1. Burger en bestuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Hoofddoelstelling

De hoofddoelstelling van het programma is:
Drimmelen is een veilige gemeente waarin de inwoners, bedrijven en organisaties/verenigingen samen leven, werken en genieten.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Drimmelen is een veilige gemeente waarin inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen samen leven, werken en genieten. De dienstverlening en service zijn belangrijk. De gemeente is open en benaderbaar. We communiceren met een tijdige, duidelijke boodschap en zijn zo transparant mogelijk. Het dorpsgericht werken is meer dan een subsidieregeling en dit succes zetten we voort met de nadruk op burger- en overheidsparticipatie en een gezamenlijke toekomstvisie.

Het programma is uitgewerkt in vijf thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

  1. Dienstverlening
  2. Burger en politiek
  3. Dorpsgericht werken
  4. Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
  5. Bestuursondersteuning.

 

1.1 Dienstverlening

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Digitalisering, aantal producten online totaal 29 32 35
Digitalisering, aantal producten online als pdf 48 45 42
Wachttijd in minuten in de hal ** 2 2
Afhandeltijd in minuten, aan de balie* ** 10 10
* Uitreiken van rijbewijzen en ID's is hierin niet meegenomen, dit gebeurt aan de Servicebalie, zonder afspraak.
** Halverwege 2020 is overgeschakkeld op andere programmatuur die op een andere wijze registreert. Daardoor zijn geen cijfers te geven die vergelijkbaar en representatief zijn.

1.2 Burger en politiek

1.3 Dorpsgericht werken

1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5 Bestuursondersteuning

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 1-2
Tabel 1.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
1. Burger en bestuur 2022 2023 2024 2025 2026
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Burger en politiek
1 Aanstelling burgemeester 42- N
Thema Versterken Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
2 Tijdelijke formatie-uitbreiding Alcoholwet 17- N
3 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 49 V 13- N 13- N 13- N 13- N
Thema Bestuursondersteuning
4 Verkiezingen - Coronacompensatie decembercirculaire 58- N
5 Robuust rechtsbeschermingssysteem decembercirculaire 14- N 15- N 15- N 15- N 15- N
6 Formatie-uitbreiding BOA (Coalitieprogramma) 32- N 60- N 60- N 60- N 60- N
7 APV vergunningen 12- N 12- N 12- N 12- N 12- N
8 Inkrimping college (Coalitieprogramma) 43 V 65 V 65 V 65 V 65 V
Thema Dorpsgericht werken
9 Visie op Lage Zwaluwe (Coalitieprogramma) 60- N
10 Software 23- N 23- N 23- N 23- N 23- N
Urenmutaties 8 V
Diversen 13 V 10- N 9- N 9- N 9- N
Totaal Burger en Bestuur 144- N 67- N 67- N 67- N 67- N
Verschuiving tussen programma’s
2 Verschuiving budget prgr 3 17 V
4 Decembercirculaire - Verkiezingen 58 V
5 Decembercirculaire - Robuust rechtsbeschermingssysteem 14 V 15 V 15 V 15 V 15 V
6 Meicirculaire - Extra middelen BOA 33 V 33 V 33 V 33 V 33 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 122 V 48 V 48 V 48 V 49 V
Totaal 1. Burger en bestuur na dekking 22- N 19- N 18- N 18- N 18- N

Toelichting tabel 1.1 Financiële afwijkingen

Thema Burger en politiek
1.    Aanstelling burgemeester
Eind 2022 legt G. de Kok zijn burgemeesterstaken neer waardoor er in 2022 een nieuwe burgmeester geworven moet worden. In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met deze wervingskosten waardoor het budget nu met € 42.000 verhoogd moet worden.

Thema Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
2.    Tijdelijke formatie-uitbreiding Alcoholwet
Nu de Coronabeperkingen voorbij zijn, neemt het aantal vragen rondom de Alcoholwet en vergunningaanvragen in verband met de Alcoholwet toe. Ook is de Alcoholwet, als vervanger van de Drank- en Horecawet, nog niet geheel doorgevoerd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met juridische werkzaamheden, t.w. het behandelen van bezwaarschriften en algemene juridische advisering. Ook daar neemt de hoeveelheid werk toe. Vandaar dat, vooruitlopend op het anders organiseren van de Alcoholwet vergunningverlening, een tijdelijke urenuitbreiding is gefaciliteerd. Hiervoor wordt een restant van een inhuurbudget van programma 3 ingezet.

3.    Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio heeft 2021 in financiële zin positief afgesloten waardoor de gemeente Drimmelen € 59.000 over 2021 ontvangt. Dit overschot is grotendeels het gevolg van Corona waardoor er aanzienlijk minder kosten zijn gemaakt voor opleidingen en trainingen en tevens heeft er een vrijval aan reserves plaatsgevonden.
De bijdrage aan de Veiligheidsregio neemt vanaf 2022 toe (€ 10.000) door een gemeentelijke herindeling en indexering vanaf 2023. Daarnaast verschuiven de IOV gelden naar het gemeentefonds i.p.v. betaling van het Rijk aan de veiligheidsregio’s waardoor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt.

4.    Coronamiddelen Verkiezingen
Via de decembercirculaire hebben we extra middelen ontvangen om de verkiezingen op een veilige manier te laten verlopen. Deze extra middelen zijn daarom ook toegevoegd aan dit programma.

5.    Robuust rechtsbeschermingssysteem 
Het is belangrijk dat mensen dichtbij ondersteuning hebben om de weg te vinden en hun recht te kunnen halen, bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. Er is bij het ministerie van JenV een programma rechtsbijstand waarin met partners wordt gewerkt aan een stelselvernieuwing. Mede in opvolging van de toeslagaffaire wordt gewerkt aan een robuust rechtsbeschermingsstelsel dicht bij de burger. Hiervoor heeft de gemeente middelen ontvangen die worden ingezet binnen programma 1 en 4.

6.   Formatie-uitbreiding BOA (Coalitieprogramma)
Op grond van het coalitie akkoord wordt de BOA capaciteit vanaf 1 augustus uitbreid met 1 fte. Daarvoor wordt op basis van het coalitie akkoord  € 60.000 per jaar beschikbaar gesteld. Hier tegenover staat wel een doeluitkering (meicirculaire) van structureel € 33.000.

Thema Bestuursondersteuning
7.    APV vergunningen
Het digitaal aanvragen en afhandelen van APV vergunningen (m.n. evenementen) en Alcoholwetvergunningen wordt niet meegenomen in de Omgevingswet. Om dit mogelijk te maken en ook af te kunnen werken in hetzelfde systeem als waar de aanvragen in het kader van de Omgevingswet landen, is een aparte tooling, RXLaunch geheten, noodzakelijk. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen € 11.500. 

8.    Inkrimping college (Coalitieprogramma)
Doordat het college op grond van het coalitie akkoord terug gaat van 4 (parttime) naar 3 voltijds wethouders neemt de formatie af. Dit levert een structurele bate van € 65.000 per jaar op.

Thema Dorpsgericht werken
9.   Visie op Lage Zwaluwe (Coalitieprogramma)
We gaan in gesprek met de inwoners van Lage Zwaluwe om een visie op het Lage Zwaluwe van de toekomst te ontwikkelen. Samen denken we na over locaties voor woningbouw, een goede ontsluiting van het dorp, een dorpshart, de kerk, sporthal De Rietgors, gemeenschapshuis Den Domp, de winput en de daar actieve vrijwilligers en andere maatschappelijke voorzieningen.
Door hier samen met de inwoners aan te werken, ontstaan er kansen en draagvlak.

10. Software
Met het iKCS (Klant Contact Systeem) is er een uitbreiding nodig van de software die in gebruik is in het klantcontactcentrum (€ 14.000).
In verband met de doorontwikkeling van iBurgerzaken is een structurele verhoging van de personenregistratie nodig (€ 9.000).

Urenmutaties
Door deelnemen aan personele regelingen zoals generatiepact, ouderschapsverlof, het invullen van vacatures vinden er correcties plaats op de urenramingen.