Overhead

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Overhead-1
Tabel 6.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
Overhead 2022 2023 2024 2025 2026
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Management en bestuursondersteuning
1 Tijdelijke formatie-uitbreiding t.b.v. project Dienstverlening 36- N
Huisvesting
2 Toerekening overhead aan grondexploitaties 26 V
3 Spuk-uitkering 49- N
Automatisering
4 Systeembeheer: toerekening accountkosten (inhuur extern personeel) 42- N
5 Tijdelijke inhuur i.v.m. uitval 35- N
6 Omgevingswet (reserve) 104- N
Planning & Control
7 Informatiebeveiliging 13- N
Financiële administratie
8 Interne controle werkzaamheden 60- N 40- N 40- N
Personeel en organisatie
9 Verkoop verlofuren 20- N
10 Organisatie-ontwikkeling 28 V
11 Kosten werving personeel 15- N
12 WA verzekering 30- N 30- N 30- N 30- N 30- N
13 Doorontwikkelplan Financiën 57- N
14 Bijdrage ICT kosten 47- N 77- N 78- N 78- N 78- N
15 Urenmutaties 177 V 11 V 11 V 11 V 11 V
Diversen per saldo 27- N 20- N 20- N 20- N 20- N
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 302- N 156- N 157- N 117- V 117- V
Verschuiving tussen programma’s
1 Bijdrage ict kosten programma 2. 9 V
1 Bijdrage ict kosten programma 3. 30 V
Budget organisatie-ontwikkeling naar thema Dienstverlening 28- N
Totaal verschuivingen tussen programma's 11 V - - - -
Mutatie reserves
6 Algemene reserve Omgevingswet 104 V
Totaal Algemene dekkingsmiddelen 104 V - V - V - V - V
Totaal Overhead na dekking 188- N 156- N 157- N 117- N 117- N

Toelichting tabel 6.1 Financiële afwijkingen

Management en Bestuursondersteuning
1.    Tijdelijke formatie-uitbreiding t.b.v. project Dienstverlening
Ten behoeve van het project Dienstverlening en in het bijzonder het faciliteren en organiseren van opleidingen voor de medewerkers is administratieve ondersteuning nodig welke tijdelijk door eigen personeel wordt ingevuld. Deze kosten worden gedekt uit het budget Organisatieontwikkeling. Betreft dus een verschuiving van budgetten. 


Huisvesting
2. Toerekening overhead aan grondexploitaties
Voor de woningbouwprojecten worden ambtelijke voorbereidingskosten inclusief overheadkosten gemaakt die later verhaald worden met de ontwikkelaars. Bij de begrotingsopstelling 2022 is het voordeel van de overheaduren ten gunste van dit product geboekt. Door afsluiten van overeenkomsten met ontwikkelaars worden er meer overheaduren verhaald. Dit voordeel is daardoor toegenomen met ca. € 26.000. 

3. Huisvesting - SPUK
Gemeenten worden vanaf 2019 gecompenseerd door het Rijk vanwege het afschaffen van de aftrekbaarheid van de btw voor sportvoorzieningen. Het afschaffen heeft indirect ook invloed op de btw die gemeenten kunnen terugvorderen op de overhead. Bij de aanvraag van de SPUK 2022 op basis van de gewijzigde begroting heeft er een herrekening plaatsgevonden t.o.v. de primaire begroting waardoor de compensatie ongeveer € 49.000 lager uitvalt.

Automatisering
4. Toerekening accountkosten (inhuur extern personeel)
Door de inhuur van extern personeel zijn extra accounts nodig. 

5. Tijdelijk inhuur i.v.m. uitval 2 medewerkers
Vanwege langdurige uitval van 2 medewerkers binnen team BIS en overgang van een medewerker naar een andere afdeling is externe inhuur onvermijdelijk; ook vanwege moeilijk in te vullen vacatures. Een budget van € 35.000 voor externe ondersteuning om de reguliere doorgang werkzaamheden te kunnen waarborgen is hiervoor noodzakelijk. 

6. Omgevingswet
Vanwege het opschuiven van de wettelijke invoeringsdatum Omgevingswet naar 1-1-2023 vindt een belangrijk deel van de werkzaamheden implementatie Digitaal Stelsel Omgevingswet plaats in 2022. Hiervoor wordt het per 31-12-2021 gereserveerde budget aangewend. De dekking vindt plaats door het onttrekken uit de reserve van de in 2021 gestorte implementatiekosten DSO. 

Planning & Control
7. Informatiebeveiliging
In de eerste maanden is er veel aandacht besteed aan het belang van informatiebeveiliging en privacy. Daarin hadden niet alleen de Chief Information Security Officer en de Functionaris Gegevensbescherming een rol. Voor het interactieve bewustwordingsprogramma werden ook out of pocket-kosten gemaakt, onder meer voor het maken van kennisclips en de monitoring van het gebruik van die kennisclips.

8. Interne controle werkzaamheden
De aanstaande rechtmatigheidsverantwoording door het college vereist een verdere professionalisering van de interne controlefunctie van gemeenten. Om die reden en om kwetsbaarheid op deze functie te voorkomen is de coördinatie van de interne controlewerkzaamheden vanaf 1 mei jl. voor een periode van drie jaar bij een externe partij belegd. Kosten voor die periode € 140.000 (2022 € 60.000, 2023 € 40.000, 2024 € 40.000). 

Personeel en organisatie
9.    Verkoop verlofuren
Als gevolg van uitdiensttreding dient opgebouwd restant verlof uitbetaald te worden. We merken dat de arbeidsmarkt in beweging is en er meer uitdiensttredingen zijn dan de afgelopen jaren en daarom ook meer afrekeningen van restant verlof moeten plaatsvinden.

10.    Organisatieontwikkeling
Ten behoeve van het project Dienstverlening wordt er budget verschoven naar programma 1- thema Dienstverlening. Het verschil tussen het werkelijke uurtarief en het afdelingsuurtarief staat onder Algemene dekkingsmiddelen.

11.    Kosten werving personeel
De arbeidsmarkt is volop in beweging en op een aantal functies merken we dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Er dienen dan ook extra inspanningen in het kader van werving- en selectie te worden gedaan en daar zijn extra kosten aan verbonden. Daarom wordt voorgesteld het budget voor 2022 met € 15.000 te verhogen.

12.    WA verzekering
In de verzekeringswereld is het aantal spelers voor gemeentelijke WA verzekeringen afgenomen en zien we bij alle aanbieders een kostenverhoging. In 2022 zal de verzekering opnieuw aanbesteed worden. De financiële gevolgen van deze aanbesteding kunnen nu nog niet worden ingeschat, het is de vraag of hier een voordeel uit zal komen.

13. Doorontwikkelplan Financiën
A.g.v. uitvoering van het doorontwikkelplan Financiën wordt de formatie van de financiële administratie teruggebracht van 2 naar 1 fte. Hiervoor wordt eenmalig in 2022 een voorziening gevormd ter voldoening aan de rechtspositionele  consequenties. Deze worden geraamd op € 57.000 en worden gedekt door voordelen a.g.v. het tijdelijk niet kunnen invullen van vacatures binnen de afdeling Middelen. Dit voordeel staat op het programma Algemene dekkingsmiddelen.

14. Bijdrage ICT kosten
Vanaf maart 2022 betalen we hosting kosten voor Corsa in de Cloud (2022: € 20.870. 2023 e.v.: € 25.044).

Exploitatielasten voor anonimiseringssoftware, aansluiten DMS op PLOOI en stelpost voor WOO lasten vanaf 2023 (€ 26.000).

De taskforce heeft geleid tot nieuwe Releasemanagement en Product Support van het Neuron Integratie Platform. Daarnaast is er een structurele verhoging nodig voor de koppeling en gebruiksrecht ESB (Enterprise service bus voor datadistributie) (€ 26.000)

15. Urenmutaties
Door deelnemen aan personele regelingen zoals generatiepact, ouderschapsverlof, het invullen van vacatures vinden er correcties plaats op de urenramingen.