4.Voortgang budgetoverheveling 2021

4. Voortgang budgetoverheveling 2021

Terug naar navigatie - 4. Afkortingenlijst
Budgetoverheveling
Omschrijving Raming Mutatie VJN Raming na VJN Uitgaven Restant Verplichting Restant Beoogde realisatie
a. Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) 48.000 - 48.000 - 48.000 17.132 30.868 Q3 2022
b. Wegen: klein onderhoud elementenverharding 100.000 - 100.000 75.408 24.592 - 24.592 Q2 2022
c. Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant 30.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000 Q3 2022
d. Biodiversiteit 32.000 - 32.000 10.821 21.180 21.180 - Q2 2022
Totaal Programma 2 210.000 - 210.000 86.228 123.772 38.311 85.460
e. Nota economie: uitvoeringsprogramma 50.000 - 50.000 474 49.526 - 49.526 Q4 2022
f. Samenwerking De Biesbosch 11.000 - 11.000 - 11.000 - 11.000 Q4 2022
Totaal Programma 3 61.000 - 61.000 474 60.526 - 60.526
g. Ondertussengroep Wet Inburgering (*) 85.715 85.715 - 85.715 85.715 Q4 2022
h. Bestrijding eenzaamheid 16.921 16.921 1.562 15.359 15.359 Q2 2022
i. Visie onderwijshuisvesting Terheijden (*) 17.500 17.500 5.245 12.255 12.255 Q2 2022
j. Verduurzaming onderwijs (*) 10.000 10.000 585 9.415 9.415 Q3 2022
k. Preventie schuldhulpverlening 12.712 12.712 12.712 - - Q1 2022
Totaal Programma 4 142.848 - 142.848 20.104 122.744 - 122.744
l. Communicatie omgevingswet en energietransitie (*) 25.000 25.000 512 24.488 24.488 Q4 2022
m. Organisatieontwikkeling (*) 100.000 100.000 1.884 98.116 98.116 Q4 2022
n. Bestandsoptimalisatie basisregistraties 75.000 75.000 2.146 72.854 72.854 Q4 2022
o. Doorontwikkeling team Financiën 35.000 35.000 15.238 19.763 19.763 Q4 2022
p. Externe ondersteuning I-adviseur 33.800 33.800 27.702 6.098 6.098 Q1 2022
q. BTW ondersteuning 25.000 25.000 8.249 16.751 16.751 Q2 2022
Totaal Overhead / bedrijfsvoering 293.800 - 293.800 55.731 238.069 - 238.069
Totaal 707.648 - 707.648 162.537 545.111 38.311 506.799
#VALUE!

Toelichting voortgang budgetoverheveling

a.     Kabels en leidingen: Nieuwstraat (Made) 
Herstel van de sleuven in het asfaltwegdek voeren we op korte termijn uit.  Het herstraten van de trottoirs voeren we uit nadat de glasvezelkabel is gelegd in combinatie met de Goeiestoepkesroute. De uitvoering stemmen we af met de ondernemers in de straat.

b.     Wegen: klein onderhoud elementenverharding 
In het eerste deel van 2021 besteedden we veel aandacht aan het opstellen en implementeren van het beheerplan wegen.  Hierdoor is het niet gelukt de hoge ambities waar te maken en alles conform plan uitgevoerd te krijgen waardoor we een overschot hadden op het uitvoeringsbudget. Omdat dit geld wel nodig was voor uitvoering van klein onderhoud op basis van de weginspectie, is dit overgeheveld naar 2022. We zijn nu met deze inhaalslag bezig in de dorpen Wagenberg en Hooge Zwaluwe.

c.     Verkeersmaatregel Kerkdijk Helkant 
Dit proces loopt door verschillende meningen onder de bewoners langzaam. Wij streven naar een zo groot mogelijk draagvlak, maar dit vergt tijd door afstemming met de verschillende partijen. Inmiddels is er consensus over de kruising Kerkdijk – Burg. Godwaldtstraat. Hier is dan ook reeds opdracht voor gegeven. We streven ernaar beide kruispunten in de zomerperiode uit te voeren, zodat het openbaar vervoer hier zo min mogelijk last van heeft.

d.     Biodiversiteit
Bij de entree van de Terheijden (Zeggelaan) hebben we in het voorjaar de biodiversiteit verhoogd. Om wateroverlast te voorkomen, hebben we daarbij ook een wadi ingericht.

e.     Nota economie: uitvoeringsprogramma
In 2021 is de nota Economie vastgesteld. In 2022 wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Economie en staan o.a. de onderwerpen duurzame economie, ontwikkeling bedrijventerreinen en het ondernemersfonds op de agenda.  

f.     Samenwerking De Biesbosch
Door de coronapandemie zijn een aantal projecten met betrekking tot de Biesbosch later van start gegaan. Beoogd is hiermee in 2022 aan de slag te gaan.

g.     Ondertussengroep Wet Inburgering
In 2020 is besloten een bedrag van € 57.700 over te hevelen naar 2021.  De pilots ontzorgen en duale trajecten worden hier niet uit bekostigd. Wel de ondertussengroep en andere uitvoeringskosten. De ondertussengroep is de groep die onder de oude regeling van de Wet inburgering valt. Een deel van deze groep is beperkt zelfredzaam. Het was de planning dat in 2021 gestart zou worden met de begeleiding van de tussengroep. Lange tijd is het onduidelijk geweest of dit regionaal of lokaal opgepakt zou worden. Uiteindelijk is besloten dit lokaal uit te voeren. Inmiddels is een pilot gestart met Surplus die begeleiding biedt aan de ondertussengroep om de zelfredzaamheid te vergroten.

h.     Bestrijding eenzaamheid
In het voorjaar van 2021 zijn door de rijksoverheid i.v.m. Covid-19 gelden ter beschikking gesteld voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en kwetsbare groepen. Met deze gelden is de pilot Huiskamers verlengd t/m 2022. De overige middelen voor bestrijden van eenzaamheid worden ingezet via de werkgroep eenzaamheid. 
Voor de week tegen de eenzaamheid in oktober 2022 zijn deze plannen al concreet. Voor eventuele overige activiteiten worden nog plannen gemaakt als daar capaciteit voor is.

i.     Visie onderwijshuisvesting Terheijden
De eerste versie van de Visie Huisvesting Onderwijs Terheijden is opgesteld en reeds besproken met alle partners. Op een aantal punten wordt de Visie nog aangepast, waarna hij na de zomer aan het college zal worden voorgelegd. Budget kan daarna gesloten worden. Financieel blijven we binnen het begrote bedrag. 

j.     Verduurzaming onderwijs
Er is in het eerste kwartaal van 2022 tijdens een LEA een afspraak gemaakt met de Stichting Schooldakrevolutie. We hebben afgesproken dat Schooldakrevolutie nu voor acht scholen aan de slag gaat en begint met de vastgoedportefeuilles van de drie schoolbesturen in kaart te brengen en dat ze daarna pas een offerte maakt voor dit werk voor de gemeente én voor het aantal scholen dat verder wil met Zon op Dak. We gaan hier snel mee aan de slag en indien nodig nemen we het op in het volgende IHP. De opstartkosten kunnen we betalen uit het budget verduurzaming (€ 10.000) dat in het IHP beschikbaar is gesteld. Naar verwachting ontvangen we na de zomer een factuur hiervoor. 

k.     Preventie schuldhulpverlening
Twee jaar geleden heeft het college besloten om de verplichte preventie van schuldhulpverlening voor de periode van twee jaar onder te brengen bij Surplus. Aan Surplus is een beschikking gestuurd dat ze voor de periode van twee jaar (2021 en 2022) de opdracht krijgen om uitvoering te geven aan de preventie-opdracht. De kosten hiervan bedragen € 12.712 per jaar en worden ten laste gebracht van de extra incidentele middelen schuldhulpverlening 2020- 2021. De betreffende middelen zijn reeds betaald aan Surplus en de opdracht loopt conform planning.

l.     Communicatie omgevingswet en energietransitie 
Het bedrag is voor het grootste deel bestemd voor personele inzet voor communicatie-activiteiten Omgevingswet (Q3 en 4) en Energietransitie (Q1 t/m4). 

m.     Organisatieontwikkeling 
De huidige stand van zaken van de belangrijkste projecten is als volgt:
-  Management Development traject: dit wordt in de loop van 2022 veder opgepakt.
-  Uitvoeren Ambitieplan: er is een programmamanager aangesteld die de uitvoering stroomlijnt, prioriteert en begeleid. De organisatiekant van een deel van de projecten die onder het Ambitieplan vallen zijn gestart, denk aan digitaal samenwerken en het ontwikkelen van communicatie tools voor het programma.
- Opstellen SPP: is gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet. Wordt als apart project in de tweede helft van 2022 opgepakt.
- Basisstructuur leren en ontwikkelen: in 2021 gestart met het verbeteren van de digitale vaardigheden van de medewerkers wat doorloopt in 2022 en daarna verbreed moet worden. Voor het verbeteren van de digivaardigheden zijn verschillende opleidingen gestart. 
- Projectmatig werken: in 2021 is een aantal medewerkers begeleid bij het invoeren van projectmatig werken, ook dit moet in 2022 verbreed worden. Er wordt een opleider aangetrokken die de organisatie hierin mee neemt.
- Optimaliseren van processen: is in 2021 op onderdelen, denk aan de Omgevingswet, opgepakt, en start voor 2022 voor andere processen. Dit staat nog even op on hold.
 

n.     Bestandsoptimalisatie basisregistraties
In de periode 2020 t/m 2022 wordt gewerkt aan de optimalisatie van de basisregistraties waarvoor Drimmelen direct verantwoordelijk is (bronhouder). Het betreft hier m.n.de basisregistraties BAG, WOZ, BGT, BRO. In 2022 wordt m.n. ingezet op project optimalisatie BGT.

o.     Doorontwikkeling team Financiën
Via de Voorjaarsnota 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de noodzakelijke doorontwikkeling van team Financiën. Vanwege corona, overige uitval medewerkers vanwege ziekte en prioritering bij P&C producten is in 2021 nog beperkt uitvoering hieraan gegeven. De doorontwikkeling zal vooral in 2022 haar beslag krijgen, inclusief afronding.

p.     Externe ondersteuning I-adviseur
Via de Voorjaarsnota 2021 is € 65.000 beschikbaar gesteld voor inzet extern adviseur op de aanwezige werkvoorraad. Vanaf Q4-2021 is inzet beschikbaar en vindt de uitvoering plaats. Afronding inzet in 2022.

q.     BTW ondersteuning 
Via de Najaarsnota 2021 is € 25.000 beschikbaar gesteld voor ondersteuning diverse werkzaamheden BTW, belastingen en vennootschapsbelasting (vpb).
De werkzaamheden hebben beperkt plaatsgevonden in 2021; het overgrote deel van de werkzaamheden/ondersteuning vindt plaats in Q1 en Q2-2022.