Algemene dekkingsmiddelen

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel 5.1
Tabel 5.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Algemene Dekkingsmiddelen 2022 2023 2024 2025 2026
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
1 Versterking wijkteams (decembercirculaire) 46- N 46- N 46- N 46- N 51- N
2 Nieuwe CAO 223- N 298- N 298- N 298- N 298- N
3 Saldo kostenplaatsen: hogere lasten tractie en gemeentewerf 23- N 7- N 7- N 13- N 13- N
4 Saldo kostenplaatsen: dagdelen inkoopbureau 30- N 30- N 30- N 30- N 30- N
5 Proceskosten WOZ 20- N 20- N 20- N 20- N 20- N
6 Stelpost loon- en prijsstijgingen 100- N N N N N
7 Urenmutaties 59- N 48 V 51 V 51 V 51 V
8 Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 17 V 17 V 17 V 17 V 17 V
9 Gemeentefonds- decembercirculaire 320 V 215 V 188 V 189 V 196 V
10 Meicirculaire 2.471 V 5.416 V 6.508 V 7.336 V 3.568 V
11 Loonprijscompensatie - N 693- N 689- N 686- N 682- N
Diversen 2- N 10- N 10- N 10- N 10- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 2.306 V 4.591 V 5.664 V 6.489 V 2.727 V
Verschuiving tussen programma’s
1 Decembercirculaire (wijkteams) 46 V 46 V 46 V 46 V 51 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 46 V 46 V 46 V 46 V 51 V
Mutatie reserves
1. Burger en bestuur - N - N - N - N - N
2. Openbare ruimte 23 V - - - - - - - -
3. Ruime, wonen en economie 513 V 9 V 9 V 9 V 9 V
4. Sociaal domein 231 V - N - N - N - N
Overhead 104 V 122 V - N - N - N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 870 V 131 V 9 V 9 V 9 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 3.222 V 4.768 V 5.719 V 6.545 V 2.788 V

Toelichting tabel 5.1 Financiële afwijkingen

1. Versterking wijkteams (decembercirculaire) 
In de decembercirculaire zijn structurele middelen ter beschikking gesteld voor de versterking van de wijkteams. De komende tijd zal worden bezien hoe dit wordt ingevuld.

2. Nieuwe CAO
In 2021 is na het vaststellen van de begroting 2022 een nieuwe CAO afgesloten waarbij de loonkosten structureel met 3,9% stijgen. In de begroting is rekening gehouden met 1,5% waardoor er nu 2,4% bij geraamd moet worden. De bijstelling 2022 is beperkter doordat het tweede deel van de verhoging ingaat per 1 april 2022. De effecten van de CAO worden op macroniveau gedekt door het accres van de meicirculaire.

3  Saldo kostenplaatsen: hogere lasten tractie en gemeentewerf 
De posten beslaat een aantal onderwerpen. Zo hebben we te maken met prijsverhogingen voor onder andere energie en verzekeringen. Deze kunnen we niet opvangen binnen de huidige begroting. Verder is vinden we de zoutsilo’s niet veilig genoeg. We brengen een  aanvullende valbeveiliging aan. Voor wat betreft de opslag op de gemeentewerf schaften we een aantal containers aan. Normaal gesproken repareerden we die containers. De technische staat was dermate dat we kozen om deze te vervangen. Daardoor overschreden we het  budget. De aanschaf van de bussen en vrachtwagen waren per saldo neutraal. Echter door de verschillende kostenplaatsen vinden we overschrijdingen voor de bus met enkele cabine en een onderschrijding voor de vrachtwagen ten behoeve van Rioolontstopper. Ten slotte stelden we vanwege de goede technische staat enkele investeringen in de tractie uit. 

4. Inkoopbureau
Als gevolg van meer noodzakelijke inzet Inkoopbureau (reguliere inkoopdienstverlening) gebaseerd op uitvoeringsjaar 2022 en het meerjarenperspectief, noodzakelijke professionalisering contractmanagement (raadsbesluit december 2019; zie ook accountantsverslag 2021) en gezamenlijke inrichting van een wettelijk verplicht klachtenloket, worden hogere kosten geraamd van € 30.000 structureel; m.i.v. 2022.

5.  Proceskosten WOZ
Door de grote stijging in bezwaren door de no-cure-no-pay bureaus worden we ook geconfronteerd met stijgende proceskosten, dit is een landelijke trend. We gaan uit van een stabilisatie in 2022 en nemen als structurele kosten de proceskostenvergoedingen in 2021. Dit betekent een verhoging van de kosten van € 20.000. 

6 . Stelpost loon- en prijsstijgingen
Sterk stijgende energiekosten, contractueel doorgevoerde loon- en prijsstijgingen raken uiteraard ook onze begroting. Diverse kostenstijgingen zijn onvermijdelijk. Vooralsnog wordt, ter dekking van oplopende kosten m.i.v. dit jaar, een stelpost opgenomen van € 100.000. De komende maanden monitoren we de budgetten waar kostprijsverhogingen aan de orde zijn vanwege deze macro-economische ontwikkelingen; en zullen daar de relevante budgetten op aanpassen. Via de Najaarsnota 2022 zullen we hierover nader melden, inzicht verschaffen en de verdere stand van zaken aangeven.

7.  Urenmutaties
Door vacatures, zwangerschap, ziekte  en omzetting van budget in formatie en vice versa zijn er op de programma's minder uren gemaakt. Deze worden binnen Algemene dekkingsmiddelen gecorrigeerd. Per saldo budgettair neutraal.

8. Dividend Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
De dividenduitkering is gestegen van € 1,81 naar € 2,28 per aandeel (Drimmelen bezit er 36.426). Per saldo een voordeel van € 17.120.
Na de daling in 2020 naar 50% is er voor 2021 besloten om 60% van de beschikbare winst als dividend uit te keren. Voorlopig wordt dit bedrag als structureel aangehouden.

9 . Gemeentefonds- decembercirculaire 
Doordat de decembercirculaire verscheen na de Najaarsnota is de decembercirculaire niet verwerkt in de begroting 2022. De inkomsten gemeentefonds zijn o.b.v. decembercirculaire in 2021 hoger dan in de septembercirculaire werd aangegeven. Een gedeelte van deze inkomsten is geoormerkt, de geoormerkte bedragen worden toegelicht onder de financiële afwijkingen bij het betreffende programma. Zie onderstaande tabel voor een specificatie.

10. Gemeentefonds - meicirculaire
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin juni de meicirculaire 2022 uitgebracht. De inkomsten gemeentefonds zijn o.b.v. de meicirculaire in 2022 hoger dan in de vorige circulaire werd aangegeven. Dit komt onder andere door een hoger accres door hogere rijksuitgaven, het schrappen van de opschalingskorting voor de jaren 2023 t/m 2025 en een positiever herverdelingseffect van het gemeentefonds.

Jeugdzorg
Het kabinet stelt voor 2023 incidenteel € 1,454 miljard extra beschikbaar voor de jeugdzorg, voor de gemeente Drimmelen betekent dit een bedrag van € 1.649.000. In de begroting 2022 is er rekening gehouden dat Drimmelen een bedrag van € 1.131.000 zou ontvangen, dit zorgt voor een voordeel van € 518.000. Het kabinet gaat de komende tijd met gemeenten en andere relevante partijen verder in gesprek over de Hervormingsagenda Jeugd, die moet bestaan uit een combinatie van een set van kostenbesparende maatregelen en een financieel kader waarmee een structureel houdbaarder jeugdstelsel wordt gerealiseerd. Bij het afsluiten van de Hervormingsagenda zal het kabinet ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden.
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 hadden het Rijk, de VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) aanvankelijk afgesproken dat de gemeenten een stelpost mochten opnemen in de begroting van nog te ontvangen middelen.
De netto-reeks van de Arbitragecommissie vormde daarvoor het uitgangspunt. Vanuit behoedzaamheid gold hiervoor een maximum van 75% omdat de resultaten uit de Hervormingsagenda kunnen leiden tot een lagere
netto-reeks. De gemeente Drimmelen houdt vast aan deze werkwijze.

Te oormerken bedragen

11. Loonprijscompensatie
De begroting is, inclusief meerjarenraming, opgesteld op prijspeil 2022. In de meicirculaire wordt jaarlijks compensatie gegeven voor de loon- en prijsstijging, deze is dit jaar hoger door de stijgende inflatie.

 Overige te oormerken bedragen (verwerkt op de overige programma's)

Energietoeslag
Op 15 maart jl. is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens ingediend bij de Tweede Kamer. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen.

Participatie
De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2022 . 

Extra capaciteit BOA’s
Er is structureel geld door het rijk vrijgemaakt voor handhaving en veiligheid om onder meer de capaciteit van (wijk)agenten en BOA’s in de openbare ruimte te vergroten.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord    
Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget. Dat is onvoldoende om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen.
Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen een gedeelte naar 2022 verschoven.