Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2021
  1. Blz. 2 Wethouder Harry Bakker
  2. Blz. 3 Inleiding
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
      1. Blz. 7 Voorwoord
    2. Blz. 8 Samenvatting
     1. Blz. 9 Algemeen
      1. Blz. 10 Algemeen
      2. Blz. 11 Financiële afwijkingen
      3. Blz. 12 Resultaat
  3. Blz. 13 Programma's
   1. Blz. 14 1. Burger en bestuur
    1. Blz. 15 Inleiding Burger en bestuur
     1. Blz. 16 Hoofddoelstelling
    2. Blz. 17 1.1 Dienstverlening
     1. Blz. 18 Geen afwijkingen
    3. Blz. 19 1.2 Burger en politiek
     1. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 21 Er wordt juist, tijdig en volledig gecommuniceerd
       1. Blz. 22 Begeleiden en trainen van de organisatie in communicatieve vaardigheden en helder schrijven.
      2. Blz. 23 Organisatie en bestuur zijn omgevingsbewust en wendbaar
       1. Blz. 24 Inwoners en bestuur nader tot elkaar brengen
    4. Blz. 25 1.3 Dorpsgericht werken
     1. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 27 Gemeente Drimmelen stimuleert inwoners om mee te denken, te doen en zelf dingen op te pakken.
       1. Blz. 28 Meet and Match
       2. Blz. 29 Samen aan de slag
      2. Blz. 30 Verantwoordelijkheid en deskundigheid van inwoner tot zijn recht laten komen
       1. Blz. 31 Introductieprogramma nieuwe medewerkers overheids-/burgerparticipatie en trainingen zittende medewerkers.
    5. Blz. 32 1.4 Openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing
     1. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 34 Daadkrachtige aanpak van veiligheidsvraagstukken en onveiligheidsgevoelens
       1. Blz. 35 Uitvoering prioriteiten integraal veiligheidsbeleid
      2. Blz. 36 De gemeentelijke crisisorganisatie, voortkomend uit districtelijke samenwerking, is op orde
       1. Blz. 37 OTO (opleiden, trainen, oefenen)
    6. Blz. 38 1.5 Bestuursondersteuning
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 Juist, tijdig en volledig laten verlopen van ondersteunende processen
       1. Blz. 41 Geluk
    7. Blz. 42 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 43 Tabel Prg. 1-2
   2. Blz. 44 2. Openbare ruimte
    1. Blz. 45 Inleiding Openbare ruimte
     1. Blz. 46 Inleiding
    2. Blz. 47 2.1 Integraal en burgergericht werken
     1. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 49 De inbreng bij planvorming Openbare Ruimte van belanghebbenden vergroten
       1. Blz. 50 Bij herinrichtingsprojecten inwoners op tijd informeren en betrekken
    3. Blz. 51 2.2 Wegen en verkeer
     1. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 53 Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur
       1. Blz. 54 Actualiseren wegenlegger
      2. Blz. 55 De gemeente Drimmelen sluit aan bij het provinciale verkeersveiligheidsbeleid om te streven naar nul verkeersdoden
       1. Blz. 56 Nota verkeersmaatregelen
      3. Blz. 57 Een goede bereikbaarheid en zo weinig mogelijk overlast voor gemotoriseerd verkeer
       1. Blz. 58 Alternatief voor landbouwverkeer door Wagenberg en Terheijden zoeken
       2. Blz. 59 Voorbereiden alternatief tracé Zoutendijk
      4. Blz. 60 Het heel, schoon en veilig houden van civieltechnische kunstwerken
       1. Blz. 61 Regulier onderhoud civieltechnische kunstwerken
      5. Blz. 62 Het openbaar vervoer zorgt voor een goede bereikbaarheid van de verschillende kernen
       1. Blz. 63 Continueren en uitbreiden mobiliteitsconsulenten
       2. Blz. 64 Het verbeteren van de mentale toegankelijkheid van het openbaar vervoer
      6. Blz. 65 We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.
       1. Blz. 66 Fietsveilig maken van de Zeggelaan (Terheijden)
       2. Blz. 67 Netwerk prioritaire looproute (rode loperroute)
       3. Blz. 68 Transitie openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
    4. Blz. 69 2.3 Groen en speelvoorzieningen
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 71 Bescherming van de bomen om op langere termijn een leefbare omgeving te behouden.
       1. Blz. 72 Werken met de bomenkaart gemeente Drimmelen
      2. Blz. 73 Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.
       1. Blz. 74 Onderzoeken uitvoeren en het ontwerpen van de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Mark Zwaluwse Haven
    5. Blz. 75 2.4 Water
     1. Blz. 76 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 77 Educatie en voorlichting: Mensen bewust te maken van de afvalwaterketen
       1. Blz. 78 Klassen uitnodigen voor uitleg over de afvalwaterketen
      2. Blz. 79 Oppervlaktewater: Het watersysteem biedt voldoende veiligheid tegen hoogwater en is klimaatbestendig ingericht
       1. Blz. 80 Uitvoeren van het baggerbeheerplan.
      3. Blz. 81 Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen
       1. Blz. 82 Voortzetten van de regionale samenwerking klimaat
    6. Blz. 83 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 84 Tabel Prg. 2-2
   3. Blz. 85 3. Ruimte, wonen en economie
    1. Blz. 86 Inleiding Ruimte, wonen en economie
     1. Blz. 87 Inleiding
    2. Blz. 88 3.1 Versterken vrijetijdseconomie
     1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 90 Drimmelen recreatief op de kaart zetten
       1. Blz. 91 Realisatie voetveer en verkenning toeristische mogelijkheden Hofmansplaat
       2. Blz. 92 Samenwerking NLDelta
      2. Blz. 93 Verbeteren toeristische infrastructuur en bereikbaarheid
       1. Blz. 94 Aanlegplaatsen en afmeervoorzieningen Biesbosch
       2. Blz. 95 Herontwikkeling Kleine Schans / Zuidwaterlinie
       3. Blz. 96 Verbetering jachthaven Terheijden
       4. Blz. 97 Zonering Biesbosch
    3. Blz. 98 3.2 Versterken economische structuur
     1. Blz. 99 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 100 Bevorderen vitaliteit en werkgelegenheid
       1. Blz. 101 Sociaal- cultureel dorpshart Made
    4. Blz. 102 3.3 Wonen
     1. Blz. 103 Geen afwijkingen.
    5. Blz. 104 3.4 Duurzaamheid
     1. Blz. 105 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 106 Drimmelen energieneutraal in 2040
       1. Blz. 107 Transitievisie Warmte
       2. Blz. 108 Verduurzaming Amerwarmtenet
       3. Blz. 109 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
    6. Blz. 110 3.5 Leefomgeving
     1. Blz. 111 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 112 Drimmelen profileren als een aantrekkelijke woongemeente met een vitaal buitengebied
       1. Blz. 113 Inventarisatie VAB-locaties
       2. Blz. 114 Omgevingswet
       3. Blz. 115 Sanering asbestdaken
    7. Blz. 116 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 117 Tabel Prg. 3-2
   4. Blz. 118 4. Sociaal domein
    1. Blz. 119 Inleiding Sociaal domein
     1. Blz. 120 Inleiding
    2. Blz. 121 4.1 Opgroeien en opvoeden
     1. Blz. 122 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 123 Ouderen en kinderen helpen in het zelfstandig oplossen van problemen
       1. Blz. 124 Beheersing kosten jeugdzorg
       2. Blz. 125 Doorontwikkeling CJG
    3. Blz. 126 4.2 Zorg voor kwetsbare burgers
     1. Blz. 127 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 128 Ondersteuning van mensen
       1. Blz. 129 Aanpak laaggeletterdheid
       2. Blz. 130 Algemene voorzieningen realiseren
       3. Blz. 131 Consequenties abonnementstarief
       4. Blz. 132 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       5. Blz. 133 Ontwikkelingen Hulp bij het huishouden
    4. Blz. 134 4.3 Participatie door werk en maatschappelijke inzet
     1. Blz. 135 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 136 Bevorderen dat mensen die nog niet in staat zijn tot betaald werk, vrijwilligerswerk gaan doen.
       1. Blz. 137 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      2. Blz. 138 Bevorderen dat mensen met en zonder arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan
       1. Blz. 139 Huisvesting, inburgering en re-integratie statushouders
       2. Blz. 140 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
      3. Blz. 141 De instroom van mensen in de participatiewet, daar waar mogelijk en nodig, beperken en misbruik en oneigenlijke gebruik van uitkeringen voorkomen en aanpakken.
       1. Blz. 142 Stimuleren en faciliteren dat mensen met een uitkering participeren door te werken of vrijwilligerswerk te doen
    5. Blz. 143 4.4 Sport en bewegen
     1. Blz. 144 Geen afwijkingen.
    6. Blz. 145 4.5 Sociaal culturele accommodaties
     1. Blz. 146 Geen afwijkingen.
    7. Blz. 147 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 148 Tabel Prg. 4-2
   5. Blz. 149 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 150 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 151 Algemeen
   6. Blz. 152 Overhead
    1. Blz. 153 Financiële afwijkingen
     1. Blz. 154 Tabel Overhead-1
  4. Blz. 155 Paragrafen
   1. Blz. 156 A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 157 Inleiding
     1. Blz. 158 Inleiding
    2. Blz. 159 Inventarisatie van de risico’s
     1. Blz. 160 Risicokaart
     2. Blz. 161 Risico top 10
     3. Blz. 162 Financieel effect
    3. Blz. 163 Weerstandscapaciteit
     1. Blz. 164 Inleiding weerstandscapaciteit
     2. Blz. 165 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 166 Financiële kengetallen
     1. Blz. 167 Financiële kengetallen
  5. Blz. 168 Bijlagen
   1. Blz. 169 1. Begrotingswijziging
    1. Blz. 170 1. Begrotingswijziging
     1. Blz. 171 Programma 1. Burger en Bestuur
   2. Blz. 172 2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf
    1. Blz. 173 2. Bijgestelde exploitatieopzetten grondbedrijf
     1. Blz. 174 Bijgestelde exploitatieopzetten
     2. Blz. 175 G116
     3. Blz. 176 G801
     4. Blz. 177 G803
     5. Blz. 178 G803
     6. Blz. 179 G805
   3. Blz. 180 3. Incidentele baten en lasten
    1. Blz. 181 3. Incidentele baten en lasten
     1. Blz. 182 Tabel incidentele baten en lasten
   4. Blz. 183 4. Voortgang budgetoverheveling 2020
    1. Blz. 184 4. Voortgang budgetoverheveling 2020
     1. Blz. 185 Tabel voortgang budgetoverheveling
   5. Blz. 186 5. Reserves en voorzieningen
    1. Blz. 187 5. Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 188 Tabel Reserves en beschikbare weerstandscapaciteit
     2. Blz. 189 Voorzieningen
   6. Blz. 190 6. Overzicht lopende kredieten
    1. Blz. 191 6. Overzicht lopende kredieten
     1. Blz. 192 Overzicht lopende kredieten
   7. Blz. 193 7. Schuld- en reservepositie
    1. Blz. 194 7. Schuld- en reservepositie
     1. Blz. 195 Inleiding
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap