2. Baten en lasten per taakveld

2. baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Baten en lasten per taakveld
Begroting 2022
Taakvelden Lasten Baten Saldo
0.1 Bestuur 1.960.510 1.500 1.959.010
0.2 Burgerzaken 899.447 290.891 608.557
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 54.770 350.798 296.028-
0.4 Overhead, Ondersteuning organisatie 7.781.198 77.400 7.703.798
0.5 Treasury 186.316 65.931 120.385
0.61 OZB woningen 312.045 3.749.933 3.437.888-
0.62 OZB niet-woningen 100.781 1.361.132 1.260.351-
0.63 Parkeerbelasting - - -
0.64 Belastingen overig 10.134 33.064 22.931-
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 4.175 38.379.063 38.374.887-
0.8 Overige baten en lasten 138.942 8.367- 147.309
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 2.778 - 2.778
0.10 Mutaties reserves 1.928.926 2.420.418 491.492-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten - - -
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.726.218 500 1.725.718
1.2 Openbare orde en veiligheid 422.875 10.750 412.125
2.1 Verkeer, wegen en water 4.080.706 125.769 3.954.938
2.2 Parkeren 64.305 8.438 55.868
2.3 Recreatieve havens 105.329 61.478 43.850
2.4 Economische havens en waterwegen 36.624 1.544 35.081
2.5 Openbaar vervoer 75.721 5.000 70.721
3.1 Economische ontwikkeling - - -
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 136.109 6.738 129.371
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 202.370 69.731 132.639
3.4 Economische promotie 143.251 119.000 24.251
4.1 Openbaar basisonderwijs -
4.2 Onderwijshuisvesting 796.724 100.514 696.210
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.117.145 217.068 900.077
5.1 Sportbeleid en activering 184.491 20.000 164.491
5.2 Sportaccommodaties 1.503.046 302.377 1.200.669
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 93.233 - 93.233
5.4 Musea 2.043 - 2.043
5.5 Cultureel erfgoed 40.457 - 40.457
5.6 Media 464.262 - 464.262
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 2.665.608 13.146 2.652.463
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.129.098 321.493 1.807.605
6.2 Wijkteams 619.670 - 619.670
6.3 Inkomensregelingen 4.177.035 3.290.269 886.766
6.4 Begeleide participatie 1.549.248 - 1.549.248
6.5 Arbeidsparticipatie 571.703 - 571.703
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 593.066 220.000 373.066
6.71 Maatwerkdienst-verlening 18+ 5.250.969 - 5.250.969
6.72 Maatwerkdienst-verlening 18- 5.050.110 - 5.050.110
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 200.602 - 200.602
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 475.567 - 475.567
7.1 Volksgezondheid 2.919.164 5.975 2.913.189
7.2 Riolering 1.862.574 2.897.904 1.035.331-
7.3 Afval 2.753.465 3.538.280 784.815-
7.4 Milieubeheer 1.106.031 50 1.105.981
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 149.713 114.114 35.599
8.1 Ruimtelijke ordening 3.034.205 1.856.186 1.178.019
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) 4.373.623 5.384.362 1.010.739-
8.3 Wonen en bouwen 1.426.611 1.267.700 158.911
65.482.995 66.680.149 1.197.154-