2. Openbare ruimte

Inleiding Openbare ruimte

Terug naar navigatie - Inleiding

De hoofddoelstelling van het programma is:

Het op een effectieve en efficiënte manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor biodiversiteit in de aanpak en kwaliteitsniveaus en maatwerkafspraken.

In het coalitieprogramma Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! staat:

Het op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier de openbare ruimte schoon, heel, veilig en aantrekkelijk maken en houden. Hierbij betrekken we burgers en bedrijven en er is ruimte voor diversiteit in aanpak, kwaliteitsniveau en maatwerkafspraken. We gaan de klanttevredenheid meten.

In het coalitieprogramma beschreven we:

 • We doen het duurzaam; 
 • We doen het met het oog op klimaat;
 • We doen het veilig: comfortabele en veilige fietsverbindingen;
 • We doen het samen met onze inwoners;
 • We doen het gezond;
 • We doen het om het recreatieve karakter te versterken;
 • Bij verkeer zetten we in op een combinatie van infrastructuur, gedrag en handhaving.

Het programma is uitgewerkt in 4 thema’s. De hierboven benoemde programmadoelstelling is uitgewerkt in de volgende thema’s en daarbij behorende sub-doelstellingen:

 1. Integraal en burgergericht werken
 2. Wegen en verkeer
 3. Groen en speelvoorzieningen
 4. Water.

2.1 Integraal en burgergericht werken

2.2 Wegen en verkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

Terug naar navigatie - Bevorderen van een duurzaam veilige infrastructuur

We werken aan een duurzaam veilige infrastructuur. De focus ligt op goede bereikbaarheid van onze kernen, een leefbare woonomgeving en veiligheid in het verkeer. We hebben veel aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers en mindervaliden.

We spannen ons in om de negatieve klimaat- en gezondheidseffecten van mobiliteit sterk te verminderen. Dit is in lijn met de Visie Duurzame Mobiliteit van Regio West-Brabant. Gemeente Drimmelen zet in op het verminderen van mobiliteit (minder verplaatsen), veranderen van de mobiliteit (schoner verplaatsen) en het verduurzamen van de mobiliteit (zuiniger verplaatsen).

Wat gaan we daarvoor doen?

We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Terug naar navigatie - We willen speciale aandacht voor de doelgroep Langzaam verkeer (fietsers en voetgangers, minder validen). Door de mogelijkheden te bevorderen willen we minder gemotoriseerd verkeer binnen en tussen de kernen bereiken.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.3 Groen en speelvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Terug naar navigatie - Bij (her)inrichting van het openbaar groen streven we naar bruikbaarheid, aantrekkelijkheid, duurzaamheid en het verhogen van de biodiversiteit door groenblijvend en kleurrijk groen.

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4 Water

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

Terug naar navigatie - Samenwerking: Door samen te werken met drie gemeenten en twee waterschappen de kosten voor waterbeheer minder te laten stijgen

De doelstelling minder meerkosten is bereikt. Wel zetten we de samenwerking voort. De thema’s die spelen richten zich steeds meer op de toekomst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële afwijkingen

Terug naar navigatie - Tabel Prg. 2-2

 

 

Tabel 2.1. Overzicht financiële afwijkingen bestaand beleid
2. Openbare ruimte 2021 2022 2023 2024 2025
Financiële mutaties (bedragen x € 1.000)
Thema Wegen en Verkeer
1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 50- N
2 Reserve kapitaallasten (vrijval) - -
3 Gladheidbestrijding 25- N
4 Openbaar vervoer 21- N
5 Kapitaallasten krediet Civiele werken projectgebied Romboutsstraat Made 6- N 6- N 6- N 6- N
Thema Groen en speelvoorzieningen
6 Bomen 75- N
7 Landschappelijke beplanting 15 V
Diverse per saldo 7 V
Totaal Openbare ruimte 150- N 6- N 6- N 6- N 6- N
Verschuiving tussen programma’s
1 Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021 50 V
Totaal verschuivingen tussen programma's 50 V - - - - - - - -
Mutatie reserves
2 Reserve kapitaallasten 9 V
5 Reserve kapitaallasten 6 V 6 V 6 V 6 V
Totaal mutatie reserves 9 V 6 V 6 V 6 V 6 V
Totaal 2. Openbare ruimte na dekking 91- N - - - - - - - -

Toelichting financiële afwijkingen

Thema Wegen en verkeer
1. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021
Zie toelichting Programma 3 - onderdeel  3b. Omgevingswet: verschuiving budgetten in 2021.

2. Reserve kapitaallasten (vrijval)
Het krediet met betrekking tot Parkeerplaatsen sportverenigingen en fietsvoorzieningen is voor een lager bedrag geactiveerd dan waarvoor het is gevoteerd. Het gevoteerde bedrag was in de Reserve Kapitaallasten gestort waardoor nu een deel vrijvalt.

3. Gladheidbestrijding
Door de strenge winter is meer onderhoud en reparaties aan machines uitgevoerd (€ 12.500) en daarnaast is ook meer wegenzout aangeschaft (€ 12.500).

4. Openbaar vervoer
De inkomsten waar hier rekening mee werd gehouden, betrof de subsidie voor de Verbeterslag Toegankelijke haltes (€ 32.715). Echter, we hebben in 2020 een voorschot van 80% ontvangen, waardoor het te ontvangen bedrag in 2021 na afronding project veel lager is. Wel ontvangen we subsidie voor het vervoersoverzicht (vervoersfolder) maar dit bedrag is beperkt.

5. Kapitaallasten krediet Civiele werken projectgebied Romboutsstraat Made
Zie opgenomen toelichting in programma 3. bij onderdeel 7b.

Thema Groen en speelvoorzieningen
6. Bomen
Door de extreem droge zomers van de voorgaande jaren  moeten we circa 60 bomen vervangen. Het inboetbudget plantmateriaal en voor de aanplant (werken door derden) dienen daarvoor respectievelijk met € 10.000 en € 20.000 eenmalig opgehoogd te worden. Als reactie op de droogte in voorgaande jaren is er ook meer dood hout ontstaan in de bomen en zijn er opnieuw bomen dood gegaan. Met name in het dorp Made is het opnieuw nodig om dode bomen te kappen en een snoeiachterstand weg te werken. Hiervoor is eenmalig een extra onderhoudsbudget benodigd van € 45.000. 

7. Landschappelijke beplanting
De gebruikelijke periode om werkzaamheden uit te voeren is in het voorjaar. Het voorjaar 2021 kenmerkte zich door slecht weer. Daardoor was er minder budget nodig. Tevens herijken we de budgetten binnen groen. Voor 2021 ramen we eenmalig een bedrag van € 15.000 af.