886.672 1.926.240
Planning & Control 461.531 345.592 389.651 389.651 386.651 386.651
Facilitaire zaken 1.244.985 1.354.397 1.298.763 1.284.907 1.274.735 1.274.735
Financiele administratie 449.866 610.640 594.549 594.549 605.739 605.739
Personeel en organisatie 1.547.921 1.554.331 1.166.602 1.124.247 1.122.680 1.126.106
Communicatie 472.576 578.539 500.598 470.598 467.598 467.598
Front-office 208.106 229.812 229.102 229.102 229.102 229.102
Totaal lasten 7.656.373 8.371.369 7.781.198 7.754.496 7.757.815 7.813.267
Management en bestuursondersteuning 0
Huisvesting 121.896 74.400 77.400 77.400 77.400 77.400
Automatisering 0
Planning & Control 0
Facilitaire zaken 110
Financiele administratie 147
Personeel en organisatie 28.895 22
Communicatie 0
Front-office 0
Totaal baten 151.048 74.422 77.400 77.400 77.400 77.400
Saldo van baten en lasten excl. mutaties reserves 7.505.325 8.296.947 7.703.798 7.677.096 7.680.415 7.735.867
Saldo mutaties reserves -8.146 -456.774 -119.774 -119.774 -103.738 -103.738
Saldo van baten en lasten 7.497.178 7.840.173 7.584.024 7.557.322 7.576.677 7.632.129
Terug naar navigatie - Tabel Overhead-2
Berekening overhead tarieven
Omschrijving 2022 2023 2024 2025
Totaal volume Overhead (voor inzet reserves) 7.793.712 7.699.270 7.702.599 7.758.210
Directe verrekening met grondexploitaties (programma 3.) 89.914 22.174 22.184 22.342
Totaal volume overhead na verrekening (zie bovenstaande tabel) 7.703.798 7.677.096 7.680.415 7.735.867
Totaal volume Overhead (voor inzet reserves en verrekening met grondexploitaties) 7.793.712 7.699.270 7.702.599 7.758.210
Salariskosten 3.633.794 3.633.794 3.633.794 3.633.794
Overige kosten 4.159.917 4.065.475 4.068.804 4.124.415
Totaal geraamde uren organisatie (o.b.v. 1.400 uur per FTE) 232.304 232.304 232.304 232.304
T.b.v. Overhead 65.274 65.274 65.274 65.274
Overige programma's 167.030 167.030 167.030 167.030
Uurtarief Overhead 46,66 46,10 46,12 46,45
Uurtarief Salariskosten binnendienst 55,67 55,67 55,67 55,67
Uurtarief Salariskosten buitendienst 38,74 38,74 38,74 38,74

Het overheadtarief wordt bepaald door het totaal volume aan overheadkosten te delen door het totaal aan productieve uren van de primaire afdelingen (de programma's exclusief het programma overhead).