5. Reserves

5. Reserves

Terug naar navigatie - Stand van de reserves
Voortgang stand van de reserves Stand per Primaire Primaire Budget- Mutaties Mutaties Stand reserve Toel. Inzet reserves Stand reserve
(Voorjaarsnota 2022) 31-12-2021 Begr. 2022 Begr. 2022 overheveling VJN 2022 VJN 2022 t/m mutaties op Kadernota na inzet tbv
Rekening 2021 stortingen onttrekkingen (onttrekking) stortingen onttrekkingen VJN 2022 Prg. 2023 Kadernota 2022
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting)
Kapitaallasten (beklemd) 27.393.829 831.000 -1.482.553 184.271 -4.607 26.921.941 3 26.921.941
Landschappelijke Inpassing 35.425 - 35.425 35.425
Ruimtelijke ontwikkelingen 1.186.251 424.163 -44.436 -6.250 1.559.727 1.559.727
Reserve groenaanleg 256.565 -276.645 20.080 - 2 -
Totaal 28.872.070 1.255.163 -1.803.634 - 178.021 15.473 28.517.092 - 28.517.092
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen
Algemene reserve 11.305.226 1.624.841 -2.222.660 -477.265 10.230.142 O, 2, 3 10.230.142
Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 496.668 894.763 1.391.431 1.391.431
Bovenwijkse voorzieningen 81.603 -21.000 -10.000 50.603 50.603
Totaal 11.883.497 2.519.604 -2.243.660 - - -487.265 11.672.176 - 11.672.176
C. Structurele reserves (beleid)
Reserve tijdelijke inhuur personeel 116.698 116.698 116.698
Reserve budgetoverheveling 707.648 -707.648 - -
Reserve Opleidingen 100.000 100.000 100.000
Reserve Toerisme en recreatie 54.884 -54.884 - 3 -
Totaal 979.230 - - -707.648 - -54.884 216.698 - 216.698
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)
Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe 184.271 -184.271 - 3 -
Duurzaamheid 50.386 -50.386 - 3 -
Drimmelen op de kaart 12.764 -12.764 - 3 -
Reserve herstel kunstwerken havens 57.614 - 57.614 57.614
Samen investeren in Drimmelen 270.582 -175.000 -48.985 46.597 3 46.597
Reserve impuls brede scholen combinatie 157.632 157.632 157.632
Reserve kunst 51.403 51.403 51.403
Reserve bestuursakkoord 376.311 -120.778 255.533 4 255.533
Reserve Toegankelijkheid 41.685 -41.685 - 4 -
Reserve inclusie 62.879 -62.879 - 4 -
Totaal 1.265.526 - -175.000 - - -521.747 568.779 - 568.779
Totaal reserves 43.000.323 3.774.767 4.222.294- 707.648- 178.021 1.048.423- 40.974.746 - 40.974.746

De toelichtingen op de mutaties van de reserves zijn toegelicht in de programma's op onderdeel "Financiële afwijkingen".

In de tabel  Reserves is nog geen rekening gehouden met de resultaatbestemming van de concept jaarrekening 2021.