Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsnota 2022
  1. Blz. 2 In één oogopslag
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Voorwoord en samenvatting
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Samenvatting
  3. Blz. 7 Programma's
   1. Blz. 8 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 9 Inleiding
     1. Blz. 10 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 11 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 12 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 13 Vergroten digitale mogelijkheden
       1. Blz. 14 Uitvoering Ambitieplan Dienstverlening en Informatievoorziening
     2. Blz. 15 Prestatie-indicator
    3. Blz. 16 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 17 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 18 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
      2. Blz. 19 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 20 In gang zetten organisatieontwikkeling op basis van de toekomstvisie.
       2. Blz. 21 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 22 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 23 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 24 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
      2. Blz. 25 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
    5. Blz. 26 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 27 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 28 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 29 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 30 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 31 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 32 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 34 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 35 Opstellen handreiking schrijven beleid en verordeningen
    7. Blz. 36 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 37 Tabel Prg. 1-2
   2. Blz. 38 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 39 Inleiding
     1. Blz. 40 Inleiding
    2. Blz. 41 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 42 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 43 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 44 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
      2. Blz. 45 De openbare ruimte ontwikkelen en onderhouden we integraal. Vanaf 2020 werken we volgens het principe integraal werken.
      3. Blz. 46 Het overdragen van onderhoud aan inwoners
      4. Blz. 47 Verhogen van de kwaliteit van dienstverlening door het beter behandelen van klachten en meldingen
     2. Blz. 48 Prestatie-indicator
    3. Blz. 49 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 50 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 51 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
      2. Blz. 52 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
      3. Blz. 53 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 54 Aanpak verkeersoverlast door handhaving en communicatie
       2. Blz. 55 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 56 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
      5. Blz. 57 Voldoende parkeerruimte voor fiets en/of auto op korte loopafstand van woningen, winkelgebieden, (maatschappelijke) voorzieningen (zoals sportverenigingen) en openbaar vervoer knooppunten
       1. Blz. 58 Parkeeronderzoek havengebied
      6. Blz. 59 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 60 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       2. Blz. 61 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       3. Blz. 62 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
     2. Blz. 63 Prestatie-indicator
    4. Blz. 64 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 66 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
      2. Blz. 67 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
      3. Blz. 68 Door bewegen in de openbare ruimte aantrekkelijk te maken voor jong en oud de vitaliteit van de bewoners te vergroten
      4. Blz. 69 Het beschermen van de volksgezondheid door ongediertebestrijding
      5. Blz. 70 Het stimuleren van de voorzieningen voor honden in de openbare ruimte, daarmee de sociale cohesie verbeteren en overlast door honden beperken
     2. Blz. 71 Prestatie-indicator
    5. Blz. 72 2.4 Water
     1. Blz. 73 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 74 Afvalwater: Om de volksgezondheid te beschermen zamelen we afvalwater in en transporteren dit naar een overnamepunt van het waterschap tegen de laagst maatschappelijke kosten
       1. Blz. 75 Afvalwater
      2. Blz. 76 Dijken en regionale keringen: In samenwerking met waterschap en andere aanliggende gemeenten voldoende veiligheid bieden aan de achterliggende gebieden
      3. Blz. 77 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
      4. Blz. 78 Grondwater: Het beperken van grondwateroverlast en -onderlast
      5. Blz. 79 Hemelwater: Het beperken van wateroverlast
      6. Blz. 80 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
      7. Blz. 81 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 82 Actualiseren Water- en Rioleringsplan
    6. Blz. 83 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 84 Tabel 2.1
   3. Blz. 85 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 86 Inleiding
     1. Blz. 87 Inleiding
    2. Blz. 88 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 91 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       2. Blz. 92 Samenwerking NLDelta
      2. Blz. 93 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 94 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 95 Herinrichting Ameroever kop buitenhaven Lage Zwaluwe
       3. Blz. 96 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       4. Blz. 97 Verbetering jachthaven Terheijden
       5. Blz. 98 Zonering Biesbosch
     2. Blz. 99 Prestatie-indicator
    3. Blz. 100 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 101 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 102 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 103 Arbeidsmigranten
    4. Blz. 104 3.3 Wonen
     1. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 106 Voldoende woningen bouwen in alle kernen en alle prijsklassen
     2. Blz. 107 Prestatie-indicator
    5. Blz. 108 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 109 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 110 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 111 Proeftuin aardgasvrije wijken
       2. Blz. 112 Subsidieregeling Groene Daken
       3. Blz. 113 Verduurzaming Amerwarmtenet
       4. Blz. 114 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
    6. Blz. 115 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 116 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 117 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 118 Omgevingswet
     2. Blz. 119 Prestatie-indicator
    7. Blz. 120 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 121 Tabel Prg. 3-2
   4. Blz. 122 4. Sociaal domein
    1. Blz. 123 Inleiding
     1. Blz. 124 Inleiding
    2. Blz. 125 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 126 Toelichting onderzoek rekenkamer
     2. Blz. 127 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 128 Bevorderen gelijke onderwijskansen
       1. Blz. 129 Uitbreiden Integrale Kind Centra
      2. Blz. 130 Onderwijs faciliteren
      3. Blz. 131 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 132 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 133 Uitvoering Veilig Thuis
     3. Blz. 134 Prestatie-indicator
    3. Blz. 135 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 136 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 137 Helpen bij het terugdringen van schulden
       1. Blz. 138 Uitvoering beleidsplan minimabeleid en schuldhulpverlening
      2. Blz. 139 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 140 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 141 Uitvoering beleidsplan sociaal domein
      3. Blz. 142 Stimuleren van een gezonde leefstijl
     2. Blz. 143 Prestatie-indicator
    4. Blz. 144 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 145 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 146 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
      2. Blz. 147 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
      3. Blz. 148 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
     2. Blz. 149 Prestatie-indicator
    5. Blz. 150 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
     2. Blz. 153 Prestatie-indicator
    6. Blz. 154 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 156 De gemeenschapshuizen zijn voor iedereen toegankelijk en duurzaam, daarnaast worden ze multifunctioneel en optimaal gebruikt.
      2. Blz. 157 Meedoen aan sport, cultuur en ontmoeting stimuleren en faciliteren
       1. Blz. 158 Bouwhal carnaval
    7. Blz. 159 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 160 Tabel Prg. 4-2
   5. Blz. 161 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 162 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 163 Tabel 5.1
   6. Blz. 164 Overhead
    1. Blz. 165 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 166 Tabel Overhead-1
  4. Blz. 167 Paragrafen
   1. Blz. 168 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 169 Inleiding
     1. Blz. 170 Inleiding
    2. Blz. 171 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 172 Risicokaart
     2. Blz. 173 Risico top 10
     3. Blz. 174 Toelichting risisco top 10
    3. Blz. 175 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 176 Beschikbare weerstandscapaciteit
     2. Blz. 177 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 178 Financiële kengetallen
     1. Blz. 179 Financiële kengetallen
   2. Blz. 180 E. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 181 Opvolging aanbevelingen Rekenkamer
     1. Blz. 182 Opvolging aanbevelingen Rekenkamer
  5. Blz. 183 Bijlagen
   1. Blz. 184 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 185 Begrotingswijziging bijlage 1
   2. Blz. 186 2. Investeringsprognose 2023 - 2027
    1. Blz. 187 2. Investeringsprognose 2023 - 2027
     1. Blz. 188 Investeringsprognose
   3. Blz. 189 3. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 190 3. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 191 Taakvelden per programma
   4. Blz. 192 4.Voortgang budgetoverheveling 2021
    1. Blz. 193 4. Voortgang budgetoverheveling 2021
     1. Blz. 194 4. Afkortingenlijst
   5. Blz. 195 5. Reserves
    1. Blz. 196 5. Reserves
     1. Blz. 197 Stand van de reserves
    2. Blz. 198 Toelichting investeringen
   6. Blz. 199 6. Overzicht lopende kredieten
    1. Blz. 200 6. Overzicht lopende kredieten
     1. Blz. 201 Afschrijvingstermijnen investeringen
     2. Blz. 202 Toelichting afschrijvingstermijnen investeringen
    2. Blz. 203 Afschrijvingstermijn investeringen
   7. Blz. 204 7. Gemeenschappelijke regelingen
    1. Blz. 205 7. Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 206 Tabellen gemeenschappelijke regelingen
     2. Blz. 207 Tabel 3 gemeenschappelijk regeling
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap