2. Openbare ruimte

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

Er is een duidelijke koppeling met paragraaf C. Onderhoud Kapitaalgoederen. In die paragraaf beschrijven we de maatregelen voor het in stand houden van wegen, riolering, groen, civiele kunstwerken en openbare verlichting.  

2.1 Integraal en burgergericht werken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Bewoners zijn tevreden over de afgeronde projecten 93% 70% of meer 70% of meer

We hebben geen actuele tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. Projecten zijn nog in uitvoering. 

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator
Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Onderhoudsniveau wegen Kwaliteit B (ingedikt) 96% 90% of meer 90% of meer
Onderhoudsniveau voetpaden en hoofdfietspaden Kwaliteit B 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud Openbare Verlichting 8 7 of meer 7 of meer

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Prestatie-indicator

Terug naar navigatie - Prestatie-indicator

Ruim 95 % van het onderhoud van het groen voldoet aan het afgesproken kwaliteitsniveau. Voor de tevredenheid onder burgers (waar staat je gemeente) is het verschil nihil ten opzichte van de vorige keer (2018) 

Prestatie-indicator Werkelijk 2020 Begroot 2021 Begroot 2022
Schouw openbaar groen voldoet aan afgesproken kwaliteitsniveau 92% 90% of meer 90% of meer
Tevredenheid burgers over onderhoud openbaar groen (Waar staat je gemeente) 6,0 6,5 6,5

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 2.1
Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2022 2023 2024 2025 2026
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Wegen en Verkeer
1 Omgevingswet: inhuur externe(n) 43- N
2 Onkruidbestrijding: areaaluitbreiding woningbouwlocaties (incl. indexering) 17- N 17- N 17- N 17- N 17- N
3 Krediet Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk: hogere kapitaallasten 5- N 5- N 5- N 5- N 5- N
4 Coalitieakkoord (jaar 2022): plan ingang de Kleine Schans 4- N 4- N 4- N 4- N 4- N
5 Krediet Verkeersreconstructies: hogere kapitaallasten 1- N 3- N 3- N 3- N 3- N
Thema Groen en speelvoorzieningen
6 Beheer openbare ruimte (data) 50- N
7 Natuurbescherming: Stimuleringsregeling landschap (STILA) 20 V
8 Openbaar groen: areaaluitbreidingen woningbouwlocaties (incl. indexering) 69- N 69- N 69- N 69- N 69- N
9 Openbaar groen: eikenprocessierups 12 V 12 V
Thema Water
10 Riolering: onderhoud (BTW component) 29 V 4 V 4 V 4 V 4 V
Diversen (inclusief bijdrage ICT kosten) 20 V 5- N 5- N 5- N 5- N
Totaal Openbare ruimte 120- N 98- N 98- N 86- N 86- N
Verschuiving tussen programma’s
Diversen: bijdrage ict kosten programma 3. 9 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 9 V - - - -
Mutatie reserves
1 Algemene reserve 43 V
7 Reserve groenaanleg 20- N
Totaal mutatie reserves 23 V - - - -
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 88- N 98- N 98- N 86- N 86- N

Toelichting tabel 2.1 Financiële afwijkingen

Thema Wegen en Verkeer
 1. Omgevingswet: inhuur externe(n)
Bij het wegenonderhoud zijn diverse werken doorgeschoven van 2021 naar 2022. Om niet opnieuw te moeten schuiven, is besloten gebruik te maken van een tijdelijke uitbreiding van het personeel. Voor de uitvoering van de groot onderhoudswerken missen we nu een directievoerder en toezichthouder. Daarvoor schakelen we een extra civiele medewerker voor de rest van het jaar in. Hiervoor zetten we een deel van dit beschikbare budget in.

2.  Onkruidbestrijding: areaaluitbreiding woningbouwlocaties (incl. indexering)
De afgelopen jaren nam het areaal verhardingen behoorlijk toe. Deze toename verwerken we in de verschillende verantwoordingsdocumenten. Daarnaast merken we forse prijsstijgingen van brandstoffen, materialen en lonen.  

3.  Krediet Aansluiting Zoutendijk / Horenhilsedijk: hogere kapitaallasten
Voorgesteld wordt om het krediet met een bedrag van € 100.000 te verhogen. We zetten dit in om overlast in de Zoutendijk sneller te beperken door de straat anders in te richten. Ook na de aanleg van de bypass ondervinden we hiervan nog de voordelen. Dit leidt tot een structurele hogere kapitaallast. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijlage 6. Overzicht lopende kredieten.

4.  Coalitieakkoord (jaar 2022): plan ingang de Kleine Schans
Er wordt gewerkt aan een aanpassing van de dam, zodat het een Watertrap gaat worden. Met dit ontwerp wordt de relatie gelegd met het onder water zetten (inundatie) van het gebied rond Terheijden tijdens de Tachtig jarige oorlog. Voorgesteld wordt om het bestaande krediet met € 75.000 te verhogen.

5. Krediet Verkeersreconstructies: hogere kapitaallasten
Voorgesteld wordt om het krediet met een bedrag van € 50.000 te verhogen. Dit leidt tot een structurele hogere kapitaallast. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar bijlage 6. Overzicht lopende kredieten.

Thema Groen en speelvoorzieningen
6.  Beheer openbare ruimte (data)
We willen naar eenmalige inzet en meervoudig gebruik. De Basisregistraties zijn daar voor bedoeld. De BGT  gebruiken we als topografische ondergrond  voor ons beheer. Uit een recente analyse bleek dat de data Beheer Openbare Ruimte en de BGT niet op elkaar aansluiten. Na een geautomatiseerde correctie blijkt dat er nog een behoorlijk aantal vlakken niet corresponderen. Dit is alleen op te lossen door handmatig correcties door te voeren. Daarvoor zetten we experts in. De kosten hiervoor schatten we in op € 50.000. 

7. Natuurbescherming: Stimuleringsregeling landschap (STILA)
In 2021 hebben we een rekening voor de gehele periode van deelname aan de Stimuleringsregeling landschap (STILA) betaald. Hiermee hebben de bijdrage voor 2022 voldaan. Het bedrag van € 20.000 wordt daarom teruggestort in de reserve Groenaanleg.

8. Openbaar groen: areaaluitbreidingen woningbouwlocaties (incl. indexering)
De afgelopen jaren nam het areaal groen behoorlijk toe. Deze toename verwerken we in de verschillende verantwoordingsdocumenten.  Daarnaast merken we dat de kosten van brandstoffen, materialen en lonen fors stijgen.  

9. Openbaar groen: eikenprocessierups 
Van bestrijden naar beheersen. Met duurzame maatregelen wordt de eikenprocessierups niet uitgeroeid, maar wordt een natuurlijk evenwicht gezocht met minimale overlast. De kosten van de duurzame bestrijding is passend binnen de begroting en zal naar verwachting over drie jaar 33% lager zijn. Dit geeft vanaf 2025 een jaarlijkse besparing van € 12.000. Na vijf jaar zijn vanwege het duurzaam en blijvend effect minder vlinderfilterkasten nodig. Dit zal in 2027 en verder een extra besparing opleveren van € 5.000. Dus na vijf jaar geeft deze methode een jaarlijkse besparing van € 17.000.

Thema Water
10. Riolering: onderhoud (BTW component)
Op onderhoud riolering is nu een tekort van € 44.000.  We hevelden € 42.000 over vanuit 2021. Dit levert een negatief saldo op van € 2.000.   De werkzaamheden zijn afgerond.  

De werkzaamheden “maatregelen riolering 2020” en de werkzaamheden “maatregelen riolering 2021” bereidden we voor. De werkzaamheden besteden we in tweede kwartaal  aan.

De kosten voor deze 2 projecten ramen we op ca. € 100.000. Om de reguliere werkzaamheden voor de rest van het jaar te garanderen is hiervoor ook nog een klein budget van € 20.000 noodzakelijk. Om alle kosten te dekken ramen we € 120.000 bij.