5. Reserves en voorzieningen

5. Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Tabel Reserves en beschikbare weerstandscapaciteit
Voortgang stand van de reserves Stand per Primaire Primaire Budget- Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Stand reserve Inzet reserves Stand reserve
(Najaarsnota 2021) 31-12-2020 Begr. 2021 Begr. 2021 overheveling VJN 2021 VJN 2021 NJN 2021 NJN 2021 t/m mutaties Kadernota na inzet tbv
Rekening 2020 stortingen onttrekkingen (onttrekking) stortingen onttrekkingen stortingen onttrekkingen NJN 2021 2022 Kadernota 2022
na resultaatbestem.
A. Beklemde reserves (bestedingsverplichting)
962017 Kapitaallasten (beklemd) 25.006.790 2.885.000 -1.376.524 569.614 -7.127 117.750 -8.801 27.186.702 27.186.702
962042 Landschappelijke Inpassing 9.770 25.655 35.425 35.425
963004 Ruimtelijke ontwikkelingen 320.232 407.741 76.738 314.747 -26.250 1.093.207 -105.000 988.207
962063 Reserve groenaanleg 334.615 30.375 -75.855 -10.000 -2.590 276.545 276.545
Totaal 25.671.407 3.323.116 -1.452.379 - 662.006 -7.127 429.907 -35.051 28.591.879 -105.000 28.486.879
B. Reserves t.b.v. weerstandsvermogen
961000 Algemene reserve 11.960.067 3.647.904 -3.797.380 629.354 -1.568.544 174.626 198.000 11.244.028 11.244.028
963000 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf 1.488.523 335.328 -1.429.814 491.967 -486.016 -9.764 390.223 390.223
963001 Bovenwijkse voorzieningen 81.603 81.603 -10.000 71.603
Totaal 13.530.193 3.983.231 -5.227.194 - 1.121.321 -2.054.560 164.862 198.000 11.715.854 -10.000 11.705.854
C. Structurele reserves (beleid)
962016 Reserve tijdelijke inhuur personeel 116.698 116.698 116.698
962019 Reserve claims voorgaande jaren 1.314.700 -1.314.700 - - -
962020 Reserve Opleidingen 100.000 100.000 100.000
962022 Reserve Toerisme en recreatie 45.529 -45.529 0 0
Totaal 1.576.928 - - -1.314.700 - -45.529 - - 216.699 - 216.699
D. Tijdelijke reserves (projecten e.d.)
962004 Verbetering infrastructuur haven Lage Zwaluwe 184.271 -184.271 - -
962034 Duurzaamheid 50.386 -50.386 - -
962061 Drimmelen op de kaart 147.388 -100.000 -47.388 -0 -0
962054 Reserve samen aan de slag 100.722 -51.000 -49.722 0 0
962056 Reserve herstel kunstwerken havens 57.614 57.614 57.614
962043 Samen investeren in Drimmelen 1.499.428 -1.030.605 -183.000 -165.000 120.823 120.823
962032 Reserve impuls brede scholen combinatie 162.201 -25.000 137.201 137.201
962037 Reserve kunst 58.228 -6.825 51.403 51.403
962038 Reserve bestuursakkoord 805.533 -300.000 -250.000 255.533 255.533
962058 Reserve Toegankelijkheid 100.859 -86.000 -14.859 0 0
962064 Reserve inclusie 100.000 -75.000 25.000 25.000
Totaal 3.266.629 - -1.667.605 - - -786.450 - -165.000 647.574 - 647.574
E. Opgeheven reserves (besluit begroting 2021)
962059 Compensatie erfpachtinkomsten 540.000 -540.000 - -
962060 Kwaliteitsverbetering buitenruimte haven Drimmelen 73.895 -73.895 - -
Totaal 613.895 - -613.895 - - - - - - - -
Totaal reserves 44.659.051 7.306.348 8.961.074- 1.314.700- 1.783.327 2.893.666- 594.769 2.051- 41.172.005 115.000- 41.057.005
Terug naar navigatie - Voorzieningen
Voortgang stand van de voorzieningen Stand per Primaire Primaire Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties Stand voorz.
(Najaarsnota 2021) 31-12-2020 Begr. 2021 Begr. 2021 VJN 2021 VJN 2021 NJN 2021 NJN 2021 t/m mutaties
Rekening 2020 stortingen onttrekkingen stortingen onttrekkingen stortingen onttrekkingen NJN 2021
A. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
964001 Voorziening wet APPA 2.684.841 141.000 -54.000 -16.316 2.755.525
964043 Voorz.uitker.verplichtingen pers/vm pers 212.148 -114.093 103.000 -79.756 121.299
964500 Voorziening verliezen grondexploitatie 486.016 -85.190 499.987 -414.797 486.016
Totaal 2.896.989 141.000 -168.093 486.016 -85.190 602.987 -510.869 3.362.840
B. Voorzieningen voor onderhoud
div. 964 Voorziening onderhoud gebouwen PLANON 1.417.824 462.069 -462.069 1.417.824
964301 Voorziening onderhoud wegen - 902.940 -902.940 70.000 -70.000 -
Totaal 1.417.824 1.365.009 -1.365.009 70.000 -70.000 - - 1.417.824
C. Voorzieningen voor door derden beklemde middelen
964046 Voorziening riolering 2.849.611 2.849.611
964047 Voorziening afvalstoffenheffing 831.202 294.469 -30.346 1.095.325
964049 Voorziening BIZ 4.346 4.346
Totaal 3.685.159 - - 294.469 - -30.346 - 3.949.282
Totaal voorzieningen 7.999.973 1.506.009 1.533.102- 850.485 155.190- 572.641 510.869- 8.729.946