E. Bedrijfsvoering

Opvolging aanbevelingen Rekenkamer

Terug naar navigatie - Opvolging aanbevelingen Rekenkamer

Inleiding
De Rekenkamer heeft in 2021 onderzoek gedaan naar de opvolging van aanbevelingen uit haar eerdere onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek lag voor in de raadsvergadering van 10 maart. De raad gaf opdracht aan de Griffier om samen met de concerncontroller de opvolging van nog openstaande aanbevelingen periodiek te monitoren en daarvan aan de raad verslag te doen. Het eerste verslagmoment is bij de Voorjaarsnota 2022.

Openstaande aanbevelingen
De eerdere onderzoeken van de Rekenkamer gingen over het ICT-beleid, het armoedebeleid, de decentralisaties in het sociaal domein, toezicht en handhaving en inkoop en aanbesteding. 
De Griffie en het college staan nu stil bij de aanbevelingen die bij de raadsbehandeling van 10 maart 2022 nog open stonden.

ICT-beleid
Aanbeveling: bezie als raad of investeren in het ICT-kennisniveau noodzakelijk en opportuun is.

Status opvolging: 
-    ICT/informatievoorziening zal als onderwerp voor een workshop worden opgenomen binnen de ‘proeverijen’ op 1 juni a.s. als onderdeel van het inwerktraject van de nieuwe raad. Er zal een algemene toelichting worden gegeven en een behoeftepeiling bij de raad: waar hebben zij behoefte aan en hoe kan dit het best aansluiten op hun rollen en verantwoordelijkheden. 
-    De griffier zal de behoeftepeiling ook voorleggen aan het presidium en de mogelijkheid aanbieden voor het -laten- verzorgen van een training/cursus ICT c.q. informatievoorziening/ informatiebeveiliging.

Armoedebeleid
Geen openstaande aanbevelingen.

Decentralisaties sociaal domein
Aanbeveling: evalueer de KPI’s in het beleid, werk deze eventueel verder uit en blijf prestaties/resultaten structureel monitoren.

Status opvolging: 
De directie van het CJG wil graag meer resultaat gerichte KPI’s. De coördinator van het CJG heeft daar samen met de gemeente Drimmelen eerste stappen in gezet.
Naast de basisindicatoren en de verplichte indicatoren, zijn op het CJG aanvullende indicatoren van toepassing. Deze zijn opgenomen in de programmabegroting CJG 2023.

Binnen afdeling MA wordt tweemaandelijks een 3D managementrapportage ingevuld op de onderwerpen WMO, participatiewet en jeugdhulp. Deze rapportage geeft een goed beeld van de ontwikkelingen zowel qua aantallen casussen als budgettair. Deze rapportage blijven we voorlopig hanteren.

Toezicht en handhaving
Aanbeveling: bezie of de BOA’s en Wabo-toezichthouders in dezelfde afdeling kunnen worden ondergebracht.

Status opvolging:
Het onderzoek van de  rekenkamer is aanleiding geweest om de mogelijkheid te onderzoeken om vergunningverlening en toezicht/handhaving te bundelen binnen de afdeling Grondgebied. We hebben dat onderzocht als onderdeel van de implementatie Omgevingswet. Besloten is om wél de vergunningverlening, maar niet toezicht/handhaving te bundelen. 
Het samenvoegen van functies is gericht op het wegnemen van organisatorische kwetsbaarheid en het vergroten van de (proces)kwaliteit. Bij vergunningverlening heeft het voordelen om de eenmansfuncties die binnen de afdeling Dienstverlening & Ondersteuning werken aan respectievelijk vergunningen op het gebied van APV/evenementen en Alcoholwet onderdeel te laten zijn van het team vergunningen van de afdeling Grondgebied. De komende maanden zal dat worden geëffectueerd. 

Met betrekking tot de BOA’s is juist geconcludeerd dat samenwerking met de beleidsmedewerkers Integrale Veiligheid essentieel is, m.n. vanwege de nauwe verbondenheid met de politie. Bovendien speelt het aspect kwetsbaarheid hier veel minder een rol. Verder merken we dat de onderlinge samenwerking tussen de Wabo-toezichthouders en de BOA’s goed is.    

Inkoop en aanbesteding
Geen openstaande aanbevelingen.