Samenvatting

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In deze samenvatting leest u de belangrijkste beleidsvoornemens uit de 4 lokale programma’s en hoe we die beleidsvoornemens financieel dekken. Vervolgens staan we stil bij opvallende ontwikkelingen in de paragrafen die het BBV verplicht stelt, van weerstandsvermogen tot en met grondbeleid. Daarna geven we u inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente.

 

Programma 1 – Burger en bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1 – Burger en bestuur

De raad heeft op 17 december 2020 de ambities van de gemeente vastgesteld om de dienstverlening en informatievoorziening aan burgers verder te digitaliseren. In 2022 zal de gemeentelijke organisatie voortgaan met de uitvoering van die ambities en de raad ten minste via de toegezegde jaarlijkse update van het ambitieplan informeren over de voortgang.

Ook op grond van landelijke wetgeving zullen burgers, bedrijven en organisaties bediend worden met eigentijdse vormen van informatievoorziening. De Wet elektronische publicaties, de Wet open overheid (opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur) en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer zetten in op digitalisering van informatie van overheden aan de (lokale) samenleving.
De gemeente zal haar organisatie voorbereiden en inrichten op die digitalisering die – in het geval van beide laatstgenoemde wetten – in 2022 van kracht zal worden.

Het integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 kent volgend jaar haar laatste werkingsjaar. In 2022 zal daarom een heroriëntatie plaats vinden op de vier prioriteiten uit het bestaande beleid (Jeugd en Veiligheid, High Impact Crimes, Ondermijning en Zorg en Veiligheid). Zodat richting en inhoud wordt gegeven aan het – bij voorkeur weer in samenwerking met Geertruidenberg – opstellen van nieuw beleid.

Programma 2 – Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Programma 2 – Openbare ruimte

Corona bracht vernieuwing in het betrekken van inwoners bij het maken van beleid en plannen, zeker voor de (her)inrichting van de openbare ruimte. Daar waar inhoud en vorm het toestaan, zal de gemeente zich ook in 2022 bedienen van digitale overlegvormen. Bij de inrichting en het beheer van de Openbare Ruimte wordt integraal gewerkt. Op die manier kunnen bewoners maximaal worden betrokken bij plannen in de openbare ruimte en wordt de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt.

Integraal en dorpsgericht werken komen onder meer samen bij het waarborgen van een veilige en goed toegeruste verkeersstructuur. Zo wordt in 2022 aan diverse wegen in de gemeente groot onderhoud uitgevoerd en/of de riolering vervangen. Bewoners worden daar actief bij betrokken. Ook wordt de wegenlegger geactualiseerd en het aantal laadpalen uitgebreid. We gaan experimenteren met het delen van scooters en fietsen. De nota Verkeersmaatregelen wordt geactualiseerd en uitgevoerd.
We verwachten dat de gesprekken met de provincie zullen leiden tot een proef met landbouwverkeer op de N285. Op basis van de heroverweging die de raad eind 2021 gaat maken over de bypass Zoutendijk zal in 2022 gewerkt worden aan maatrelen om de verkeersoverlast in Hooge Zwaluwe te verkleinen. Volgend jaar zal daarnaast in het teken staan van het fietsveilig maken van de Drimmelenseweg en Zeggelaan.

Voor behoud van het blauwgroene karakter van de gemeente zal de subsidieregeling voor het onderhoud van waardevolle bomen open staan. Met hetzelfde oogmerk zal de gemeente zich inspannen om de laatste kavels te verwerven voor de ecologische verbindingszone tussen Terheijden en Hooge Zwaluwe.

Voor wat betreft de waterhuishouding zal de gemeente maatregelen treffen om de infiltratie van regenwater te bevorderen en het baggerbeheerplan uit gaan voeren zodra de opdracht daartoe is gegund. Ook zal het Water- en Rioleringsplan 2018 - 2022 worden geactualiseerd. 
Op het gebied van klimaatadaptatie wordt ook regionaal samen gewerkt. In 2022 zal met de uitvoering van het binnen West-Brabant opgestelde adaptatieprogramma worden gestart.

Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

Terug naar navigatie - Programma 3 – Ruimte, wonen en economie

Het blauwgroene karakter maakt dat de gemeente een sterke oriëntatie op de vrijetijdseconomie heeft. Met als basis de uitvoering van de nota Vrijetijdseconomie die de raad op 3 juni 2021 vaststelde. De gemeente zet zich in voor versterking van de vrijetijdseconomie en spreiding van het toerisme over de gemeente. Samen met de ondernemers zal het toeristisch profiel worden versterkt en zal worden ingezet op goede marketing en communicatie.

De gezamenlijke visie van Staatsbosbeheer, Drimmelen, Altena en Dordrecht op de Biesbosch zal begin 2022 worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan die visie is een uitvoeringsplan gekoppeld waarmee in 2022 wordt gestart.
Begin 2022 zal ook het recreatief zoneringsplan worden voorgelegd aan de raad. Het plan wordt opgesteld door Staatsbosbeheer in nauw overleg met de stakeholders.

In 2022 wordt ook gewerkt aan een aantal projecten die Drimmelen in recreatief opzicht op de kaart zetten. Het Beverpad zal worden doorgetrokken richting Lage Zwaluwe, de Kleine Schans bij Terheijden zal worden aangepakt, de Ameroever bij de haven van Lage Zwaluwe wordt heringericht en de werkzaamheden rond de Oude Haven in Drimmelen worden afgerond. Tussen Drimmelen en de Hofmansplaat wordt een voetveer gerealiseerd. We blijven ook inzetten op het spreiden van bezoekers over onze hele gemeente.

Op 3 juni 2021 stelde de raad ook een nieuwe nota Economie vast. Inmiddels is de gemeente gestart met het bijbehorende uitvoeringsprogramma, onder meer door het stimuleren van het lokaal kopen van goederen en diensten. In 2022 zal onder andere gewerkt worden aan de ontwikkeling van de bedrijventerreinen Thijssenweg en Brieltjenspolder. Voor bedrijven wordt een energieloket ingericht.

Het inwerking treden van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, waardoor een aantal invoeringsactiviteiten zoals het testen van de werkprocessen en van het digitaal stelsel tot die datum is verlengd. Andere werkzaamheden zoals het vaststellen van de aangepaste verordeningen en de communicatiecampagne voor inwoners en ondernemers schuiven noodgedwongen door naar de eerste helft van 2022.

Woningbouw is één van de belangrijkste thema’s van onze gemeente. In de concept-Omgevingsvisie wordt uitgegaan van gemiddeld 150 woningen per jaar met speciale aandacht voor starterswoningen en woningen voor senioren. Wij bouwen niet alleen voor de lokale behoefte maar hebben ook een regionale taakstelling. Bij de realisatie van woningbouwplannen wordt gebiedsgericht gewerkt. Woningbouw in het belang van de leefbaarheid in onze dorpen.
In 2022 wordt het programma Wonen vastgesteld. Daarin zal ook aandacht zijn voor eigentijdse vormen zoals modulair bouwen, tiny housing en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Gekoppeld aan het nieuwe programma Wonen zal ook de nota grondbeleid worden herzien.

Een belangrijk project is het sociaal-cultureel dorpshart van Made. De Bernarduskerk zal worden herbestemd tot sociaal-cultureel centrum, De Mayboom zal worden gesloopt en er zullen woningen gebouwd gaan worden in het gebied rondom de kerk. In 2022 zal de aannemer starten met de verbouwing van de kerk en de bouw van nieuwe woningen.

Duurzaamheid is al jarenlang een belangrijk thema voor onze gemeente. Op 25 maart 2021 stelde de raad het programma Duurzaamheid vast. Met doelstellingen op het gebied van de duurzame big five: energietransitie, duurzame en circulaire economie, klimaatadaptatie, natuur en biodiversiteit en duurzame mobiliteit. Met de ontwikkeling van een programma Duurzaamheid komt meer samenhang in de diverse duurzaamheidsthema’s. In 2022 zal naast de energietransitie onder andere worden ingezet op klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Hét vertrekpunt voor aardgasvrije panden in onze gemeente is de Transitievisie Warmte (TVW). In dit visiedocument staat beschreven wanneer en hoe wijken en dorpen aardgasvrij gemaakt worden. Deze visie is in 2021 opgesteld samen met bewoners, ondernemers en overige stakeholders en zal in 2022 verder met hen uitgewerkt worden in zogenoemde Wijk Uitvoeringsplannen (WUP).
De afgelopen jaren hebben lokale werkgroepen gewerkt aan actieplannen voor energieneutrale dorpen, die tevens waardevolle input hebben opgeleverd voor de TVW. Al in 2021 zijn deze werkgroepen begonnen met de uitvoering van die plannen. Ook in 2022 zal de gemeente hen ondersteunen bij die uitvoering. Minder uitstoot van CO2 en meer duurzame energie-opwek past geheel bij de ambities van de Regionale Energie Strategie en de Drimmelense Energie Agenda.

Langs de A16 zullen in 2022 de eerste windmolens binnen onze gemeentegrenzen worden opgeleverd en krijgt de verduurzaming van woningen - met opbrengsten uit deze molens - een verder vervolg. In de samenwerking rondom het Amernet blijven we als gemeente inzetten op verduurzaming van dit net. Maar ook op slimme koppelingen en innovaties, zodat glastuinbouwgebied Plukmade ook qua (duurzame) energie toekomstbestendig is.
In 2022 zal gewerkt worden aan nieuw beleid rond afvalinzameling, met als doel de hoeveelheid restafval nog verder te verlagen.

Programma 4 – Sociaal domein

Terug naar navigatie - Programma 4 – Sociaal domein

In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020 – 2023 staan de uitgangspunten voor de vorming van Integrale Kind Centra. In 2022 zal de realisatie van het IKC De Stuifhoek in 2023 en 2024 verder worden voorbereid. Daarnaast verkennen we op basis van de visie Terheijden in 2022 de mogelijkheden voor samenwerking van de basisscholen in Terheijden (openbaar en bijzonder onderwijs). Het Regionaal Bureau Leerplicht zal zich richten op enkele speerpunten zoals het creëren van een sluitend vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar.

De jeugdzorg bevindt zich in een belangrijke fase. Op 2 juni 2021 hebben het Rijk en de VNG afspraken gemaakt over een Hervormingsagenda voor het jeugdstelsel. Waarbij gemeenten ook voor 2022 extra eenmalige middelen toegezegd hebben gekregen onder voorwaarde mee te werken aan een aantal hervormingen. Hangende een besluit van een nieuw kabinet over een structurele budgetverhoging mogen gemeenten meerjarig rekening houden met een bepaalde verhoging. De hervormingsagenda sluit voor een belangrijk deel aan bij de al lopende activiteiten van de taskforce met Geertruidenberg en de regionale beheersmaatregelen. Daarnaast zetten we vanaf 2022 extra in op versterking van de voorkant (preventie) om zo te besparen op dure zorg en te voldoen aan de landelijke opdracht. Dit doen we door de inzet van een praktijkondersteuner jeugd bij de huisartsen en uitbreiding van de formatie jongerenwerk. Ook zetten we in op versteviging van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor wachtlijstbeheer en versterking van de samenwerking met het onderwijs.
Op 1 januari 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel. De gevolgen daarvan worden in de loop van het jaar merkbaar. Met de andere gemeenten in West-Brabant Oost bereiden we een nieuwe inkoopronde voor de jeugdzorg per 1 januari 2023 voor.

Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd wonen in plaats van centrumgemeenten. De regiogemeenten hebben een beleidskader tot en met 2025 opgesteld voor het inkopen en organiseren van beschermd wonen. Daarvoor is een gemeenschappelijke regeling vastgesteld. In 2022 zal beschermd wonen voor het eerst op de nieuwe manier worden ingekocht. Met de bedoeling dat mensen met psychiatrische en sociaal-maatschappelijke problemen in iedere gemeente zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen.

Op dezelfde datum treedt ook de nieuwe Wet inburgering in werking. Gemeenten krijgen dan de regie over de integratie van statushouders. De gemeenteraad stelde op 3 juni 2021 het beleidskader voor de veranderopgave in de Dongemondregio vast. Dit kader, met inbegrip van de beide aangenomen moties, vormt de basis voor de uitvoering in 2022.

We werken aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Het uitvoeringsprogramma – dat dankzij de betrokkenheid van stakeholders tot stand is gekomen – definieert welke thema’s in 2022 centraal staan. Thema’s als sociale en fysieke toegankelijkheid, vervoer en mobiliteit.

De raad heeft op 1 juli 2021 de nota Sport- en beweegbeleid 2021 – 2024 vastgesteld. Beleid dat aansluit bij het afgesloten lokale sport- en preventieakkoord en waarvoor we uitvoeringsmiddelen van het Rijk ontvangen.
Om de buitensportaccommodaties meer duurzaam te maken, wordt de veldverlichting vervangen door LED-verlichting.

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is bepaald. Dit betekent dat de gemeente deze middelen vrij kan besteden, in tegenstelling tot de specifieke dekkingsmiddelen.

In 2022 kent Drimmelen de volgende algemene dekkingsmiddelen:

  • Lokale heffingen zoals OZB, toeristenbelasting en precario. Zie paragraaf B. Lokale heffingen
  • Algemene uitkeringen, met name de algemene uitkering uit het Gemeentefonds
  • Dividend. In het geval van Drimmelen dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten
  • Saldo van de financieringsfunctie (renteresultaat): het verschil tussen de rekenrente die aan programma’s wordt toegerekend en de werkelijk betaalde rente over lang- en kortlopende leningen
  • Overige algemene dekkingsmiddelen

Drimmelen begroot voor 2022 een opbrengst van € 42,8 miljoen aan algemene dekkingsmiddelen. Waarvan € 38,4 miljoen aan algemene uitkeringen. In haar circulaire van 21 september 2021 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangegeven te verwachten dat de rijksuitgaven en daarmee de uitkering uit het Gemeentefonds vanaf 2022 toe zal nemen. Het college merkt op dat dit geen garantie is dat die groei daadwerkelijk plaats zal gaan vinden. Dalende rijksuitgaven zullen volgens de trap-op, trap-af systematiek immers weer leiden tot lagere uitkeringen uit het Gemeentefonds. Toekomstige circulaires zullen duidelijk maken wat de hardheid is van de groei die het ministerie nu voorziet.

Paragrafen

Terug naar navigatie - Paragraaf A - Weerstandsvermogen en risicobeheersing

A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Organisaties worden geconfronteerd met risico’s die de realisatie van doelen (kunnen) bedreigen. De gemeente identificeert en kwantificeert doorlopend de risico’s die bedreigend zijn voor haar ambities. En zet de weerstandscapaciteit die ze nodig heeft om risico’s af te dekken af tegen de daadwerkelijk beschikbaarheidscapaciteit. Waarbij de uitkomst van dit weerstandsratio minimaal 1 moet zijn volgens de nota weerstandsvermogen en risicomanagement die de raad op 28 februari 2021 vaststelde. Voor 2022 wordt een weerstandsratio van 4,1 begroot, ruim boven de minimaal vereiste norm.

Gemeenten meten hun financiële gezondheid af aan de set aan vijf kengetallen die de “Regeling vaststelling waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten” voorschrijft.
Doordat de gemeente in juli 2021 een langlopende lening van € 13,5 miljoen is aangegaan, is de netto schuldquote verslechterd. Voor 2022 wordt een netto schuldquote van 59% begroot, nog altijd ruim binnen de adviesgrens van 90%. Ook het niveau van de andere vier kengetallen wijst op een gezonde financiële positie van de gemeente. Met als belangrijkste constatering dat de structurele exploitatieruimte meerjarig de minimaal vereiste grens van 0% zal bereiken, waarmee dit kengetal zich ten opzichte van eerdere jaren sterk zal verbeteren.

B. Lokale heffingen
Gemeenten leggen belastingen, heffingen en retributies op. De onroerend zaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn daar de bekendste voorbeelden van. Die eigen opbrengsten vormen een belangrijk element in de methode van de verdeling van het Gemeentefonds die vanaf 2023 zal gaan gelden.
De omvang van de totale lokale lastendruk daalt als gevolg van de inzet van de voorziening voor het egaliseren van tarieven bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De stijging van de gemiddelde onroerendzaakbelasting (OZB) is met 2,3% lager dan het indexpercentage van 2,8% door een correctie om het effect van de marktwaardestijging te dempen.
De OZB-opbrengsten nemen toe. Dit is het gevolg van een hoger dan verwachte areaaluitbreiding in 2021 en een kwalitatieve optimalisatie in 2021 van het WOZ-bestand op basis van een integrale controle van alle onroerende zaken. Naast deze correctie bestaat de stijging van de opbrengsten in 2022 zoals gebruikelijk uit de areaaluitbreiding die we volgend jaar verwachten en de index van 2,8%.
Voor 2022 wordt een lokale lastendruk van € 675,63 per huishouden verwacht (begroot 2021: € 787,03).

C. Onderhoud kapitaalgoederen
Kapitaalgoederen laten zich onderscheiden in wegen, openbare verlichting, civiele kunstwerken, riolering, water, groen en gebouwen. Op grond van de vigerende meerjarige plannen voor groot onderhoud wordt de komende jaren steeds € 1,4 miljoen aan voorzieningen voor groot onderhoud gedoteerd. De exploitatielast voor de kosten van klein onderhoud zullen ca. € 2,5 miljoen per jaar bedragen.
2022 zal een jaar met een beperkt investeringsvolume zijn (€ 2,1 miljoen). In latere jaren zal het volume aan uitbreidings- en vervangingsinvesteringen hoger liggen, met name door investeringen in het rioleringsstelsel. Bovendien zal in 2023 geïnvesteerd worden in de nieuwbouw van IKC De Stuifhoek (€ 5,3 miljoen).

D. Financiering
De Wet financiering decentrale overheden (Fido) bevat richtlijnen voor een adequaat beheer van in- en uitgaande geldstromen. Ingevolge de Wet Fido werken gemeenten die richtlijnen uit in een Treasurystatuut. Het college zal in 2022 het bestaande statuut vernieuwen en daar een borgstellingsbeleid aan toevoegen.
Het college voorziet voor 2022 geen substantiële financieringsrisico’s, anders dan dat zij samen met het Rijk en andere gemeenten als achtervang fungeert in een situatie dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Rekening houdend met het verwachte investeringsvolume, zal er in 2022 een financieringsbehoefte van € 4,1 miljoen ontstaan. Voor zover niet met een kasgeldlening in die behoefte kan worden voorzien, zal voor het restant een langlopende lening aangetrokken moeten worden.
De raad stemde op 28 januari 2021 in met een financieringsarrangement voor de inrichting van een nieuw sociaal-cultureel dorpshart in Made. Dit arrangement is in het najaar van 2021 door partijen uitgewerkt, een uitwerking die bij het opmaken van de Begroting 2022 derhalve nog niet bekend was. Nadere informatie hierover volgt bij de Voorjaarsnota 2022 of – als daartoe aanleiding is – tussentijds.

E. Bedrijfsvoering
De gemeentelijke organisatie zal ook in 2022 meebewegen met de veranderende omgeving. Met als richtsnoeren de initiatieven uit de raadsbrief van 26 januari 2021 en die uit het ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening dat de raad op 17 december 2020 vaststelde.
2022 zal het eerste volledige kalenderjaar zijn waarin medewerkers van de gemeente hybride gaan werken. Met een thuiswerkplek die voldoet aan de eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en een flexibele werkplek in het gemeentehuis. Waarbij het gemeentehuis een plaats is om collega’s te ontmoeten en voor zakelijke afspraken die noodzakelijkerwijs fysiek moeten plaats vinden.
Opvallende andere ontwikkelingen zullen zijn de verdere professionalisering van de clusters Samenhangende Objectregistraties en Beheer Informatie Systemen en de afronding van de verduurzaming van het gemeentehuis. Verder zal de rechtmatigheidsverantwoording door het college worden voorbereid en zullen er stappen worden gezet om te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid en de resolutie Digitale Veiligheid die alle gemeenten in 2021 hebben aangenomen.

F. Verbonden partijen
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt vernieuwd. De nieuwe wet beoogt om de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraden bij gemeenschappelijke regelingen te verstevigen. Na afronding van de parlementaire goedkeuring zullen gemeenten zich in 2022 voor gaan bereiden op de gewijzigde Wgr, die mogelijk op 1 januari 2023 met een overgangstermijn van twee jaar in zal gaan. In navolging van de wetswijziging zal ook de regionale nota verbonden partijen worden herzien.
Vanaf 1 januari 2022 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermd wonen in plaats van centrumgemeenten. De gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert treffen hiertoe een gemeenschappelijke regeling die op deze datum in werking zal treden.
Gebruikelijk is dat gemeenten in hun begroting richtlijnen aan gemeenschappelijke regelingen richtlijnen meegeven voor hun kadernota en begroting voor, in dit geval, 2023. De algemene richtlijnen zijn gelijk aan die van eerdere jaren. Het college geeft in overweging om specifieke richtlijnen mee te geven aan de Regio West-Brabant, WAVA/MidZuid, de Omgevingsdienst West-Brabant, de Veiligheidsregio, de GGD en de Regionale Ambulancevoorziening.

G. Grondbeleid
Op grond van de vigerende grondnota voert de gemeente een faciliterend grondbeleid. De áctieve grondposities blijven beperkt tot kavels aan de Prinsenpolder (Made), het Dega-terrein (Lage Zwaluwe), het E-veld (Terheijden), Antwerpsestraat/Geraniumstraat (Made) en het centrum van Made.
Voor 2022 wordt voor deze grondposities een positief exploitatieresultaat van € 0,9 miljoen verwacht. Dit resultaat zal zoals gebruikelijk worden verrekend met de algemene reserve van het grondbedrijf.

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting

De begroting 2022 kent een sluitend structureel resultaat (€ 1.069.000). Anders gezegd: de structurele lasten worden gedekt door structurele baten, wat voorwaardelijk is voor behoud van het repressieve toezicht door de provincie. Vanaf 2023 daalt het structureel overschot naar ca. € 650.000. Waarbij bedacht moet worden dat vanaf 2024  gemeenten "slechts" 75% van de verwachte extra middelen voor de jeugdzorg mogen begroten.

Bij de Kadernota 2022 werd nog een exploitatietekort van € 53.000 verwacht. In deze begroting is sprake van een exploitatieoverschot van € 1.197.000. Het voordelige verschil van per saldo € 1.250.000 bestaat met name uit 

  • meevallers zoals een hoger budget voor de jeugdzorg (€ 1.363.000), hogere OZB-inkomsten dankzij onder meer een uitbreiding van het woningareaal (€ 268.000) en een voordelig effect van de september-circulaire (€ 842.000)
  • tegenvallers zoals stijgende kosten voor de jeugdzorg (€ 1.141.000) 

 

Begroting 2022 in € 1.000
2022 2023 2024 2025
Exploitatieresultaat na Kadernota 53- N 22 V 300- N 472- N
Effect begroting 1.250 V 700 V 906 V 1.079 V
Exploitatieresultaat na begroting 1.197 V 722 V 606 V 607 V
Incidentele baten en lasten 128- N - V - V - V
Structureel resultaat 1.069 V 722 V 606 V 607 V

Beleidswensen

Terug naar navigatie - Beleidswensen

Het college zal bij de raadsbehandeling van de begroting separaat een voorstel doen voor nieuwe beleidswensen  en de financiële dekking daarvan.